Op zaterdag las ik verheugend nieuws op nu.nl: Het aantal particuliere scholen is in twee jaar van 15 naar 48 gestegen.[1]


Een kleine tegenvaller was echter ook in het artikel verborgen: ten eerste omdat het melding maakt van een ‘erkenning door het Ministerie van OC&W’ en dat ‘de onderwijsinspectie toezicht gaat houden op de kwaliteit van het onderwijs’. Dit, terwijl het zelfde artikel vaststelt dat: ‘Ouders kiezen meestal voor een particuliere school uit onvrede over de kwaliteit van het onderwijs van reguliere scholen’.

Ten tweede omdat bij Privéscholen, die geen geld krijgen van de overheid en volledig betaald worden door de ouders, die zelfde ouders geen korting krijgen op hun belastingaanslag, waardoor ze dus OOK aan de staats-scholen MOETEN meebetalen.

Wat is eigenlijk het voordeel van particuliere scholen? Is dat niet alleen voor ‘rijkelui’s kinderen’? Is zo’n opleiding niet veel duurder dan een reguliere school?

Kwaliteit

Bij nader onderzoek [2] blijkt dat de tarieven voor voortgezet onderwijs ergens tussen de 11.000 en 20.000 € per leerling per jaar liggen. Wanneer ouders bereid zijn om dát bedrag neer te leggen, dan zullen ze echt wel ZELF toezien op de kwaliteit van het onderwijs! Daar hebben ze de overheid vooral niet voor nodig! Bovendien presenteren een aantal van de scholen zulke uitstekende slagingspercentages, dat reguliere scholen daar een puntje aan kunnen zuigen.

Groeps- en schoolgrootte

De groepsgrootte op veel middelbare scholen ligt rond de 20 leelingen per groep. De schoolgrootte van een gemiddelde gecentraliseerde scholengemeenschap is 1.437 leerlingen per school in 2000.[3] Op de particuliere scholen liggen deze cijfers op 10 leerlingen per groep, en tussen de 60 en een paar honderd leerlingen op de school. Deze cijfers zijn van belang bij het kijken naar de kosten.

Kosten

De genoemde bedragen zijn natuurlijk schrikbarend! Wie kan dat nou betalen? Maar wat kost het reguliere voortgezet onderwijs eigenlijk? (Houd in gedachten dat OC&W ongeveer een kwart van de rijksbegroting opsoupeerd!) Volgens de getallen van OC&W[4] en het CBS[5] liggen de zaken alsvolgt:

Aantal leerlingen in 2003-2004 in het voortgezet onderwijs (Vwo,havo,mavo,vmbo,vbo,lwoo, incl. praktijkonderwijs): 925.000. In de Meerjarenraming uitgaven staat voor 2004 bij Voortgezet onderwijs een bedrag van 5.675 € per leerling. Echter, onder de noemers Internationaalbeleid, arbeidsmarktbeleid, ICT, studifinanciering, Inspecties etc. (excl. Cultuur en Media) komt daar per leerling nog een bedrag van 1.000 € bij. Totaal per leerling dus 6.679 €. Voor zover ik kon nagaan worden de kosten van gebouwen hierin niet eens meegerekend.

Je zou verwachten dat – zeker door de schaalgrootte – de overheid voor de helft van de kwaliteit (ca. 20 per groep) twee keer zo goedkoop zou zijn als de particuliere school (max 10 per groep). Dat valt tegen. Gerekend met 10 per groep, zou een reguliere leerling ca 12.000 € per jaar kosten. Het verschil is dus relatief klein!

Voordelen

Kleine scholen: iedereen kent elkaar. De kans op geweld neemt af, omdat de betrokkenheid van ouders en leerlingen veel groter is dan op de gesponsorde leer-fabrieken. Het is namelijk ‘HUN’ school.

De kwaliteit is veel hoger. Lessen worden in kleinere groepen gegeven, met veel meer aandacht voor de individuele wensen en noden van de leerling. In de grote groepen op reguliere scholen moet de docent zich op de ‘middenmoot’ richten. Het resultaat is dan dus eenheidsworst en onderpresterende leerlingen die eigenlijk veel meer in hun mars hebben, of juist uitvallers die niet mee kunnen komen en dan maar achter moeten blijven. De particuliere school heeft bovendien als ‘bedrijf’ een groot belang bij kwaliteit. Ontevreden klanten is slechte reclame.

Conclusie

Particuliere scholen roeien tegen de stroom op. Ouders betalen naast de gedwongen belasting, een fors bedrag voor de opleiding van hun kind. De kwaliteit is erg hoog en de aandacht voor de leerlingen groot (1:10). Wanneer particuliere scholen ook 1:20 onderwijs zouden aanbieden, kunnen ze dat al goedkoper, kleinschaliger en beter dan de overheid. De enige juiste conclusie is dan ook, dat ook hier de particuliere markt hogere kwaliteit tegen gelijke, of zelfs lagere kosten kan leveren. Het ministerie van onderwijs kan dus inderdaad – zoals Wilders heeft voorgesteld – afgeschaft worden!!

