De overheid zelf is een van de belangrijke oorzaken van de toename van geweld in de maatschappij.

De overheid is de instantie die het geweldsmonopolie heeft, en dat monopolie zelfs nog steeds sterker maakt.

Over het verband “overheid – geweld in de maatschappij” is reeds veel geschreven. Interessant is het essay van Professor Butler Shaffer: “Geweld als gevolg van opgelegde orde”

(zie http://www.libertarian.nl/N… )

Butler Shaffer is een spreker op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL CONVENTION in LEIDEN op 3 en 4 april.

Er zijn nu nog plaatsen beschikbaar!

Mis niet de kans om een internationale libertarische conventie in Nederland mee te maken.

Reeds eerder verwezen we naar het uitstekende artikel van Butler Shaffer:

“What is Anarchy” op: http://www.libertarian.to/N…

In het bovengenoemde essay zegt Shaffer onder andere:

“Door deze methode van opgelegde orde wordt een conflictsituatie gecreëerd met de vooronderstelling die aan het bestaan van de politieke staat ten grondslag ligt, namelijk het elimineren van schadeberokkening. Het is op dit punt, dat een “vertrouwenscrisis” ontstaat die . . . . . . . leidt tot een gevoel van frustratie dat, in overeenstemming met de “frustratie-agressie”-hypothese kan uitlopen op een vorm van agressie, mogelijk met inbegrip van geweld.”

Hij noemt dan ook voorbeelden van regeringsmaatregelen die frustratie veroorzaken.

Butler Shaffer houdt op de Libertarian International Convention op 3 en 4 april in Leiden een lezing over:

“A cost/benefit analysis of the human spirit”


Meer gegevens en registratie formulier krijgt u door klikken op bovenstaande (flash) banner.

5 REACTIES

 1. DIT IS ENKEL EEN WERK ONTWERPTEKST – VERWACHT GEEN BETEKENIS OF STRUCTUUR

  Shaffer wil in zijn "What is Anarchy"-artikel tot een beter begrip komen van het woord anarchie, maar zoals ik op deze pagina’s reeds geschreven heb, vergist hij zich zeer wat de oorsprong van het woord "anarchie" betreft. Anarchie betekent niet "without a ruler" maar "zonder oorsprong" ("without origin")

  Desalniettemin beweert Shaffer bevoegd te zijn om "such abstract topics as political philosophy" (zijn eigen woorden in zijn artikel) te behandelen.

  Hij lijkt uit het aanschuiven aan de kassa in de supermarkt af te leiden dat er daarvoor geen regels noodzakelijk zijn om dity te reguleren (ethiek bestaat dus niet) en dat zeker niet dient overgegaan tot politieke regulering omdat deze regulering de suprematie van de staat instelt (zie de definitie van de rule of law in Engeland in preek over de rule of law

  http://www.libertarian.nl/E…)

  en de individuen herleidt tot louter middelen ter bereiking van het doel van hen die de met suprematie bekleed zijn.

  In zijn "Geweld als gevolg van opgelegde orde"-artikel schrijft hij bovendien dat hij zich niet zal bezig houden met de systemen van "orde" die zich bij iedere samenleving voordoen en die niet het resultaat zijn van politieke wetgeving, maar van informele "regulering", zoals die gevonden wordt binnen sociale structuren (als b.v. het gezin of economische, religieuze en maatschappelijke organisaties) of die voortkomen uit tradities, gebruiken, zeden en gewoonten van mensen. "Het is een algemeen erkend feit, dat zonder dergelijke informele bronnen van orde geen enkele sociale structuur lang stand kan houden. In tegenstelling tot het politieke streven orde op te leggen door dwang of de dreiging van dwang zijn er dus de informele vrijwillig in het leven geroepen gedragsregels, waarnaar hier verwezen zal worden als "natuurlijke orde". ", schrijft hij.

  Zijn conclusie bevat de volgende zin:

  "Men moet bereid zijn doctrines als "sociaal contract" en de "algemene wens" lang genoeg opzij te zetten om te zien of de mens in feite een gevoel van frustratie en ondermijning ondergaat als gevolg van de politieke regeling van zijn leven, zelfs als hij, volgens de leer van sommige filosofen, alleen maar "gedwongen wordt om vrij te zijn".’

  Deze begrippen "sociaal contract’ en "algemene wil" ("volonté générale") komen van Jean-Jacques Rousseau in zijn boek "Du Contrat Social" (1762) waarin Rousseau ook schrijft dat "quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps: ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre" (alwie weigert aan de algemene wil te gehoorzamen, zal ertoe gedwongen worden, wat niet anders betekent dat men haar zal dwingen vrij te zijn) maar Shaffer schrijft dat het enkel "sommige filosofen" zijn die dat schrijven.

