Huh ? Zomaar een loslopende huh, bedoel je een uitgebroken, huh zo’n wurgslang ?
-Nee, dat bedoel ik niet. Er zijn niet alleen wurgslangen van de soort Boa Constrictor, maar in Nederland bestaat er sinds 1 april ’94 ook een menselijke variant. Wat dat is en wat het in het “normale” dagelijkse leven betekent, leest U hieronder.

Het gebeurde op 1 april maar het was geen grap. Ik wilde naar Amsterdam en had besloten de trein te nemen. Aan een NS-functionaris op het plaatselijk station, die tegenwoordig beter snoep verkoopt dan reisinformatie verstrekt, vroeg ik, of ik gebruik kon maken van mijn kortingskaart, hetgeen bevestigd werd. Ik kocht dus een treinkaartje -met korting. Het was 8: 45 en de trein zou om 8: 51 vertrekken. Om 8:50 stap ik in de trein, die deze keer op tijd vertrekt. In een vol compartiment met scholieren vind ik nog juist een zitplaats. Enkele minuten later vindt kaartcontrole plaats. Vol vertrouwen overhandig ik mijn kaartje aan de treincontroleuse. Daarop ontspon zich de volgende conversatie:
—Meneer U heeft geen geldig plaatsbewijs, U moet bijbetalen”.
-Hoezo ?
—Uw kaartje is pas geldig vanaf 9 uur
-Sorry, dat wist ik niet.
—Dat staat voorop Uw kortingskaart, dat weet U toch ?
-Het spijt me, dat wist ik niet. Maar ik heb het tevoren aan een stationsfunctionaris gevraagd en die heeft mij verkeerd geïnformeerd. Hoeveel moet ik bijbetalen ?
—Eens even kijken…dat wordt 10 Euro
—-Kan ik ook een rekening toegestuurd krijgen ?
-Dat kan, mag ik Uw legitimatiebewijs ?

Ik geef haar mijn paspoort en vraag om haar legitimatiebewijs.
—Waarom wilt U mijn legitimatiebewijs ?
-Omdat U mijn paspoort heeft
—Dat krijgt U niet, waarom wilt U dat
-Ik zeg U net, omdat U mijn paspoort heeft. Daarom wil ik, dat U zich legitimeert
—Dat doe ik niet
-Ik sta erop dat U zich legitimeert, want U heeft mijn paspoort
—Nou vooruit dan maar.

En ze overhandigt mij haar NS-legitimatiekaart. Terwijl ze een plaatsbewijs uitschrijft, neem ik de gegevens van haar legitimatiebewijs over: zij blijkt een BOA, een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (*).

Intussen is haar collega klaar met zijn controles en heeft hij zich zwijgend bij zijn BOA gevoegd.
Ik geef haar het legitimatiebewijs terug en zij overhandigt mij het plaatsbewijs: dan blijkt, dat ik ineens 20 Euro zal moeten betalen.
-Als ik straks 20 Euro moet betalen, wil ik liever nu contant betalen
—Dat kan niet
-Hoezo, kan niet ? Ik wil nu contant betalen en ik wil mijn paspoort terug
—Dat kan niet
-Wat krijgen we nou, ik wil mijn paspoort terug en ik accepteer de betaalwijze niet, want ik wil nu betalen.
—Dat kan niet
-Wel heb ik ooit…

De collega mengt zich in het gesprek en zegt: “Als U problemen maakt, zult U bij de eerstvolgende halte de trein moeten verlaten”.
-Wie bent U eigenlijk ?
—Ik ben controleur bij de NS
-Ik wil, dat U zich legitimeert
—Ik hoef me niet te legitimeren. U ziet toch, dat ik een NS-uniform draag ?
-U richt zich tot mij. Ik wil eerst weten, wie U bent. En ik wil mijn paspoort van Uw collega terug. Als ik mijn paspoort niet terugkrijg, zult U er van lusten. IK WIL MIJN PASPOORT NU TERUG !

Zonder mij mijn paspoort terug te geven, begeeft het paar zich vervolgens naar het balkon, mij verbijsterd achterlatend.

