Natuurlijk is het zo dat niet alle moslims terroristen zijn, maar het is wel zo dat bijna alle terroristen moslims zijn, aldus Abd al-Rahman Al Rashed oud-redacteur van het Arabische blad Al-Sharq Al-Awsat gevestigd in Londen naar aanleiding van de massamoord op 330 burgers van Beslan Zuid-Rusland, waarvan 172 kleine kinderen begin september.

Ook in Nederland hebben we de afgelopen week een gruwelijke gebeurtenis gezien, welke aangeeft waar we mee te maken hebben. De kritische cineast Theo van Gogh werd op brute en rituele wijze afgeslacht door een islamist, die ook nog eens deel uitmaakte van een grotere groep. Het is werkelijk te verbijsterend voor woorden om te realiseren dat dit in Nederland is gebeurd. Het eerste westerse land dat te maken heeft met een terroristische aanslag op een individu die kritiek durfde te uitten op de Islam. Hoe heeft dit nu zover kunnen komen?

Om dit te beantwoorden moeten we allereerst kijken naar de afgelopen 30 jaar, toen er een massa-immigratie plaatsvond van moslims uit agrarische gebieden in Marokko en Turkije. Dit werd gefaciliteerd door het bedrijfsleven in de vorm van goedkope werkkrachten niet realiserende dat de tweede stroom van gezinsherenigers voor de latere problematiek zou zorgen. Vooral de extreem-collectivistische tak van de politiek was erop gebrand om deze migratie in volle omvang toe te staan en zelfs aan te moedigen. De nieuwe migranten hoefden zich niet eens aan te passen d.m.v. het leren van de Nederlandse taa, adoptie van de lokale cultuur of zelfs maar een betaalde baan te hebben. Want hun sponsors de extreem-collectivisten hadden zich verenigd in diverse fors gesubsidieerde sectoren, waardoor er een kloof ontstond tussen zowel allochtonen als autochtonen. Bovendien zorgden deze extreem-collectivisten ervoor via de media, gesubsidieerde instanties en de politiek om elk debat in de kiem te smoren en degenen die het debat aan wilden gaan terstond te verketteren en te demoniseren. De reden hierachter was omdat de extreem-collectivisten hun eigen belangen wilden veiligstellen. De gesubsidieerde sector in de vorm van de geldstroom, de desbetreffende politici om verzekerd te zijn van hun allochtone stemvee en de staatsmedia werden bevolkt door sympathisanten van bovengenoemden. Met andere woorden de critici van dit beleid zaten muurvast en hadden geen enkele kans om het debat in de openbaarheid te brengen, laat staan de problematiek aan te kaarten.

Verder werden er maatregelen genomen om te zorgen dat allochtonen via een systeem van omgekeerd racisme immer voorrang te geven bij de toewijzing van woningen, overheidsbetrekkingen, scholing, uitkeringen en subsidies.

De weerzinwekkende gebeurtenissen die we recent hebben meegemaakt zijn een rechtstreeks gevolg van deze knuffelmentaliteit van eerdergenoemde lieden. Het extremisme binnen de moslimgemeenschap had een goede voedingsbodem gevonden binnen de diaspora in Nederland. Over de laatste paar jaar werden Nederlanders regelmatig opgeschrikt door ronselpraktijken van fundamentalistische moslims voor de jihad. Twee Nederlandse Marokkanen vonden bij deze verborgen jihad twee jaar geleden in Kasmir de dood. Ook de voorbereiding van de bomaanslagen in Madrid bleken deels in Nederland te hebben plaatsgevonden. De uitgesproken meningen van het VVD-lid Ayaan Hirsi Ali over de Islam werden aangevallen door fundamentalisten en zij kreeg zelfs doodsbedreigingen, waardoor het de eerste keer was in de Nederlandse geschiedenis dat een politicus met lijfwachten de Tweede Kamer in ging. Maar nog steeds sliep de politiek verder, Job Cohen had het zelfs over ,,de boel bij elkaar houden” en de zaak pappen en nathouden. Daarom was het ook zo’n affront voor velen om deze man een toespraak te zien houden op de Dam in Amsterdam voor Theo van Gogh, compleet met krokedilletranen.

Wat moet er nu gebeuren om het islamisme de kop in te drukken in een liberaal land als Nederland? Ik stel een aantal drastische maatregelen voor, zodat we in de toekomst minder of geen last meer zullen hebben met dit type fascisme.

Deze maatregelen zijn:

1. Kiezen voor de nationaliteit, het houden dus van één paspoort.
2. Invoering van een immigratiepuntensysteem, begin oktober al door
mij voorgesteld.
3. Pas na 10 jaar kan men het Nederlands staatsburgerschap
verkrijgen na een examen in de oorsprong van de Nederlandse liberale
maatschappij en alleen na onbesproken gedrag.
4. Moskeeën moeten voortdurend in de gaten wordgen gehouden,
want deze blijken een grotere kans te hebben om onderhevig te
zijn aan uitingen van geweld en haat jegens de Nederlandse en
westerse liberale samenleving.
5. Imams die geweld prediken behoren het land onmiddellijk te
verlaten, waarna de moskee te worden gesloten, verbeurd verklaard
en de opbrengst naar de opvanghuizen voor mishandelde
moslimvrouwen te sluizen.
6. Imams behoren Nederlands te kunnen spreken en hun preken in de
Nederlandse taal te houden.
7. Wanneer een allochtoon drie misdrijven heeft gepleegd, dient hij
na zijn gevangenisstraf als persona non grata direct te worden
uitgewezen naar het land van oorsprong, oftewel ,,three strikes,
you’re out”.
8. Overlast veroorzaakt door jongeren in woonwijken wordt
rechtstreeks verhaald op de ouders, waarna deze meteen de wijk
worden uitgezet oftewel verbannen.
9. Islamisten worden niet meer toegestaan om Nederland te bezoeken,
en er wordt een zwarte lijst opgesteld van deze mensen.
10.Subsidies voor alle, inclusief allochtone, stichtingen en
verenigingen worden met onmiddellijke ingang stopgezet.

Als deze maatregelen zijn aangenomen kunnen we weer een begin maken met een beschaafde westerse en seculiere (klassiek-)liberale maatschappij. Doen we niets dan vrees ik dat we een zeer onzekere en gewelddadige toekomst tegemoet gaan in Nederland.

Albert Spits

https://www.vrijspreker.nl/b…
https://www.vrijspreker.nl/b…
https://www.vrijspreker.nl/b…
https://www.vrijspreker.nl/b…
http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP79604
http://www.chroniclesmagazine.org/News/Trifkovic04/NewsST110604.html