  In plaats van in diezelfde conclusie Thrasymachus te parafraseren als stellende dat de wet "niets anders betekent dan het dienen van de belangen van de sterkste partij", had hij er beter aan gedaan om de opvattingen Thrasymachus (data onbekend maar tijdgenoot van Socrates 469-399) samen te voegen met de opvatttingen van zijn collega Sofist Antiphoon (ca. 480-411) en te besluiten dat het onderscheid tussen de suprematie van de formele wet (Nomos) met haar artificiële onderscheiden tussen machthebbers en onderdanen en de suprematie van het natuurrecht met haar natuurlijke onderscheiden tussen mensen zonder aanzien van de maatschappelijke positie. (slides van Prof. Van Dun http://www.rechten.unimaas…. College%202/politieke%20filosofie.ppt – dit kan een mooi debat geven in Leiden tussen Frank en Shaffer )

  Of misschien is het gelet op het feit dat het Shaffer’s bedoeling was in zijn "What is Anarchy?"-artikel om het woord anarchie te analyseren, misschien toch goed dat hij de doort hem geciteeerde passage van Thrasymachus in zijn "Geweld als gevolg van opgelegde orde"-artikel citeert, maar dan moet hij er wel de conclusies uit afleiden die er uit afgeleid dienen te worden.

  Democratie, en ik kom hier terug op mijn reactie op het boek van Hoppe

  http://www.libertarian.nl/h

  moet dan niet begrepen worden als een methode zonder inhoudelijke connotatie om tot overheidsbeslissingen te komen zodanig dat wettenmakers en de regeerders vreedzaam kunnen door anderen kunnen worden vervangen. Democratie moet dan niet begrepen worden als niets te maken hebben doch moet dan op Sofistische wijze begrepen worden aen dus niet als een vorm van heerschappij/suprematie waarin een meerderheid voor allen beslist, maar als een proces van onderhandelen, samenspraak en overleg onder gelijken. (Frank van Dun , "Recht en Onrecht”

  http://allserv.rug.ac.be/~f

  p.44)

  WORDT VERVOLGD

 2. VERVOLG

  Aangezien het begrip democratie om de haverklap gebruikt en vooral misbruikt wordt, acht ik het noodzakelijk om dieper in te gaan op de sofistische visie op democratie. Zoals Van Dun aanduidt zijn hun visies contradictoir. Vooruitlopend op Machiavelli en Carl Schmitt

  http://www.grazian-archive….

  stelt Thrasymachus (tijdsgenoot van Socrates 469-399) dat gerechtigheid bestaat uit dat wat in het belang is van de strekste partij (in een democratie; het volk, in een monarchie, de monarch) http://webhome.idirect.com/

  Voor Protagoras (ca. 490 – ca. 420) daarentegen luidt het dat democratie werkt omdat we allen de mogelijkheid hebben deel te nemen http://www.classicscorner.o

  Protagoras is inderdaad de verdediger van het gezond verstand -en dus van democratie die de wijsheid van de gewone mens veronderstelt http://www.praxeology.net/s

  Het is echter een minder bekende sofist Damon Atheniensis (5de eeuw), niet te verwarren met Damon Syracusanus, die de meeste invloed heeft gehad op de Antheniaanse politieke vertaling van de sofistische visie. Hij was de muziekleraar (Popper schrijft dat music in the wider sense of the word included all literary studies (as opposed to gymnastics) The Open Society and its Enemies”,, Princeton University Press, 1966, 5de herz.uitg. p.51)

  van de Atheense politicus Pericles (ca 495-429) die vooral bekend staat voor zijn uitgevoerde projecten om de Acropolis en het Pathenon te bouwen. Damon was constante partner van de meer bekende sofist Prodicus (ca.465 – na 399) en wellicht de leermeester van Socrates (469-399.) Achter zijn hoedanigheid van muziekleraar was hij een zeer begaafd sofist die deze sofistische hoedanigheid alzo wenste te verbergen.

  http://sangha.net/messenger

  http://www.aph.cnrs.fr/RSPA

  http://www.pbs.org/empires/

  http://www.olist.com/essays

  WORDT VERVOLGD

 3. TWEEDE VERVOLG

  Na een jaar van de bijna 30 jaar durende Peloponesische oorlog rapporteerdeThucydides de in 431 door Pericles gevoerde lijkrede voor alle gesneuvelden in de oorlog. In zijn boek "The Open Society and its Enemies",, Princeton University Press, 1966, 5de herz.uitg. p.186-7

  http://www.dcn.davis.ca.us/… die citeert uit de 1950 uitgave, p.181.

  citeert Popper Pericles die een beetje later (na zijn redevoering) zou omkomen bij de pest die Athene het volgend jaar zou teisteren.

