Het ontwerpverdrag dat misleidend “Europese grondwet” wordt genoemd, bevat enkele zeer belangrijke artikelen die de soevereiniteit van de lidstaten praktisch volledig uithollen.

Let wel: we hebben gelukkig NOG geen Europese Grondwet. Maar op 1 juni 2005 wordt de Nederlanders per raadplegend referendum wel gevraagd akkoord te gaan met dit ontwerpverdrag, dat elke oppositie van de lidstaten tegen welke -zelfverzonnen- taak van de Unie bij voorbaat in de kiem smoort. Om hiervan enig idee te krijgen behoeft men slechts kennis te nemen van de volgende citaten uit het ontwerpverdrag (KAPITALEN en ronde haakjes van de auteur, ** worden in de ontwerptekst verklaard):

Definitie en doelstellingen van de Unie

[…]

De betrekkingen tussen de Unie en de lidstaten

Art. I-5, lid 2: […]

“De lidstaten dragen ertoe bij, dat de Unie haar taak kan vervullen en ONTHOUDEN zich van alle maatregelen die de verwezenlijking van de in de Grondwet genoemde doelstellingen in gevaar kunnen brengen.

[…]

De bevoegdheden van de Unie (Titel III)

Grondbeginselen

Art. I-9:

1. De afbakening van de bevoegdheden van de Unie wordt beheerst door het beginsel van subsidiariteit (*) en evenredigheid (**).

2. […]

3. Krachtens het (*) subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die NIET EXCLUSIEF onder haar bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het optreden NIET VOLDOENDE door de LIDSTATEN op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of de gevolgen van het optreden BETER door de Unie kunnen worden bereikt.

De INSTELLINGEN van de Unie passen het subsidiariteitsbeginsel toe overeenkomstig het aan de Grondwet gehechte Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.

De nationale parlementen zien erop toe, dat het beginsel volgens de in dat protocol vastgelegde procedure wordt geëerbiedigd.

4. Krachtens het (**) evenredigheidsbeginsel reiken de inhoud en de vorm van het optreden van de Unie niet verder dan wat nodig is om de doelstellingen van de Grondwet te verwezenlijken.

De INSTELLINGEN passen het evenredigheidsbeginsel toe overeenkomstig het in lid 3 bedoelde protocol.

Het recht van de Unie

Art. I-10

1. De Grondwet EN het recht dat de INSTELLINGEN van de Unie krachtens de haar toegedeelde bevoegdheden vaststellen, hebben voorrang BOVEN het recht van de LIDSTATEN.

2. De LIDSTATEN treffen ALLE algemene of bijzondere maatregelen die geschikt zijn om de nakoming van de uit de Grondwet of uit de handelingen van de instellingen van de Unie voortvloeiende VERPLICHTINGEN te verzekeren.

[…]”

Einde citaat uit Ontwerpverdrag.

Kort commentaar:

Niet alleen de toekomstige Europese Grondwet gaat dus ongelimiteerde bevoegdheden krijgen, maar ook alle -Joost mag weten welke- Europese INSTELLINGEN gaan die krijgen BOVEN alle nationale instellingen. M.a.w. het Europese buitenland zet in dit land naar believen allerlei agentschapjes, etc. neer, die in Nederland naar hartelust kunnen gaan regelen, verbieden, uitvoeren en nalaten, wat de MEERDERHEID van de EU heeft besloten ZONDER dat de burger, nationale autoriteiten OF ZELFS HET NATIONALE PARLEMENT daarop invloed kunnen uitoefenen, omdat de lidstaat Nederland zichzelf bij voorbaat onder CURATELE heeft gesteld.

Denk bijvoorbeeld aan allerlei wet- en regelgeving en uitvoering daarvan op het gebied van abortus, euthanasie, drugsbeleid, etc.

Nederland heeft de machtswellustige Europese Unie niet nodig en kan zijn eigen zaakjes wel regelen.

De EU is dus een PERVERSE POLITIEKE UNIE, en daar is elke vrije Nederlander categorisch TEGEN.

http://www.grondweteuropa.nl/

9 REACTIES

 1. Heel goed Harry om op die INSTELLINGEN te wijzen. De politici spreken daar niet over.
  We moeten nog eens opzoeken hoevel van die INSTELLINGEN er zijn. Ik dacht dat het aantal dicht bij de 25 ligt.

