zaterdag, 9 april 2016
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Heeft de overheid de taak van de familie overgenomen?

Vrijspreker-meeuw1De uitbouw van de staat van de afgelopen eeuw gaat hand in hand met de uitholling van de familie als hoeksteen van de samenleving. De moderne staat en de familiestructuur vullen elkaar niet aan. Neen het zijn tegengestelde krachten. Iedere uitbouw van de staat voorbij het niveau van de nachtwakersstaat zal taken overhevelen van het familie domein naar het staats domein. En daarmee zorgen voor een ontmanteling van de familiestructuren en familie banden.

Opvoeding, sociale zekerheid, oude dag voorziening, zorg. Op tal van vlakken zijn eeuwen lang bestaande structuren afgebroken. De aan de opkomst van de verzorgingsstaat gekoppelde aftakeling van de familie heeft een enorme impact op ons leven. De menselijke maat is in veel aspecten van ons leven verdwenen.

Scholing is een belangrijk onderdeel van de vorming en opvoeding van de kinderen. Door de kinderen vanaf 4 tot 18 jaar te dwingen tot het volgen van door de staat gevormd onderwijs is een grote stap gezet in het afbouwen van de familiestructuur. Ouders kunnen niet langer naar eigen inzicht hun kinderen opvoeden. Kennis en vaardigheden, en ook normen en waarden, worden bijgebracht op de school. De overheid is hiermee de dominante factor geworden in educatie. De ouders is slechts een secundaire rol gegund tijdens weekends en vakanties.

Ouders hoeven dus minder voor hun kinderen te zorgen. De band tussen kind en ouder wordt niet hersteld als de ouders de leeftijd hebben dat de kinderen voor hun moeten gaan zorgen. Er is een staatspensioen, de AOW. Er is een thuiszorg model ontstaan. De wederzijdse zorg, van ouder voor kind tijdens de educatie, en die van kind voor ouder, tijdens de oude dag, is doorbroken.

De onderlinge solidariteit die er vroeger meer was dan nu, waarbij arme werkloze familieleden toch vaak werden bijgestaan, ofwel door de familie, ofwel door de kerk, is door afgedwongen staatsregelingen vervangen.

Het oude model waarbij meerdere generaties soms in 1 woning verbleven is doorbroken. De confrontatie van kinderen met hun grootouders is maar al te vaak verworden tot een verplicht wekelijks bezoekje. In plaats van dat grootouders zich nog nuttig kunnen maken voor het nageslacht door op te passen en hun te vormen, zitten ze thuis Tel sell te bekijken terwijl de kinderen op de dagopvang verblijven.

De vervreemding slaat toe. De basis is vervangen. Een stabiele familie structuur is vervangen door van overheidswege verschafte kaders. Van de wieg tot het graf heeft de overheid voor iedere levensfase alternatieven geschapen voor de familiestructuur. Die maar al te vaak een verplicht karakter hebben.

Het is een sluipend proces geweest. De keuze is duidelijk. Ben je voor familiestructuur dan ben je voor een nachtwakersstaat. Want iedere verdere uitbouw van de staat voorbij de nachtwakersstaat zal hoe dan ook resulteren in een onttakeling van de familie.

De last van het zorgen voor je bejaarde ouders en je kinderen is afgenomen. Dat doet de staat nu. Maar je betaalt wel een hoge prijs daarvoor. Je bent een stuk eenzamer op de wereld. Je mist een stuk bevrediging van het opvoeden en vormen van je eigen kinderen. Je hebt een erg eenzame oude dag.

Daarnaast betaal je een zeer hoge financiële prijs, je betaalt je blauw aan belastingen. De verlossing van de zorg voor kinderen en ouders is niet gratis.

Maatschappelijke bewustwording aangaande de gevolgen van de uitbouw van de verzorgingsstaat voor de familie structuur is hoog nodig. Willen we een menselijkere maat met meer aandacht voor de familie dan dient de staat een aantal stappen terug te doen. Het is niet zozeer een EN – EN verhaal, maar een OF-OF situatie. OF verzorgingsstaat OF familie.

 

 

 

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Johannes schreef op : 1

  Helemaal juist, hier laten we onze eigen vrijheid afnemen en zo sluipt de overheid binnen in ons dagelijks leven! We hebben echter als individue nog steeds de mogelijkheid om hier in niet mee te gaan (valt niet altijd mee en soms niet mogelijk) daarom is burgerlijke ongehoorzaamheid het eerste verzet, dat dit voorbeeld zal worden gevold door familie en vrienden ben ik van overtuigd, omdat wat de overheid doet onnatuurlijk is! We zijn zelf in staat om voor ons zelf en de buurman te zorgen. Als de hele wereld dit doet hebben we geen overheid nodig!
  Fijn weekend!!!

