Het Mariabeeld boven de ingang is bouwvallig en wankelt.
Met bedroefde en verwijtende blik kijkt Zij mij aan, wanneer ik de kerk binnenkom.
Vele duizenden strekte zij eeuwenlang tot troost en was hun toeverlaat, tot de gelovige kudde kleiner werd en de eigenaar genoopt werd, het Godshuis te verkopen aan iemand die een ordinaire opslagplaats zocht.

Haar labiele staat zal mij er wellicht toe dwingen Haar te restaureren of te verwijderen, teneinde te voorkomen dat ik aansprakelijk gesteld zal worden, wanneer Zij met Gods wil valt en landt op een voorbijganger die mij aansprakelijk stelt voor de geleden schade.

God bestaat waarschijnlijk niet en velen komen blijkbaar tot dat inzicht.
Voor degenen die nog wel geloven, vervult de godsdienst echter tenminste drie nuttige functies:
01. Gratis politie ( Hij ziet toe en men vreest Hem)
02. het wegnemen van angst voor de dood
03. de mogelijkheid regelmatig onder achterlating van de realiteit toevlucht te zoeken in een fantasiewereld, al dan niet gelardeerd met illusies en hallucinaties die in dit geval niet tot psychiatrische syndromen gerekend worden maar beschouwd worden als een integraal deel van een waardevolle religieuze beleving.

Door velen die op zondag willen uitslapen wordt het luiden van klokken door de Katholieke kerk als storend en ongepast ervaren. De pastoor wil dit indringende lawaai niet stopzetten, want hij houdt geen rekening met de gevoelens van hen wier zielen nog niet gered zijn. Hetzelfde geldt voor de imam die op een onchristelijk uur hoog van de minaret blaast.

Zowel het Christendom als de Islam vertonen een aantal aspecten die voor velen niet acceptabel zijn.
Dat onder moslims zich een groot percentage extremisten zou bevinden of dat – zoals sommige onder ons schijnen te denken – het belijden van de Islam ipso facto impliceert dat iemand een extremist is, moet ik echter tegenspreken.
In de afgelopen 40 jaar heb ik over de gehele wereld tal van Islamitische landen bezocht en met duizenden moslims kennisgemaakt. Nimmer heb ik ook maar een persoon met extremistische ideeën ontmoet. Het aantal moslims met dergelijke ideeën maakt een zeer klein percentage uit van het totaal, zodat de kans op een dergelijke ontmoeting gering is. Moslims beschouwen personen met extremistische opvattingen ook niet als broeders in Allah en betreuren de negatieve uitstraling die van extremistische episodes uitgaat, omdat deze bij derden bestaande misverstanden over de Islam bevestigt en in de meeste gevallen versterkt.

Degenen die een sterk negatief oordeel over de Islam en moslims bezitten zou ik het volgende willen aanraden:
01. lees enkele boeken over de Islam
02. maak een reis van enkele weken en bezoek achtereenvolgens Istanbul, Dubai, Islamabad, Dhaka, Kuala Lumpur en Bandung, Jakarta of Soerabaja en bij voorkeur Bukit Tinggi
03. spreek in die plaatsen met moslims en vertel ze dat u de Islam maar iets griezeligs vindt dat u angst inboezemt.

Hebt u daar geen tijd voor?
Schort een negatief oordeel over de Islam dan op tot u in de gelegenheid bent geweest u te oriënteren over de Islam en Islamitische cultuur.
Wie wel de moeite neemt zich te oriënteren en zich te verdiepen in het gebodene, zal zichzelf rijkelijk beloond vinden en bemerken dat de gedachtewereld van de doorsnee moslim zich op grote afstand bevindt van welk extremisme dan ook.

Tenslotte op grond van mijn ervaringen in de moslimwereld een hypothese:
de meeste Nederlanders zijn meer moslim dan zij denken: zij weten het alleen nog niet.
Hugo van Reijen

7 REACTIES

 1. TOETSING

  Lijkt allemaal heel juist en acceptabel. Drie prangende vragen hierover, Hugo:
  1) Welk type Moslims heb je in de Moslimwereld gesproken ? Is dat een dwarsdoorsnede van die wereld ?
  2) Hoe zou je het type Moslim karakteriseren, dat nu "de nieuwe Nederlander" wordt genoemd. Is dat type
  vergelijkbaar met het type, dat jij in de Moslimlanden hebt gesproken ?
  3) Hoe kan jouw hypothese: "de meeste Nederlanders zijn meer moslim dan zij denken: zij weten het alleen nog niet." getoetst worden ?
  (Lijkt me namelijk belangrijk om een oplossing van het inburgeringsvraagstuk dichterbij te brengen.)