Het particuliere onderwijs biedt álle leerlingen bredere ontplooiingskansen, en met name hen die onder of boven de middenmoot uitsteken. De menselijke maat terugbrengen in het onderwijs, en de regelbrij afschaffen, levert kansen, menselijkheid én vrijheid op voor iedereen!! Waar wachten we nog op? …..

Tip: Wie meer wil weten over de voordelen van particuliere scholen kan bijv. Hst 10 van “Healing our World” van Mary Ruwart gratis on-line lezen: Learning Lessons Our Schools Can’t Teach

1. Nu.nl 19-03-2005

2. Portal particuliere scholen

3. Vereniging Bijz. Scholen

4. OC&W Begroting

5. Jaarboek Onderwijs – Kerncijfers CBS

6. Wilders over OC&W

9 REACTIES

 1. EuroCollege : mentaliteit cruciaal voor succes!
  rdam | 29-04-2006 | evdw

  ‘No Pain, No Gain’!

  Om te slagen in een carriere is een stevige mentaliteit nodig. Het gaat niet alleen om weten, maar om kunnen en volhouden. Daarom predikt EuroCollege al jaren : ‘No Pain, No Gain.’ Personeelsmanagers onderstrepen dit. Uit een recentelijk onderzoek blijkt dat het reguliere onderwijs studenten te theoretisch opleidt, weinig aandacht geeft voor houding en mentaliteit.
  http://www.intermediair.nl/
  Bedrijfsleven : veel starters uit het reguliere onderwijs zijn "watjes".
  Beginners op de arbeidsmarkt willen niet hard werken en ontberen sociale vaardigheden. Ze hebben in de ogen van veel P&O managers en recruiters te weinig in huis om zich staande te houden op de werkvloer.

  Bedrijven : nieuwe medewerkers moeten kunnen communiceren en initiatief tonen.
  Veel starters bezitten weinig communicatieve vaardigheden, laat staan sociale vaardigheden. Ze tonen vaak weinig inzet en kunnen niet betwerken. Ze zijn misschien inhoudelijk goed opgeleid, maar het ontbreekt aan de juiste mentaliteit.
  Veel jongelui kunnen niet tegen tegenslagen.
  Ouders verwennen hun kinderen vaak dermate sterk dat zij niet tegen tegenslagen kunnen. Volgens cijfers van het CBS komt het hoogste aantal ‘burn out’klachten voor onder werkende jongeren tussen 15 en 24 jaar. Ook reguliere scholen zijn schuldig. Zij bereiden de jongeren veel te theoretisch voor.
  EuroCollege : Learning by doing, de methode om studenten te trainen op stress en grenzen verleggen.
  Al meer dan 15 jaar leidt EuroCollege zijn studenten op volgens de idee van ‘learning by doing’. Studenten van EuroCollege doen ervaring op tijdens real live projecten en veel eisende stages.

  P&O : liever jongemensen met 2 jaar ervaring en een hoge EQ.
  De P&O-ers stellen dat ze liever kandidaten aannemen met een jaar of twee werkervaring. Tevens hechten zij veel waarde aan emotionele intelligentie (E.Q), dan aan IQ.
  Studeren aan EuroCollege : en een diploma halen en een CV opbouwen
  Daar EuroCollege veel waarde hecht aan een goede mentaliteit en ervaring blijkt uit het gegeven dat studenten die afstuderen niet alleen een diploma halen , maar ook minimaal 5 serieuze werkervaringen hebben opgedaan. Denk hier bij aan de projecten als ABN-AMRO Tennistournooi, Miljonairfair, CHIO. Je kunt ook denken aan een stage in China, India of Italië.

 2. A.D. Associate Degree een echt diploma of een politieke truc ?
  rdam | 04-04-2006 | fvdb

  Sindskort is er in Nederland een nieuw diploma : de associate degree (AD).
  Een diploma dat het midden houdt tussen kort Hbo en Mbo +. Na zo’n degree kun je dan in 2 jaar een bachelor halen. De grote vraag is betreft het een verbetering of is het de zoveelste poging van Den Haag om schooluitval tegen te gaan?

  Waarom is dit diploma ingesteld?
  Nog niet zo lang geleden is het kort Hbo afgeschaft. Nu creëert politiek Den Haag toch weer een mogelijkheid om verkort een Hbo -achtig diploma te halen.
  Zo wil men stimuleren dat meer studenten op het Hbo gaan studeren. Het uitval percentage op de meeste overheids hogescholen is enorm. Door de norm te verlagen hoopt het parlement meer studenten te verleiden aan een Hbo-instelling te gaan studeren. Het diploma wordt niet echt toegejuigd door de hogescholen en werkgevers.
  Is assiociate degree te vergelijken met niveau 2 op Mbo
  Ergens wel. Op het Mbo zijn 4 verschillende niveau’s ingesteld. In de praktijk echter blijkt dat werkgevers bijvoorkeur mensen aannemen met een niveau 3 of 4 diploma. Met een niveau 2 diploma maakt je weinig kans op de arbeidsmarkt. Dit diploma is destijd ook om politieke redenen ingevoerd.
  De lagere niveau’s zijn echter ingesteld in de hoop dat daarna studenten alsnog niveau 3 en/of 4 gaan doen. In de praktijk gebeurd dit niet. In feite sluiten de niveau 1 en 2 afgestudeerden aan bij de steeds groter worden groep van laag geschoolden.

