De discussie omtrent het herinvoeren van de doodstraf laait vooral in België weer op.
Na de zaak Marc Dutroux is er een nieuwe zaak aan het licht gekomen; namelijk die van Michel Fourniret, die heeft bekend 9 meisjes te hebben verkracht en vermoord.

De emoties onder mijn Belgische vrienden en kennissen loopt hoog op en zij allen zijn voor het herinvoeren van de doodstraf.
Sommige willen het nog koppelen aan de buitensporige aard van het misdrijf, anderen stellen echter dat bij iedere moord de doodstraf overwogen moet worden.
De politici daarentegen wijzen het eventueel uitvoeren of herinvoeren van de doodstraf van de hand, onder het mom, dat we in een beschaafd Europa leven en beschaafde naties passen geen barbaarse straffen toe, zoals de doodstraf.
Deze stelling weerhoudt de overheid echter niet, om soldaten naar een land op een “vredesmissie” te sturen met de instructie, dat als de veiligheid van deze soldaten in gevaar komt er geschoten mag worden. (gelegaliseerde moord of zelfverdediging?)
Aangezien de overheid zich het monopolie op het gebruiken van geweld heeft toegeëigend en daarmee de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om de inwoners tegen het gebruik van geweld van wie dan ook ( individu of groep) te beschermen, dient ook de strafmaat evenredig te zijn aan de aard van het misdrijf. Een andere manier van zelfverdediging hebben de inwoners niet of wordt ze niet toegestaan. We weten aan de hand van diverse voorvallen waarin van zelfverdediging sprake was, dat het slachtoffer gestraft werd omdat hij/zij excessief geweld zou hebben gebruikt.
Het lijkt er dan ook op dat in beschaafde landen de dader beter beschermd wordt dan het slachtoffer of de nabestaande(n) van het slachtoffer.
Als de dader een levenslange gevangenisstraf krijgt voor het plegen van een aantal moorden ( voor een moord krijgt een dader beslist geen levenslang ), dan wordt de gemeenschap, dus ook de nabestaanden van de slachtoffers, gestraft doordat zij gedwongen worden ook nog in het levensonderhoud van de dader te voorzien. Zo doen beschaafde naties dat.
Je straft het slachtoffer of de nabestaanden.
Iemand de voor een misdrijf gestraft wordt dient in het eigen levensonderhoud te voorzien en daarnaast nog smartengeld aan het slachtoffer of nabestaanden te betalen. En niet andersom.
En als een dader niet wil werken om aan het bovengestelde te voldoen, dan moet de dader ook de consequenties van zijn gedrag aanvaarden.
In geval van een moord hebben de nabestaanden ook een vorm van levenslang: namelijk hun verdriet.
En daar wordt over het algemeen geen rekening mee gehouden, als men stelt dat in een beschaafd land geen barbaarse straffen, zoals de doodstraf, opgelegd zullen worden.
Een “barbaarse” dader mag dus het leven van een ander gewelddadig beëindigen, maar loopt van overheidswege ( omdat we een beschaafd land zijn) geen risico dat ook hem dat kan overkomen.
Het is misschien een goed idee om de nabestaanden te vragen wat volgens hen een rechtvaardige strafmaat zou zijn.
Mocht dat de doodstraf zijn, ongeacht of dit op emotionele- of rationele gronden gebaseerd is, dan dient de overheid dit als een vorm van zelfverdediging te beschouwen en het uit te voeren of laten uitvoeren.

16 REACTIES

 1. Ik ben het bijna 100 hiermee eens; zou zelfs geneigd zijn de dood al martelende toe te diened!
  MAAR, het grote bezwaar is dat we niet onfeilbaar zijn. In het verleden is gebleken dat er ook onschuldige mensen ter dood gebracht zijn, terwijl men dacht dat het bewijs waterdicht was!

 2. Je kan toch als libertarier nooit accepteren dat een overheid het recht heeft om mensen te doden?

 3. [2] Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Het is toch proportioneel?

 4. [1] Mensen zijn idd feilbaar. Maar er zijn ook mensen die ten onrechte 30 jaar in de gevangenis zitten. Vind je ook dat mensen daarom niet tot gevangenisstraf mogen veroordeeld.

