Deze week verscheen er een artikel in de Elsevier over de neergang van de VVD en hun voortdurende hang naar het ‘sociale beleid’. Uit het artikel bleek dat de VVD in feite bezig is met een socialistisch programma.

Ruim twee jaar geleden werd de Fortuyn-revolutie een feit. De partijen in de Tweede Kamer waren hier niet op voorbereid, vooral vanwege hun nalatigheid om poolshoogte te nemen bij het electoraat. Alle onvrede werd afgedaan als borrelpraat, onderbuikgevoelens en roeren in troebel water. Ook de VVD ontbrak niet in de personen van Hans Dijkstal, Frits Bolkestein en Gerrit Zalm. Zalm kenmerkte Fortuyn zelfs als een ‘gevaarlijke’ man, terwijl Bolkestein ze Sjors van de Rebellenclub noemde. Dat hebben ze geweten.

Na het vertrek van Geert Wilders uit de partij wordt het nu duidelijk dat de VVD toch niets heeft geleerd van het verleden. Wanneer collectivisten als Jozias van Aartsen en Hans Dijkstal erin slagen om de partij op socialistische voet verder te laten gaan, dan is dat de nagel in de doodkist voor deze partij. Alle pretenties ter zijde, de VVD heeft niet eens de moed om het liberale, laat staan klassiek-liberale gedachtegoed uit te stralen. Alles is weer meer van het zelfde, want men wil graag met collectivistische partijen als D’66 en PvdA verder regeren.

We weten allemaal uit het verleden dat dit op niets zal uitlopen. Het enige verschil is dat het electorale krediet wordt verspeeld en de VVD bakzeil zal halen. Ik voorspel dat de volgende verkiezingen desastreus voor deze partij zullen aflopen, mits zij niet hun liberale gedachtegoed naar voren gaan brengen.

Geert Wilders is nu bezig met een nieuwe partij, die meer inspeelt op de behoefte van het electoraat. Hij is duidelijk in zijn stellingname en voor alles principieel, dit is voor de VVD niet politiek correct. Nee, meer buigen naar het collectivisme en zonodig het geheel absorberen luidt het credo van lieden als Dijkstal en Van Aartsen.

Het wordt dus tijd voor alle liberalen om deze partij de wacht aan te zeggen en duidelijk te laten blijken dat dit beleid voor de meesten van hun onacceptabel is. In feite zal dit een herhaling worden van mei 2002. Maar ja, Jozias en Hans, wie niet wil luisteren moet maar voelen.

Albert Spits is bestuurslid van de Frédéric Bastiat Stichting.

19 REACTIES

 1. Wie kent Wilders goed genoeg om hem wat "libertarische" adviezen te geven?
  Ik vrees toch dat het anders weer een partij wordt zonder echte principes.

 2. Rechts Links? Of Links Rechts? Wil de VVD dan echt ‘zo groot en belangrijk’ worden als die andere sociaal liberale partij D66?

  Historische vergissing …
  Lang leve Wilders!!!

 3. De vraag is of je met op xenofobie gebaseerd populisme a la Fortuyn wel op de lange termijn Libertarische doelen kunt verwezelijken.

  Want, laten we ons niet voor de gek houden, mensen kiezen niet voor een Fortuyn of een Wilders omdat ze zo gek zijn op hun liberaal/conservatieve program; ze kiezen omdat ze zich bedreigd voelen door allochtonen.

 4. [3]

  SOCIALISTISCHE GASTVRIJHEID

  Twee feitelijke socialistische uitgangspunten:
  1) De Turkse en Marokkanse vrouwen en gezinnen die hier in de afgelopen decennia naar toe kwamen of gesticht werden, zijn ons door de socialisten door de strot geduwd;
  2) Turkije dreigt ons als Europees genodigde dan ook nog eens door de strot te worden geduwd.

  Angst is een gevoel, dat vaak aangeeft, dat er gehandeld moe(s)t worden, ook al is angst op zichzelf meestal een slechte raadgever. Maar hier is veel meer aan de hand dan angst: hier zit iets HELEMAAL FOUT.
  Bijvoorbeeld: Socialisten dwingen de samenleving solidair te zijn met HUN kiezers.

