De onduidelijkheid over blanco stemmen wordt niet minder, in tegendeel. Vragen en opmerkingen van deelnemers aan deze HUBlog blijken ook verbaasd.

We hebben op het internet (nog) geen goed antwoord kunnen vinden, en zijn toen eens gaan zoeken bij POSTBUS 51.

Ook dat maakte het vraagteken groter:

De informatie van Postbus 51 is:

“Blanco stem

Het is bij alle verkiezingen mogelijk om blanco te stemmen. Als u stemt in een stembureau met stemmachines kunt u op de knop “Blanco” toetsen. Indien u in een stembureau stemt waar met stembiljetten gewerkt wordt, kunt u uw stembiljet leeg laten (geen vakje rood kleuren) en daarna in de stembus deponeren.

De blanco stemmen worden wel meegerekend met het opkomstpercentage.

Deze stemmen hebben echter geen invloed op de verkiezingsuitslag. Een blanco stem wordt namelijk gezien als een ongeldige stem.

Ze worden WEL meegerekend. Maar dan moeten ze toch vermeld worden?

Kloppen nu de opgaven nog wel?

Klopt het dan dat :”OVERIGE = nul” ?

We hebben ondertussen aan PB51 gevraagd waar we die opgave kunnen vinden.

3 REACTIES

 1. IS EEN BLANCO STEM NOG EEN GELDIGE STEM ?

  Volgens de Kieswet (art N 7) zijn ongeldige stemmen: "…stembiljetten waarop de kiezer niet, door het geheel of gedeeltelijk rood maken van het witte stipje in een stemvak, op ondubbelzinnige wijze heeft kenbaar gemaakt op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt". Art. N 8 luidt: Het stembureau beslist met inachtneming van art. N 7 over de geldigheid van het stembiljet. De voorzitter maakt de reden van ongeldigverklaring, alsmede de beslissing daaromtrent onmiddellijk bekend. Volgens art. N 9 worden ongeldig verklaarde stemmen in een pak gedaan, dat wordt verzegeld. Op dit pak wordt vermeld: de naam van de gemeente en het nummer van het stemdistrict en het aantal (ongeldige) stembiljetten dat het pak bevat.

  Stemmen anders dan door stembiljetten moeten aan overeenkomstig AMVB gestelde regels voldoen (Art J 33). Daarbij moet tenminste aan een 4-tal door de Kieswet genoemde eisen zijn voldaan: waaronder de eis, dat het geheime karakter moet zijn gewaarborgd, ook indien de kiezer geen keuze wenst te maken. De in de AMVB vastgestelde regels voldoen zoveel mogelijk aan de bepalingen van de Kieswet betreffende het stemmen d.m.v. stembiljetten (Artikel J 34).

  In de praktijk zijn er twee mogelijkheden:

  1. Stemmen anders dan met een stembiljet: hierbij rijst de vraag, of de stemcomputer de mogelijkheid biedt tot het uitbrengen van een blanco stem, dan wel van een ongeldige stem. Afhankelijk van het antwoord zullen blanco en/of ongeldige stemmen al dan niet worden geteld. Indien dit niet het geval is, dan dient krachtens art. N 8 niet alleen het aantal geldig uitgebrachte stemmen, MAAR OOK HET AANTAL ONGELDIG UITGEBRACHTE STEMMEN te worden bekend gemaakt.

  2. Stemmen d.m.v. stembiljetten.

  Ook hier moet het aantal ongeldig uitgebrachte stemmen worden bekendgemaakt.

  NOTA BENE: het heeft het er de schijn van, dat de stemprocedure geen verschil maakt tussen BLANCO stemmen en ONGELDIGE stemmen, MITS de voorzitter van het stembureau zijn beslissing daarover aan de betrokken kiezer heeft kenbaar gemaakt. Hiertegen kan de kiezer bezwaar maken. Zulk bezwaar dient in het proces verbaal van het stembureau te worden opgenomen.

  Ontbreekt deze kenbaarmaking, dan is er sprake van verduistering, omdat de geldige blanco stem ten onrechte niet meer meegeteld wordt.

  Tenslotte wil ik nog wijzen op de grote technische problemen bij electronisch stemmen ter voorkoming van fraude. Hierover is door de TU Delft enige tijd geleden gerapporteerd.

  —-

 2. IS EEN BLANCO STEM NOG EEN GELDIGE STEM ? (2)

  Zoals ik heb getracht te betogen in mijn eerste artikeltje over dit onderwerp, dient bij het uitbrengen van een blanco stem de voorzitter van het stembureau in ALLE gevallen de blanco stem ongeldig te verklaren, omdat hij zich anders mogelijk schuldig maakt aan verkiezingsfraude. Bovendien moeten ongeldige stemmen ALTIJD apart worden meegeteld.

  De site waarin het onderzoek naar het gebruik van de stemcomputer wordt besproken luidt: http://ce.et.tudelft.nl/~kn

  Ik hoop hiermee een bijdrage tot de oplossing van duistere verkiezingspraktijken te hebben geleverd.

Comments are closed.