 5. Ja, ik vind gevangenisstraf maar een dom middel als "wraak".
  De allereerste taak van de rechtspraak moet niet zijn wraak, maar het "herstel en genoegdoening van de aangerichte schade".
  Wat schiet jij er mee op als een boef je huis afbrandt en voor "straf" gaat hij tien jaar de gevangenis in waarvoor jij dan nog kost en inwoning moet betalen?

  Hij hoort jou een nieuw huis te verschaffen en schadeloos te stellen. En dan is de gevangenis misschien de plek waar hij zakjes moet plakken net zolang tot hij je huis heeft terugbetaald. (Natuurlijk na eerst kost en inwoning betaald te hebben.)
  Aardbeien plukken of asperges steken mag ook!!

 6. Ik dacht altijd dat volgens goed libertarisch principe toegebrachte schade financieel gecompenseerd dient te worden door de veroorzaker. De argumentatie om een moordenaar ter dood te brengen omdat dit een proportionele straf zou zijn is dan tamelijk absurd. Als je zoontje met zijn voetbal een ruit bij de buren intrapt, zou de buurman dan het recht hebben een ruit bij jou in te trappen ? Kan hij zich daardoor een nieuwe ruit veroorloven ? Wat is dit voor achterlijk geloof ?

  En wat is proportionaliteit ? Hoe kan je in vredesnaam het leven van de ene mens met dat van een ander vergelijken ? Ieder mens is immers uniek en zal ook anders gewaardeerd worden. Proportionaliteit is slechts in rekeneenheden (geld) uit te drukken. Daarom kan niemand het leven van een ander claimen en is slechts financiële compensatie van toepassing op alle schade (ook immaterieel).

  In een libertarische wereld kan niemand het leven van een ander mens bezitten, dus ook niet van misdadigers. Het zou volslagen onzinnig zijn als iemand een pakje sigaretten uit een winkel steelt de winkelier dan het recht zou hebben de dief tot dwangarbeid ter vergoeding van de schade te dwingen, laat staan iemand van zijn vrijheid te beroven. Net als bij het regelen van andere financiële claims, zoals die tussen leverancier en afnemer, zal binnen een goed libertarisch rechtssysteem (zie bijv. http://www.libertarian.nl/N… ) de dader geheel vrijwillig tot schadevergoeding overgaan. En wel om de simpele reden dat wanneer hij dit niet doet de kosten voor hem veel meer oplopen. Gevangenisstraf of dwangarbeid is dus nergens voor nodig.

  Een moordenaar ter dood brengen levert geen enkele financiële compensatie op voor het slachtoffer c.q. de nabestaanden. Tenzij je net als de Chinese overheid daarna zijn organen aan de hoogste bieder verkoopt en de man in leven minder zou kunnen opbrengen. Van een rechtvaardige proportionaliteit volgens libertarische opvatting is dan echter geen sprake (niet zo verwonderlijk, de collectivistische Chinezen kennende 😉

 7. Tegen een Middelburger werd 40 uur taakstraf ge-eist, omdat hij bij de jaarwisseling door het afsteken van een noodvuurpijl een 74-jarige vrouw zou hebben gedood.

  Als iemand zo’n dodelijk ongeluk veroorzaakt is een taakstraf van 40 uur (1 week) natuurlijk veel te laag. Een vrouw heeft in Nederland een gemiddelde levensverwachting van 81 jaar. Bij overlijden op 74-jarige leeftijd geeft dit alleen al aan gederfde AOW een schadepost van 70 mille. Het smartegeld aan eventuele familie (partner, kinderen, kleinkinderen, etc) komt daar nog bij. Om bij een gemiddeld uurloon van 25 euro 70 mille te verdienen moet je al 2800 uur werken (70 weken).

  Het wordt helemaal duur als het een 25-jarige vrouw was geweest. Die kon immers nog 40 jaar werken en 16 jaar pensioen innen. Dat is gemiddeld wel 1,3 miljoen. Dat betaal je met zakjesplakken niet meer terug. 😉

  Goedkoper is het je voor dergelijke calamiteiten te verzekeren. Voor een jaarpremie van ca. 1 mille heb je dan een dekking van 2,5 miljoen. Echt grote schades (denk aan de vuurwerkramp in Enschede) zijn voor de gemiddelde particulier niet meer te verzekeren of anderszins op te brengen.

