Zojuist heb ik het volgende persbericht van het ministerie van LNV ontvangen:


Openstelling subsidieregeling Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa

7 juni 2004 – Aanvragen tot subsidieverlening, op basis van het Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001, kunnen tot en met 13 juli 2004 bij LASER worden ingediend. Het actieplan Natuurbeheer Midden- en Oosteuropa 2001- 2004 geeft uitwerking aan het Programma Internationaal Natuurlijk uit de nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’. De Subsidieregeling natuurbeheer Midden- en Oost-Europa past binnen dit kader. De regeling wordt uitgevoerd door LASER.

De Subsidieregeling natuurbeheer Midden- en Oost-Europa heeft tot doel om projecten te stimuleren die:

beleidsontwikkeling en -implementatie in relatie tot biodiversiteit in MATRA-landen* bevorderen. Te denken valt aan het stimuleren van biodiversiteitstrategieën, ecologische netwerken, uitvoering van nationale actieplannen en integratie van natuurbeheer in ander beleid.

concrete gebiedsbescherming en beheer in MATRA-landen bevorderen. Gedacht kan worden aan gebiedsbescherming en beheer in wetlands, kustzones, bossen en het bevorderen van een duurzame relatie tussen landbouw en natuurbeheer.

Er is een budget van EUR 0,75 mln. beschikbaar. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten. De voorkeur in deze openstelling gaat uit naar kleinere projecten van maximaal EUR 100.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor de thema’s:

beleidsontwikkeling natuurbeheer en ecologische netwerken

versterking van het draagvlak voor natuurbeheer

gebiedsbescherming en beheer van ecosystemen en uitwisseling van expertise ten aanzien van ecosystemen

bevordering van een duurzame relatie tussen landbouw en natuurbeheer

De prioriteit in de beoordeling van aanvragen in 2004 gaat uit naar thema ‘a’.

De subsidieontvanger is verplicht om binnen twaalf maanden na dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening te beginnen met de uitvoering van het project en dit uiterlijk 31 mei 2006 te hebben afgerond.

Aanvragen kunnen worden in gediend door:

rechtspersonen naar Nederlands publiekrecht

privaatrechtelijke organisaties die activiteiten ontplooien in meerdere landen of regio’s genoemd in het Actieplan Natuurbeheer Midden- en Oost- Europa 2001-2004

Een aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier, een gedetailleerde beschrijving van het project en een begroting.

Het aanvraagformulier, de regelingstekst en het Actieplan Natuurbeheer Midden- en Oost- Europa 2001-2004 (pdf-documenten) zijn te downloaden van het internet op http://www.minlnv.nl/loket.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Het LNV-Loket: telefoon 0800-2233322 (binnen Nederland). Voor het buitenland is dit: + 31 592 33 29 58.

* De MATRA-landen zijn: Wit-Rusland, Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Oekraïne, Polen, Roemenië, Russische Federatie, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Turkije, Servië en Montenegro.

5 REACTIES

 1. ik stel voor dat wij een projectvoorstel doen voor beleidsontwikkeling in Rusland en Oost europa. Daartoe gaan wij een conferentie houden in St Petersburg want daar komen veel (toekomstige) beleidsmakers komend jaar samen vanwege de 100 jarige geboorte dag van Ayn Rand.

  Het beleid spitst zich toe op het inspelen van de vrije marktwerking welke daar in gang is gezet, samen met de kennisoverdracht onzerzijds van de ecologie, onze broeikaskennis etc etc

  Met wat bier, creativiteit moeten we toch in 2 avonden wat leuks en de kosten van de conventie bij elkaar kunnen krijgen? welke experts doen mee?

 2. Het is weer afschuwelijk geregeld met die subsidies van de EU. Wat een geldverspilling en wij betalen altijd de rekening. STEM NIET!!!!

 3. Het zou leuk zijn om te trachten het idee van Polytief uit te voeren. Alleen al om te zien welke reacties je krijgt. Bovendien kun je in dergelijke gevallen nooit weten of je het geld nog krijgt ook!!

  Alleen jammer dat je niet meer dan 100% van de kosten kunt krijgen!!

 4. hoezo heling?

  we zouden een fractie terugkrijgen, van het eerder van ons gestolene.

Comments are closed.