donderdag, 30 november 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Hub spreekt: Werken aan een vrije, libertarische, samenleving? Waarom?

hubArtikel eerder verschenen in 2007. Omdat ik in een vrije, libertarische samenleving zou willen wonen!  Waarom?  Omdat ik vind dat het prettiger is te leven in een gemeenschap waarin iedereen recht heeft op zijn eigen leven, vrijheid en eigendom. Liever dan in de huidige (democratische) maatschappij waarin “iedereen denkt dat hij er zelf beter van wordt, ten koste van alle anderen”, zoals Frederic Bastiat dat zo treffend formuleerde.
Libertariërs, o.a. bij monde van de Vrijspreker, streven naar die vrije maatschappij. Beter nog naar een samenleving van vrije soevereine personen. Ieder persoon heeft vanaf zijn geboorte recht op zijn eigen leven. Dat is een fundamenteel recht. Dat recht ontstaat niet doordat een overheid dat op papier in regels gaat vatten. Hij/zij had dat recht al!

De overheid zou dat recht moeten beschermen en niet, zoals nu, verkrachten. Dat de mens nu niet meer zijn “recht” op zijn eigen leven kan uitoefenen, neemt zijn soevereiniteit als mens-zijn niet weg. Al die overheidsdwang neemt dat fundamentele recht op zijn eigen soevereiniteit niet weg.

Ik waardeer die vrijheid zo hoog omdat ik liever met vrije mensen samenwerk en omga dan met slaafse volgelingen van een systeem dat via een collectivistisch stelsel oordeelt, wanneer hen dat goeddunkt, dat zij recht hebben op mijn eigendom. Alles onder het mom van hun definitie van solidariteit en dergelijke, en die daarvoor eisen dat ik van mijn productie minimaal de helft afgeef voor het “algemeen belang”. En die mij lastig vallen en van alles verbieden of gebieden “voor mijn eigen belang”.

Ik waardeer die vrijheid zo hoog omdat het duidelijk is dat door de individuele vrijheid, door het kapitalistische economische systeem, (het vrije markt mechanisme voor zover dat in de huidige wereld nog mogelijk is) de welvaart zodanig is toegenomen dat ik nu nog leef en op een manier waarvan Karel de Grote of Lodewijk de Veertiende en dergelijken niet eens konden dromen.

De invloed van het kapitalisme, de vrije economie, wordt treffend weergegeven in de zogenoemde “Bernstein Verklaring”:

” … Dat bewijst de geschiedenis. In slechts twee eeuwen heeft het kapitalisme de levensstandaard van de mens naar hoogten gestuwd waar men in het prekapitalistische tijdperk niet van kon dromen. Tegenwoordig wordt maar al te dikwijls vergeten dat West Europa, v óór de kapitalistische revolutie van eind 18e eeuw, lijdend onder het politieke juk van de feodale aristocratie, het equivalent was van een Derde Wereld land – ten onder gaand aan hongersnood, telkens terugkerende pestepidemieën, en onbeschrijfelijke armoede. Maar dat is verleden tijd.
…. Het kapitalisme heeft een niet te evenaren overvloed gecreëerd in de geschiedenis van de mens en daarmee honderden miljoenen in staat gesteld om heden ten dage een beter leven te hebben dan alle koningen uit het verleden. “

Ik waardeer die vrijheid zo hoog omdat door het niet aanwezig zijn van allerlei regels, lasten en betuttelingen mensen in staat zijn om nog meer te presteren, waarvan iedereen uiteindelijk voordeel heeft. Terwijl een vrije maatschappij nog veiliger is ook.

Ik waardeer die vrijheid zo hoog omdat het zo’n hoog goed is. Daarom is ook het er aan werken op zich een genot. En als je dan ook nog ziet dat het resultaten oplevert, is het extra bevredigend. Resultaten van steeds meer mensen die ook die vrijheid gaan waarderen. Hetgeen mij de hoopvolle verwachting geeft dat er op den duur een libertarische maatschappij mogelijk is, althans een maatschappij die dat ideaal dicht benadert.

Ik waardeer die vrijheid zo hoog, omdat door er aan te werken ik zoveel gelijkgezinde mensen heb leren kennen waarmee het fijn is om mee te verkeren en gezamenlijk dingen te doen.

