We hebben op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL weer een uitstekend artikel van Ron Paul.

Zie : http://www.libertarian.to/N…

Ron Paul laat weer overduidelijk zien hoe inconsequent de politiek is en hoe dit tot grote ellende zal leiden.

Zowel in Amerika, maar ook in Europa.

2 REACTIES

 1. Voor Liberteiren zijn alle politici slecht.

  Voor de neo-cons, zegt Ron Paul, zijn enkel de politici, zoals Saddam en Osama (ja, ik weet het, strict genomen is de ze tweede geen politieker), die het te bont maken slecht.

  Ron Paul vraagt zich echter af “why members of the bin Laden family were permitted, immediately after 9/11, to leave the United States without interrogation, when no other commercial or private flights were allowed.”

  Hij vraagt zich dat af nadat hij (en ik probeer geen samenvatting te geven van het artikel doch enkel de voor mij markante punten te benadrukken) gesteld heeft:

  “ The first point is to understand who assumes most of the responsibility for the security of our homes and businesses in a free society. It’s not the police. … . In safer rural areas, where every home has a gun and someone in it who is willing to use it is, there is no false dependency on the police protecting them, but full reliance on the owner’s responsibility to deal with any property violators. This understanding works rather well – at least better than in the inner cities where the understanding is totally different. “  “How does this apply to the 9/11 tragedies? The airline owners accepted the rules of the inner city rather than those of rural America. They all assumed that the government was in charge of airline security – and unfortunately, by law, it was”  “Instead of immediately legalizing a natural right of personal self-defense guaranteed by an explicit Second Amendment freedom, we still do not have armed pilots in the sky. Instead of more responsibility being given to the airlines, the government has taken over the entire process.”  “Continuing to deny that the attacks against us are related to our overall policy of foreign meddling through many years and many administrations, makes a victory over our enemies nearly impossible”

  Wie was weer die Latijnse poeet die dichtte: “Ach landlieden, al te gelukkig zijn zij”? Ik weet het niet meer. Wel bracht Google did op:

  Vlugge jongelingen en eenvoudig netgekleede meisjes verzelden hier elkander, en hun vermoeiende arbeid, viel hun, onder een lugtige veldzang of vrolijke scherts, niet moeilijk; een kruik met gekarnde melk leste hunnen dorst. Zij waren gestadig bezig, rustten slegts even, veegden hun zweet af, en werkten dan weêr als te voren. Zij houden hunnen maaltijd, zegt Emilia, van medegenomen voorraad op het veld; en herstellen door een korten middagslaap onder den lommer van een wilg, die een beek omzoomt, beurteling hunne uitgeputte kragten; hun aangezigt gloeide door de brandende hitte, en nogthans had de vergenoegdheid er ook hare trekken op getekend. O GELUKKIGE LANDLIEDEN! zeide Emilia, mogt uwe vreugde in hem eindigen, die uwe landen verrijkt met zegen! een weinig daar na voegde zij er bij: ééne sneede der gescherpte zeis, vernielt duizenden grasjes, en doet duizend bloempjes eenen wreden dood sterven. Zij bloeiden met eene pragtige schoonheid, die het oog van alle menschen bekoorde, en nu zijn zij verflenst, en hare gedaante is verloren; treffende beeltenis van alle aardsche schoonheid! – Hoe leerrijk is mij de omgang met mijne Emilia; de twee maanden die ik bij haar sleet zijn de gelukkigste mijn’s levens. Hoe zal ik toch aan ’t stil, vrij, en bekorend buitenleven gewoon, in de stad konnen gelukkig zijn? Hoe zal ik geheel naar den smaak van mijne vriendin gevormd, daar iemand behagen kunnen? mijne Elize uitgezonderd, die mijn hart bemint, en buiten u mishaag ik liever elk, dan dat ik mijne nu eerst gevormde neiging onderdrukken zou! O die bedompte muren! Hoe zal ik er binnen ademen kunnen, na dat ik zoo lang de frissche landlucht gewoon ben. Nu ik heb nog eenige dagen ter voorbereiding voor die groote verandering. Vaar wel Elize! Uwe Eufrozyne.

 2. Verbeter

  "Wel bracht Google did op:"

  door

  "Wel bracht Google dit op:"

Comments are closed.