Hoe meer je te weten komt over de EU-Grondwet en haar consequenties, hoe harder je NEE wil stemmen.
“Alle Menschen werden Brüder” wordt ons nieuwe volkslied. Het is irreëel, zelfs gevaarlijk, dit via een super-overheid in Brussel te trachten te bereiken.
Uw gegevens voor deze rubriek worden op prijs gesteld.
Uw bijdragen kunt u sturen aan de@vrijspreker.nl met onderwerp: EU-Laria

“Resultaten van de EU voor ONS” (DUS VOOR U PERSOONLIJK OOK)
volgens Balkenende in de NRC:
– Wij hebben de zwaarste portefeuille in de Commissie binnengehaald voor Neelie Kroes.
– Onze Gijs de Vries is het hoofd geworden van de EU terroristenbestrijders.
– Jan Peter zelf heeft een serie conferenties gehouden met “vooraanstaande politici” en wetenschappers over wat ons in Europa bindt.
– Bij de onderhandelingen over de EU-Grondwet heeft Nederland “aandacht gevraagd” voor enkele financiële punten, en die hebben we binnengehaald.
Ik neem aan het thans reeds verkrachte Stabiliteitspact bedoeld wordt?

Bij de resultaten noemt Jan Peter nog niet eens dat “wij” er:
– ook 27 Europarlementariërs hebben zitten met hun staf en medewerkers, en een groot aantal ambtenaren, vertalers enz. Goed voor onze werkgelegenheid.
– Door de contacten in de EU hebben “wij” ook kunnen regelen dat onze Jaap de Hoop Scheffer hoofd van de NAVO is geworden.
Als u tevreden bent met wat er voor u bereikt is, en verwacht dat er nog veel meer voor u uitkomt, dan moet u JA stemmen. Zo niet, dan is het NEE. En denk eraan: “BIJ twijfel STOPPEN” dus ook EU-NEE.

Raad van Europa tegen euthanasie. Ze noemen de situatie in Nederland en België “moord” en ze willen trachten dit teruggedraaid te krijgen. Via de EU ?

Grondwetkrant is niet volledig.
Als u hem uitgelezen hebt, en alles begrepen, leest u in het colofon dat er ook nog 36 protocollen en 50 verklaringen bij horen. Die kunt u aanvragen. U krijgt dan een mooi boek waar alles in staat in 483 pagina’s.
Mooi boek! Zeker aanvragen. Bij: refderendumeuropesegrondwet@minbzk.nl of TEL: 070 426 8100.

Landbouwgrond vervuiling. Nieuw gevaar voor het Algemeen Belang in de EU!
In een rapport “Soil Atlas of Europe” wordt gesteld dat de toekomst voor de landbouw (vooral in de nieuwe lidstaten) in gevaar is.
De Financial Times zegt dat in Oost en Midden Europa meer dan een derde van het land is aangetast. Natuurlijk is de klimaatverandering schuldig, maar ook de doorgaande urbanisatie en overmatig gebruik van kunstmest en pesticiden en het gebruik van zware landbouwwerktuigen.
De consequentie zal zijn dat Brussel dit punt gaat oppikken om onze toekomst te beschermen. Dat is immers een probleem dat de afzonderlijke landen niet alleen kunnen oplossen waardoor het volgens artikel 1 – 11 valt onder de bevoegdheden van de Unie.
De oplossing zal wel worden dat alle landen, (ook Nederland) meer moeten gaan betalen om de landbouw in Oost Europa te helpen.

Tony Blair plannetje voor kleine bezuiniging in EU.
Vanaf 1 juli is Engeland voor een half jaar voorzitter van de EU. De voorzitter rouleert nog totdat de EU-Grondwet is aangenomen. Daarna krijgt de superstaat EU een eigen President. (Voorlopig wordt die “voorzitter” genoemd, maar verder is er geen verschil. Dat is alleen maar gedaan om de komst van de superstaat minder zichtbaar te maken. Die Voorzitter/President kan dan 5 jaar blijven regeren. (2,5 plus een verlenging van 2,5 jaar)
Tony Blair wil in de Engelse periode één van de twee Topvergaderingen laten vervallen omdat gebleken is dat dit toch maar “verspilling van tijd” is. Het verstand komt met de jaren?

De EU bemoeit zich uitgebreid met de bananen voor u.
Het gaat vooral over de invoerrechten die de EU heft op bananen die uit Zuid en Midden Amerika komen en andere tarieven voor ACP landen (Afrika, Caribië, Pacific)
Als de bestaande tarieven te veel worden veranderd, kan dat ellende geven bij de een of bij de ander omdat in beide groepen veel mensen afhankelijk zijn van de export van bananen. Alles wat de EU doet, is arbitrair of partijdig. Er moet een beleid komen waarbij de EU niets meer over die tarieven te vertellen heeft.
De EU-Grondwet geeft daar echter niet veel hoop op.

De EU-Grondwet is een en al collectivisme.
Lees alleen maar artikel 1 – 1: (Vet is van ons!)
1. Bij deze Grondwet, die geïnspireerd wordt door de wil van de burgers en de staten van Europa om hun gemeenschappelijke toekomst op te bouwen, wordt de Europese Unie ingesteld, waaraan de lidstaten bevoegdheden toedelen om hun gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken.
De Unie coördineert het beleid van de lidstaten dat gericht is op het bereiken van die doelstellingen en oefent op communautaire wijze de bevoegdheden uit die de lidstaten aan haar toedelen.

En los van dat collectivisme moet je eens precies proberen te begrijpen wat er precies staat en welke zeeën van bevoegdheden alleen hier al liggen voor de politici.

WAT KUNT U DOEN?
Informeer anderen! Ga naar “Oproep, Actie, Actie”
https://www.vrijspreker.nl/b…
en heb later geen zelfverwijt!
————————————————————-