dinsdag, 28 november 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

BBP is geen economische groei

Iedereen heeft wel eens van het BBP, oftewel Bruto Binnenlands Product gehoord als het over de groei ging binnen een economie. Zodoende wordt gesteld dat BBP economische groei vertegenwoordigt. Niet is minder waar, het BBP is feitelijk een waardeloze indicator om de reële economische groei goed te kunnen berekenen en de uitleg zal ik hieronder geven.

Simon Kuznets

In 1934 ontwikkelde econoom Simon Kuznets een indicator die de economische situatie en de groei het beste zou weergeven. Kuznets was een econoom in de New Deal-administratie van Franklin Roosevelt en hield zich bezig met het berekenen van de productiviteit van de diverse New Deal-projecten die werden uitgevoerd sinds 1933.

Hij kwam tot de conclusie om deze indicator te baseren op een aantal componenten, deze waren:

 1. Consumptie
 2. Investeringen
 3. Overheidsuitgaven
 4. Netto uitvoer

 

Deze vier onderdelen zouden altijd moeten worden gebruikt om de BBP groei accuraat te kunnen meten.

De rekenformule is dan als volgt:

BBP = C (consumptie) + I (investeringen + G (overheidsuitgaven + (X (export) minus I (import))

Meteen bij het begin ging het al fout, omdat Kuznets alleen die componenten wilde meenemen welke zorgden voor een productieve groei; hij kwam namelijk tot de slotsom dat marketing en financiën hier niet toe behoorden, want de opbrengst van deze sectoren dienden te worden afgetrokken van de waarde van het BBP, omdat deze geen toegevoegde waarde vertegenwoordigden aan het eindproduct binnen de economie

Het Amerikaanse congres was het hier niet mee eens en eiste dat deze sectoren eveneens zouden worden meegenomen in de berekening van de economische groei. Als we kijken naar het recente artikel van onderzoeker Umair Hague, dan kunnen we vaststellen dat meer dan 50% van alle activiteiten in de economie wordt verzorgd door deze twee bovengenoemde sectoren. Dat houdt in dat als we de oorspronkelijke cijfers van Kuznets hadden overgenomen, de economie vervolgens een negatieve groei zou hebben in plaats van een positieve over de laatste decennia. Met andere woorden, onze westerse economieën zijn dan gekrompen over een behoorlijk aantal jaren.

Kijken we naar de situatie in het westen dan blijkt dit ook aardig te kloppen, gezien de toenemende armoede en ellende in een groot aantal landen. Sterker nog, er is over de afgelopen 60 jaar nog een grote sector sector bijgekomen en dat is de verzorgingsstaat, die men kan aftrekken van de economische groei, omdat dit een enorme kostenpost is, waar totaal geen productie tegenoverstaat. Met de komst van de uitkeringsfabrieken drukt dit nog meer op de welvaartsgroei dan reeds het geval was.

Foutieve berekening

Maar het gaat verder, want wat ontbreekt in de analyse van het BBP is dat deze wel investeringen meeneemt, maar niet de schuld die men heeft om deze investeringen wellicht te kunnen doen. En daar wringt zelfs de schoen met de berekening van Kuznets.

Economen Eric Zuesse als Charles Hugh Smith geven aan hoe foutief de huidige opvatting is over BBP. Wat missen we namelijk? De balans. Deze wordt helemaal niet meegenomen in de BBP-berekening. Want als je bezit hebt, dan heb je ook schuld binnen een economie. Zowel Zuesse als Hugh Smith leggen hier duidelijk de vinger op de wond.

Zij geven als voorbeeld dat wanneer een orkaan toeslaat op een gemeenschap, dan worden een aantal bezittingen ongetwijfeld verwoest, waaronder een huis en auto. Dus als je een balans hebt met deze zaken daarop, dan wordt het als volgt aangegeven.

Voor de orkaan:

Bezittingen: huis + auto minus hypotheek en autolening

Na de orkaan:

Bezittingen: nieuw huis + nieuwe auto minus 2x hypotheek + 2x autolening

De bezittingen zijn nu met de helft in waarde gedaald ten opzichte van de schuld. Men heeft daarom 2x extra schuld opgebouwd sinds de orkaan heeft toegeslagen.

De inzinking van het bezit cq. inkomen wordt echter nooit meegenomen in de berekening van het BBP, terwijl het wel essentieel is om vast te stellen hoe ´rijk´ een land of gemeenschap is en of er eventueel een welvaartsgroei heeft plaatsgevonden.

Charles Hugh Smith gebruikt tevens een grafiek om de BBP-groei te laten zien en vraagt zich af met zoveel groei of men eigenlijk wel rijker is geworden.

