Ik heb op persoonlijke titel op 22 april jl. een e-mail gestuurd naar de VVD-fractie in de Tweede Kamer en hen gevraagd om te reageren op mijn laatste artikel in de Vrijspreker. Onderstaand ziet u hun antwoord op mijn artikel en mijn analyse daarvan.

Geachte dames en heren,

Ik schrijf periodiek voor de Vrijspreker.nl en ik zou graag uw reactie willen hebben op het stuk rondom de EU-Grondwet.

https://www.vrijspreker.nl/b…

Ik ben zelf een verklaard tegenstander van elke overdracht van enige soevereiniteit aan een vreemde mogendheid, dus zou ik het waarderen hoe uw respons hierop is.

Met vriendelijke groeten,

Albert Spits

Geachte heer Spits,

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de VVD-Tweede-Kamerfractie.

Waarom de VVD voor een Ja!-stem bij het referendum van de Europese Grondwet is:

1. De Europese Grondwet heet eigenlijk ?Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa? er wordt hier voor alle duidelijkheid geen document genaamd Grondwet vastgesteld maar een volgend Europees verdrag net zoals de voorgaande Europese verdragen van Nice, Maastricht, Amsterdam en Kopenhagen.
2. De Europese Grondwet is een liberaal project dat de (Nederlandse) burger meer invloed in Europa geeft dan nu onder het Verdrag van Nice het geval is.
3. Ons land behoudt zijn eigen stem aan de Brusselse vergadertafel
4. De nationale parlementen zoals onze Eerste- en Tweede Kamer kunnen bepalen of over een onderwerp op nationaal of op Europees niveau besloten moet worden. Dat voorkomt dat besluitvorming in een Unie van 25 landen of meer vastloopt.
5. De besloten wetgevingsvergaderingen van de Europese ministerraden zullen voortaan openbaar zijn.
6. Europa kan door een gezamenlijke justitie- en politie-aanpak het internationaal terrorisme en de grensoverschrijdende criminailteit beter bestrijden.
7. De lidstaten gaan hun buitenlands beleid beter op elkaar afstemmen, er komt Europese minister van Buitenlandse Zaken
8. Er komt één Europees asiel- en immigratiebeleid, waarmee wordt voorkomen dat illegalen of mensensmokkelaars misbruik maken van de verschillen in wetgeving van de diverse EU-lidstaten.
9. De lidstaten, waaronder Nederland, houden hun veto op de financiën van de EU. Hiermee wordt voorkomen dat Brussel bepaalt wat de Nederlandse burger aan de Unie betaalt.
10. Vrije concurrentie op een vrije en open markt en de rechten van consumenten worden in de Grondwet verankerd.
11. De regels van de harde Euro, zoals vastgelegd in het Stabiliteitspact, zijn juridisch bindend, voor elke lidstaat!
12. De Europese Grondwet is een liberale Grondwet.
13. Regering, parlement en burger krijgen met de Grondwet meer greep op Brussel.

Met vriendelijke groet,

VVD-Voorlichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Laten we deze antwoorden even analyseren en deze afwegen tegen de tekst van de EU-grondwet.

1. De Europese Grondwet heet eigenlijk ?Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa? er wordt hier voor alle duidelijkheid geen document genaamd Grondwet vastgesteld maar een volgend Europees verdrag net zoals de voorgaande Europese verdragen van Nice, Maastricht, Amsterdam en Kopenhagen.

Waarom heet het dan een ‘Grondwet’ als het alleen maar een extra ‘verdrag’ is? Natuurlijk is het veel meer dan een verdrag, want onze soevereiniteit verdwijnt op het gebied van buitenlandse zaken, veiligheid, rechtspraak en defensie (art. 1-12, lid 1-6). Dus is het niet zomaar een verdrag, maar in feite een overdracht van de soevereiniteit. In dit geval strooit de VVD de Nederlanders zand in de ogen.

2. De Europese Grondwet is een liberaal project dat de (Nederlandse) burger meer invloed in Europa geeft dan nu onder het Verdrag van Nice het geval is.

