Herhaaldelijk wordt een aantal begrippen door elkaar gehaald met betrekking tot klassiek-liberalisme, soevereiniteit en nationalisme. Deze begrippen zijn niet helemaal duidelijk voor de gemiddelde Nederlander en behoeven nadere uitleg.

Essentiële taken

Het klassiek-liberalisme vindt zijn oorsprong in de laat 18e en begin 19e eeuw met als enkele van de voornaamste exponenten Adam Smith, John Locke en Frédéric Bastiat. Zij hadden een samenleving voor ogen waar het individu centraal stond en de overheid alleen de essentiële taken voor haar verantwoordelijkheid nam, zoals justitie, politie en defensie. Het klassiek-liberalisme moest uiteindelijk alle andere taken en verantwoordelijkheden overdragen aan het individu. Dit behoorde gefaseerd gebeuren om zodoende iedereen in de gelegenheid te stellen om deze taken en verantwoordelijkheden op doelmatige wijze ter hand te nemen.

Vrijheden

De soevereiniteit en integriteit van het individu wordt gehandhaafd via natuurlijke vrijheden en zolang deze vrijheden geen inbreuk maken op de soevereiniteit van andere individuen.

Deze vrijheden zijn:

– vrijheid van meningsuiting, mits niet wordt opgeroepen tot geweld tegen anderen;
– vrijheid van vereniging en associatie, mits niet gepaard gaan met intimidatie en geweld jegens anderen en niet wordt gesubsidieerd door de overheid;
– vrijheid van religie, mits deze zich niet schuldig maakt aan intimidatie, geweld, of dreiging van geweld;
– vrijheid van beweging, mits deze geen inbreuk vormt op andere individuen;
– vrijheid van bezitsvorming, mits deze rechtmatig is verkregen en geen inbreuk maakt op de vrijheid van bezitsvorming van anderen;
– vrijheid van pers en media; mits deze niet worden gesubsidieerd door de overheid en zich niet schuldig maken aan geweldsopruiing en intimidatie of dreiging met geweld van anderen;
– vrijheid van onderwijs, mits deze niet wordt gesubsidieerd door de overheid, of zich schuldig maakt aan geweld, bedreiging van geweld of intimidatie.

Elke grondwet op klassiek-liberale beginselen moet deze vrijheden garanderen. Feitelijk betekent dat iedereen de vrijheid heeft om van zijn of haar bezit te genieten en zich te associëren met wie hij of zij dat goed dunkt. Alle dwang, intimidatie, geweld of geweldsbedreigingen dienen strafbaar te worden gesteld. Bovendien moet elke wet aangenomen door de regering en parlement voldoen aan de grondwet en daarop worden getoetst. Want de grondwet is er niet alleen om de burger te beschermen tegen andere burgers, maar ook tegen een opdringere overheid.

Soevereiniteit

De individuele soevereiniteit is in een klassiek-liberale samenleving gewaarborgd. Ook wordt de soevereiniteit gewaarborgd van het gebied waarover de regering en parlement de zeggenschap heeft. Elke regio of plaats heeft eenzelfde soevereiniteit over de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Bovendien heeft elke regio of de plaats de vrijheid om zich af te scheiden ten aanzien van de nationale overheid. Dit geldt natuurlijk ook voor de Nederlandse provincies of regio’s, met in het verlengde daarvan de Nederlandse staat ten aanzien van de Europese Unie.

Nationalisme

De tegenstelling met het nationalisme is deze, dat het nationalisme als filosofie de centrale macht toch nog een enorme bevoegdheid op tal van andere terreinen toedicht en alleen de soevereiniteit van de nationale overheid erkent. Deze vorm van centralisme leidt onherroepelijk tot een corruptie van de macht en is daarom ook sterk af te raden. Het klassiek-liberalisme is fel gekant tegen elke centralisatie van bevoegdheden, met uitzondering van justitie, politie en defensie en streeft niet alleen naar een soevereiniteit van de nationale staat, regio of individu, maar ook naar een verdere decentralisatie van de verantwoordelijkheden naar regio of individu.

Delicten

Elk delict of overtreding tegen de grondwet is strafbaar en er dient derhalve daartegen een sanctie te bestaan. In het geval van een Nederlandse delinquent moet hij of zij in Nederland bestraft worden met een schadevergoeding, een gevangenisstraf of beide.
De niet-Nederlandse delinquent wordt na zijn of haar gevangenisstraf direct uitgewezen naar het land van oorsprong. Dit laatste dient uiteraard afhankelijk te zijn van de ernst van de misdaad. In het klassiek-liberalisme is uitwijzing dan ook verankerd als sanctie tegen de niet-Nederlandse misdadiger.

Kort samengevat betreft het klassiek-liberalisme niet alleen een uiteindelijke scheiding van kerk en staat, maar ook een scheiding van economie en staat.

https://www.vrijspreker.nl/b…
https://www.vrijspreker.nl/b…