woensdag, 3 augustus 2016
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

100 leugens. 1. De familie is de basis van de samenleving

Op een gegeven moment, vele duizenden jaren geleden, is de familie ontstaan als basis element van de samenleving. In het pre familiale tijdperk leefde men in stamverband. De opkomst van de landbouw ging meestal gepaard met een toenemend belang van de familie. De familie werd de meest elementaire samenlevingsvorm. En hiermee werd ook familie eigendom geschapen. De familie bewerkte een stuk land en plukte daar de vruchten van.

De familie heeft vele millennia het fundament gevormd van de samenleving. Opvoeding, inkomensdeling, zieken en ouderen zorg, het geschiedde vooral binnen de familie. Het collectief, de stam, trad terug. De cultuur en de economie namen in deze periode een grote vlucht. Van een bestaan als jager verzamelaar, waarin niets werd toegevoegd, alleen maar werd geconsumeerd wat de natuur voortbracht, kwam er een situatie van productie van voedingsmiddelen. En daarna een productie van kapitaal en gebruiksgoederen.

Vooruitgang, sociaal, wetenschappelijk en economisch, zijn dus sterk verbonden met de opkomst van de familie. Het is maar de vraag of dit alles zonder de familie structuur zich zo snel zou kunnen ontwikkelen. Tienduizenden jaren lang ging de vooruitgang tergend traag, sinds de opkomst van de familie is het allemaal heel snel gegaan.

Het is dus gevaarlijk te tornen aan deze succesformule. De laatste anderhalve eeuw is dat echter in steeds sterkere mate gedaan. Het element opvoeding van kinderen is staatsaangelegenheid geworden. Van een bescheiden begin (afgedwongen via de leerplicht) is het thans de overheid die de kinderen van 4 tot 18 jaar vormt. Thuisonderwijs wordt sterk bemoeilijkt.

Een andere pijler van de familie, de zorg voor ouderen in combinatie met inkomensdeling, is overgegaan naar de staat. Die via de AOW op staatskosten de ouderen verzorgt. En daarnaast zorgt voor speciale huisvesting. Hiermee is de oude generatie uit het zicht geraakt en vervult geen functie meer in het familie verband.

Het essentiële verbinden van drie of meer generaties is doorbroken, de kinderen zitten vooral op school of de dagopvang, de ouderen zitten in een aparte ouderen woning. En de ouders werken beiden, want de vrouw is geëmancipeerd en het leven is te duur geworden om op basis van 1 inkomen te leven. De sociale zekerheid holde de familie als basis element van de samenleving verder uit.

Het is vooral overheidsingrijpen geweest dat de traditionele functies van de familie uitholt. Er is hierdoor een beweging terug naar het collectief opgetreden. Alleen is het collectief nu niet langer een stamverband van 50 tot 150 mensen, maar zijn het landen met miljoenen inwoners.

Men stelt dat er een individualisering is opgetreden. Het is echter maar de vraag of dat de juiste weergave is van de feiten. Het meest succesvolle samenlevingsmodel ooit, de familie, wordt door de overheid al anderhalve eeuw bewust of onbewust uitgehold. Hierdoor ontstaat inderdaad een situatie waarin het individu minder snel zal terugvallen op de familie. Of op andere verbanden.

Een overheid die stelt dat de familie de hoeksteen van de samenleving is, en dat de doorgeschoten individualisering gezien moet worden als een onwenselijke ontwikkeling moet meer aan zelfreflectie doen. De familie was ooit de fundamentele bouwsteen van de samenleving, maar veel van haar functies zijn door de staat al dan niet gedwongen overgenomen. Hiermee is de staat meer en meer het basis element geworden van de samenleving, is de familie uitgehold en is de individualisering toegenomen. De familie is hiermee niet langer het fundament maar de staat.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. hugovanreijen schreef op : 1
  Hugo J. van Reijen

  Het is duidelijk dat de overheid, onder meer door middel van belastingheffing en subsidies, het familieleven sterk ontwricht heeft.