De VVD meent dat dit een ‘liberaal’ project is. Als het een liberaal project is, waarom worden er dan zoveel bevoegdheden uit handen gegeven. In het klassiek-liberalisme is decentralisatie en deregulering (dus ook van de overheid) een vaststaand gegeven. In art. 1-15, lid 2 wordt duidelijk gesproken over coördinatie van het economisch beleid. In dit artikel worden de ‘maatregelen’ uitgelegd op het gebied van het werkgelegenheidsbeleid, maar in het liberalisme doet natuurlijk de markt dat. Waarom moet de EU dat dan doen? Dit artikel getuigt van een enorm stuk centralisme en is derhalve zeer onliberaal en integendeel zeer collectivistisch. Bovendien moet een blokkerende minderheid van 35% ook vier lidstaten bevatten om een bepaalde wet niet door te laten gaan.

3. Ons land behoudt zijn eigen stem aan de Brusselse vergadertafel

Hier spreekt men over het behoud van een ‘eigen’ stem, maar dat hebben we tegenwoordig ook al, doch nu met een veto over maatregelen die schadelijk zijn voor de Nederlandse samenleving en economie. Dat gaat dus verdwijnen, vanwege de meerderheid van tweederde van de lidstaten om een wet goedgekeurd te kunnen krijgen (art. III-338-339, Werking van de Unie). Nu gebeurt dat nog unaniem, een duidelijke beperking van de eigen ‘stem’.

4 De nationale parlementen zoals onze Eerste- en Tweede Kamer kunnen bepalen of over een onderwerp op nationaal of op Europees niveau besloten moet worden. Dat voorkomt dat besluitvorming in een Unie van 25 landen of meer vastloopt.

Dat is zeer te betwijfelen, want art. I-12, lid 1-6 geeft duidelijk de uitgebreide bevoegdheden aan de Unie aan, zoals de lidstaten mogen alleen ‘iets’ ondernemen als de Unie hen dat toelaat. Dus zullen de conflicten tussen lidstaten en Unie alleen maar groter worden over ‘bevoegdheden’. Nu wordt alleen datgene aan de Unie toebedeeld dat de lidstaten nodig achten. Na de Grondwet is dat verleden tijd en zijn de rollen omgekeerd. Bovendien met alleen een meerderheid van tweederde kunnen ‘weerbarstige’ lidstaten tot de orde worden geroepen en moeten daarvoor de consequenties aanvaarden.

5. De besloten wetgevingsvergaderingen van de Europese ministerraden zullen voortaan openbaar zijn.

Dat klopt, maar men moet niet vergeten dat veel van het voorbereidende werk in achterkamertjes worden geregeld, zoals nu ook al het geval is. Alleen het communiqué zal dan openbaar zijn. In werkelijkheid verandert er bitter weinig aan de regenteske Euro-politiek.

6. Europa kan door een gezamenlijke justitie- en politie-aanpak het internationaal terrorisme en de grensoverschrijdende criminailteit beter bestrijden.

Dit is een grote drogredenering, want dat gebeurt nu ook al. Een organisatie als Interpol bestaat al decennialang en ook de Europol is een aantal jaren geleden opgestart om de diverse inlichtingen over criminele en terroristische groeperingen te verzamelen, waarna de lokale politie en justitie deze groeperingen kunnen opsporen en aanpakken. Dus daar voegt de Grondwet niets aan toe.

7. De lidstaten gaan hun buitenlands beleid beter op elkaar afstemmen, er komt Europese minister van Buitenlandse Zaken.

Dat is een regelrechte ramp, want wie wil zo’n minister van buitenlandse zaken? Er wordt toch altijd gesproken over een Unie van Onafhankelijk Lidstaten, dus waarom zo’n gemeenschappelijke minister? Natuurlijk is dit een gevolg van de Grondwet, want de Europese politici willen een superstaat en deze ‘reden’ is juist in tegenspraak met punt 3, waarop Nederland een eigen stem zou hebben. We hebben dus 25 lidstaten, die allemaal druk uitoefenen op dit buitenlands beleid. Logisch dat de stem van de grote landen eerder zullen doorklinken dan de kleinere landen zoals Nederland en in ieder geval beslissend zullen zijn.