Na mijn gedachten verzameld te hebben begeef ik mij ook naar het balkon in de hoop mijn paspoort alsnog terug te krijgen. Maar opnieuw weigeren ze mijn paspoort terug te geven. De controleur vertelt me, dat de spoorwegpolitie is gewaarschuwd en dat ik uit de trein gehaald zal worden als ik problemen blijf maken.
-Dat zal ik dan wel zien, zeg ik

Op het volgende station staan 3 man gewapende spoorwegpolitie klaar. Ze krijgen van de controleur te horen, dat ik problemen maakte. Ze blijven op het perron staan, terwijl ik op het balkon sta. Hun woordvoerder vraagt mij, wat er aan de hand is. Ik vertel hem, dat de controleuse wederrechtelijk mijn paspoort heeft ingenomen, dat ik mijn paspoort terugwil en mijn reis wil voortzetten. Ook vraag ik hem zich te legitimeren, maar ook hij weigert.
Dan beweert de controleur op hoge toon, dat ik hem bedreigde en dat hij dat zal getuigen. Ik ontken die aantijging en deel hem mee: “Ik zal zorgen, dat U hangt, als U vals getuigt”. Daar schrikt hij van.

Nog weer even later meldt de woordvoerder van de spoorwegpolitie, dat de politie is gewaarschuwd en dat de trein zolang zal worden opgehouden, als ik niet uitstap. In de algehele verwarring besluit ik inderdaad uit te stappen. (Achteraf bedenk ik, dat ik best had willen zien, wat er gebeurd was, als ze de trein hadden stilgezet. Dat was pas een echte grap geweest )

Op het perron is het afwachten geblazen, tot de politie komt. Intussen wordt de discussie met de controleurs voortgezet. Niemand weet raad met de situatie tot de politie na een minuut of tien op het toneel verschijnt. De politieagente vraagt, wie de conflictpartijen zijn, loopt naar de treincontroleurs en laat intussen haar collega mijn gegevens noteren. Daar blijft het bij. Terwijl zij de verklaringen van de controleurs opneemt, wacht ik in gezelschap van de collega de volgende trein af. Als ze klaar is, vraagt ze, of ik voor de politierapportage nog iets te melden heb. Ik zeg, dat de BOA mij wederrechtelijk mijn paspoort heeft afgenomen en dat ik overweeg aangifte te doen wegens inbreuk op de legitimatieplicht. Ik vraag haar mijn paspoort te willen teruggeven en het politierapport beschikbaar te houden. Ze haalt het paspoort op en geeft mij haar naam, terwijl de volgende trein intussen gearriveerd is. Er doet zich daarna geen enkel probleem meer voor, ook al was het 1 april.

Al die heisa, terwijl het om een te weinig betaald bedrag van zegge €1,60 bleek te gaan !

Ik heb het waar gebeurde voorval korte tijd later doorgespeeld naar “http://www.gelijkoversteken.nl“, maar ik heb nog niets gehoord. Wie weet, denken ze echt aan een verlate 1-aprilgrap.

Intussen heb ik een klacht ingediend bij de NS, die de klacht in behandeling heeft genomen.

Harry

Volgende keer: Hoe ga je om met een BOA ?

Litteratuur:
Wet op de identificatieplicht:
http://www.vng.nl/smartsite…

(*) Uit: Memorie van toelichting Wet op de uitgebreide identificatieplicht

Buitengewoon opsporingsambtenaren
Het huidige artikel 55b Sv regelt dat bepaalde door de minister van Justitie aangewezen categorieën van personen de bevoegdheden als vermeld in dat artikel mogen uitoefenen.
Op basis hiervan mogen daartoe aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, Sv dezelfde bevoegdheden uitoefenen als de ambtenaren van politie. In artikel 8a van de Politiewet 1993 wordt aan de buitengewoon opsporingsambtenaar dan ook een gelijke bevoegdheid tot het vorderen van identificatie toegekend als aan de ambtenaar van politie.

http://www.identificatiepli…

23 REACTIES

 1. Een buitengewoon onnozele ambtenaar.

  Geef ze een mooi pak aan met bijbehorend hoofddeksel, en ze hebben het idee dat ze de plaatsvervanger van God op aarde zijn.