  Na het totstandbrengen van deze ontwrichting kan de overheid dan weer als reddende engel optreden voor het verrichten van wat stoplapwerk.

  Het uiteindelijke doel is uiteraard zoveel mogelijk personen in een situatie van permanente afhankelijkheid te brengen, opdat zij als slaafklapvee en stemmers het juiste lijstnummer ingebrand kunnen krijgen en hun functie kunnen vervullen.

  Er is een groot aantal overeenkomsten met religie.

  Keinstein [3] reageerde op deze reactie.

 2. Henri schreef op : 2

  De sluimerende waarheden in mij, zijn hier in het licht gezet. Klasse stuk! bedankt.

 3. Keinstein schreef op : 3

  @hugovanreijen [1]: Ik meen mij niet te herinneren dat religies belasting heffen. Evenmin dat religie het gezin ontwricht heeft. Sterker nog, de kerk van Rome heeft het huwelijk en daarmee het gezin heilig verklaard en zich logischerwijs lang verzet tegen ontbinding van dat huwelijk. U verwart zaken.

  Ik ben niet religieus, maar het nogal ongenuanceerde getrap tegen religie is bezijden de waarheid. Begrijpt u dat de zogenaamde westerse samenleving – de meest succusvolle ooit – het product is van het christendom, of denkt u dat die westerse samenleving is ontstaan ondanks het christendom?

  Begrijpt u dat eigendomsprotectie, gelijkheid voor de wet, afschaffing van de slavernij, het gevolg zijn van de gedachte dat de mens is geschapen naar het evenbeeld van God. Dat daarmee een mensenleven waarde heeft, ook als dat een verminkt mensenleven is, een ziek mensenleven. Dat als gevolg van deze filosofie een maatschappij ontstaat waar aan de ene kant welvaart wordt geschapen en tegelijkertijd een plezierige samenleving onstaat waar mensen worden opgevangen, in eerste instantie binnen hun eigen familie, als het tegenzit.

  Ziet u dan niet dat andere zogenaamde culturen, die geen christelijke basis hebben, nog niet in de buurt komen van de verworvenheden van de christelijke samenleving. Kortom, naast de bergen kritiek die je kunt hebben op het christendom, meestal terecht, moet er ook iets goed gaan. Heeft u daar ook oog voor? Of bent u niet zo van de afgewogen analyses?

  ratio [6] reageerde op deze reactie.
  Nico [7] reageerde op deze reactie.
  Nico [9] reageerde op deze reactie.
  hugovanreijen [11] reageerde op deze reactie.
  Deware [26] reageerde op deze reactie.

 4. Keinstein schreef op : 4

  Ik zou zeggen dat het stuk juist beargumenteerd dat de familie juist wel de basis van de samenleving is en daarmee thuis hoort bij een reeks over 100 waarheden. Of de titel dient te luiden: 100 overheidsleugens.

  ratio [20] reageerde op deze reactie.

 5. Nico schreef op : 5

  De familie als basis van de samenleving is inderdaad een leugen. Een grove leugen zelfs.

  Een mens wordt pas een compleet mens wanneer een man en een vrouw met elkaar versmelten. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk – en daardoor ook intellectueel en emotioneel.

  Een man zonder vrouw is veel kwetsbaarder voor bepaalde denkwijzen en ontsporingen. Andersom ook. Het is niet zonder reden dat bijv. het scheppingsverhaal in de Bijbel melding maakt van de man en vrouw die samen één nieuw individu (= ondeelbare eenheid) worden en oosterse filosofie aanstuurt op samenvoeging en vermenging van yin en yang. Wie denkt in termen van goddelijk, weet dat pas nadat de man en vrouw daadwerkelijk met elkaar vermengd zijn geraakt het ‘goddelijke’ tevoorschijn komt. Alleen dan kan de mens worden wat hij zij kunnen zijn.