  Ook in een libertarische samenleving draait dan de gemeenschap voor de kosten op. 🙁

 8. [5] Toch lijkt afschrikkende werking en preventie me ook erg belangrijk. Ik vind overigens ook dat je niet voor de kost en inwoning van een crimineel zou moten betalen. Dwangarbeid vind ik een betere oplossing.

  De doodstraf is wat dat betreft overigens net zo dom als gevangenisstraf. Mensen zittn soms jaren en jaren in de gevangenis. En al die appeals kosten de samenleving ook geld.

 9. [6] Toch is dat een vrij gangbaar iets in het libertarisme. Rothbard denkt er exact zo over voor wat proportionaliteit.

  Dat de een mens anders zou moeten worden gewaardeerd dan de andere vind ik wel erg vaag. Vind jij dat mensen een verschillende waarde hebben?

  En wie zegt dat proportionaliteit alleen in rekenheden kan worden uitgedrukt. Dat is niet zo. Bij de vraag of iemand te ver is gegaan bij noodweer wordt altijd een proportionaliteitstoesting gedaan. Of vind je dat je ook niet het recht hebt om je te verdedigen?

  Kan niemand een ander mensen bezitten in een libertarische samenleving? Dus je mag criminelen ook niet opsluiten?

  Wat dat pakje sigaretten betreft: in het huidige systeem in Nederland zou je daar weinig mee kunnen omdat je dan onvoldoende belang hebt. Dat zou in een libertarische samenleving niet anders zijn. Je gaat geen rechtszaak voeren over een grassprietje dat gestolen is (s.v.p. niet een reden verzinnen waarom je dat wel zou doen).

 10. [9] René,

  Natuurlijk wordt ieder mens anders gewaardeerd. Of verdien jij soms precies hetzelfde als je buurman ? 😉

  Het oog-om-oog, tand-om-tand principe van een zgn. rechtvaardige rechtspraak heeft slechts wraak als basis. Materieel schiet het slachtoffer er niets mee op. Die proportionaliteitstoetsing bij noodweer is juist meer bedoeld om te voorkomen dat mensen het recht in eigen hand nemen en om het geweldsmonopolie zoveel mogelijk bij de overheid te laten. Je laat het wel uit je hoofd een zakkenroller door z’n kop te schieten als je weet dat hij je al kan aanklagen voor een blauw oog. Als reële toetsing slaat het nergens op. Het oog van iemand die zijn brood verdient als fotograaf is veel meer waard dan het oog van een diskjockey. En een hand van een pianist of een chirurg is veel meer waard dan een hand van een nieuwslezer, etc.

  Ik vind Rothbard interessant om te lezen, maar waarom zou ik zijn mening moeten overnemen ? Ik vind het helemaal niet logisch dat als je basisprincipe de vrijheid van ieder individu is en dat niemand het leven van een ander mens kan bezitten, dat je dan mensen die zich niet aan die regel houden opeens wel hun vrijheid en zelfs hun leven mag ontnemen. Dan ben je zelf toch geen haar beter ?

  Je mag dan wel het recht hebben omdat je met een agressor of een dief te maken hebt, maar als het enigszins kan vind ik dat je het ontnemen van de vrijheid of het doden van anderen tot het uiterste moet beperken. Daar is het leven en de vrijheid van mensen een te kostbaar iets voor.

  Daarom ben ik een groot voorstander van niet-dodelijke verdedigingswapens die een aanvaller slechts onschadelijk maken, van financiële compensatiesystemen voor slachtoffers van gewone misdadigers en van detentiesystemen die ziekelijke misdadigers isoleren van de mainstream samenleving maar die hen verder volledige vrijheid van handelen bieden (vergelijk de vroegere Franse strafkolonie op het Duivelseiland waar gedetineerden een huisje hadden en zelf groente konden verbouwen).

