Reacties
 1. Nico schreef op : 1

  Als maatschappelijke systemen zodanig in elkaar zitten dat mensen naar cryptocurrency vluchten, sterker, cryptocurrency WORDEN… waarom dan ontwijken en vluchtgedrag vertonen (wegvluchten naar bitcoin) in plaats van het probleem bij de wortel aanpakken? Wegvluchten is symptomen ‘bestrijden’.

  Onder het artikel Bitcoin groeit tegen de verdrukking in werd al eens wat discussie gevoerd over wat een munt nu eigenlijk is.

  Als bitcoin tegen de verdrukking in groeit, betekent dat dan niet dat steeds meer mensen ervoor kiezen om problemen te ontwijken in plaats van op te lossen? Is dát de libertarische gedachte? Ikke ikke ikke en de rest kan stikke?

  John [11] reageerde op deze reactie.

 2. Nico schreef op : 2

  Een nationale munt is ontstaan doordat een koning of keizer dé dominerende factor werd. Alle transacties onder een bevolking geschieden in feite in zijn naam, met zijn munt, onder zijn voorwaarden (wetgeving).

  Dit regime ontstaat soms op verzoek, veelal door onderwerping middels militaire inzet. Vervolgens wordt het (tegenwoordig) in stand gehouden door bureaucratische tirannie. Als dat problemen oplevert (zoals ‘nee’ zeggen) worden politieagenten of militairen ingezet om verzet de nek om te draaien.

  De vraag is altijd of een regime zuiver op de graat is. Zo ja, dan is er sprake van eerbaarheid, beheerste kracht, reinheid, waardigheid, vrijheid, groei en bloei. Zo niet, dan ontstaat langzamerhand steeds meer tirannie. Als dat laatste het geval is, zoals heden en dat wereldwijd, dan hebben mensen zowel de vrijheid als de verantwoordelijkheid om een tiranniek regime van zich af te werpen. Dat is iets anders dan buigen, ontwijken, wegvluchten.

  De moraal in het maatschappelijke verkeer is gebaseerd op foutieve aannames. Verzinselen die voor waar worden aangenomen en die levens beheersen, zodat gewapende mensen (politieagenten, militairen) met hun fysieke training en wapens feitelijk geperverteerde verzinselen dienen.

  Het begin van de oplossing kan zijn als militairen besluiten dat de staatsveiligheid van de staat waarin individuele mensen te zeer in gevaar gebracht worden door een maatschappelijk systeem.
  Nee, mensen zijn geen dingen of dieren.
  Nee, ze zijn geen ‘fossiele brandstoffen’, ‘natuurlijke hulpbronnen’, ‘programmeerbare robots’.
  Een militair apparaat kan constateren dat regeringen en staatshoofden te ver zijn gegaan en zichzelf niet corrigeren.
  Een militair apparaat kan corrigerend optreden door te stellen dat het over en uit is met smerige bedenkselen die de levens van velen verzieken. Het is reeds afdoende om zwendelaars dwingend te melden dat het klaar is, tenzij die zwendelaars huurlingen in gaan zetten om zichzelf en hun hersenspinsels te ‘beschermen’.

  Wanneer een militair apparaat op die manier een eerste schoonmaakbeurt heeft uitgevoerd, kan zij zich richten op primair veiligheid op straat, het veilig stellen van drinkwater- en voedselvoorzieningen (stabiliseren), waarna een bevolking ordelijk en rustig kan nadenken over hoe bestuur als community project aangepakt kan worden, zodat een ieder waardig bejegend wordt. Wat heden beslist niet het geval is.

  Wanneer onwaardige lieden de touwtjes in handen hebben, zoals dat nu het geval is, is dat een recept voor een ramp. Die ramp voltrekt zich dagelijks over talloze levens. Dan is ontwijken of wegvluchten bepaald geen uiting van kracht en waardigheid. Het is veeleer een beschamende vertoning voor wie aan een bepaald gebied met bevolking gehecht is geraakt. Anderzijds; hedendaagse regimes voorkomen dat mensen aan een bepaald gebied en bevolking gehecht raken, ook dat is een gegeven.

 3. Nico schreef op : 3

  Voor de duidelijkheid houden wij van vreedzaam gedrag, alleen geldt dat kennelijk niet voor staatshoofden, regeringen en het voetvolk wat verder ingezet wordt. Men voert middels bureaucratische tirannie oorlog tegen bevolkingen. Als een partij oorlog wenst, dan kan ‘ie dat krijgen.

  Militaire inzet kan een veroveringsoorlog betekenen of een vredesmissie. In westerse landen bestaat de noodzaak tot vredesmissies om allerlei galbakken die met hun bedenksels hele bevolkingen terroriseren uit te schakelen.

 4. Nico schreef op : 4

  Voor het geval de MIVD meeleest; geef de bovenstaande en onderstaande informatie a.u.b. door aan de legertop.

  Volgens Peter van Uhm, voormalig CDS:
  “Dat is de reden waarom – en in Nederland, zijn wij daar zeer uniek in – dat is de reden waarom de Nederlandse grondwet stelt dat een van de belangrijkste taken van de krijgsmacht de instandhouding en het bevorderen van de internationale rechtsorde is.”

  Een rechtsorde begint op eigen gebied.