  Interessant is dat in oude culturen alles dat zich dwingend tracht te bemoeien met de man/vrouw verhouding als walgelijk en schadelijk werd beschouwd. In de Bijbel (zowel Oude als Nieuwe Testament) wordt bijvoorbeeld als herstel van een gezonde situatie ‘het zwaard gebracht’ tussen de man en zijn (schoon)ouders en de vrouw en haar (schoon)ouders. ‘Heerszuchtige schoonvaders’ en ‘duivelse schoonmoeders’ willen hun zin doordrijven ten koste van het meest elementaire en datgene wat de grootste potentie heeft; de verhouding tussen man en vrouw, waar alle liefde en menselijkheid begint en kan opbloeien. Dat goede proberen te ondermijnen en te beheersen is puur kwaadaardig.

  De man en vrouw brengen kinderen voort. Het gezin is de broedplaats van mensen met een goed karakter en deugdzaam gedrag. Dat goede proberen te ondermijnen en te beheersen is puur kwaadaardig.

  Vanaf Abraham hebben de Joden, christenen en moslims precies dat gedaan; ondermijnen en trachten te beheersen. De man werd gepromoveerd tot het hoofd (baasje) van de vrouw, de vrouw gedegradeerd tot een hulpje. Minderwaardig en pas enigszins waardig wanneer zij zich conform de eisen van alfa-mannetjes gedraagt. Wanneer een man echter niet in toom gehouden wordt door zijn vrouw wordt hij veelal onrechtvaardig en heerszuchtig. Zijn blinde vlekken blijven verblind en hij wordt, zonder zijn vrouw om hem te verlichten, een blinde die blinden wil leiden. En dat is het begin van van veel ellende.

  Het is opvallend dat eeuwenlang allerlei krachten de liefde en potentie tussen de man en zijn vrouw onder vuur nemen. Dat gaat niet alleen via religie, maar ook via industrialisering. De man (of vrouw) die in een fabriek werkt terwijl de ander thuisblijft of elders te werk gesteld wordt. Emancipatie tracht de natuurlijke verhouding tussen man en vrouw niet te herstellen, maar maakt van man en vrouw concurrenten.

  Het verdeel-en-heers spelletje van heersers kan pas ten einde komen wanneer man en vrouw op een andere, natuurlijker manier met elkaar leren omgaan. Want alleen dan ontstaat de kracht die ervoor nodig is om bederf tegen te gaan.

  Het valt me op dat bezoekers van Vrijspreker vooral mannen zijn die ook nog eens vooral intellectueel denken. Met alleen redeneren komt niemand waar hij werkelijk zijn wil. Mannen zonder een ‘echte vrouw’ naast zich komen echter niet verder dan gewapende conflicten om de macht. Want het ‘recht’ van de sterkste en/of sluwste regeert. Werkelijke verandering begint in een mens en kan alleen op gang komen dankzij de geestelijke versmelting van een man en vrouw.

 6. ratio schreef op : 6
  Ratio

  beste Keinstein [3]: Goed dat iemand die niet gelovig is opkomt voor het geloof als hij denkt dat er een misverstand is. Je stelt echter:
  Begrijpt u dat eigendomsprotectie, gelijkheid voor de wet, afschaffing van de slavernij, het gevolg zijn van de gedachte dat de mens is geschapen naar het evenbeeld van God

  De slavernij heeft 1800 jaar bestaan onder katholiek en christelijk geloof. Je mocht geen ketter zijn maar wel slavenhandelaar. Een stelling dat religie invloed heeft gehad op de afschaffing van slavernij is moeilijk te verdedigen. Want het geloof heeft daar 1800 jaar wat aan kunnen doen. En deed niets. Pas vanuit Engeland, niet direct het katholieke land bij uitstek, is er vanuit de burgerij een beweging gekomen om de slavernij af te schaffen. Een overigens nogal vreemde moraal, want op dat moment veroverde Engeland juist een wereldimperium, en onderwierp ze halve continenten aan de Engelse kroon. Zelfbeschikking stond niet echt hoog op de agenda toen in Albion, dus er zullen wel andere motieven hebben gespeeld.

