… voor anderen, en uitzonderingen voor zichzelf.

Balkenende moet wat mij betreft zelf weten of hij z’n dochter meeneemt tijdens een schoolweek. Als iedereen daar vrij in is, dan is er niets op tegen.

De feiten:

Mag je je kind buiten de vakanties om mee op vakantie nemen?

In principe zijn ouders van schoolgaande kinderen verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Deze wet kent echter de volgende uitzondering. Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij het hoofd van de school. Die moet beoordelen of ‘het beroep op vrijstelling’ terecht wordt gedaan.” [1]

Balkenende is NIET op vakantie maar brengt een (werk-)bezoek, en wel in zijn functie als MP: “Minister-president Balkenende gaat een bezoek brengen aan de Nederlandse Antillen en Aruba. Het bezoek vindt plaats van maandag 31 januari t/m vrijdag 4 februari 2005. Het bezoek begint op Aruba, […]. Het bezoek aan deze landen van het Koninkrijk is tevens een kennismakingsbezoek: het is de eerste keer dat minister-president Balkenende de Nederlandse Antillen en Aruba bezoekt.” [2]

Uitspraken JP:

“Niet alleen individualisme en tanende gezagsverhoudingen leiden tot de teloorgang van normen en waarden, boosdoener is ook de houding van ‘veel’ tv- en muzieksterren, aldus Balkenende. “Brutaliteit, jezelf centraal stellen en lak hebben aan alles en iedereen zijn bijzonder cool, als je veel tv- en muzieksterren moet geloven. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar er zijn nogal wat artiesten die niet verder komen dan het eindeloos bezingen van ‘me, myself and I’.” [3]

“Kabinetsbeleid. Balkenende schrijft verder dat het kabinet de grotere aandacht voor integriteit en publieke moraal ‘al eerder heeft onderkend’. In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over meer aandacht voor handhaving, herstel van waarden en normen, vermindering van (tegenstrijdige) regels en het einde van de gedoogcultuur.” [4]

“Integriteit in de publieke sector. Versterking van de aandacht voor de gemeenschappelijke normen en waarden schept ook verplichtingen voor het overheidshandelen. De burger verwacht dat de overheid het goede voorbeeld geeft. Integriteit van bestuurders en ambtenaren vormt een van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. [..] Voor politieke ambtsdragers geldt dat nog in bijzondere mate. Hun onkreukbaarheid is van essentieel belang.” [5]

Conclusie:

Het valt sterk te betwijfelen, of het voor Balkenende niet mogelijk is, haar tijdens schoolvakanties mee te nemen (bijv. tijdens de 8 weken zomer-reces of de weken kerst-reces). Balkenende voldoet NIET aan de regeling en overtreed dus de leerplichtwet. En dat als premier, hoofd van de uitvoerende macht.

In plaats van de wet te handhaven en een onkeukbaar voorbeeld te zijn doet hij zelf, wat hij ‘de mensen’ verwijt. Het zou hem sieren – om in elk geval de schijn van hypocritie te vermijden – dat hij erkent dat hij fout zit. De kans daarop is gering. Een Minister president moet een “gezaghebbend bestuurder” zijn [5] vindt hij zelf.

Dat gezag heeft hij hiermee in elk geval, zelf weer flink ondergraven.

1. bron: Min. OC&W

2. bron: RVD

3. bron: Ref. dagblad

4. bron: regering.nl

5. bron: Min. Algemene zaken