  Stel jezelf het ‘huis’ Nederland als volgt voor:
  – Het fundament, het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden dat onder de Grondwetten van de staten van het Koninkrijk ligt.
  – Het vloertje, de Grondwet, waarvan bepalingen vreemd genoeg overruled worden door de wetgeving die erop gebouwd is.
  – De ‘muren’, wetgeving, die als een met lucht en schimmel opgeblazen gatenkaas is met innerlijke conflicten en niet getoetst mag worden aan de Grondwet (verbod op constitutionele toetsing)
  – Het ‘dak’ (rode of zwarte pannen), plaatselijke of regionale regelgeving, zo lek als een mandje omdat het in een aantal gevallen strijdig is aan allerlei bepalingen in datgene wat er in dit ‘paleis’ onder is gebouwd, en juridisch er boven zou moeten staan.

  ad 1) Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden meldt in artikel 43: “Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur”.

  Nee, mensen zijn geen dingen, levende doden of dieren.
  Nee, mensen zijn geen ‘fossiele brandstoffen’, ‘natuurlijke hulpbronnen’, ‘programmeerbare robots’.

  Als het Statuut niet serieus wordt genomen,
  de Grondwet zodanig ondermijnt is dat zij kraakt en scheurt wordt door wetgeving die daarop gebouwd is,
  de muren van wetgeving te vaak zijn gerepareerd en scheuren vertonnen,
  het dak van regelgeving zo lek is als een mandje,
  het staatshoofd aangeeft niet bij machte te zijn dit bij te sturen,
  de regering niet conform Grondwet art. 35 lid 1 handelt…
  dan is procedureel het militaire apparaat aan de beurt.

  Dd. 12-10-2015 schreven wij aan het Nederlandse staatshoofd:
  Recent hebben wij u correspondentie toegezonden met een andere inhoud. U heeft een eed afgelegd die u uit eigen beweging zou moeten nakomen. Desalniettemin hebben wij dd. 29-09-2015 expliciet om nakoming van deze eed gevraagd, jegens ons wel te verstaan. Voor vertraging door gepaste zorgvuldigheid hebben wij begrip, maar niet voor onnodige vertraging of het niet nakomen van deze eed. Aangezien u wel over de instrumenten beschikt om deze eed na te komen, zou het laatste betekenen dat u feitelijk buiten staat bent het koninklijk gezag uit te oefenen (art. 35 grondwet).

  Wij hebben tot op heden geen enkel signaal ontvangen dat de eed van het Nederlandse staatshoofd enige waarde zou hebben, oftewel nageleefd wordt. In ministers (dienaren van het staatshoofd) die er blijkens berichtgeving herhaaldelijk niet in slagen om de Tweede Kamer juist te informeren hebben wij geen vertrouwen.

  Een bevolking onderwerpen aan de grillen van een regering die haar eigen gang gaat, geruggesteund door een bureaucratisch apparaat dat zich stelselmatig tiranniek gedraagt… impliceert dat een bevolking wordt onderworpen aan tirannie. Het is dan aan een staatshoofd om de noodtoestand af te kondigen of aan een militair apparaat om stappen te nemen zoals in het Plakkaat van Verlatinghe. Tirannie mag niet aanvaard worden. Nooit. Hoe het ook verpakt is.

  Dit geldt voor alle landen ter wereld. Nederland is bepaald niet uniek.

 5. Nico schreef op : 5

  De (machts)piramide is een uiting van een barbaarse doodscultuur, tiranniek van aard. Vragen:
  – Waarom zou iemand een gezonde cultuur (in bijvoorbeeld zijn huishouden) laten verwoesten door een wannabe wereldheerser zoals de paus of bureaucratisch apparaat van de VN?
  – Waarom zou iemand een gezonde cultuur (in bijvoorbeeld natiestaat) laten verwoesten door een machtsblok zoals de EU of VS?
  – Waarom zou iemand een gezonde cultuur (in bijvoorbeeld zijn gezin) laten verwoesten door een bureaucratisch apparaat, landelijk of gemeentelijk?

  Vertaal gezond naar feitelijk gezond of de wens om feitelijk gezond te worden.
  Barbaren zoals wannabe wereldheersers of bureaucratische monsters doen weinig meer dan gif van dwang injecteren, onderwerpen, uitbaten en verwoesten.

  frits [6] reageerde op deze reactie.

 6. Nico schreef op : 7

  @frits [6]: Zondag is een dag ter ere van de zon. De zon is van oudsher, in astrologie, een beeld van de vrouw (de maan een beeld van de man).

  Als je begrepen hebt wat ik schreef, dan weet je ook dat wat ik hierboven schreef tot doel heeft dat vrouwen en kinderen niet langer een schofterige behandeling krijgen van mensen die denken dat ze Jezus zijn. Een manier dus om de ‘zon’ annex vrouw te eren.

  frits [8] reageerde op deze reactie.

 7. Nico schreef op : 9

  @frits [8]: Dat schrijf je vanwege mijn opmerkingen over de zon en maan? Lees het verhaal van Jozef, voor hij als slaaf verkocht wordt. Daaruit kun je dezelfde betekenis distilleren.

 8. jhon schreef op : 10

  Geloof is het einde van intelligentie ! Bitcoin is product van banken.
  www.tijd.be

 9. John schreef op : 11

  @Nico [1]:
  Hoe kan ik de door politici gemaakte problemen in Europa oplossen?
  Ik stel liever mijn geld veilig, en iedereen moet dat ook voor zichzelf doen.
  Laat jij je geld op de bank staan, om te laten zien dat je ‘vertrouwen’ hebt in het systeem, en het steunt?
  Er is straks niemand die jou steunt hoor.
  Niemand in Brussel of Den Haag in ieder geval.

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 10. Nico schreef op : 12

  @John [11]: Als er één ding duideljik is, dan is het wel dat politici niet vertrouwd kunnen worden.

  ‘Het systeem’ steunen wij niet, aangezien het slooprijp is. Sloopactiviteiten steunen is iets wat we desgevraagd misschien in overweging nemen 😉