  Mijn goede vader (+ 1964) hield mij voor:
  "DAT is het uiterst kwalijke van het socialisme. Ze proberen de samenleving in verwarring te brengen om vervolgens in troebel water te vissen."

  We constateren, dat socialisten dat recept MONDIAAL toepassen.

 5. DE SOCIALISTISCHE VERZORGINGSSTAAT OP STERVEN NA DOOD

  En laten we niet vergeten, Michiel, dat de "verzorgingsstaat" een socialistisch stokpaardje is, dat onbetaalbaar geworden is DANK ZIJ de door diezelfde socialisten uitgelokte massale immigratie van nieuwe islamo-socialistische kiezers.
  Bovendien zijn -als gevolg van de overbevolking- daar nog allerlei andere problemen, zoals bijvoorbeeld de MILIEUDRUK bijgekomen. Daar hebben onze milieu-socialisten doelbewust evenmin rekening mee gehouden.

  De melk heeft 40 jaar op de socialistische gaspit gestaan, voor een paar politici er iets van durfden te zeggen.

  Tenslotte, vergeet niet, dat alle gevestigde politieke partijen, behalve klein-rechts en de Christenunie intussen zijn AFGEGLEDEN en CRYPTOSOCIALISTISCH geworden zijn.

 6. [5]
  Helaas, Nuchtere Nederlander, het waren volgens mij rechtse kabinetten die gastarbeiders hier heen haalden. Het was inderdaad een Links kabinet dat die gastarbeiders de Nederlandse nationaliteit gaf.

  Maar begrijp ik het goed dat je gelooft in het fabeltje dat de verzorgingsstaat niet meer te betalen is komt door de vele immigranten? Onzin! Een verzorgingsstaat is een aflopende zaak op het moment dat-ie wordt ingesteld. De paar migranten (het zijn er niet zoveel als je denkt, zie : http://members.lycos.nl/glo… ) zullen de aftakeling hooguit een beetje versnellen.

  En ik hoop dat je je er bewust van bent dat libertariërs volledig vrije migratie voorstaan, zolang de migranten geen aanspraak kunnen maken op collectieve middelen.

 7. Michiel schreef:

  "En ik hoop dat je je er bewust van bent dat libertariërs volledig vrije migratie voorstaan, zolang de migranten geen aanspraak kunnen maken op collectieve middelen."

  Ooit van Hans Hermann Hoppe gehoord Michiel?

 8. [7]
  Nog niet. Ik ben nu een document (http://www.lewrockwell.com/…) aan het lezen waarin hij beweert dat economische migratie weinig zal voorkomen in een puur libertarische wereld. Ik vind z’n argumenten tot nu toe weinig overtuigend.

 9. [6]
  VERZORGINGSSTAAT IS COLLECTIVISTISCH

  Inderdaad is de verzorgingsstaat niet alleen door de immigratiegolf onbetaalbaar geworden. Ook de WAO van Veldkamp was van meet af aan een onding.
  Het idee achter de verzorgingsstaat is en blijft echter het collectivisme in stand gehouden door afgedwongen solidariteit en overheidssubsidies.

  "het waren volgens mij rechtse kabinetten die gastarbeiders hier heen haalden. Het was inderdaad een Links kabinet dat die gastarbeiders de Nederlandse nationaliteit gaf."

  Dit geeft twee dingen aan:
  1) de rechtse kabinetten waren domme opportunisten, die
  2) de socialisten op het spek bonden: er werd een nieuwe arme klasse binnengehaald, die doelbewust dom gehouden werd;

  De tegenstelling links – rechts is niet relevant in een dergelijk complex systeem.

  Immigranten zijn welkom, mits ze hun eigen broek ophouden. En dat is in het collectivistisch stelsel niet het geval.

