Omdat officiële cijfers van het CBS over het aantal moslims in Nederland alleen gebaseerd zijn op etniciteit, zijn ze totaal onbetrouwbaar en dus van geen enkel nut voor het “integratiebeleid.” Dit is een belangrijke constatering, omdat het politieke midden, dat tegenwoordig zo in verwarring is, onder invloed van de PvdA, na het debakel van 35 jaar socialistisch multiculturalistisch wanbeleid, nu deze funeste weg dreigt te vervolgen.

Maar gelukkig loopt er in socialisties Nederland een moslim-goeroe rond, Jan Beerenhout, een man die het weten kan, een man uit de praktijk. Hij is van huis uit christelijk, maar per ongeluk tot “moslim bekeerd” (maar dat is een ander verhaal). Sinds zijn twenties is hij tevens lid van de Partij. Jan was jarenlang gemeentelijk opbouwwerker voor de Gemeente Amsterdam en hield zich als zodanig op ambtelijk niveau met buurtwerk bezig. Hij is nu met de VUT, maar adviseert politici die het horen willen, via bepaalde commissies op diverse politieke niveaus. Zijn potentiële politieke invloed wordt door de partij-elite echter doelbewust ingeperkt. Onderstaande verhelderende inzichten ontlenen wij aan zijn jarenlange ambtelijke ervaring en aan zijn persoonlijke inspanningen.

Jan Beerenhout:

“1) We hebben 10-15 % immigranten. Moslims maken naar schatting slechts 5 % uit van de totale bevolking. Het werkelijke aantal moslims is onbekend; dit vaak gehoorde cijfer is natte-vingerwerk;

2) Hoezo 1 miljoen moslims? (of zelfs 1,3 miljoen, zoals de gesubsidieerde Samira Abbos beweert).

Van die geschatte 1 miljoen is minstens de helft MINO (moslims in name only). En van die 50 % gelovigen doet weer slechts de helft er ‘iets’ aan;

3) Het moskeebezoek is de afgelopen jaren met 30 % gedaald.

Ergo: waarom zou de politiek die lui zo superserieus nemen?

In heel Nederland daalt het aantal gelovigen. Als de curve zich doorzet, is het aantal gelovigen en niet-gelovigen over een jaar of 15 tot 20 gelijk.”

“Bovenstaande cijfers worden stelselmatig verzwegen in georganiseerde moslimkringen en links doet daaraan heftig mee,” zegt de socialist Jan Beerenhout.

Nu enkele vragen met antwoord:

A) Is de (letterlijke) islam te verenigen met de Nederlandse cultuur?

“Nee,” zegt de moslim Jan Beerenhout. “95 % van de koranische islamitische wenken en voorschriften is in de Nederlandse post-gristelijke samenleving niet toepasbaar.”

B) Is de islam de vijand van het westerse Nederland ?

“Nee,” zegt Beerenhout, “maar er zijn wel aardig wat (aanstaande) moslimterroristen of lui die daarmee actief sympathiseren. Bovendien laten veel hoger opgeleide moslimjongeren zich verleiden door een anti-westerse interpretatie van de islam. In die zin is ‘de islam’ de legitimatie voor moorden”.

Op grond van het feit dat die interpretatie populairder is geworden, vormt de islam dus wel degelijk een probleem !

De oplossing:

1) Moeten we beginnen bij een geclausuleerd immigratiebeleid, zoals de moslim / socialist Beerenhout e.a. voorstellen, of

2) moeten we, zoals de Partij stelt, beginnen bij de integratie van de moslims (en andere ongeschoolde niet-westerse immigranten) die hier al wonen?

Argumenten voor 1):

– hoe meer kansarmen je toelaat, hoe meer problemen de wijken & scholen krijgen die toch al te veel kansarmen hebben moeten opvangen, met als gevolg: slechte scholen, verloedering, vertrek van autochtonen en geïntegreerde allochtonen. En dus lokaal verdere ontwrichting van de samenleving.