 2. Hub schreef op : 2
  Nominator

  Er zijn ook (te?) veel mensen die alleen naar bepaalde voordelen kijken. Zo kunnen oude ouders een grote last in een familie zijn en is het fijn als een bejaardentehuis een oplossing biedt.
  De gedachtefout hier is dat dit alleen maar met alle verplichtingen van de staat gerealiseerd kan worden.
  Met gevolg dat iedereen gedwongen wordt er aan mee te betalen.

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 3. Ratio (auteur van dit artikel) schreef op : 3
  Ratio

  @Hub [2]: Eenieder zou moeten kunnen kiezen om delen van zorg en scholing uit te besteden. Dan krijgt men een echte markt met diverse kwaliteitsniveau’s. Die veel meer maatwerk zal bieden en meestal een stuk goedkoper en beter zal zijn dan de zorg en scholing die nu door de staat wordt verzorgd.

  Ik zeg dus ook niet dat men verplicht is de zorg zelf uit te voeren. Thans is het echter verplicht om de zorg en scholing uit te besteden. Behalve de allerrijksten. Die kunnen kiezen. Als je echter een normaal inkomen hebt kan je niet nog een keer de hoge belastingdruk betalen en particuliere scholing en particuliere zorg afnemen. Je betaalt dan dubbel. Je hebt door de belasting druk ook nauwelijks tijd om als mantelzorger taken op je te nemen naast een full time baan.

  Er zit dus een drang ingebakken naar het gebruiken van de faciliteiten die de staat biedt. Zelf doen is voor velen geen optie meer. Hiermee ontmantelt een verzorgingsstaat model de familie structuren die in eeuwen tot stand zijn gekomen.

 4. Nico schreef op : 5

  De taak van familie overgenomen… beschouw ik als een grof understatement. Heersers hinderen en blokkeren per definitie (naasten)liefde.

  De verhaaltjes over orde en veiligheid klinken mooi, maar zonen worden ingezet als soldaten om te veroveren (of als dienaren van heersers) en vrouwen als broedkippen om soldaten en dienaren van heersers te baren. Er was echter een tijd waarin mannen en vrouwen schouder aan schouder hun gezin en have verdedigden.

  De verhaaltjes over welvaart klinken ook mooi, maar mannen en vrouwen, en gezinnen, worden door winstbejag uit elkaar gedreven. Er was echter een tijd waarin mannen, vrouwen en kinderen nog samen/gezamenlijk voorzagen in hun levensbehoeften.

  Ieder voor zich, de staat voor ons allen is kennelijk het devies.

  Als God een hersenspinsel van mensen is, dan had Friedrich Nietzsche gelijk is is hij hardstikke dood. Wat dan mooi uit zou komen voor koningen die bij de gratie Gods regeren: Carte blanche! Terwijl koningen vroeger regeerden bij de gratie van het volk. Gedroeg een koning zich onwaardig, dan werd hij onthoofd en was hij niet langer het hoofd / woordvoerder / bestuurder van het volk.

  Tegenwoordig gaan bestuurders hun goddelijke gang, wat vooral kan omdat mannen en vrouwen, en gezinnen, en families, geen benul hebben hoe ze zouden kunnen leven. Jammer dat alles wat gezond en natuurlijk is zo stelselmatig onder vuur wordt genomen. Ik noem dergelijke omgevingsfactoren een doodscultuur. Een wat oudere term hiervoor is het dodenrijk.

  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 5. Nico schreef op : 6

  Een andere zienswijze op de staat die de taak van familie overneemt is de staat als veehouderij (zie de gelijkenis van de verloren zoon), later door George Orwell de Animal farm genoemd. De mens eerst als stemvee om anderen macht te verschaffen, vervolgens als melkvee om anderen opbrengsten te verschaffen en uiteindelijk als slachtvee wanneer melken niet meer lukt.

  Iedere staat heeft als het erop aankomt slechts één doel: Opbrengsten genereren voor de eigenaren. Al het andere staat ten dienste van dat doel.

 6. Nico schreef op : 7

  De inhoud van dit artikel is in lijn met uitspraken van het koninklijk huis, met name kersttoespraken. Het is opmerkelijk dat opeenvolgende Nederlandse staatshoofden in toespraken een juiste weg wijzen, terwijl de overheidsmachine – inclusief politici – het tegenovergestelde doen. Dit verschijnsel is in meer landen waarneembaar.

  Voor menselijkheid moet je niet bij een overheidsmachine zijn, zoveel staat vast. De overheidsmachine regelt allerlei infrastructuur, en dat tegen te hoge kosten. Daarnaast benauwende controle en dwang, waardoor gerechtigheid per definitie buiten handbereik blijft. Welke bestuursvorm ook gekozen wordt, het is altijd verstikkend. Tenzij er sprake is van waardig zelfbestuur. Dat laatste komt niet vanzelf. Zelfs al heeft iemand inzicht, een goed karakter en handelt hij in een bepaalde (moreel verantwoorde) geest, dan nog staat de overheidsmachine garant voor vermaling van iedereen die niet exact in het gelid loopt. Dat is moreel onaanvaardbaar.