 10. Michiel,

  Mensen voelen zich niet bedreigd door allochtonen en zijn van nature niet xenofobisch. Het probleem is geheel dat de overheid alles voor hen beslist en diezelfde overheid heeft in het verleden nauwelijks tot niet geluisterd naar de problemen van hun electoraat. Dat is geen ‘populisme’of ‘xenofobie’maar een normale uiting van onvrede. In een klassiek-liberale samenleving (dus geen anarcho-kapitalistische) doet de overheid een grote stap terug en zorgt alleen voor de veiligheid en bescherming van de burgerij. Dat wil zeggen, dat geweldpredikende en bedreigende imams, pastoors, dominees etc worden aangepakt. Wat zowel Fortuyn, Wilders en andere soortgelijke politici hebben laten zien is dat zij de onvrede verwoorden en in daden willen laten omzetten, ergo het aanpakken van geweld en onveiligheid. Dit leidt vaak tot grote ergernis van met name (extreem)collectivisten, die graag alles op haar beloop laat om zo te profiteren van de sociale en economische neergang, want hun comfortabele baantjes binnen de (semi)-overheidssector zouden anders op de tocht staan in zo’n zelfde klassiek-liberale samenleving, m.a.w. ze moeten weer werken voor de kost. Zoals Dirk Verhofstadt al vertelde in een van zijn artikelen: Schiet niet op de boodschapper, maar richt je met name op de bron van onvrede. Immigranten zijn altijd van harte welkom, mits zij hun eigen inkomen kunnen vergaren.

 11. [10]
  Goed, ik denk dat we het eens kunnen zijn het daar oneens over te zijn, maar dan komen we terug op mijn oorspronkelijke punt; vertegenwoordigt de Fortuynistische/Wildersiaanse beweging een gedeelte van het electoraat dat van het collectivisme af wenst te komen, of vertegenwoordigt ze een gedeelte dat vooral de migranten wil zien gaan?

  Hoewel het (in beperkte mate) aanpakken van de collectieve sector in de programma’s van zowel Wilders als Fortuyn voorkomt, lag en ligt de nadruk in hun beider campagnes op de problemen met migranten en de intreding van Turkije in de Europese Unie.

  M.a.w. Onvrede staat niet gelijk aan draagvlak voor libertarisme.

 12. Nergens in de geschriften van Fortuyn of Wilders zegt dat ze de migranten willen laten gaan. Dat wordt frequent wel gezegd, maar is dat ook zo? Als ik de boeken van Fortuyn lees heeft hij het altijd gehad over het slechte functioneren van de overheid. Hij wilde een begin maken met de liberalisering van de aanbodstructuur. Minder regelgeving en meer marktwerking. Sommige gedeelten hadden meer prioriteit dan andere, maar dat is normaal. Klassiek-liberalen zijn tegenstanders van een collectivistische superstaat, dus ook van de EU. De toetreding van Turkije zal alleen leiden tot nog meer collectivisme en bureaucratie, afgezien dat er 80 miljoen armen bijkomen. Onze voorkeur gaat uit naar een uittreding uit dit collectivistisch bolwerk. Je kunt niet ontkennen dat er grote problemen bestaan met bepaalde migranten, hoge werkloosheid, criminaliteit en vrouwenonderdrukking, om maar een paar voorbeelden te noemen. Dit zijn of waren sommige van de speerpunten van zowel Fortuyn als van Wilders, vanwege de urgentie van het probleem, vooral in achterstandswijken. Ofschoon dit maar een deel was van hun programma, want elke partij die de overheid wil terugdringen kan op onze steun rekenen. Als klassiek-liberaal ben ik natuurlijk wel realistisch en besef ik dat Keulen en Aken ook niet in een dag waren gebouwd, maar we moeten wel letten op het momentum dat in gang wordt gezet.
  Op dit moment zie ik in de huidige politieke situatie geen enkel alternatief, helaas.

 13. [12]
  Zeker, maar wie zegt dat de mensen die de ene keer op Fortuyn stemmen, niet de volgende verkiezingen achter meneer Marijnissen van de SP aanlopen? Die wil immers ook de problemen in de achterstandswijken aanpakken, en uit de EU stappen, en de Gulden weer invoeren.

  We weten niks van ‘de ontevreden kiezer’, en daarom projecteert zo’n beetje iedere politieke beweging zijn ideologie op deze groep.