 2. [1]
  Veel ambtenaren voelen zich inderdaad God zelve. Maar niet alleen die BOA, ook haar collega leek het buskruit niet te hebben uitgevonden. (Ik vraag me trouwens af, of BOA’s bij de NS en andere zelfstandige instellingen ook ambtenaren in de zin van de ambtenarenwet zijn.) Toch schijnen ze over bepaalde bekwaamheden te beschikken (zie citaat circulaire bekwaamheden…).

  Verder: de spoorwegpolitie deed ook niets om de zaak op te lossen, integendeel. Die stond klaar om in actie te komen. Wegens het korte bestek van het verhaal heb ik het er maar uitgelaten.

  Uit de "Circulaire bekwaamheid en betrouwbaarheid buitengewoon opsporingsambtenaar" (Staatscourant 28 mei 2003 nr. 102):

  1. Samenvatting
  Alvorens een persoon tot buiten-gewoon opsporingsambtenaar kan wor-den beëdigd, is het noodzakelijk dat de betrokken persoon, naast het bezit van een geldige titel conform artikel
  142, eerste lid, onder a tot en met c, van het Wetboek van Strafvordering, tevens beschikt over de bekwaamheid en betrouwbaarheid voor het uitoefe-nen van opsporingsbevoegdheid. In bepaalde gevallen kan voor wat betreft de bekwaamheidseis, ont-heffing worden verleend. De onderha-vige circulaire beoogt bovenstaande elementen nader uiteen te zetten.

  3. Bekwaamheid
  Ingevolge artikel 16, eerste lid, van het BBO beschikt iemand over de bekwaamheid voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden indien hij de daarvoor vastgestelde basisken-nis en vaardigheden bezit. Artikel 16, eerste lid bepaalt verder dat deze bekwaamheid blijkt uit het met goed gevolg afleggen van het daarvoor vastgestelde examen.
  Het is noodzakelijk dat de buiten-gewoon opsporingsambtenaar beschikt over een algemene basisken-nis van het recht en in het bijzonder van het formele en materiële straf-recht.
  Inhoudelijke aspecten met betrek-king tot het examen zijn beschreven in het Examenprogramma buitenge-woon opsporingsambtenaar. Tevens bepaalt dit examenprogramma de omvang en het duur van het examen en geeft het richtlijnen voor de samenstelling van het examen. Het examenprogramma is te verkrijgen bij de Citogroep te Arnhem, tel. 026 -352 11 11.

  http://www.justitie.nl/Imag

 3. In Nazi-Duitsland liepen ook dit soort figuren in burgerpak rond, maar toen noemde men deze lieden GESTAPO. Blijkbaar is dit soort moderne variatie op ‘sneaky’ wijze ingevoerd tijdens Paars 1 door een almaar machtig wordende overheid. Was de VVD-socialist Hans Dijkstal toen niet minister van Binnenlandse Zaken, die nu zo’n grote mond heeft over ‘vrijheden’.

 4. [3]
  Aan zijn streken herkent men de vos.
  Dit soort lieden werkt bij diverse organisaties van onduidelijke signatuur en haalt een BOA-certificaat bij Justitie. Ze plegen plotsklaps op te duiken om te pas en te onpas toe te slaan. Dit zijn precies de kleine NSB-ers, de moderne landverraders, die zich tussen het volk bewegen om zogenaamd zijn veiligheid te garanderen, waar de salonfaehige "elite" zich maar al te graag van bedient.

  Dit gedrag zie je dan ook vooral bij de uitvoering en handhaving van moderne wet- en regelgeving op gebied van veiligheid.

  Deze kwaadaardige kanker is begonnen in 1988 met de z.g. "stadswacht".