  Idem de gelijkheid voor de wet. Meer dan duizend jaar was er de aparte geestelijke stand die los stond en vaak geen belasting betaalde. Het enige dat de geestelijke stand dat millennium hoefde te doen was te zeggen, heerser, laat ons allen gelijk zijn, en geef ons, geestelijken ook de mogelijkheid tot het betalen van belasting!

  De christelijke cultuur krijgt de laatste tijd lof voor zaken waar ze geen lof voor verdient. Waarschijnlijk omdat het een tegenwicht biedt tegen islam.

  Keinstein [14] reageerde op deze reactie.

 7. Nico schreef op : 7

  @Keinstein [3]: De RKK verklaart het verbond tussen man en vrouw heilig. Maar in de praktijk niet zo heilig dat niemand zich ermee dient te bemoeien. De man wordt nadrukkelijk in een bepaald heersende positie over zijn vrouw geplaatst. Alleen wie de Bijbel goed kent wet beter. En krijgt vervolgens allerlei religieus-culturele krachten tegen zich als hij zich op een natuurlijke manier gedraagt.

  Uitgaande van de gedachte dat God de gehele mensheid heeft geschapen en er dus slechts één mensheid is, is het vreemd dat de gedachte is ontstaan dat sommigen superieur zouden zijn en anderen inferieur. Als je uitgaat van de gedachte van naastenliefde, dan is het bijzonder merkwaardig om anderen tot slaven te maken. En het wordt nog opmerkelijker als je je realiseert dat slavernij in de ‘wet van Mozes’ (de eerste 5 boeken van de Tenach en Bijbel) wettelijk geregeld is. Iedereen kan bedenken dat een schepper van de mensheid geen slavernij zou willen, want natuurlijk gedrag, liefde en rechtvaardigheid komen dan wel heel ver van een onderworpen slaaf te staan. En toch zou slavernij in Zijn opdracht zijn geregeld.

  Het probleem van veel denkwijzen is dat mensen anderen napraten en niet zelf nadenken. Bij alles wat je van een ander hoort moet je jezelf afvragen; waar komt een gedachte vandaan en waar leidt het toe? Om vervolgens je eigen koers te kiezen.

 8. Nico schreef op : 8

  Wie goed nadenkt komt m.i. onvermijdelijk tot de conclusie dat er niets zo sterk is als een verbond tussen mensen die er daadwerkelijk voor gekozen hebben om elkaar lief te hebben (en te beschermen tegen van alles dat daadwerkelijk schadelijk is). Daar kan zelfs een bloedband niet tegenop.

  Het ultieme verbond met de grootste potentie is tussen een man en vrouw. Dat leidt als het natuurlijk verloopt en puur blijft (of wordt) tot een fusie. Andere verbonden zijn daarvan een afschaduwing.

 9. Nico schreef op : 9

  @Keinstein [3]: “Ik meen mij niet te herinneren dat religies belasting heffen”

  Het wordt geen belasting genoemd, maar ‘offer’ of ‘eersteling’.
  “Vereer de Heer met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten” (Spreuken 3:9). Alle offers in de zogenaamde “wet van Mozes” dienen afgestaan te worden voor aan de eigen behoeften en noden gedacht mag worden.

  Vervang het woordje God in de Tenach of Bijbel voor ‘koning’ en je begrijpt dat religie in werkelijkheid spreekt over politieke en economische aangelegenheden. Met engelen of duivelen als de goed- of juist kwaadwillende dienaren van een koning.
  Religie is een rookgordijn (of stimulans) om mensen over filosofie na te laten denken. Denk aan de allegorie van de grot van Plato. Wat overigens niet wegneemt dat, gezien het bijzonder complexe ontwerp van de natuur, er sprake moet zijn van een intelligente ontwerper. Alleen kan die niet gevonden worden via religieuze boeken. Dat is althans hoe ik er tegenaan kijk.