8. Er komt één Europees asiel- en immigratiebeleid, waarmee wordt voorkomen dat illegalen of mensensmokkelaars misbruik maken van de verschillen in wetgeving van de diverse EU-lidstaten.

Dat is een heikel punt, want zo’n asiel- en immigratiebeleid gaat uit van een centralistisch systeem (art. III-266 en art. III-267), terwijl Nederland haar beleid op dat gebied zelfstandig moet bepalen, dus zonder interventie van de EU. Bovendien zijn de verschillen op dit terrein niet zo groot tussen de lidstaten.

9. De lidstaten, waaronder Nederland, houden hun veto op de financiën van de EU. Hiermee wordt voorkomen dat Brussel bepaalt wat de Nederlandse burger aan de Unie betaalt.

Dit is nog een van de weinige terreinen waarin éénparigheid wordt geregeld (art. I-54, lid 1-4) en hierop heeft Nederland een veto. Ook is dat nu het geval, dus in dit geval verandert er niets.

10. Vrije concurrentie op een vrije en open markt en de rechten van consumenten worden in de Grondwet verankerd.

Ook is dit nú het geval in theorie, maar Frankrijk heeft recent de dienstenrichtlijn verworpen, dus we twijfelen of dit wel inderdaad zo is. Bovendien willen we niet alleen een vrije en open markt voor de EU, maar juist ook een vrije en open handel met andere landen buiten de EU, zodat armere landen hun producten tarief- of quotumloos naar Europa kunnen afzetten, waardoor deze landen ook de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Op dit moment worden er hoge tarieven en quota berekend op alle importen uit landen buiten de EU, met uitzondering van de EVA-landen, waarmee de EU sinds 1992 een vrijhandelszone heeft (EER).

11. De regels van de harde Euro, zoals vastgelegd in het Stabiliteitspact, zijn juridisch bindend, voor elke lidstaat!

We hebben het afgelopen jaar met eigen ogen kunnen aanschouwen dat dit een fabeltje is gebleken. Frankrijk en Duitsland hebben het Stabiliteitspact inmiddels opgeblazen. Technisch bestaat het europact dus niet meer. Die ‘juridische binding’ is dan ook een wassen neus. Het geldt wel voor kleinere landen zoals Nederland, maar de grote landen hebben bewezen hierop een uitzonderingspositie in te nemen. Het Amerikaanse weekblad BusinessWeek heeft al bericht dat de zuidelijke euro-landen hun gelddrukbeleid naar boven toe hebben bijgesteld, iets waar ik al jaren voor waarschuw is nu dus aan de gang. In ieder geval weten we nu wat de toekomst zal brengen met deze Grondwet en de invloed van Nederland in de EU, in één woord, niets!

12. De Europese Grondwet is een liberale Grondwet.

Na het lezen van de Grondwet blijkt deze absoluut niet liberaal, maar zeer collectivistisch. Zoals eerder al aangegeven worden veel essentiële bevoegdheden uit handen gegeven aan een centralistisch apparaat en neemt de politieke invloed van Nederlanders zienderogen af. In een liberale staat moet juist de invloed van Nederlanders toenemen en moet de samenleving worden gedecentraliseerd en gedereguleerd om het bestuur dichter bij de burger te brengen. In een collectivistische staat wordt juist het bestuur gecentraliseerd, dus komt deze verder van de burger af te staan. Een slechte zaak die Nederlanders in de toekomst nog zeer zullen bezuren.

13. Regering, parlement en burger krijgen met de Grondwet meer greep op Brussel.

Meer greep waarop? We hebben de belangrijkste terreinen al weggegeven aan Brussel en zouden we een wet willen tegenhouden dan moeten we minimaal een minderheidsblokkade van vier landen organiseren en een percentage van 35% mobiliseren (art. III-338).