  Citaat uit de site van de Landelijke Vereniging Belangengroep Stadstoezicht:
  "Toen de stadswachtorganisaties van start gingen in 1988, was de belangrijkste doelstelling van stadswacht-organisaties om langdurig werklozen terug te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. De baan van stadswacht was bedoeld om ervaring op te doen en weer te wennen aan een arbeidsritme om zo snel mogelijk te kunnen doorstromen naar een ‘echte’ baan. In eerste instantie werkten zij met behoud van een uitkering maar vanaf 1995 werden zij aangesteld via de zogenaamde “Melkert-regeling”, een gesubsidieerde vorm van arbeid.
  Momenteel ligt de nadruk echter steeds meer op het bieden van een kwalitatief goede vorm van toezicht ter vergroting van de veiligheid in het publieke domein. Stadswacht is inmiddels een erkend beroep geworden waar een reguliere dienstbetrekking en goede arbeidsvoorwaarden tegenover zouden moeten staan."

  Ref.:
  http://www.stadstoezicht.nl

 5. Je zou bijna wensen dat zulk soort BOA’s echt tussen de rails terecht komen, met de trein er boven op.

  De hele scene is terug te voeren op de onmetelijke arrogantie en grootheidswaan van dit soort mensen die, mochten zij werkeloosheid raken, afvloeien en de rest van hun dagen slijten als parkeerbonnenschrijver en/of hardrijdersfotograaf.

  @ Harry: Dat politierapport wara je het over had, heeft dat nog een vervolg van hun kant?

 6. [6]
  Goede vraag, Arend: ik probeer uiteraard met de Wet op de privacy in de hand het politierapport op te vragen. Er staat dan mogelijk nog een andere weg open: in het slechtste geval aangifte wegens inbreuk op de Wet op de uitgebreide indentificatieplicht door de BOA/controleur.

  Als de klacht door de NS niet naar mijn zin wordt behandeld heb ik dat rapport nodig om te weten, hoe sterk ik sta in een strafprocedure tegen de BOA/controleur.

  De politie neemt een nogal low-profile-houding aan.

 7. U bent met die kortingskaart toch accoord gegaan met de voorwaarden? Hoe gaat u zich in een vrije samenleving gedragen met uw contracten die op handel zijn gebaseerd?? Wordt nog lachen.

 8. Tja als je semi-intelligent over wilt komen,en je kan niet eens de voorwaarden van een kortingskaart lezen.
  Dat is vragen om problemen,eigen schuld,dikke bult.
  Deze mensen deden gewoon goed hun werk,dat half Nederland analphabeet is kunnen zij niks aan doen!
  Voortaan beter opletten!

 9. [9] Wat een stelletje nitwitten, zeker van die mafkezentent Rover die over alles zeuren zonder zich van de feiten te vergewissen. Allemaal van die betweterige straatjournalisten!
  Ga eend leren lezen en bekijk de voorwaarden op je kortingskaart voordat je op reis gaat!
  Lekker makkelijk om jouw fout af te reageren op een NS’er die gewoon zijn werk doet!

 10. [9]
  die boa had je gewoon een proces-verbaal moeten geven wegens het verhinderen van de uitvoering van zijn werk…. das nog eens 46 euro die je dan kan gaan betalen… wat een nitwit die al die moeilijkheden op zijn hals haalt (voor 1,60 hij zegt het zelf)terwijl als hij gewoon zijn kortings kaart een keertje goed zou bekijken dit allemaal niet nodig zou zijn….

 11. [11] Jij kan tenminste lezen!
  Zijn er zat die dat niet kunnen, zie de andere reacties!

 12. [7] Logisch, die weten wel hoe het zit, iets wat jij natuurlijk nog niet wil/kan snappen!

  Nog meer van die achterkamergeleerden!

 13. Beste Nuchtere Nederlander door de mensen die hun werk naar behoren doen te vergelijken met NSB’ers ga je te ver.Je moet je nu eenmaal in Nederland houden aan de afspraken die gemaakt zijn.Voor het gebruik van de trein moet je betalen en voor de controle of iedereen wel zijn plicht nakomt zijn nu eenmaal mensen die dat controleren.Zou dat niet gebeuren dan kunnen we net zo goed alle regels en wetten afschaffen. We worden dan zo’n derde wereld land waar het recht van de sterkste geldt.