 

 

Negatieve economische groei

Dit geldt niet alleen voor de Verenigde Staten, maar ook voor het gehele westen. Men gebruikt waardeloze indicatoren zoals het BBP om te laten zien dat een land economisch ´groeit´, terwijl men in werkelijk jaar na jaar steeds armer wordt in besteedbaar inkomen. Het is de grote Japanse wisseltruc die wordt gebruikt door huidige ´economen´ en politici om hun magie uit te leggen. Totale nonsens dus en dient daarom direct te worden verwezen naar het land der fabelen.

De huidige BBP is een variatie op de gebroken ruit theorie van Frédéric Bastiat en moet als zodanig worden gezien.

Er zijn daarom nu twee voorbeelden gegeven, waarom de westerse economieën niet groeien, maar juist armer worden. Dit BBP cijfer had nooit moeten worden gebruikt in de berekening van de welvaart van een land. In plaats daarvan dient men alleen de agrarische en industriële productie in acht te nemen om de welvaart te kunnen meten.

Bovendien, wanneer er wordt gesproken over BBP, dan heeft men het over de ´reële´ BBP, in plaats van de nominale BBP. Wat betekent dat?

Dat betekent eenvoudigweg dat men de ´inflatie´ van het nominale BBP aftrekt en presto, we hebben een reële BBP. Wat zelfs hier fout gaat is dat men de CPI (consumentenprijs-index) als inflatie beschouwt, maar dat is niet de inflatie, maar een selectief mandje dat is samengesteld door statistische bureau´s van overheden. Deze subjectieve benadering van de inflatie is sowieso onderhevig aan manipulatie en interventie door deze bureau´s. De zaken worden rooskleuriger voorgesteld dan deze in feite zijn.

Wat men moet doen is de reële inflatie berekenen en dat is de monetaire inflatie, met name uitgedrukt als M0 en M1, resp. contant geld en deposito. Wanneer de groei van deze twee indicatoren wordt vastgesteld, dan komt men op een werkelijk reëel inflatiecijfer en die is altijd hoger dan het cijfer wat wordt gegeven door de statistische bureau´s. Econoom Dr. Frank Shostak legt het ook uit in zijn artikel van het Mises Institute hoezeer het BBP een loos gegeven is vanwege de manipulaties van de cijfers door de overheden.

John Williams onderzoeker verbonden aan ShadowStats geeft in onderstaande grafiek hoezeer de werkelijke inflatie (altijd monetair) is geëxplodeerd in vergelijking met de manipulatieve cijfers gegeven door het Bureau of Labor Statistics (BLS) in Washington.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Bertuz schreef op : 1

  Met de meetlat die BBP heet kun je in elk geval meten of er beweging in de economie zit. Een eventueel verschil noem je of groei, of krimp, of een beweging zijwaarts. In die zin kun je wat met het fenomeen BBP. Helemaal onbruikbaar is BBP. BBP herdefiniëren lijkt mij prima. Maar dat betekent niet dat je dan “de enige echte en absoluut juiste meetlat” hebt.

  Bertuz [2] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [4] reageerde op deze reactie.

 2. Bertuz schreef op : 2

  @Bertuz [1]: Sorry woordje niet achter BBP is weggevallen.

 3. Vilseledd schreef op : 3

  Wat is er met het Bruto Nationaal Product gebeurd? Ik ben geïnteresseerd in wat we met zijn allen verdienen, niet wat er door buitenlanders op ons grondgebied verdiend wordt.

  Albert S. [5] reageerde op deze reactie.

 4. Albert S. schreef op : 4

  @Bertuz [1]: Bedankt Bertuz voor deze aanvulling. BBP is een geheel monetair fenomeen, geen productief fenomeen. Men kan er geen welvaartsgroei mee aangeven, dat is het probleem. Om de welvaart goed te kunnen meten zijn andere maatstaven nodig, want daar is een heel andere formule voo rnodig, zoals o.a. reële productie en reëel besteedbaar inkomen, Daarvan moet je de monetaire inflatie (M0 en M1) aftrekken, dan zal men zien dat we nauwelijks tot helemaal geen reële economische groei hebben gehad in het westen en we langzaam aan het verarmen zijn.

  Bertuz [6] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [11] reageerde op deze reactie.