– na 30-40 jaar immigratiebeleid en alle voorlichting enz. is er bitter weinig terecht gekomen van ‘de ouders erbij betrekken’. Het aantal tienermoeders is bij de zwarte onderklasse nog steeds hoog. Een schokkend hoog percentage Amsterdamse allochtone kinderen maakt zelfs zijn vmbo niet af. Heel veel moslimouders hebben er al die tijd niks van gebakken.

De socialist Beerenhout: “En dat zou nu ineens wel kunnen? Zelfs de gelauwerde ‘buurtvaderprojecten’ zijn niet eens succesvol, omdat men het idee had de reeds op straat rondhangende kinderen (is er geen huiswerk te maken?) via ‘Marokkaanse methoden’ in het gareel te krijgen. Die methoden werken niet in Nederland.”

De moslimorganisaties hebben “stelselmatig de consequentie van de immigratiebeslissing ontweken” en de vele ongeschoolde immigranten hebben zich niet of nauwelijks voorbereid op de komst naar Nederland.

“De rekening daarvoor kan nimmer bij de ontvangende samenleving worden gelegd. Zeker niet na 30-40 jaar, in welke tijd men zichzelf had kunnen corrigeren.”

Kortom, volgens de moslim Beerenhout moeten de moslims een beetje gaan dimmen. Ze zijn een kleine minderheid en ze hebben zelf weinig of niets uitgevoerd om zich hier thuis te voelen en hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun kinderen. Wel maken ze met graagte gebruik van de Nederlandse voorzieningen: kinderbijslag, huursubsidie, uitkeringen.

Argumenten voor 2) :

Sterker nog: er is blijkbaar geen enkel argument, dat pleit voor het PvdA-standpunt inzake het immigratie/integratie vraagstuk ! De Partij wil dus moedwillig de kraan openzetten om vervolgens te kunnen dweilen !

Beerenhout: “Het zijn van absolute minderheid in dit land schept ook volgens islamitisch canoniek recht andere verplichtingen. Neem de etiquette. De imam die weigerde om minister Verdonk de hand te schudden, zat helemaal fout. Verdonk had moeten weglopen, maar ze bleef praten. Stom, stom.”

“De etiquetteregels van de islam gelden alleen in die gebieden van de wereld waar moslims in de meerderheid zijn én er in democratische verkiezingen voor gekozen is een regel uit de Koran of de Hadith toe te passen. Een religieus voorschrift is altijd ondergeschikt aan de burgerlijke wetten en regels die het verkeer tussen mensen onderling regelen. In godsdienstzaken mag geen dwang worden uitgeoefend, en het wel of niet handenschudden kan dus nooit dwingend aan een gelovige worden opgelegd. Er is keuzevrijheid,” aldus Beerenhout.

“Bovendien mag een moslim nooit ergernis opwekken,” volgens Beerenhout, “want islam betekent vrede.”

Dus die imam die de gastvrijheidsregels bruuskeerde en de beleefd uitgestoken hand van de minister weigerde, kan niet op de goedkeuring van zijn Almachtige rekenen.

Want laten we niet vergeten: Nederland is bij lange na géén islamitisch land. Beerenhout: “Dat 95 % van de mensen hier geen moslims zijn, is kennelijk de wens van de Almachtige (vrede zij met hem).

De hypocrisie van die baarddragers en hoofddoekjes is, dat ze gebruik maken van andere westerse geneugten en zich per vliegtuig op bedevaart begeven, iets wat de Profeet (vzmh) ook niet heeft gedaan.”

Dat is het dus: de terreur van het islamo-socialisme berust op tweezijdige hypocrisie

Met oprechte dank aan de ketter Jan Beerenhout en aan de deelnemer aan het forum:

http://www.pvdarotterdam.nl…

van wie het interview met Beerenhout door mij is gestileerd, becommentarieerd (vetgedrukt) en geconcludeerd (vetgedrukt).

Harry Stulemeijer