Het is niet mogelijk in het kader van een artikel elk onderdeel diepgaand te bespreken, maar ik wil wel nog iets opmerken over de twee te onderscheiden manieren voor het verkrijgen van een grotere vrijheid. Die elkaar overigens niet uitsluiten.

Eerder hebben we daarover op de Vrijspreker al geschreven.
De eerste hebben we genoemd het “leren van trucjes”. Daardoor kun je de lasten, die collectivisten op je schouders willen leggen, omzeilen. Een heel belangrijke methode waar iedereen natuurlijk zelf aan kan werken. Zorg dat je zo onafhankelijk mogelijk wordt. Dat is alleen maar positief.

Veel libertariërs vinden dit voldoende en trachten daardoor op een zo vrij mogelijk manier hun wensen te vervullen. Dat is natuurlijk hun goed recht.

Een aantal van hen kan echter niet begrijpen dat er ook libertariërs zijn die het vrijheidsideaal nog verder willen verwezenlijken.

Dat is via de tweede methode en het betreft libertariërs die (ook) de samenleving vrijer willen maken door aan zoveel mogelijk anderen de voordelen van het Libertarisme te verklaren. In de hoop dat die dan ook dit streven volgen, omdat ze inzien dat het in hun eigen belang is. Pas als er voldoende mensen zijn die dat begrijpen, en er naar willen handelen, kan de maatschappij stap voor stap vrijer worden. Dan kunnen we leven in een maatschappij waar geen trucjes meer nodig zijn om de hindernissen te omzeilen.

De libertariërs die deze weg volgen, gaan dan ook vaak nog een stap verder en bestrijden (met het woord!) de collectivistische politici waar ze ook maar enigszins kunnen en durven.

Typisch, jammer en onbegrijpelijk, is dat bij sommigen van de libertariërs die niet verder willen gaan dan alleen maar werken aan hun eigen positie, degenen die OOK de tweede weg willen gebruiken om hun leven te veraangenamen, allerlei dingen verwijten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor verwijten aan de eerste groep.

Nogmaals, het is voor iedereen zijn goed recht om zelf te bepalen hoe hij/zij zijn leven wil inrichten en waaraan hij/zij wil werken. Ieder mens is anders, en kan andere behoeftes of wensen hebben dan jezelf. Waarom hem daarvoor veroordelen?

Op de Vrijspreker kun je in de reacties voldoende van dergelijke opmerkingen vinden. Hopelijk geeft een artikel als dit hen meer inzicht om de subjectieve waardes van anderen ook te respecteren.

Eén van de grote libertarische figuren van de laatste decennia was Harry Browne. Hij heeft boeken geschreven en lezingen gehouden waarin hij uitsluitend de “eerste weg” propageerde. Tot ongeveer in het laatste decennium van zijn leven toen hij tot ieders verrassing heel intensief ook de tweede weg ging bewandelen.
En in de herdruk van zijn beroemde boek “How I found Freedom in an Unfree World” schreef hij zelfs dat de jaren die hij werkte als “presidential candidate” voor de LP de meest fascinerende jaren van zijn leven waren. **)
Een opmerking die IK helemaal begrijp, maar ik neem niemand kwalijk als hij het niet begrijpt of het er niet mee eens is.
Wel neem ik hen kwalijk als zij voor de waardes van andere libertariërs geen respect kunnen opbrengen.

———————————————————————
**) Zie artikel, waarin ook aangegeven hoe u dit waardevolle boek kunt bemachtigen:
www.vrijspreker.nl

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Nico schreef op : 1

  In de rol van advocaat van de duivel:

  Van nature heeft een mens vrijheden en verantwoordelijkheden. Pas als die vrijheid wordt begrenst (geroofd), kan er sprake zijn van rechten en plichten.

  De vraag is dan hoe ver het begrenzen van natuurlijke vrijheden en het opleggen van plichten gaat. en of er dan voldoende vrijheden overblijven om het leven de moeite waard te maken c.q. te voorkomen dat er frustraties ontstaan omdat men beperkt of niet aan de slag mag met natuurlijke verantwoordelijkheden (iets anders dan plichten).

  Anders uitgedrukt; wat is het ijkpunt en waar ligt het speelveld van wetgeving?