  Een moderne versie zou een groot opgespoten eiland in de Noordzee kunnen zijn dat is voorzien van beplanting en bassins voor de opvang van regenwater. Daarnaast bevat het een flinke hoeveelheid sloopafval en machine-onderdelen waarmee gedetineerden zelf hun onderkomens en benodigde machinerie kunnen maken. Tevens zorgen we voor voldoende kippen, varkens, geiten, fruitbomen en zaden. Dan dumpen we alle misdadigers op dit eiland die niet meer in de gewone samenleving kunnen worden toegelaten (Dutroux c.s.). Het eiland wordt onder en boven water omringd door een foolproof verdedigingssysteem met sensoren en automatische wapens. Zo is ontsnappen onmogelijk. De misdadigers blijven zo de rest van hun leven op dit eiland en kunnen hun leven in alle vrijheid inrichten. Dat is een heel wat menselijker systeem dan iemand onder de dagelijkse dwang en vernedering van een conventionele gevangenis te plaatsen.

  Er is overigens geen enkele reden waarom je in een libertarische samenleving dat pakje sigaretten niet gecompenseerd zou kunnen krijgen. Daar ben je tenslotte voor verzekerd en als dergelijke kleine schades vaak voorkomen heeft het zin de iets hogere premie te betalen voor een polis zonder eigen risico. De verzekeraar werkt dan weer samen met de beveiligingsfirma waarop je bent geabonneerd om de dieven en de gestolen waar te achterhalen. Vaak gaat het niet om mensen die het bij slechts 1 pakje sigaretten laten, zodat alle partijen er belang bij hebben de zaak niet op z’n beloop te laten. Dat is fundamenteel anders dan nu, waar de politie niet door de direct belanghebbenden wordt aangestuurd.

  En dwangarbeid voor financiële compensatie is nergens voor nodig. Dwangarbeid is niet alleen uiterst improductief. Net als bij het regelen van andere financiële claims, zoals die tussen leverancier en afnemer, zal binnen een goed libertarisch rechtssysteem (zie bijv. http://www.libertarian.nl/N… ) de dader geheel vrijwillig tot schadevergoeding overgaan.

 11. Een goed voorbeeld van een libertarische gevangenis is de Modelo prison in Bogota. De bewakers houden de gevangenen binnen de muren, voor de rest mogen ze het zelf uitzoeken. Er zijn dan ook allerlei bedrijfjes, restaurantjes en andere voorzieningen die uitsluitend door de gevangenen worden gerund. Zie voor een interessante documentaire over deze bijzondere gevangenis: http://www.vmproductions.fr

 12. G kunt mensen toch niet in waarde schatten in centjes. Of zijt ge zo ne kapitalist dat ge vind dat Bush 1 miljoen keer meer waard is dan mss uw eigen zoon die zeker niet even veel gaat verdienen als Bush. Of is hij van plan 10 keer de volle pot van de nationale loterij te winnen. Informeer eerst is bij je zoon naar zijn geluk en zijn zin om te spelen met de loterij speedy. Antwoord der na pas.

 13. Ben het niet eens met die laatste regel eens, je kan het lot van een mens niet overlaten aan de zeer geemotioneerde nabestaanden.

 14. [13] Reactie op Rachel. Je kan de lot van een mens niet overlaten aan moordenaars.

 15. je kan het lot van de mens wel overlaten aan jezelf door niet in angst te leven en niet keuzes te maken uit angst. Doodstraf is hoort trouwens niet eens straf te heten volgens mij. Ik dacht namelijk altijd dat als ik als kind straf kreeg dat was om me iets te leren. Hoe kan je nou leren van je fouten als je niet eens de kans krijgt je volle leven te leven. Ja, je neemt het leven van een ander ook weg, maar de gene die diens leven weghaalt, wie vermoord hem/haar? Je kan nooit precies weten wat er in iemand omgaat of dat iemand spijt heeft of nog een keer(of duizend)graag nog een moord zou plegen. Daarom moeten die mensen eerst uitgepluist worden en in de gevangenis moeten worden gegooid. Als ze echt een hannibal zijn gooi ze dan maar op dat eiland zodat ze elkaar kunnen uitmoorden maar toch nog hopelijker het licht zien.

  En nee, ik heb niet echt een duidelijk punt, wilde alleen dit ff zeggen:)

Comments are closed.