AMSTERDAM (AP) – De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie hebben op hun top in Brussel een voorlopig akkoord bereikt over een Europese grondwet. Overeenstemming over de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie is nog niet in zicht.

Tsja die grondwet is er nu dus, maar waarom moesten we dan die jongens en meisjes gaan kiezen, als het er nu toch al doorheen is?

Valt het u ook op dat ze daar in Brussel meer tijd nodig hebben om een nieuwe hopman of akela voor een paar jaar te verkiezen, dan voor een grondwet voor ‘eeuwig’.

1 REACTIE

 1. LUKRAAK WAT IDEEEN DOOR MEKAAR

  VERWACHT GEEN ORDE OF STRUCTUUR

  Overnight verwondert zich over het feit dat ze daar in Brussel meer tijd nodig hebben om een nieuwe hopman of akela voor een paar jaar te verkiezen, dan voor een grondwet voor ‘eeuwig’

  In “Stemmachines? Niet doen!” http://www.libertarian.nl/h… verwijst papa Hub naar Peter die stelt dat ”het publiek bij (de in Nederland gebruikelijke) stemmachines niet kan controleren dat de getallen op de afdruk een eerlijke weergave zijn van de uitgebrachte stemmen” http://ce.et.tudelft.nl/~kn

  Democratie gaat dus over het feit dat je het goevernement waarmee je niet akkoord gaat, kan naar huis sturen. (ik heb reeds op deze pagina’s gepreciseerd dat eer die vraag kan ter sprake komen dat goevernement over enige wettelijke grond moet beschikken.)

  Onze voorouders hebben gevochten om het algemeen enkelvoudig stemrecht erkend te zien. Dit algemeen enkelvoudig stemrecht vormde de basis van de democratie.

  Vandaag de dag zou het bij verkiezingen echter gaan om het tot uitdrukking brengen van de onbestaande, doch door Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) zo geliefde “volonté générale” (algemene wil) die de bovenhand moet krijgen op de bijzondere willen van de individuen. Door het sociaal contract stelt het gepeupel dan het goevernement in dat dan de algemene wil belichaamt. Dit goevernement wordt dan van souvereiniteit voorzien. Twee honderd jaar voor Rousseau had Jean Bodin (1530-1596) soevereiniteit gedefinieerd als de absolute en eeuwige macht van een Republiek (La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République). In tegenstelling tot wat Overnight stelt zou dus kunnen besloten worden dat de souvereiniteit van de akela voor eeuwig is. Daarom is die aanduiding zo moeilijk.

  Daardoor heeft de politiek, als belichaming van de “volonté générale” voorrang gekregen op de democratie. Daarom wordt voorgehouden dat politiek en zeker democratische politiek niet mogelijk is zonder vertegenwoordiging en dat er instellingen en organisaties, zoals de politieke partijen, noodzakelijk zijn die vertegenwoordiging een reele betekenis geven (Kris Deschouwer, “De vertegenwoordigende democratie”, in: Tim Heysse & Wilfried Goossens (red.), “Democratie als filosofisch vraagstuk”, Kapellen, Pelckmans, 2003, 33, p.49) (Merk op hoe de oude term “politieke democratie” op zijn kop werd gezet en hervormd werd tot “democratische politiek”. Merk ook op hoe volgens Deschouwer de vertegenwoordiging enkel kan geschieden door politieke partijen.)

  Wat meestal vergeten wordt is dat zelfs voor Rousseau in de paradijselijke natuurtoestand voorafgaand aan het sociaal contract, die voor Rousseau in tegenstelling tot Hobbes geen oorlog van allen tegen allen is, “le bon sauvage” (de goede wilde man) aanwezig is.

  Zo’n wild iemand heeft natuurlijk geen begrip van democratie (in de natuurtoestand van Rousseau zijn de mensen geisoleerd, onafhankelijk en aan niemand ondergeschikt en zijn de betrekkingen tussen de geslachten derhalve zuiver dierlijk en ongecompliceerd), laat staan van een computer.

  Niettegenstaande al deze moeilijkheden hebben de “bons sauvages” een goevernement opgesteld dat met soevereiniteit wordt geacht te zijn “vervuld” maar waarvan niet kan achterhaald worden of het gepeipel er wel mee akkoord gaat.

  Het goevernement werd immers opgesteld per computer. Op die manier zouden de wilden beschaafd zijn.

  Deze analyse vergeet dat keuzevrijheid een van de voorwaarden is om een beschaafd mens te zijn. Een computer kan echter niet kiezen

  Wat Peter in zijn artikel formuleert als ‘”het publiek kan bij (de in Nederland gebruikelijke) stemmachines niet controleren dat de getallen op de afdruk een eerlijke weergave zijn van de uitgebrachte stemmen” http://ce.et.tudelft.nl/~kn… formuleert Tibor Machan, in zijn recentste boek “Putting Humans First” (Rowman & Littlefield, 2004), door te stellen dat stemmen behandeld worden als biljartballen (in een loterij).

  Ik citeer uit mijn nota’s van p.47 van Tibor’s boek:

  I submit that IBM’s powerful chess machine is more like the billiard ball in its predictable motions than it is like the self-regulatory action of human will.

  What humans do that no computer can yet do is inaugurate a subroutine at will,

  on the entity’s own untutored initiative.

  Human thinking is self-generated and self-REGULATORY (ik benadruk) versus

  Machines operate automatically

  Het is een ding als je leven totaal afhankelijk is van bureaucraten, het is een totaal ander ding als ook de macht die de politieke bazen van de bureaucraten uitoefenen zelfs niet gelegitimeerd is volgens de grondwettelijke (en kieswettelijke} bepalingen. (Ook was die macht gelegitimeerd volgens die bepalingen bleef het nog altijd een illegale machtsuitoefening maar, ter vereenvoudiging doe ik thans abstractie van die opwerping)

Comments are closed.