Een mooi voorbeeld voor de verdediging van de Vrijheid van Meningsuiting wordt gedemonstreerd door het Liberaal Vlaams StudentenVerbond dat weigert aan een debat voor politieke studentenverenigingen mee te doen, als niet ook “extreem rechts” en “extreem links” aan het debat mogen meedoen.

PERSBERICHT: EXTREEM RECHTS EN LINKS GEDISCRIMINEERD!

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond reageert afwijzend op de uitnodiging van Animo (Jong SP.A), Prego (Jong Spirit) en Jong Groen! om deel te nemen aan een debat met studentenverenigingen van alle politieke strekkingen – met uitzondering van extreem rechts (NSV en Vlaams Belang Jongeren) en extreem links (Actief Linkse Studenten (ALS) en Socialistische Jonge Wacht (SJW)).
Een maand geleden werd het LVSV gecontacteerd door Animo om aanwezig te zijn op een informatievergadering over een debat tussen alle politieke studentenverenigingen. Het bestuur van LVSV Leuven was zeer enthousiast over dit initiatief en ging maar al te graag in op de uitnodiging. Echter uit de lijst van aangeschrevenen bleek meteen dat noch extreem links, noch extreem rechts uitgenodigd was. Als liberalen en grootste verdedigers van het vrije woord hebben wij dit meteen aangekaart en geëist dat deze verenigingen eveneens uitgenodigd werden. Animo heeft in overleg met Jong Groen! en Prego besloten deze kwestie toch eerst op de informatievergadering te bespreken en daar een beslissing te treffen over de deelname.

Al snel was duidelijk dat de minderheidsgroep Jong Groen! de violen stemde en radicaal tegen een deelname van extreem rechts was. Daar komt nog bij dat het Animo statutair verboden is een forum te geven aan het Vlaams Belang, dus eigenlijk verboden is te praten met dergelijke groepering, en eveneens de toegevoegde waarde van een deelname van extreem links niet inzag. De andere genodigden CDS, Jong CD&V, Ronduit N-VA en Jong VLD deelden de mening van het LVSV maar waren niet bereid hier een strijdpunt van te maken.

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond betreurt het ten zeerste dat sommige studentenverenigingen reeds bezoedeld zijn met de smet van de politieke correctheid. Dat een vereniging met een marginaal electoraal aandeel, Jong Groen!, vertegenwoordigers van de grootste strekking in Vlaanderen blijft negeren. Dat de zogenaamd progressieven, Animo en Prego, zichzelf superieur beschouwen aan hun radicale ideologische geestesverwanten, ALS en SJW, die nog niet in het taboerijk en politiek correcte moeras zijn verzeild geraakt en niet statutair gemuilkorfd zijn.

Wij appreciëren de met ons gelijkgestemde mening van het CDS, Jong CD&V, Ronduit N-VA en Jong VLD, maar verwijten hen een jammerlijk gebrek aan consequentie omdat zij toch deelnemen. Door deze slappe houding verwordt dit studentendebat tot een koffiekransje van centrum verenigingen die elkaar net het zonlicht in de ogen gunnen. Vandaar dat het bestuur van het LVSV Leuven unaniem besloten heeft niet deel te nemen aan dit schijnheilige project.

Wij liberalen vinden dat iedereen het recht heeft zijn of haar mening te verkondigen, iedereen heeft het recht een forum te krijgen en dit recht heet niet meer of niet minder dan het recht op de vrije meningsuiting. Deze gang van zaken is een discriminatie jegens anders gezinde organisaties en politieke strekkingen die absoluut af te keuren valt! Als student heb je nog het grote voorrecht om vrij en zonder concessies je mening te kunnen uiten en wij roepen dan ook iedereen op om daar gebruik van te maken! Het is dan ook onze bedoeling in het voorjaar van 2005 een alternatief te bieden voor deze klucht en een politiek studentendebat te organiseren waarop elke politiek-ideologische strekking is uitgenodigd!

Bram Machtelinckx, VZ Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven
Brandaan Mombaers Politiek Secretaris
http://www.lvsvleuven.be