 2. [1] [1] Hierbij antwoord op de vragen van Harry.
  01. Of ik een dwarsdoorsnee spreek van de samenleving, hangt sterk af van:
  a. het land dat ik bezoek
  b. het karakter dat het bezoek draagt.
  Wanneer iemand Istanbul bij voorbeeld als toerist bezoekt, zal hij mijns inziens wel een goede indruk van de Istanbulse samenleving krijgen, maar niet van die van Turkije als geheel. Het is natuurlijk waarschijnlijk dat bepaalde lagen van de maatschappij in de dagelijkse contacten onder- of oververtegenwoordigd blijven. Hetzelfde vindt plaats bij de dagelijkse contacten die iemand onderhoudt in zijn eigen land.
  De melkboer in Aerdenhout zal dagelijks met andere segmenten van de samenleving in aanraking komen dan zijn collega in Sittard. Hetzelfde geldt voor de notaris in Bilthoven, wiens dagelijkse contacten vermoedelijk heel anders verlopen die die van de notaris in Hoorn.
  02. Voor het geven van een antwoord op de tweede vraag ben ik vermoedelijk niet gequalificeerd, want ik ken in Nederland wel veel buitenlanders, maar waarschijnlijk geen personen die door Harry van het vermoedelijk pejoratief bedoelde etiket van "nieuwe Nederlander" worden voorzien.
  De Turken die ik in Nederland ontmoet zijn bijna allemaal hard werkende middenstanders die groenten of fruit of iets anders verkopen vanuit een winkel in Amsterdam. Ik wou dat er meer van waren. Met Marokkanen heb ik alleen in Marokko ervaring en het overgrote deel van deze ervaringen is evenals als die in Turkije zeer gunstig.
  Wel begrijp ik dat van de in Nederland wonende Marokkaanse jongeren een zeer groot percentage met de politie in aanmraking komt. Dit brengt natuurlijk enorme maatschappijke kosten met zich mede,omdat het in de praktijk blijkbaar onmogelijk is deze personen uit het land te verwijderen. Of wellicht bestaat hiertoe bij de politie niet de wil.
  03. Met mijn opmering dat de meeste Nederlanders meer moslim zijn dan zij denken, bedoel ik het volgende.
  Ik merk vaak dat de officiele verboden in de moslimlanden niet of slechts door bepaalde segmenten onder de moslims gevolgd worden.
  Terwijl ik mij in Turkije beperk tot een glas wijn, drinken mijn tafelgenoten een hele fles raki leeg( alcoholpercentage van 70 procent), hoewel volgens de Islam consumptie van alcoholhoudende dranken verboden ( haram ) is.
  Op zo’n moment is mijn moslimgehalte dus aanzienlijk hoger dan dat van mijn tafelgenoten die zeggen dat zij moslims zijn.
  Zo zou ik meer voorbeelden kunnen geven.
  Hugo van Reijen

 3. [2]
  NIEUWE NEDERLANDERS, WELKOM OF NIET ?

  ad 1. "In de afgelopen 40 jaar heb ik over de gehele wereld tal van Islamitische landen bezocht en met duizenden moslims kennisgemaakt. Nimmer heb ik ook maar een persoon met extremistische ideeën ontmoet. Het aantal moslims met dergelijke ideeën maakt een zeer klein percentage uit van het totaal, zodat de kans op een dergelijke ontmoeting gering is. Moslims beschouwen personen met extremistische opvattingen ook niet als broeders in Allah en betreuren de negatieve uitstraling die van extremistische episodes uitgaat, omdat deze bij derden bestaande misverstanden over de Islam bevestigt en in de meeste gevallen versterkt."
  Mijn vraag staat in verband met het feit, dat men kan vaststellen, dat Nederland niet goed met een heterogene groep moslimimmigranten weet om te springen. Daardoor lopen hier allerlei rare snuiters rond, waaronder ook diverse imams, die onrust veroorzaken. Het is van groot belang het kaf van het koren te scheiden en dit onderscheid steeds te maken. M.a.w. wij moeten het gesprek met goede moslems zoeken en duidelijk maken, waarop onze rechtsstaat is gebaseerd. Tenslotte mag je niet van alle moslems verwachten, dat zij onmiddellijk door hebben, hoe wezenlijk de scheiding van kerk en staat voor een vreedzame samenleving is.