 14. [13]
  COLLECTIVERINGSPROCES O.L.V. DE PvdA

  Het probleem is, dat door het verraad van partijen als CDA en D’66, maar met name van de VVD aan de PvdA, het klassiek-liberale gedachtegoed praktisch onbekend geworden is bij de politiek. Maar ook de samenleving is stuurloos geworden, getuige het gebrek aan politiek alternatief. Er is dringend behoefte aan een klassiek-liberale partij. Daarom is het van eminent belang, dat klassiek-liberale opvattingen over een juiste evenwichtige verhouding burger-staat nu eens eindelijk serieus worden genomen en politiek gestalte krijgen.

 15. [14]
  Ik zou juist D’66 willen aanwijzen als belangrijkste ‘verrader’ van het liberalisme. Die partij is immers ooit opgericht als protestpartij tegen het gemoedelijke conservatisme van de VVD, en trok, met name door haar omarming van burgerrechten en aanspraak op het liberale gedachtegoed, veel op persoonlijke vrijheid gerichte liberalen naar zich toe.

  Als puntje bij paaltje komt is D’66 echter altijd bereid geweest om haar principes op het gebied van persoonlijke vrijheid te vergeten.

 16. [15]
  Nu je het zegt, je hebt volkomen gelijk, D’66 is het beste voorbeeld van perfide verraad. De VVD was in die jaren een ingedutte partij van gevestigde belangen, zeker geen "volkspartij". De jonge "liberalen" hebben zich op sleeptouw laten nemen door een stel karakterloze opportunisten (ze noemden hun aanpak "pragmatisch") zonder zich bewust te zijn van het erfgoed, dat zij althans in naam vertegenwoordigden.
  Hervorming van het kiesstelsel (districtenstelsel) was en is bedoeld om de invloed van de burger op de politiek te vergroten, maar daar is in 40 jaar nog steeds niets van terecht gekomen.
  Intussen prostitueerden ze zich met de socialisten.
  Het CDA (KVP, AR, CHU) is m.i. ook niet vrij van smetten. Ik herinner mij de rol van de loyalisten o.l.v. Aantjes die bijna met Nieuw Links hoereerden.
  Maar het valt natuurlijk allemaal nog wel precies na te gaan.

 17. [13] Daar heb je ook helemaal gelijk in, want we weten niets van deze ontevreden kiezer. Het enige is wel dat er eindelijk ook politici en partijen zijn die wel wil luisteren naar een steeds groter wordende groep ontevredenen. Kijk, het collectivisme is ruimschoots bedeeld met partijen als PvdA, GroenLinks, CDA, D’66, SP en nu ook VVD. Waar is het liberaal alternatief? Ik hoor niets over inkrimping van de overheid, niets over de eigenlijke kerntaken van de staat. Alles is meer van hetzelfde en het gevoel dat de Nederlanders overal buitenspel worden gezet, zoals EU, gezondheidszorg, onderwijs, migratie, infrastructuur en criminaliteitsbestrijding. Alles wordt op centraal niveau bedisseld in de Haagse ‘kaasstolp’. Daar is nog steeds geen verandering in gekomen. Decentralisatie komt nog steeds niet voor in het collectivistische politieke vocabulaire. Tijd voor een echt liberaal elan.

 18. [17]

  OVERHEID KAN NIET MET GELD OMGAAN

  Bovendien heeft iedereen de afgelopen weken haarfijn kunnen constateren, op welke onvoorstelbaar arrogante wijze de overheid (Parlement en Regering) het geld over de balk smijt (ik doel natuurlijk op de hoorzittingen van de parlementaire commissie "grote infrastructurele projecten").
  Het woord "decentralisatie" komt helaas dan ook niet in het vocabulaire van arrogante mensen voor.

 19. Michiel schreef over Hans Hermann Hoppe:

  "Ik vind z’n argumenten tot nu toe weinig overtuigend."

  Het ging mij er niet om of je het wel of niet met hem eens was, maar om je op te wijzen dat niet alle libertariers voorstander zijn van zg. vrije immigratie.

Comments are closed.