De mens is een kuddedier en hij beleeft zijn wereld op eenzelfde manier. We hoeven alleen maar naar het stemgedrag te kijken van de gemiddelde Nederlander en daar krijgt men al gauw de bevestiging.

Politici hebben maar een doel voor ogen en dat is de volgende verkiezingen te winnen. Als ze eenmaal gekozen zijn lijden ze allemaal aan collectief geheugenverlies, want al hun beloften worden dan in de ijskast gezet. Omdat het gebleken is dat deze beloften niet kunnen worden ingelost zonder offers te vragen van bepaalde groepen in de samenleving.

Als we de Partij van de Arbeid bekijken dan heeft men het in die partij altijd over ‘sociaal beleid’, maar wat ze bedoelen is socialistisch beleid. Hogere belastingen moeten voor douceurtjes zorgen voor hun aanhangers binnen de belangengroepen. Later komt men tot de ontdekking dat na de verkiezingen dit beleid moet worden afgezwakt, want anders zou de bedrijvigheid afnemen en dus de werkloosheid toenemen, waardoor er minder belastingen binnenkomen en dus hun belangengroeperingen niet kunnen worden bediend.

De VVD gaat er altijd prat op dat zij een vrijemarktpartij is en dus gekant is tegen het socialisme, maar eenmaal gekozen kiest zij er evengoed voor om een socialistisch beleid te gaan voeren en van haar vrijemarktprincipes blijven dan weinig over.

De andere partijen binnen het parlement lijden natuurlijk aan het zelfde euvel, ,,veel beloven, weinig geven doet de gek in vreugde leven”, zoals het gezegde al aangeeft. In dit geval is de ‘gek’ de gemiddelde Nederlandse kiezer. Het is toch ronduit alarmerend dat Hans van Mierlo of Dries van Agt minister en premier zijn geweest. De laatste zelfs premier en vice-premier van drie rampzalige kabinetten.

Helaas na vele decennia van dit soort beleid zijn de uitkomsten zeer droevig. Deze zijn:

1. een absurd hoge belastingheffing;
2. de volledige soevereiniteit overgedragen aan een corrupte,
nepotistische en frauderende Euro-superstaat in spé;
3. criminaliteit, onveiligheid en geweld zijn aan de orde van de dag;
4. de vrijheid van meningsuiting wordt steeds verder beknot;
5. jeugdbendes die onze scholen en buurten terroriseren;
6. een gigantisch gesubsidieerde sector die alles in het werk stelt om de
rigide status quo te handhaven;
7. honderden flitspalen langs de weg die als een vorm van extra
geldstroom de overheid verder spekken;
8. politie die nog zich alleen maar heeft bekwaamd als een continu
bekeuringsorgaan en incassobureau;
9. justitie die criminelen en terroristen laten gaan vanwege het eigen
slechte functioneren
10.de bewegingsvrijheid verder beperkt dankzij preventieve fouillering
en legitimatieplicht;
11.een gezondheidszorg, waarbij jaarlijks duizenden mensen op een
wachtlijst staan en sterven zonder ooit een ziekenhuis te hebben
gezien;
12.staatsgefinancierde en gesubsidieerde media die alleen maar als
spreekbuis van politieke partijen functioneren;
13.compleet falende ministers die gewoon op hun stek kunnen blijven
zitten;
14.een mammoetbureaucratie van ambtenaren die zo’n 55% van het
nationaal inkomen kost;
15.wetten en regels die worden gemaakt zonder een enkele toetsing aan
de grondwet;
16.instandhouding van een op hol geslagen multiculturalistische
maatschappij, waarvan de effecten, zoals gebleken, desastreus zijn;
17. een enorm staatsapparaat van uitkeringsfabrieken.

Dit is nog maar een deel van alle ellende die over ons is uitgestort door de ‘sociale’ overheid over de voorbijgaande jaren. Wordt het niet eens tijd voor de Nederlanders om eindelijk het roer in eigen hand te nemen en te ijveren voor een vrije, onafhankelijke en zelfredzame samenleving.

Om te beginnen moeten we zorgen dat we de Europese grondwet wegstemmen, daarna gevolgd door de afzwering van de euro en vervolgens de Europese Unie verruilen voor de Europese Vrijhandelsassociatie, waarna Nederland verder kan worden gedecentraliseerd in de vorm van een confederatie van provinciën. Hierdoor kan een afgeslankte en decentrale overheid beter functioneren met betrekking tot haar eigelijke taken van veiligheid en bescherming van de samenleving. Iets dat nu volledig ontbreekt.