  Wat vindt de werkgeversvereniging VNO-NCW van de nieuwe degree?
  ‘Onze leden zien niet in wat je aan zo’n tussenvorm hebt. Je moet jongeren stimuleren de hele opleiding af te maken’, aldus onderwijssecretaris Chiel Renique
  http://www.observant.unimaa
  bestuursvoorzitter Pim Breebaart van Haagse Hogeschool is niet overtuigd
  [B}estuursvoorzitter Pim Breebaart van de Haagse Hogeschool. heeft geen rotsvast vertrouwen in het nut van het associate degree: ‘Ik wil eerst zien, dan geloven. De parlementariërs willen het kennelijk eerst geloven, en dan zien ze wel. Zo gaat het vaker.’

 3. Bedreigt de Nederlandse regering de internationale economische positie van Nederland?
  rdam | 23-01-2006 | evsw

  Bedreigt de Nederlandse regering de internationale economische positie van Nederland?
  Al enige jaren lijkt het erop dat Nederland zijn positie als internationaal handelsland aan het verliezen is. Een ieder die intensief de wereld heeft afgereisd ontdekt dat Nederland relatief onbekend is. Nederland heeft veel terrein verloren. Was het nog zo dat tot voorkort hele generaties Frans, Engels en Duits spraken, tegenwoordig wordt er hier en daar nog wat Engels gesproken.
  Minister Verdonk pleit voor Nederlands spreken op straat
  De jongste oproepen van minister Verdonk en burgermeester Opstelten van Rotterdam om alleen nog maar Nederlands te spreken in o.a. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, draagt niet bij tot het verstevigen van de Nederlandse handelspositie, ergo economie. Terwijl in deze tijd, waarin China, India en Rusland opkomen als sterke economische staten bepleit de overheid om Nederlands te spreken.
  Verder gaande isolement zal het gevolg zijn. Buitenlandse investeerders en zakenlieden zullen zich hier onwelkom voelen. Nederland zal tot een provincie verworden.
  De reus is ontwaakt!
  Na vele jaren van isolement is China hard op weg een supermacht te worden, met vele tientallen miljoenen burgers die in snel tempo rijker worden dan ooit tevoren.
  In de 21e eeuw bepalen niet alleen Londen, Frankfurt, New York en Tokio de hartslag van de wereldeconomie, maar doen Shanghai, Peking, Guangzhou en Chongqing ook mee.
  EuroCollege als sinds 1949 internationaal gericht.
  EuroCollege stimuleert al decennia internationale oriëntatie en scholing. De geschiedenis leert dat een klein land niet kan overleven zonder internationale contacten. Studenten van EuroCollege lopen bijv. stage in Zuid Europa, China, Rusland, Indonesië etc.
  http://www.particulieronder

 4. IK wil een HBO opleiding volgen maar in korte termijn,en wil meer informatie over de opleiding zelf en de prijzen. Ik heb een toelatingstoets gedaan bij het hogeschool INHOLLAND maar voor 1/10 punt heb ik het niet gehaald en er is ook geen herkansing,, Dus ik wou graag een andere weg om toch m,n HBO diploma te behalen.

  Andre [7] reageerde op deze reactie.

 5. Hebben terreur recruiters – ronselaars hun zinnen gezet op het Nederlandse hoger onderwijs ? Waakzaamheid blijft geboden. Radicale jongeren die een visum willen bemachtigen en onder het mom van een studie hierheen willen komen. Ze zouden kennis willen vergaren waarmee ze later aanslagen kunnen plegen. In de loop der jaren is het gevaar van terrorisme vaak onder de aandacht van de onderwijsinstellingen gebracht. Onderwijsinstellingen moeten een meldingsplicht krijgen als buitenlandse studenten van onderwijsinstelling veranderen. Hiermee wordt bevorderd dat buitenlandse studenten in Nederland ook daadwerkelijk studeren en de verblijfsvergunning niet misbruikt wordt voor andere doeleinden. Op school of universiteit kan men zonder dat men het weet onbewust met terreur recruiters in contact komen. Ook het internet speelt een grote rol als het gaat om terreur. Veel jongeren en studenten zijn actief op het internet een plaats waar veel terreur recruiters actief zijn. SchoolGuard Nederland is er een voorstander van dat de veiligheid op scholen en universiteiten veel beter in de gaten moet worden gehouden, en dat daar niet lacherig om moet worden gedaan. Iemand die terroristische daden wil plegen, groeit of ontwikkelt zich daar naartoe. Aan daadwerkelijk terrorisme gaan twee belangrijke processen vooraf: radicaliserings en rekruteringsprocessen. Het Nederlands onderwijs dient hier meer aandacht aan te schenken. SchoolGuard Nederland. Voor veiligheid op school. Website: http://schoolguard.wordpress.com

Comments are closed.