  ad 2) Het door mij gebruikte begrip "Nieuwe Nederlander" is absoluut niet pejoratief bedoeld. Ik ken ook wat hardwerkende Turken en ik hoor van meer kanten, dat er veel hardwerkende Turken zijn.
  Voor een goed onderling begrip is het absoluut noodzakelijk het begrip Nieuwe Nederlander", "allochtoon" of "moslem" te differentieren. Daar komt bij, dat goede moslems keihard nodig zijn voor een vredig verloop van de maatschappelijke processen. Maar wij mogen wel van hun verwachten, dat zij zich, net als Ayaan Hirsi Ali, wel duidelijk uitspreken tegenover minder goede moslems.

  ad 3) "Terwijl ik mij in Turkije beperk tot een glas wijn, drinken mijn tafelgenoten een hele fles raki leeg( alcoholpercentage van 70 procent), hoewel volgens de Islam consumptie van alcoholhoudende dranken verboden ( haram ) is.
  Op zo’n moment is mijn moslimgehalte dus aanzienlijk hoger dan dat van mijn tafelgenoten die zeggen dat zij moslims zijn."

  Commentaar: Wat voor soort moslim ben jij, Hugo ? MIJN moslimgehalte is nul komma nul, kan ik je berichten. Sterker: het is en blijft onafhankelijk van mijn alcoholconsumptie.
  (Weet jij tussen haakjes, hoe zij hun vrouwen behandelen ?)

 4. [3]
  Op zich is het interessant om de integratieproblemen die wij nu met Moslims hebben, te vergelijken met de problemen die eerder voorkwamen met immigranten; neem bijvoorbeeld de stroom Ierse en Italiaanse migranten naar de VS aan het eind van de 19e, en begin 20e eeuw.

  De eerste generatie sprak over het algemeen slecht de taal.

  Er was hoge criminaliteit in deze groepen, vooral onder de jeugd.

  De geboortepatronen van deze Katholieke groepen waren nogal schrikwekkend voor de Autochtone Amerikanen; gezinnen met 10 of meer kinderen waren geen uitzondering.

  Dezelfde dingen ziet men in Amerika weer bij de nieuwste groep migranten, de ‘Latin Americans’.
  Ik vraag me af in hoeverre de problemen die wij met Marokkaanse en Turkse immigranten hebben te wijten zijn aan de Islam.

 5. [4]

  GENIEP

  Als je de verhalen van bekenden en commentaren op de radio en in de schrijvende pers mag geloven, krijg je de indruk, dat er een heleboel geniep zit onder bepaalde ällochtonen. Ik hoor verhalen van Turkse vrouwen, die geslagen worden en niet of nauwelijks durven te spreken, laat staan vluchten, van dodelijke slachtoffers vaneerwraak, van heimelijke besnijdenissen van moslemmeisjes, etc.
  Het is alleen duivels moeilijk de omvang van die problemen te peilen, laat staan ze daadwerkelijk aan te pakken.
  Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken, dat wij -werkeloos toeziende- volgende generaties ongestraft aan de gevaren van dit soort culturen mogen blootstellen.
  Ik zou er daarom hevig voor pleiten de goede allochtonen actief in te schakelen, om dize "culturele" problemen aan te pakken.

 6. [3] Iedere mishandelde vrouw is er een te veel.
  Ik heb echter nooit enige indicatie gesignaleerd dat de doorsnee moslim zijn vrouw slechter behandelt dant de doorsnee Nederlander.
  Met het hanteren van uitspraken zoals :
  "Nederlanders zijn druggebruikers"
  of" Moslims slaan hun vrouwen"
  lijkt mij enige terughoudendheid aan te bevelen. Niet alleen omdat de uitspraken vermoedelijk statistisch onjuist zijn, maar ook omdat
  dergelijke uitspraken ons weinig verder brengen.
  Ik ben deze week op het UPU-congres in Bucharest en mijn tafelgenoten zijn mensen uit 189 verschillende landen. Als wij hier op deze manier met elkaar om zouden beginnen te gaan, zouden wij beter meteen huiswaarts kunnen keren.
  hugo van reijen

 7. [6]

  Mee eens, Hugo, maar het probleem is wel, dat het huidige beeld van "de allochtone moslem" -hier te lande althans-, helaas niet zo positief is. Daarom is veel meer openheid en contact dringend gewenst.

Comments are closed.