Voor “Nederland” liggen er voor de periode 2001 – 2006 bij de EU minstens 250 miljoen euro te wachten!

Zou het dan toch nog voordelig zijn om lid van die club te zijn die geld voor je heeft?

Laten we eens zien hoe dat eigenlijk in elkaar zit.

De productieve mensen in Nederland maken producten die voor anderen een waarde hebben. Ze betalen daar geld voor en het vermogen van de ondernemer groeit.

Dan komen er blauwe brieven die de productieve mensen vertellen dat ze een groot deel van hun prestatie moeten afgeven. En als ze dat niet binnen een bepaalde tijd gedaan hebben, dan komen de machtige staatsdienaren het wel weghalen. Gepaard gaande met behoorlijke straffen.

Om tot zover te komen, heeft de overheid al een heel apparaat ambtenaren aan het werk. Eveneens een grote groep ambtenaren om het ontvangen geld te administreren, te bepalen wat ermee kan gebeuren. Dat laatste in overleg met politici, die natuurlijk net als al die ambtenaren uit die opbrengst betaald moeten worden.

Daarna gaan NL-politici en ambtenaren in overleg met de ambtenaren en politici van de EU. Want die moeten toch ook leven, en hebben dus recht op een ander deel van dat geld.

Nadat ze hun salarissen er uit hebben, kan in de EU beslist worden wat er met het restantje gedaan kan worden. En heel slim hebben ze bedacht dat ze ook een potje moeten maken, waarmee ze mensen in Nederland blij kunnen maken. En een soort suggestie wekken dat het toch wel fijn is om in die EU te zitten waar je geld uit krijgt.

Dat krijgen wordt in de pers dan ook altijd 10 keer zo hard verteld als gegevens over wat we moeten betalen. Weet u bij voorbeeld hoeveel geld van de NL belastingbetaler direct en indirect via de EU naar Nigeria (en al die anderen) gaat?

Dat potje heet ESF, Europese Sociale Fondsen.

Die fondsen worden beheerd door ambtenaren, die betaald worden voordat geld in dat potje gaat.

Die ambtenaren bedenken dan hoe ze dat potje kunnen gaan verdelen. Dit levert een enorme papieren rompslomp op. Zo erg dat de meeste organisaties die eventueel ‘recht’ op een deel hebben, er niet eens aan beginnen, of onderweg afhaken.

De Stichting Thuiszorg West Brabant is de eerste die het gelukt is om geld uit dat potje te halen: 4,2 miljoen euro!

Het zou interessant zijn om te onderzoeken hoeveel geld er aan het begin van die keten geproduceerd moet worden, om dat bedrag uit te kunnen keren. Wie zou dat kunnen? Ik vermoed dat ik met 40 miljoen aan de lage kant zit.

Als die hele santenkraam er niet zou zijn, en de eigenaar zou zijn eigen verdiende geld rechtstreeks kunnen besteden aan doelen die hij zelf kiest, dan zou een veelvoud van sociale organisatie geholpen kunnen worden. Van dat rondpompen wordt iedereen armer.

Een goede eerste stap zou zijn om uit de EU te treden. Daarom maar niet stemmen voor het EU-parlement.

3 REACTIES

 1. Het huishoudboekje van de EU

  Citaat uit de conclusies van de Algemene Rekenkamer over het EU-trendrapport 2003:

  "Het is het niet mogelijk om per geldstroom of per lidstaat te zien in hoeverre EU-gelden rechtmatig worden uitgegeven…

  Doordat de reikwijdte van de wet Toezicht Europese Subsidies ter discussie is gesteld, krijgt in Nederland het toezicht op EU-geldstromen die decentraal worden ontvangen nauwelijks invulling. De kans bestaat dat onrechtmatigheden niet of te laat worden ontdekt, met terugvorderingen en/of boetes als gevolg…

  Jaarlijks geeft de Europese Rekenkamer bij het jaarverslag een zogenoemde `Verklaring van Betrouwbaarheid’ af. Sinds 1995 heeft de Europese Rekenkamer nog geen positieve verklaring in haar jaarverslag kunnen afgeven."

  Het Rapport van de Algemene Rekenkamer is naar de TK gestuurd, maar ik heb nog geen stukken gevonden.

  En zo moddert Europa lustig verder.

  Zie de volgende url en de verdere betreffende links:

  http://www.rekenkamer.nl/cg

 2. Dit systeem van afpersen en verdelen van gelden is een dieptreurige en beschamende zaak die de markt ontwricht. Asian Development Bank, IMF en World Bank doen precies hetzelfde.

  Verschillende landen hebben hun vertegenwoodigers in Brussel opgedragen zoveel mogelijk uit de pot te halen, als het nodig is door te roven en te stelen.

  Toen ik enige jaren geleden per auto vanuit Macedonie aan de Griekse grens arriveerde, moest ik een uur lang formulieren invullen teneinde aangifte te doen van al het geld dat ik bij mij had. Niet dat dit zo´n geweldig bedrag was, maar van iedere travellercheque moest het nummer apart opgeschreven worden !!!!!

  Als het om het roven en stelen gaat van de belastinggelden opgebracht door de Europse medemens, gaat men in Griekenland iets minder verfijnd te werk ! Controle op het eiland Ikaria bracht aan het licht dat op dit eiland meer door Brussel gesubsidieerde schapen geregistreerd waren dan in heel de rest van Europa ! Bij de controle wees iedere boer DEZELFDE schapen aan !!!!!

  De politici die eens van achter hun bureau besloten Griekenland in de Gemeenschap op te nemen, wassen uiteraard hun handen in onschuld.

 3. Uiteraard : het is zoals opgemerkt slim van de regering om uitsluitend de aandacht te vestigen op gelden die vanuit Brussel ontvangen worden en niet op hetgeen uit de belastingbetaler geperst wordt om naar Brussel te zenden. Want, denkt de politicus, mijn electorale massa zal toch wel niet zover doordenken dat zij beseft dat het geld uit diezelfde massa moet komen !

  Het valt in politici in ieder geval te waarderen dat zij het inschattingsvermogen van de massa zelden overschatten! Dat hebben zij geleerd tijdens hun studie van het politieke vak !

  Enige tijd geleden merkte de politicus Bolkestein op dat Bolkesteins docent Latijn ( J. van Leeuwen) op het Barlaeusgymnasium een verpletterende indruk op hem gemaakt had. Niet ten onrechte! Een aantal jaren later had ik dezelfde docent die ons aan de hand van de teksten van Tacitus en andere schrijvers leerde hoe je als politicus te werk moest gaan :

  01.je moest je doorlopend prostitueren aan de massa.

  02.je moest overal vooraan gaan staan, dan werd je vanzelf een vooraanstaand persoon.

  04.je moest ter volmaking van je optreden les nemen bij een acteur.

  Ook op mij maakte deze docent een verpletterende indruk. Zowel Bolkestein als ik hebben hem nog dagelijks in gedachten : Bolkestein bij zijn prostitutie aan de massa en acteurschap en ik om aan dezelfde verschijnselen te ontsnappen!

Comments are closed.