Bij de Nederlandse verkiezingen voor de EU hebben een aantal mensen blanco gestemd.

Daaronder waren personen die daardoor wilden uitdrukken dat ze het met de EU gewoon niet eens waren en die hun stem zelfs niet aan een bepaalde (protest)partij wilden geven.

Bij de uitslagen werden die stemmen echter niet eens vermeld!

Ook later, in de pers, waren ze niet te vinden.

Waar zijn die nu gebleven?

Waren het er zo weinig dat de computer ze niet eens kon tellen?

Die mensen zijn WEL opgekomen. Ze zouden dus bij het opkomstpercentage moeten zitten. Maar ook dat lijkt niet het geval te zijn.

Is er hier iets illegaals gebeurd?

Wie kan daar meer over vertellen?

5 REACTIES

 1. Voor zover mij bekend heeft het personeel in de verkiezingslokalen de volgende instructies:

  maak een onderscheid tussen kiezers die wel op komen dagen en verklaren niet te willen stemmen en hen die wel het formulier in ontvangst nemen maar dit oningevuld in de stembus werpen.

  Ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe dit in de gepubliceerde resultaten tot uitdrukking komt.

 2. Bij onze zuiderburen wordt pas vandaag gestemd.

  Dit staat sinds gisteren op http://www.standaard.be

  ,,Laat de kiezers eerst maar beslissen”, is de stoplap waarmee alle partijtenoren de jongste weken moeilijke vragen uit de weg gingen. Morgen mag u dus beslissen. Niet zozeer over wie er waar zitting zal hebben (dat hebben die partijen voor u gedaan), maar wel hoe de kaarten geschud worden. Op de vooravond van deze verkiezingen, in tien begrippen, een overzicht van de stand van onze democratie.

  ==

  Zie je de Belgen gebruiken stoplappen voor vragen zoals die van Hub.

  Zou dat bij ons anders zijn?

 3. In Birmingham doet Her Majesty’s Post Office het voor jou.

  http://icbirmingham.icnetwo

  Postal votes allows dishonesty

  Jun 9 2004

  By Paul Dale, Birmingham Post

  UITREKSEL

  The fracas, the latest in a string of incidents concerning alleged misuse of postal votes in Birmingham, was caused by the appearance of a postman with a bag containing scores of blank postal votes.

  En op de Filipijnse archipel weten ze meer dan een maand na de verkiezingen van 10 mei 2004 nog altijd niet wie tot president van de republiek verkozen werd.

  http://www.inq7.net/nat/200

  Majority sees smooth canvass from now on

  Posted: 0:27 AM (Manila Time) | Jun. 13, 2004

  By Fe Zamora and Cynthia D. Balana

  (Philippine Daily) Inquirer News Service

  Remaining 50 percent

  UITREKSEL

  UNLESS the opposition can present certificates of canvass (CoCs) that are "at variance" with those being scrutinized by the joint congressional committee, it will be smooth sailing from now on for the ongoing official canvass of the elections in Congress, administration Senator Joker Arroyo said Saturday.

 4. Ik beschik niet over een betrouwbare rekenmachine.

  Anders ging ik bijvoorbeeld naar

  http://www.telegraaf.nl/ver

  Daar krijg ik de opkomst en de geldige stemmen per partij.

  Als ik dan die geldige stemmen allemaal optel en vergelijk met de opkomst,

  dan is verschil de som van de ongeldige en blanco-stemmen

  TENZIJ, zoals Hub vermoedt, de blanco-stemmers niet bij de opkomst werd gerekend,

  maar waarom zouden dan de ongeldige stemmen er wel bij zijn gerekend?

 5. IS EEN BLANCO STEM NOG EEN GELDIGE STEM ?

  Volgens de Kieswet (art N 7) zijn ongeldige stemmen: "…stembiljetten waarop de kiezer niet, door het geheel of gedeeltelijk rood maken van het witte stipje in een stemvak, op ondubbelzinnige wijze heeft kenbaar gemaakt op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt". Art. N 8 luidt: Het stembureau beslist met inachtneming van art. N 7 over de geldigheid van het stembiljet. De voorzitter maakt de reden van ongeldigverklaring, alsmede de beslissing daaromtrent onmiddellijk bekend. Volgens art. N 9 worden ongeldig verklaarde stemmen in een pak gedaan, dat wordt verzegeld. Op dit pak wordt vermeld: de naam van de gemeente en het nummer van het stemdistrict en het aantal (ongeldige) stembiljetten dat het pak bevat.

  Stemmen anders dan door stembiljetten moeten aan overeenkomstig AMVB gestelde regels voldoen (Art J 33). Daarbij moet tenminste aan een 4-tal door de Kieswet genoemde eisen zijn voldaan: waaronder de eis, dat het geheime karakter moet zijn gewaarborgd, ook indien de kiezer geen keuze wenst te maken. De in de AMVB vastgestelde regels voldoen zoveel mogelijk aan de bepalingen van de Kieswet betreffende het stemmen d.m.v. stembiljetten (Artikel J 34).

  In de praktijk zijn er twee mogelijkheden:

  1. Stemmen anders dan met een stembiljet: hierbij rijst de vraag, of de stemcomputer de mogelijkheid biedt tot het uitbrengen van een blanco stem, dan wel van een ongeldige stem. Afhankelijk van het antwoord zullen blanco en/of ongeldige stemmen al dan niet worden geteld. Indien dit niet het geval is, dan dient krachtens niet alleen het aantal geldig uitgebrachte stemmen, MAAR OOK HET AANTAL ONGELDIG UITGEBRACHTE STEMMEN te worden bekend gemaakt.

  2. Stemmen d.m.v. stembiljetten.

  Ook hier moet het aantal ongeldig uitgebrachte stemmen worden bekendgemaakt.

  NOTA BENE: het heeft het er de schijn van, dat de stemprocedure geen verschil maakt tussen BLANCO stemmen en ONGELDIGE stemmen, MITS de voorzitter van het stembureau zijn beslissing daarover aan de betrokken kiezer heeft kenbaar gemaakt. Hiertegen kan de kiezer bezwaar maken. Zulk bezwaar dient in het proces verbaal van het stembureau te worden opgenomen.

  Ontbreekt deze kenbaarmaking, dan is er sprake van verduistering, omdat de geldige blanco stem ten onrechte niet meer meegeteld wordt.

  Tenslotte wil ik nog wijzen op de grote technische problemen bij electronisch stemmen ter voorkoming van fraude. Hierover is door de TU Delft enige tijd geleden gerapporteerd.

  —-

Comments are closed.