  Een andere interessante, gezien het “leren van trucjes”:

  Democratisch:
  “denkt er zelf beter van te worden, ten koste van alle anderen”

  Libertarisch:
  “denkt er zelf beter van te worden, anderen moeten het zelf maar uitzoeken tenzij ze vriendschappen of bondgenootschappen sluiten”
  Anders uitgedrukt: Vorming van machtsblokken die ten koste van anderen gaan blijft mogelijk.

  Nico [2] reageerde op deze reactie.

 2. Nico schreef op : 2

  @Nico [1]: Het NAP betreft fysiek geweld. Met het oog op machtsblokken blijft dan ruimte over voor mentale dwang zoals in (gechargeerd):

  – “Ik heb er geen behoefte aan om jou wijzer te maken”
  (anderen dwingend dom houden om te kunnen profiteren van onwetendheid)

  – “Ik voel me vrij om een transactie te weigeren omdat je mij de voor mij minimale winstmarge van 2000% niet gunt”
  (anderen dwingend toegang tot middelen ontzeggen tenzij er overmatig geprofiteerd kan worden, zoals in woeker)

  Beschavingen kunnen uiteenvallen, imploderen of exploderen omdat individuele mensen te veel doen (dwang, geweld) of juist te weinig. Velen zien over het hoofd dat te weinig ‘aan de andere kant’ voor derden dwingend kan uitwerken. Sluwe mensen verschuilen zich dan achter wetgeving:
  “Ik heb toch precies gedaan wat wetgeving vereist?”
  Op die manier kunnen zelfstandige mensen (ZZP) bijv. gedwongen worden om als loonslaaf (werknemer) of loonslavenhouder (werkgever) te gaan werken. Alles netjes volgens wetgeving, maar wel een gestoorde gang van zaken die het leven van een zelfstandige verstoort.

  johannes [4] reageerde op deze reactie.

 3. johannes schreef op : 3

  Nico, je moet natuurlijk niet van utopiën uitgaan, de mensen, blijven mensen, en zijn ten alle tijden feilbaar, en onderhevig aan hun geest, gedachten denken, er moeten ook mogelijkheden bestaan om die vrijheid zo hier en daar te kunnen oprekken, kijk we zijn geen robots die volgens wetten te werk gaan, Johannes

 4. johannes schreef op : 4

  @Nico [2]: Het woord zelfstandige is hier niet op zijn plaats ! een zelfstandige is een éénling, niet gebonden, denk dat ze niet meer bestaan, je zit altijd ergens aan vast, Johannes

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 5. Nico schreef op : 5

  Beste johannes [4]: Dat mensen hun (natuurlijke) vrijheid zouden moeten verdienen acht ik een filosofische dwaling, gepropageerd door ‘valse profeten’.

  Een mens is van nature autonoom, een zelfstandige. In sociale orden en maatschappelijke systemen wordt autonomiteit en zelfstandigheid bestreden, er dient afhankelijkheid gecreëerd te worden. In feite dient ieder mens chantabel te zijn met primaire behoeften, zodat derden een handvat/breekijzer beschikbaar hebben om hun zin door te drijven. Dit wordt beschaving genoemd, maar is in feite barbaars van aard. Een schending van natuurrecht.

  Philosoof G&R Eigenwijs [6] reageerde op deze reactie.
  johannes [9] reageerde op deze reactie.

 6. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 6

  @Nico [5]:
  In de natuur vreet de een, de ander, om zichzelf in stand
  te houden!

  Het door ons verworven inzicht, voort komend uit bewustzijn,
  brengt ons tot empathie t.o.v. anderen!
  De menselijk, positief, geestelijke waarden!
  Waar aan we zouden kunnen voldoen.
  Echter zo ver zijn we nog niet gevorderd, in ons algemeen
  inzicht tov het geheel.
  Maar de evolutie is nog niet ten einde!

  Het enige dat we behoeven is?

  ONS BEST DOEN!

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 7. Bertuz schreef op : 7

  De overheid zou dat inderdaad moeten beschermen, maar krijgt daartoe niet de ruimte van het volk. Ons parlement geeft de overheid telkens de bevoegdheid in de samenleving in te grijpen. Zoals zo vaak, de mens doet het zelf. De mens weet zich vaak niet te gedragen.

  Mrbleusky [21] reageerde op deze reactie.