 14. Beste Harry, Kim, Albert en Arend… Ik wens jullie hetzelfde… veel plezier met jullie leven (als je dat een leven kunt noemen tenminste)

 15. Ten eerste mag een BOA zijn/haar legitimatiebewijs niet AFGEVEN, Hij/zij is wel verplicht om het ter inzage TE LATEN ZIEN indien de staande gehouden persoon er om vraagt. Vraagt hij/zij er niet om, is de BOA niet verplicht zijn/haar BOA-pas te laten zien.
  Vergelijken met NSB-er of nazi KAN belediging (van een ambtenaar in functie) zijn en is geen overtreding maar een misdrijf.

  Artikel 266 Wetboek van Strafrecht
  1.
  Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
  2.
  Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.
  Artikel 267 Wetboek van Strafrecht
  De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan:

  1°.
  het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling;
  2°.
  een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;
  3°.
  het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat.

  Je mag drie keer raden wat mijn beroep is 😛

 16. [7] Omdat ik bezig ben met de cursus boa (conducteurtje sorry Harry) ben ik per ongeluk op deze site terecht gekomen en volgens mij gaat het echt nergens over maar, blijkbaar heeft niemand op deze site ooit echte problemen gehad in het leven.
  Harry is een dief want hij besteeld de NS.
  wat lullig om iemand anders met jou fout op te zadelen.
  Wat orgineel om nazi duitsland er weer bij te betrekken.(je weet echt niet waar je het over hebt)
  Tieske jij bent nog het meest verfrissend tussen al deze sukkels!

 17. Mooie baan lijkt mij, boa zijn op het spoor. Gezellige sfeer, leuke contacten met de reiziger , gezellig persoonlijke info uitwisselen en veel nieuwe vrienden maken. Wat is eigenlijk het typische carriere pad van een boa? Promotie maken naar de Dienst Wielklemmen bij de gemeente Amsterdam, lekker toeristen pesten?

 18. Waar gaat dit allemaal over???
  Ik maak me druk over het feit dat sommige mensen in staat zijn om een vechtpartij te beginnen over 2 miezerige eurie………en dan ook nog durven te zeggen dat het om "het principe" gaat??
  Ik maak elke dag wel een sukkel mee op de trein die gewoon de regels niet kent, meestal lossen de hc’s en PBT’ers van de NS dit soepel op soms echter zit er iemand tussen die de klok heeft horen luiden maar….(jeweetwel)..deze mensen zouden geen bon moeten krijgen maar een valium-tabletje, de meeste problemen op de trein worden veroorzaakt door "normale" mensen die duidelijk wat aan stressmanagement moeten gaan doen.

 19. Beste allemaal.

  Hier mijn reactie. Wat meneer Harry heeft ondervonden is totaal onvoorstelbaar.
  Inderdaad, de conducteur heeft gelijk dat er op de kortingskaart geldig vanaf 9.00.

  Als klant van NS heeft u het recht om legitimatie te vragen van een NS-medewerker. Deze is VERPLICHT het te laten tonen.
  Waar ik helemaal van schrik, is dat een BOA weigert zijn/haar legitimatie te tonen. Dat is ze BIJ DE WET VERPLICHT! Op elk redelijk verzoek moet u het identiteitsbewijs kunnen tonen. Een citaat uit de politie-wetgeving.
  Ik vind uw reactie totaal volkomen goed. U blijft rustig en noemt feiten op. Daarmee heeft u een pluspunt op de politie, die waarschijnlijk raar naar de zich waarschijnlijk druk makende conducteur en even gestresste BOA. Waarbij uw reactie ook erg goed is tegenover de BOA, die dus een valse aangifte tegen u doet wegens bedreiging.

  Het zal waarschijnlijk niet meer zijn geweest dan dit:
  De BOA vindt dat u te bijdehand doet, omdat u weet dat een medewerker zijn legitimatie moet kunnen tonen. Daarom maakt ze er 20 euro van. Waarbij ze zich erg machtig voelt als er een collega bij staat.
  De collega doet er een schepje bovenop om tegen u een valse aangifte te doen, want hé, het is nog maar 9 uur!

  Dit was mijn best lange reactie.

 20. Wat een trieste site is dit…
  Allemaal wijneusjes….zelfs leden van het Na-oorlogse verzet zijn aanwezig

  Je kan ook gewoon een kaartje kopen..
  Of is u van het slag dat de winkel uitloopt zonder te betalen ??

Comments are closed.