  " Ons politiek systeem staat niet concurrentie met instellingen die elders van kracht zijn. Wij copiëren onze buren niet, maar trachten een voorbeeld te zijn. Ons bestuur begunstigt velen in plaats van weinigen: dat verklaart waarom het een democratie genoemd wordt. De wetten kennen aan iedereen in zijn private geschillen dezelfde rechtsbescherming toe, maar wij negeren niemand zijn pretenties tot voortreffelijkheid. Wanneer een burger zich onderscheidt, dan wordt hem gevraagd de staat te dienen niet als een voorrecht doch als een beloning voor verdienste, en armoede is daartoe bezwaar.

  " .. . De vrijheid die wij kennen is ook van toepassing op het gewone leven, wij zijn niet wantrouwig tegenover elkaar en wij vitten niet op onze gebuur indien hij zijn eigen weg wenst te gaan … Maar deze vrijheid maakt ons niet wetteloos. Ons wordt onderwezen om de rechters en de wetten te respecteren, en nooit te vergeten dat we de gewonde moeten beschermen. En ons wordt ook aangeleerd die ongeschreven wetten te eerbiedigen die enkel gesanctioneerd worden door het universeel gevoelen van wat gerechtigheid is.

  " Onze stad staat open voor de wereld, nooit wijzen wij een vreemdeling uit … Wij zijn vrij om te leven juist zoals we willen en zijn desalniettemin steeds bereid om het hoofd te bieden aan gevaren…. Wij houden van schoonheid zonder in grillen te vervallen en ofschoon wij ons verstand pogen te verbeteren wordt onze wilskracht daardoor niet aangetast….. Bij ons is het geen schande om zijn armoede te bekennen, wel vinden wij het schandelijk om geen inspanning te doen om de armoede te vermijden. Een Atheniaanse burger veronachtzaamt de publieke zaak niet wanneer hij zich op zijn private zaken toelegt … Wij beschouwen iemand die geen interesse vertoont in wat in de staat omgaat niet als onschadelijk, maar als nutteloos, en _ofschoon slechts enkelen het initiatief kunnen nemen tot een beleidsmaatregel, kunnen allen erover oordelen_ [het is Popper die onderlijnt] Wij beschouwen discussie niet als een struikelblok voor politieke aktie, maar als een noodzakelijke voorwaarde voor een wijs beleid. … "

  Waar het op aankwam in de Atheense democratie was dus dat je mag uitmunten maar dat je daartoe niet verplicht bent, dat je ieder zijn weg moet laten gaan doch dat je de wet en het recht dient te eerbiedigen, dat je oordelen zou vellen over het gevoerde beleid ook al kan je niet beslissen over de vraag welke maatregelen. genomen dienen te worden.

  Zijn Hoppe en Shaffer hiervan tegenstanders?

  Ivo Cerckel – philmigrator@yahoo.com

 4. Ik had er natuurlijk vanmorgen beter aan gedaan om Pericles niet met Socrates te verwarren.

  Maar ja, nu is het gebeurd.

  Bekritiseer mij maar.

  De beste stuurlui …

 5. Ik citeerde Frank van Dun als stellende dat de Sofistische interpretatie van democratie was een proces van onderhandelen, samenspraak en overleg onder gelijken.

  Hier is wat Socrates daarvan 2.500 jaar geleden in de Apologie van Plato dacht:

  Het verdedigingspleidooi van Socrates door Socrates hemzelf:  Someone will say: And are you not ashamed, Socrates, of a course of life which is likely to bring you to an untimely end? To him I may fairly answer: There you are mistaken: a man who is good for anything ought not to calculate the chance of living or dying; he ought only to consider whether in doing anything he is doing right or wrong – acting the part of a good man or of a bad

  Na zijn ter dood verooordeling:  Someone will say: Yes, Socrates, but cannot you hold your tongue, and then you may go into a foreign city, and no one will interfere with you? Now I have great difficulty in making you understand my answer to this. For if I tell you that this would be a disobedience to a divine command, and therefore that I cannot hold my tongue, you will not believe that I am serious; and if I say again that the greatest good of man is daily to converse about virtue, and all that concerning which you hear me examining myself and others, and that the life which is unexamined is not worth living – that you are still less likely to believe.

  DIT WAS ENKEL EEN WERK ONTWERPTEKST – JULLIE HEBBEN GEEN BETEKENIS OF STRUCTUUR GEKREGEN – ECHTER WEL AMMUNITIE OM IN LEIDEN TE GEBRUIKEN – HET IS VOOR EEN GOED DOEL, NIEWAAR.

Comments are closed.