Het geritsel over de EU grondwet is rustig op de achtergrond gehouden. De kiezer moest daar vooral niet te veel door beïnvloed worden.

Want de ene Nederlandse “EIS” na de andere wordt getorpedeerd.

Deze week wordt door de staatshoofden (in het geheim?) geprobeerd de EU-burgers de nieuwe grondwet door de strot te drukken.

Op zich interessant te zien hoe zij dat zodanig weten te formuleren, dat ze bijna allemaal naar hun eigen kiezers terug kunnen met de boodschap dat zij een harde rol gespeeld hebben, en gewonnen. Ben benieuwd hoe ze dat nu weer doen.

Voor Nederland hadden ze altijd nog “God” als wisselgeld. Maar die schijnt nu definitief er uit te liggen.

De belangrijke eis dat er een garantie voor een stabiele Euro moest zijn, was al uitgehold tot een bepaling als ongeveer:”De lidstaten moeten hun verantwoording nemen voor een stabiele euro, en hun financiën in orde hebben”.

Wel dit is al zo vaag dat iedereen alle kanten op kan. Maar die bepaling is (onder andere voor Frankrijk en Engeland) nog veel te streng. En Duitsland is bereid het af te zwakken.

Kunt u raden wat er gaat gebeuren. Van de strenge, in marmer gebeitelde afspraken is geen fluit meer over.

Nu nog de eis van een NL-veto over de meerjarenbegroting. Ook daar is echter al gezegd dat Nederland bereid is dat op te geven als er iets gedaan wordt aan de te hoge betaling van de Nederlanders (vijf keer zoveel als de Denen).

De Nederlandse commissaris schijnt al rond te zijn! Maar ook dat is nog een staatsgeheim!

Om iets te doen tegen de beperking van de vrijheid van meningsuiting in deze grondwet, (waarover we reeds veel schreven) wordt al helemaal niet meer gepraat.

Het lijkt erg nuttig dat iemand eens precies gaat uitzoeken, en publiceert, hoe Nederland nu uit deze EU kan treden.

3 REACTIES

 1. Er wordt ons gevraagd eens precies te gaan uitzoeken, en te publiceren, hoe Nederland nu uit deze EU kan treden.

  Ik kan niet denken, doch ik kan copieren.

  Ik copieer paragraaf 337 uit Koen Lenaerts en Piet Van Nuffel, “Europees Recht in Hoofdlijnen”, Apeldoorn, Maklu, 2003, 3de herziene uitg. Deze paragraaf staat onder de titel “V. UITTREDING VAN LIDSTATEN”:

  “Vermits de Verdragen (behalve het EGKS-Verdrag) voor onbeperkte tijd werden gesloten, heeft een lidstaat niet het recht om zijn lidmaatschap zonder meer op te zeggen. Binnen de Europese Unie, die in haar hoofdpijler, de Europese Gemeenschap, aan lidstaten en particulieren rechtstreeks afdwingbare rechten verleent en beschikt over instellingen die economische, sociale en politieke problemen kunnen opvangen, en over een verplicht systeem van rechterlijke geschillenbeslechting, is opzegging van het lidmaatschap ook niet mogelijk op grond van de bijzondere redenen die in het internationaal recht als rechtvaardiging voor het eenzijdig beeindigen van een verdragsrelatie worden aanvaard, met name de schending van het Verdrag door andere lidstaten, de eigen onmogelijkheid om de Verdragsverplichtingen na te komen of de fundamentele wijzing van de omstandigheden waarin het Verdrag werd afgesloten. Een lidstaat kan de Unie enkel verlaten na “herziening” van het Verdrag (procedure van artikel 48 EU-Verdrag)”

  De volgende vraag is dan: Wat stelt artikel 48 EU-Verdrag?

  http://europa.eu.int/eur-le

  Artikel 48

  De regering van elke lidstaat of de Commissie kunnen aan de Raad ontwerpen voorleggen tot herziening van de Verdragen waarop de Unie is gebaseerd.

  Indien de Raad na raadpleging van het Europees Parlement en, in voorkomend geval, van de Commissie, gunstig adviseert ten aanzien van het bijeenkomen van een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, wordt deze conferentie door de voorzitter van de Raad bijeengeroepen, teneinde in onderlinge overeenstemming de in genoemde Verdragen aan te brengen wijzigingen vast te stellen. In geval van institutionele wijzigingen op monetair gebied wordt tevens de Europese Centrale Bank geraadpleegd.

  De wijzigingen treden in werking nadat zij door alle lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen zijn bekrachtigd.

  Jan-Peter moet dus blijkbaar aan zijn collega’s van de Europese Raad vragen een conferentie tot herziening van het EU-verdrag samen te roepen.

 2. NEDERLAND UIT DE EU, HOE EERDER HOE BETER

  Na het verkiezingsdebacle van Europarl lijkt zich een kentering af te spelen in het eurofiele politieke koor. Het is echter de vraag, hoe lang die kentering zich voortzet: uiteindelijk blijven de ambities dezelfde en de beleidsplannen worden hooguit wat getemporiseerd. Tegelijk neemt het politieke bewustzijn onder Europese burgers toe, waarbij skepsis hoogtij viert. Als reactie op de winst van de UK Independence Party wist Blair (hoe geloofwaardig is hij nog ?) te vertellen, hoe onverstandig het zou zijn, indien het VK uit de EU zou treden.

  Uittreden uit de EU zal geschieden krachtens nationale wetgeving en is verder voorzien in de ontwerp EU-constitutie art. I-59, zie

  http://www.propagandamatrix

  Voor commentaar op de EU zie:

  http://www.propagandamatrix

 3. DE BILDERBERG CONNECTIE

  De BBC onthult in een rapport documenten volgens welke de plannen voor de EURO zijn afkomstig van de BILDERBERG GROEP en dateren van de jaren ’50, ZIE: http://www.propagandamatrix

  en beluister de reportage.

Comments are closed.