 10. Nico schreef op : 10

  @Ratio: Ga je werkelijk 100 artikelen schrijven over 100 leugens? Dat is een behoorlijke klus! Anderzijds kan het best verhelderend uitwerken voor het lezerspubliek van Vrijspreker, waarmee het wellicht ook een dankbare taak wordt. Sterkte!

 11. Nico schreef op : 12

  @hugovanreijen [11]: Vergeet daarbij niet de dienaren van wat velen onbewust beschouwen als de ‘almachtige god’ genaamd ‘moedertje staat’. De slimheid zit niet bij een belastingdienst, maar bij plaatselijke bestuurders en landelijke overheidsdiensten die telkens weer nieuwe maniertjes vinden om offers binnen te hengelen.

 12. Keinstein schreef op : 14

  @ratio [6]: Historisch gezien is slavernij de norm. Alle grote rijken, van de oude Egyptenaren, via de Perzen, de Grieken, de Romeinen, het islamitische rijk, maar ook de inca`s en Azteken waren slavensamenlevingen. Alleen in het christelijke Europa was er geen slavernij. Het was nog wel toegestaan om niet-christenen te verslaven. Als die slaven zich echter tot het christendom bekeerden, werd het wel een probleem of ze nog slaaf konden zijn en daar zijn felle discussie`s over gevoerd, ook binnen de katholieke kerk.

  Verder, als u verwacht dat processen als het afschaffen van een eeuwenlang instituut als de slavernij in een handomdraai gebeuren, alsof je het lichtknopje omzet, dan is dat wel wat veel gevraagd. Mensen zijn nu eenmaal, zoals het christendom leert, falende wezens of zondaars. Perfectie bestaat niet, zelfs consequent gedrag is niet te verwachten. Niet te streng worden.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 13. Nico schreef op : 15

  @Keinstein [14]: Mensen falen om te worden wat ze kunnen zijn. Als je goed leest in de Bijbel, dan merk je op dat de grootste zonde van een mens eruit bestaat dat hij zich onderwerpt of laat onderwerpen door een ander. De wens om een heersers boven zich te hebben is een verwerping van God (wat geldt ongeacht het godsbeeld). Zie 1 Samuël 8 met daarin zowel de wens als de reactie van God en de voorspelbare, onverkwikkelijk gevolgen ervan. Twee van de daar genoemde gevolgen zijn belastingheffing en slavernij.

  Het probleem met het christelijke ‘ik ben een zondaar’ en ‘niet oordelen’ is dat mensen niet streng genoeg voor zichzelf zijn. Het is een zwaktebod. Want vrijheid komt met de verantwoordelijkheid tot zelfdiscipline.

 14. dr. heinz schreef op : 16

  Het heeft wel lang geduurd voor dat er de eerste familie op aarde was.
  Eerst was er een Adam.
  Adam was heel alleen en af en toe was hij wanhopig? en verwijderde hij een rib en na een tover? spreuk………….
  En WALLA daar was Eva!!
  Tja voor dat er een Abel was duurde dat extra lang……….
  Sexuele voorlichting cq onderwijs was er toen niet. 😉
  En zo verder.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 15. Nico schreef op : 17

  @dr. heinz [16]: Het is maar de vraag of Adam en Eva echt bestaan hebben en het verhaal over hen echt gebeurd is. Feit is dat de man (Adam) iets mist dat hij uitsluitend bij zijn vrouw (Eva) kan vinden. Maar dan moeten hedendaagse Adam’s en Eva’s wel eerst terug naar een pure en natuurlijke situatie om dat te ontdekken.

  dr. heinz [18] reageerde op deze reactie.

 16. dr. heinz schreef op : 18

  @Nico [17]: Mee eens!
  Is wel een leuk verhaal nietwaar?
  Maar ik denk niet dat de eerste mens gelijk kon praten en de rest.
  Kijk maar naar de neanderthaler die veel later op aarde leefde.
  Die kon ook nog niet eens fatsoenlijks praten zoals wij dat kennen.
  En sleepte zijn vrouw? aan haar haren over de grond en liep in een berenvel. 😉
  En……De dieren waren er eerder dan den mensch.
  En daar stammen wij van af.
  En dit was ff off topic!