 8. johannes schreef op : 9

  @Nico [5]: bonjour Nico, De mens is als bijna alle wezens op deze planeet een kudde dier, en daar is niets slechts of denigrerents aan, je kunt heel goed een individu zijn binnen een groep, natuurlijk de lonely wolf heeft ook altijd bestaan.
  Johannes

  Mrbleusky [20] reageerde op deze reactie.

 9. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 10

  @Nico [8]:

  Nico, lees het nog een keer, zonder de emotie, maar met objectief
  verstand, op, AAN.

  Ons best doen, ter verbetering, om niet gewenste zaken
  te vermijden!
  In dien mogelijk, zelfs te verijdelen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [11] reageerde op deze reactie.

 10. Nico schreef op : 12

  Beste Philosoof G&R Eigenwijs [11]: Wees gerust, iedere schijnbare emotie die je van mij leest op Vrijspreker is een act, een toegediende prikkel, rationeel gedoseerd, ijskoud gepresenteerd.

  De praktijk: Wanneer beweerd wordt ‘we gaan ons best doen’ betekent dat veelal dat er smoezen in voorbereiding zijn. Meer dan X zou dan volgens de betrokkene niet haalbaar zijn.

  Je kent het klappen van de zweep toch wel?

  Philosoof G&R Eigenwijs [13] reageerde op deze reactie.
  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 11. frits schreef op : 15

  @Nico [14]: Nico, jou natuurwaarde is niets anders dan in een boom klemmen. Je wilt toch niet zeggen dat je ons moet prikkelen met jou teksten. Een vuilnisbak is snel gevonden.

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 12. Nico schreef op : 18

  @frits [17]: Oei oei Frits, wat een venijn! 😀

  De Chinese draak als karakterbeeld bevalt me wel. Je was warm.

  Ondertussen… heb je mijn vragen niet beantwoordt. Hoe zit het met de Adams die je in de Bijbel aantrof. Kun je ze opnoemen? En de implicaties ervan onder worden brengen? En… ook op mijn vraag om mij eens te verlichten inzake Job heb je geen antwoord gegeven.

  Wel flauw hoor, afgeven maar verder de kaken op elkaar houden. Probeer eens wat smakelijker te communiceren. Dat humor in je verkeerde keelgat schiet begrijp ik, maar op een ander niveau moet het toch wel lukken om ‘het’ beter te doen lijkt me.

 13. Nico schreef op : 19

  @Philosoof G&R Eigenwijs [13] en Nico [12]: Dit was niet vervelend bedoeld. Het is een bestuurlijke traditie om een burgerij als een groep blinden te beschouwen. Die behandel je als blinden, door hen te prikkelen middels de toediening van perverse prikkels, die geacht worden punten duidelijk te maken. Zoals bij braille.

  Reeds eerder heb ik op deze website duidelijk gemaakt dat ik punten onder de aandacht breng, naar het voorbeeld van de bestuurlijke traditie.

  Het is voor sommigen misschien niet leuk om een koekje van eigen deeg te krijgen, maar tegelijkertijd toch ook leerzaam! Voor de bestuurlijke elite werpt dit bijvoorbeeld de vraag op of anderen als blinden behandelen en perverse prikkels toedienen een gezonde, opvoedkundig verantwoorde lesmethode is.

 14. Mrbleusky schreef op : 20

  @johannes [9]: Lieve Johannes, als je gelooft dat je een kuddedier bent zul je je best thuis voelen in de stal van de overheid, en het melken en de eventuele slacht neem je dan op de koop toe? Waar heb je leren geloven dat mensen kudde-dieren zijn? En nee, niets minderwaardigs aan een kudde-dier, gedomesticeerd krijgen ze een hoge waarde. En na het melken de wao, toch aardig van de boer dat er geen dienst-plicht is boven de 68, of na geleverde diensten direct in de worst-machine..

 15. Mrbleusky schreef op : 21

  @Bertuz [7]: Vind dat het volk ruimte genoeg geeft, financieel dan, en geven is niet echt het woord hé..Terug naar tienden, en dan maar es zien of we de gesubsidieerde kunst en overproductie gaan missen..

 16. Mrbleusky schreef op : 22

  @frits [17]: Een oud-hollandse wijsheid, heb ik op de kleuterschool geleerd is ‘wat je zegt ben je zelf’.