 2. [1]
  Een voorbeeld hebben wij vorig jaar mogen beleven:
  "De rechtbank in Alkmaar ziet af van vervolging van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO). Het GCO is een Europees onderzoeksinstituut en eigenaar van de kernreactor in Petten. De milieupolitie constateerde in 2003 tientallen zware milieu-overtredingen. Volgens officier van justitie P. Groenhuis is desondanks afgezien van vervolging, omdat het GCO zich beroept op de zogeheten immuniteitsprotocollen uit het Euratomverdrag."

  http://www.nrg-nl.com/krant

 3. Uitstekend artikel en waar veel Nederlanders niet van op de hoogte zijn. Natuurlijk zullen de eurofielen en eurocraten hier nooit over spreken. Stel je voor, de Nederlanders zouden er wel eens achter kunnen komen hoe weinig zeggenschap ze krijgen over hun eigen leven met dit vod van een ‘grondwet’.

 4. [3]
  Het is al lang niet meer ondenkbaar en het volgende waanzinnige futuristische denkbeeld wordt steeds reeeler: Stel je voor, in plaats van ons stamcafe of een sigarenwinkel op de hoek, waar je je strippenkaart kunt kopen, komt er een buitenlands buurtagentschap (gestuurd en betaald door een INSTELLING van de EU) met buitenlandse agenten, die de buurt komen inspecteren m.b.v. moderne afluister- en inkijkapparatuur om onze gesprekken af te luisteren, onze gedragingen te controleren en contacten op te sporen, ZONDER dat wij ZELFS HET RECHT hebben ons te beklagen.
  Als die "Grondwet" wordt aangenomen, begint het er aardig op te lijken, dat Huxley en Orwell tevergeefs gewaarschuwd hebben.

 5. Dit "pleuropa" doet mij sterk denken aan de visie van Karl Haushofer.
  Zijn ideen voor Lebensraum en Wirtschaftsraum zijn wederom van toepassing op ons aller pro pleuropa gepeupel.

  Doch een troost, we kunnen altijd nog zeggen:

  Wir haben es nicht gewusst!

  N.B.

  De visie van Haushofer staat beschreven in het (niet door te komen) boek Mein Kampf, het helaas in dit land nog steeds niet (vrij) verkrijgbare broddelwerkje van A. Hitler en R. Hess.

 6. [5]
  Wat is volgens jou het verband tussen de virusjagers enerzijds en de theorieen van Karl Haushofer en de theosofische leer van Blavatsky (en Jomanda) anderzijds ? Of is er helemaal geen verband ? 😉
  Hint 3:
  http://www.bijbelarchief.nl

 7. [6]

  Het verband heet m.i. Johan van Dongen.

  De bron van dit nazi – cia complot is de KGB.

  Hoe zwarte propaganda werkt is aardig op te maken op:
  http://www.seftondelmer.co….

  (Hier had een smile moeten staan maar ik weet niet hoe dat moet)

  Groet,

 8. [7]
  Het is intussen wel off topic. Maar Van Dongen zal wellicht te "weinig verstand" van virologie hebben om te kunnen of willen bedenken, dat de AIDS-virus hypothese, zoals die wordt verspreid, geen stand kan houden, omdat "AIDS" slechts een (door de CDC, Centers for Disease Control, bedachte) aanduiding is van een immunologische conditie die het mogelijke gevolg is van een stuk of dertig verschillende al dan niet besmettelijke aandoeningen, die op zichzelf als zodanig dus niet besmettelijk is.

  Het zou misschien interessant zijn de gedragingen van de virusjagers, die voor vreselijk veel geld waarschijnlijk een fake epidemie aan de wereld verkopen, te vergelijken met die van virussen, i.h.b. van de retrovirussen HIV-1 en HIV-2 zelf.

  Bedankt voor de interessante link. Zo kan de beginnende diplomaat annex rekruut een voorproefje krijgen, welke methoden er zoal usance zijn in de grote wereld van politiek, diplomatie en spionage. Niet voor tere gestellen dus.

  In retrospectief: of de NVKP kwakzalvers herbergt of niet, kon ik daar helaas niet uit opmaken (en doet er denk ik ook niet zo toe), maar kritischer dan de Nederlandse Sickbocken van de virusjagers en consorten, is ze in ieder geval wel, net als Papadopoulos, Duesberg en Rasnick om maar een paar virus-skeptics te noemen.

  (puntkomma-streepje-haakjesluiten, ;-))

  Groet

Comments are closed.