Zo heet het onderwerp waarover de Tweede Kamer vandaag debatteert.

Nu net de Nota van het Kabinet over Waarden en Normen is uitgekomen (zie ons commentaar van maandag 8 maart) zijn we benieuwd wat de resultaten van dat debat zullen zijn.

Waarschijnlijk zal er uitgebreid worden gepraat over al de fouten die er in het bedrijfsleven worden gemaakt. Ook zal er wel veel aandacht geschonken worden aan het maken van nieuwe wetten en regels om de controles te versterken.

Veel minder zullen ze de hand in eigen boezem steken, terwijl daar net veel van de oorzaken van het slechte gedrag in de maatschappij liggen.

We zeiden al dat we nog vaker op die nota terug zouden willen komen. Laten we daarom nog eens kijken naar de “gemeenschappelijke waarden” die in de grondwet en internationale verdragen verankerd liggen.

De tweede en derde kernwaarde (van zes in totaal) zijn:

-vrijheid van belijdenis van godsdienst en levensovertuiging

-vrijheid van meningsuiting

Op beide terreinen laat de staat de mensen NIET vrij. Kijk maar eens naar al het gedoe van de laatste tijd over het wel of niet dragen van een hoofddoekje!

Als je wilt weten hoe vrij je bent om je mening te uiten, moet je maar eens een paar politiek niet correcte termen gebruiken. Stel dat iemand vindt (volkomen onterecht/ onjuist/ onfatsoenlijk of wat dan ook, maar hij denkt zo) dat homoseksualiteit een ziekte is, dat het blanke ras superieur is, alle negers dom zijn, en meer van die onzin. Stel dat hij dat hardop zegt of publiceert. Dan wordt hij door de overheid in een mum van tijd opgepakt en veroordeeld.

Ook wij keuren dergelijke opmerkingen af, maar vinden wel dat iedereen de vrijheid moet hebben om zijn “mening” te uiten.

En dan spreken we nog niet eens over de enorme energie die de overheid (van veel landen) steekt in het controleren van het internet, van het afluisteren en meer dergelijke zaken.

Als de overheid nu eens begon met de vrijheid van meningsuiting echt toe te laten?

2 REACTIES

 1. De moraal, weze deze publiek of privaat, vereist een vrijheid of keuze die de (im-)morele actor toelaat haar gedrag te kiezen. Aldus kan je met je eigen lijf en middelen handelen zoals je morele taak

  (waarvan je de vervullling volgens Aristoteles in zijn “Ethica Nicomacheia” (volgens de enquete gevoerd door http://www.filosofie.nl bij universiteitsprofessoren, het beste filosofieboek dat bestaat) pas bij je dood kan beoordelen)

  het voorschrijft.

  Dit vereist dan ook een absoluut eigendomsrecht.

  Als je het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) van 4 november 1950 ter hand neemt, dan stel je vast dat artikel 10.1 daarvan bepaalt:

  “Eenieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht de grenzen. DIT ARTIKEL BELET NIET DAT STATEN RADIO-OMROEP-, BIOSCOOP- OF TELEVISIE-ONDERNEMINGEN KUNNEN ONDERWERPEN AAN EEN SYSTEEM VAN VERGUNNINGEN.” (behoofdlettering door uw dienaar)

  Artikel 10.2 heeft het dan nog over verdere beperkingen, voorwaarden, formaliteiten en sancties.

  Je ziet het, je hebt geen recht op vrije meningsuiting maar enkel op een vergunning om je mening te uiten. En dan spreek ik nog niet over de subsidies aan de (geschreven) pers.

  “Check your premises”. Op basis van de bestaande premissen kan nooit tot een rationeel debat gekomen.

  Wat de Tweede Kamer doet is enkel bezigheidstherapie voor haar bureaucratisch personeel. Of is het bestemd om de burger of kiezer te doen geloven dat “men” zich in Den Haag met serieuze dingen bezig houdt? “Check your premises. Contradictions cannot exist. “

 2. Een wereld naar Gods bedoeling heeft men zo vervormd dat het haast onmogelijk is geworden de eigenlijke relatie met Hem te kunnen verwezenlijken. Alle inwoners van dit land hebben een sofinummer, en de hiermee samenhangende plichten en rechten afhankelijk van wat deze persoon kan presteren. (Een ontslagen magazijnmederwerker moet gewoon ander werk gaan zoeken, terwijl een zieke na genezing mag integreren via een traject of zelf langdurig via controles zichzelf tegenover de staat rechtvaardigen dat hij niet meer kan werken, wat dan ook wel zo zal zijn, of afgeschreven wordt door werkgevers)
  Het is de onwil en onmacht en angst dat mensen "werken" doet maken dat zich beter laat voelen, want men vindt het maar verwarrend of je conservatief moet zijn, een verbeelding hebt die aansluit bij het deitisme of pantheisme ect. Het "levend weten" herleefd in anderen doordat ze de opgedane kennis overdragen aan tijdgenoten of nieuwgeborene, waardoor het veelvuldig aangeleerde gedrag de norm is wat leidt tot starheid gewoontes, bariere’s die de perceptie heeft dat gezichtbedrog is omdat wat men wil doorgronden niet in zijn volledigheid begrepen kan worden. Het is een gebrek aan liefde voor de Almachtige die mensen een wereld doen scheppen die streeft zichzelf als Goden te zien door alle uitvindingen en hun denkbeeld van de zeden. Vrijheid is iets waar een mens mee om moet leren gaan, namelijk de vrije wil en het is enkel de (gekrenkte)ziel, die van oorsprong de aanleg heeft voor het goede, die onderdeel is van God. Ons lichaam is dan ook onze vijand, terwijl dit juist de oorzaak is van ogenschijnlijk (Gematigd) determinisme, maar de hartstochten en begeerten en driften zijn de uitvloeisels van de vrije wil, en als deze afwijkt van een platoonse liefde voor de Heer is het van zelfsprekend dat men iets anders creert met zijn scheppende krachten dan volgens de bedoeling van Gods wil. Hierdoor onstaat een diffuse anarchistische macht die een nieuwgeborene dusdanig weet te verblinden of om te vormen dat er hooguit op een halfslachtige manier aandacht gegeven wordt aan de herening.(Uitzonderingen daar gelaten)Vrijheid is een gegeven ruimte, die iemand definieerd of deze zich zuiver wil maken en zich wil herenigen, ofdat ze uit het zelfde "zaad"
  komen als de duivel. Het leven is bedoelt om te kiezen…

Comments are closed.