  Op de keeper af beschouwd wordt het bestaan van iedereen die zich niet door de overheidsmachine laat dwingen tot moreel onaanvaardbaar gedrag of handelingen tot aan de grond afgebroken (ik schrijf uit eigen ervaring). Moreel hoogstaand gedrag wordt dus per definitie keihard afgestraft. Dat is niet vreemd; een mens is nooit compatible met een machine, tenzij om het ding te gebruiken, produceren of repareren.
  Hiermee ontmenselijk ik overheidsdienaren (of medewerkers van organisaties anderszins) niet; ieder individu die mensen niet als mens tegemoet treedt (maar als burger of een BSN) en als zodanig behandelt oogst wat hij gezaaid heeft, namelijk dat hij als een machineonderdeel beschouwd en behandeld wordt.

 7. Nico schreef op : 9

  @individualist [4] en Ratio [8]:
  Het artikel heeft 1 manco: Er staat dat Amerikaanse politie ouders verbiedt om met hun kinderen naar school te lopen. Uit de Engelse tekst blijkt echter dat het erom gaat dat men wil verhinderen dat ouders het schoolterrein betreden: “is to prevent parents who live close to the school from walking onto school grounds.”
  In die zin gaat de vergelijking met een gevangenis op: Vastgestelde bezoekuren voor familieleden (bijv. ouderavond).

  individualist [13] reageerde op deze reactie.

 8. Nico schreef op : 10

  @Nico [5]: Disclaimer: Met heersers bedoelde ik degenen die daadwerkelijk over mensen heersen. Praktisch gezien, in de tegenwoordige tijd, vooral sommige burgermeesters en wethouders, en ambtenaren. Anderen in soortgelijke functies ontpoppen zich tot dienaren.

  Over koningen bij de Gratie Gods: Iemand is en blijft denk ik soeverein wanneer hij zich waardig blijft gedragen, een goddelijke natuur demonstreert. Kennelijk had men het vroeger Babel al in de gaten dat het daarmee mis ging, reden om mensen met een goddelijke natuur af te splitsen van de rest en met mogelijkheid om van een ruggegraaatloze worm naar een ‘hemelse’ status te promoveren. Dat is althans wat ik uit allerlei bronnen kon distilleren.

 9. individualist schreef op : 13

  @Nico [9]:

  Volgens mij staat ook in het artikel dat kinderen met de schoolbus moeten. Dat heeft verder dus niets met het terrein te maken. Maar zelfs buiten dat. We hebben het over OPENBARE scholen, dus betaald met belastinggeld. Ouders behoren altijd toegang tot hun eigen kinderen te hebben, tot aan in het klaslokaal toe.

  @Ratio [8]:

  Ga gerust je gang, Ratio. Belangrijk onderwerp dat zoveel mogelijk mensen moeten weten

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 10. Nico schreef op : 14

  @individualist [13]: De kern van het artikel is dat politie op het schoolterrein optreedt. Dus schoolbus, eigen auto of lopen is niet echt relevant. Dat is althans wat ik eruit haal.
  Verder bevestigt de gang van zaken op scholen veelal het beeld van een gevangenis met open dagen en bezoektijden. En beloning bij gewenst gedrag of straf bij ongewenst gedrag.
  Schoolmeesters willen niet dat ouders al te veel meedenken met lesmateriaal, lesmethodes, aanpak pesterijen, enz. Zij wekken voor ouders een bepaalde schijn (dat zij de professionals annex deskundigen zijn, ‘uw kind is bij ons in goede handen’), maar wensen of zelfs eisen dat zij en niemand anders (behalve overheid) op scholen de dienst uitmaakt. Ouders worden zo gereduceerd tot verzorgers. Oplettende ouders moeten hun kinderen thuis afleren wat kinderen van andere kinderen leren zoals overgevoeligheid voor mode, de neiging tot materialisme en bepaald taalgebruik. Zo bezien concurreren goede ouders met een verplicht schoolsysteem met hun kinderen als lijdend voorwerp.

  individualist [15] reageerde op deze reactie.

 11. Nico schreef op : 16

  @individualist [15]: Iets vinden is niet per se hetzelfde als de mogelijkheid (= macht) hebben om een situatie naar eigen wens te sturen en omgevingsfactoren overeenkomstig aan te passen. Wat een ouder ook vindt, kinderen moeten en zullen overhandigt worden aan de Borg om ontmenselijkt en geassimileerd te worden. Zie deze comment.