Na de analyse van de VVD-stellingen heeft mij niet kunnen overtuigen van de noodzaak van deze EU-Grondwet. Integendeel, wanneer ik de artikelen in de Grondwet lees bekruipt mij een angstig gevoel dat ik de macht en invloed over mijn eigen leven langzaam maar zeker zie verdwijnen richting Brussel. Een gigantische superstaat in wording, waarvan we niet weten hoe deze zal worden gebruikt of misbruikt. Mijn stellige vermoeden is het laatste.

Ik stem dus tegen!

8 REACTIES

 1. Goed artikel. De VVD is wat mij betreft definitief door de mand gevallen als ‘liberale’ partij. Als ik hun reactie lees vraag ik mij af of men bij de VVD uberhaupt weet wat liberalisme betekent. Hun reactie bevestigt opnieuw het gelijk van de Nee stemmers; het valt mij ook op dat zij bij een aantal vragen niet inhoudelijk reageren maar gewoon de pro-grondwet-mantra opnieuw opdreunen. Het lijken wel een stel robots daar bij de VVD.

  Het propagandaboekje van VVD-er Nicolai dat ik laatst in mijn brievenbus vond heeft in grote witte letters het woord "SAMENVATTING GRONDWET VOOR EUROPA" op de omslag staan, dus ga ik er van uit dat dit verdrag is bedoeld als grondwet, ook al is het juridisch dan misschien geen grondwet. Met partijen als de VVD komt de EUSSR steeds dichter bij.

 2. [1] Ik moet er nog aan toevoegen dat de EU propagandisten maling hebben aan de Nee-Nee sticker op mijn brievenbus en die van anderen, net als de Eko-fascisten van Groen Links. De rest respecteert die sticker en dat samenvattingsboekje vat ik op als ongeadresseerd reclamedrukwerk; wat is het anders?

 3. De VVD is wel de laatste waarvan ik dergelijke collectivistische argumenten had verwacht. Ik heb altijd gedacht dat er toch wel een paar mensen daar zouden zitten die nog nadenken.
  Maar als je die argumenten leest, dan gaat ook dat idee in rook op.

 4. Prima overzicht. Stuk voor stuk dodelijke argumenten tegen het Europese soevereiniteitsverdrag, dat "Europese Grondwet" genoemd wordt.
  Maar kan Atzo Nicolai nu niet zelf hierop reageren ? Hij is toch een VVD-coryfee ? Of laat men het maatschappelijk debat verder voor wat het is en neemt de regeringspropaganda er verder afstand van ?

 5. Ik denk dat de VVD behoorlijk in haar maag zit met dit ‘verdrag’. In tegenstelling tot wat de VVD beweert betreft het hier wel degelijk over de overdracht van een essentieel stuk soevereiniteit. In plaats van unanimiteit kan men nu met een gekwalificeerde meerderheid (65%) alles doordrukken wat men maar wil. De tegenstribbelende lidstaten moeten binnen 6 weken minimaal vier lidstaten zien te mobiliseren om tot een minderheidsblokkade te komen. Een schier onmogelijke zaak, dus in de praktijk worden alle EU-wetten zonder enige hindernissen aangenomen. Een dieptrieste ontwikkeling richting een superstaat geregeerd door een elitaire oligarchie. Ronduit beangstigend.

 6. [5]
  Zou de VVD-propagandamachine niet zover te krijgen zijn, dat die partij op deze site in discussie gaat ?

 7. Ik had begrepen dat de VVD alleen accoord is gegaan met het referendum indien dit niet bindend was. Immers als een meerderheid tegen stemt komt dit natuurlijk doordat het volk het niet begrijpt.

  Maar als je op illegale ondemocratische wijze de souvereiniteit van je land verkwanseld dan is dat toch gewoon landverraad. Of mis ik iets?

 8. [7] Dat klopt Johan, maar dan blijft even de vraag van het bewijs dat het "illegaal" en "ondemocratisch" is!
  We zouden een jurist moeten vinden die dat aantoont en die een proces durft aan te gaan!

Comments are closed.