 5. Albert S. schreef op : 5

  @Vilseledd [3]: Dat heeft te maken met de keuze. Het verschil is dat BBP meer wordt gebruikt in statistieken door staatsinstellingen en economen. Daarom heb ik dat ook gebruikt om het gebruik daarvan uit te leggen.

  www.investopedia.com

 6. Nico schreef op : 7

  Als ‘we’ dan hopen dat het gezonde verstand gaat zegevieren, dan is de eerste stap erkennen dat cijfers een uitstekend instrument zijn om te liegen, om feiten te verdraaien, om te misleiden.

  Het klopt dat het BBP alleen een geldstroompje in beeld brengt.
  Als je iets van boekhouden weet, dan weet je dat iedere mutatie in de VW-rekening gepaard gaat met een mutatie van één of meerdere balansposten. Je moet dus inderdaad het totaal van de cijfers overzien. Maar toch dat is niet genoeg. Er is meer.

  Geldontwaarding is één van de factoren die normaliter genegeerd wordt. Maar in feite is iedere boekhouding op een bepaalde manier een schaduwboekhouding. Meestal een presentatie van de werkelijkheid naar outsiders, beeldvorming. Maar bij geldontwaarding een vorm van zelfbedrog.

  Kijk je in een echte boekhouding naar de balans, passiva, Eigen Vermogen, dan kan dat vermogen ergens toe aangewend worden. Bijvoorbeeld op aan de passiva kant, Immateriële Vaste Activa, een post Goodwill te kweken. Geen hond* die van dit soort onderwerpen kaas van heeft gegeten, hoewel valse honden die waarde wel kunnen laten ontwaarden… kwestie van de tanden erin zetten.

  Uiteindelijk gaat het waarschijnlijk om de aard, het karakter, kennis en productiecapaciteit. En hoe die al dan niet aangewend wordt, in welke geest om het maar zo uit te drukken. Met de juiste filosofie komt dat wel goed, ook al is de route soms moeilijk. Bij een gebrekkige filosofie blijft het aanmodderen, aankloten. Hét voorbeeld van gebrekkige filosofie is te vinden bij regeringen. De gevolgen daarvan zijn overal merkbaar. Iedereen zou in de (staats)schuld staan. Waarom? Bij wie? Wat een lachertje. Odious debt, meer is het niet.

  * Honden worden ingezet als metafoor voor overheidsdienaren zoals militairen, vandaar de Amerikaanse ‘dog tag’ voor militairen.

  frits [8] reageerde op deze reactie.

 7. frits schreef op : 8

  @Nico [7]: De Overheid heeft een aantal producten voor berekening uit de BBP gelaten. t.w. Drugs en hoererij. Alsnog moesten wij van de EU, die berekening meenemen, en kregen een na heffing van 800 miljoen. Onze minister dijsselbloem begreep er niets van. Hij wist er wel van maar hoe moest hij dat naar de Nederlanders uitleggen. Lipje beetje omhoog en maar meesmuilen.

  Bertuz [9] reageerde op deze reactie.

 8. mrbleusky schreef op : 10

  @Bertuz [9]: Misschien heeft Dijsselbloem geen aftrekposten met al die omzet in hoererij

 9. Bertuz schreef op : 11

  @Bertuz [6]: @Albert S. [4]: Duidelijk, maar geen reactie op mijn opmerking. Het opgegeven verbruik van een auto is niet het praktische verbruik, maar een theoretisch verbruik. Dat theoretische verbruik maakt onderlinge vergelijking mogelijk. Maar in de praktijk valt wellicht door heel voorzichtig en rustig te rijden een lager verbruik te halen dan het theoretisch e verbruik.

  Bertuz [12] reageerde op deze reactie.

 10. Bertuz schreef op : 12

  @Bertuz [11]: Met het BBP kan ik groei meten. Maar wat jij groei noemt, verschilt kennelijk van wat anderen groei noemen. Mag. Maar dan moet je beginnen met aan te geven wat je onder groei verstaat. Overigens vind ik ook dat er voor de gewone burger pas sprake is van groei als hij of zij er vrij besteedbaar op vooruit gaat. En daar is volgens mij geen of nauwelijks sprake van. Al jaren niet. Het is de overheid die geeft en tegelijkertijd neemt. Vrij besteedbaar gaan we er niet of nauwelijks op vooruit.

 11. jhon schreef op : 13

  Overheden zijn immuun voor accountants verklaringen ! vertrouwen is goed, controle is beter.

 12. Willem schreef op : 14

  De overheid in het verleden de Nederlandse productie bedrijven middels hun milieumatregeling naar de knoppen geholpen.duitsland heeft een auto industrie om trots op te zijn. De erts en kolen overslag in de havens is van de Duitse bedrijven die allemaal naar Duitsland vervoerd worden ook nog door de duitsers. En de overheid maar zeggen dat we veel aan import en export doen