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 17. Nico schreef op : 19

  @dr. heinz [18]: Er wordt vaak gedacht dat mensen die tegenwoordig leven slimmer zijn en meer ontwikkeld dan mensen die een paar eeuwen terug leefden. Ik denk dat het andersom is. Wie kan tegenwoordig nog bijvoorbeeld een man als Plato evenaren? Ook verder terug leefden mensen die dingen bedachten en deden waar het leeuwendeel van de tegenwoordige slimmeriken hoogstens van kunnen watertanden. Of waar ze zonder het in de gaten hebben door beïnvloedt zijn.

 18. ratio schreef op : 20
  Ratio

  @Keinstein [4]: de familie WAS de basis van de samenleving is waar, de familie IS immers niet langer de basis van de samenleving

 19. dZvZtKm schreef op : 21

  het overheidsingrijpen d.m.v. fiscalisering heeft de traditionele functies van de familie uitgehold.
  maar ook op gebied van de sociale controle heeft de overheid d.m.v. fiscalisering vele steken laten vallen.
  helaas is een klok niet terug te draaien.

 20. Leonardo Pisano schreef op : 22

  @Ratio – een goed stuk!
  Het sterke is de trend in schaalvergroting. Hoe groter het verband, hoe meer geanonimiseerd daden worden en hoe “asocialer” de relaties worden. Dat is ook de essentie van centralisering: macht geconcentreerd en door samenwerking/organisatie sta je sterker (een leger versus een kleiner verband).
  Het verneukeratieve is dat er een schijn-individualiseringstrend is. Door (o.a) dna en IT-technieken wordt een individu volgbaar en kwetsbaar, terwijl het lijkt alsof dat individu “vrijheden” heeft. Via allerlei gecentraliseerde, administratieve structuren en verplichtingen worden de vrijheden verder aan banden gelegd.

  Nico [23] reageerde op deze reactie.

 21. Nico schreef op : 23

  @Leonardo Pisano [22]: Schaalverkleining leidt tot meer vrijheid en levenskwaliteit; het best merkbaar in de context van een goede man/vrouw of ouder/kind relatie.
  Schaalvergroting leidt tot meer gebondenheid en inferieure levenskwaliteit.

  Het menselijke lichaam en het menselijke leven wordt veelal gezien als een marktplaats waarin allerlei partijen een marktaandeel wensen af te dwingen om haar te kunnen exploiteren. Op die manier krijgt men de beschikking over gratis of in ieder geval goedkope energie, ‘rekenkracht’, en handen en voeten om ambities te realiseren die men op een natuurlijke wijze nooit zou kunnen realiseren.

  Minder is meer!

  Leonardo Pisano [25] reageerde op deze reactie.

 22. Deware schreef op : 26

  @Keinstein [3]: U heeft helemaal gelijk en u kunt rustig toegeven dat u religieus bent. Waarom huicheleni met socialisten en communisten. Gewoon kleur bekennen. Het geloof is de ware leidraad in ons anders zo trieste leven. Dat is niet alleen christendom maar ook hinduisme, bhudisme, sikh, en joods geloof.

 23. Nico schreef op : 27

  @Leonardo Pisano [25]: Met deze kanttekening dan. Vanuit de filosofie is het een gegeven dat een man en vrouw kunnen versmelten tot één individu (één van geest, één van verlangen) en als zodanig handelen. Zie het filosofische proces van synthese en de gedachte achter yin en yang.
  Vanaf het moment dat dat gerealiseerd is, is er de potentie om iets tot stand te brengen wat daadwerkelijk goed is. Tot die tijd is er nog onvoldoende potentie en teveel foutkans. Dat is althans de conclusie die wij vanuit onze eigen ervaring bereikten.