Na de les te hebben geleerd van de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865), die ons uitlegde dat als je het recht wilt hebben om af te scheiden je daar beter zeer specifiek in bent. Toch is de concept-grondwet van de Europese Unie daar niet heel erg duidelijk over.

Het is waar dat lid 60 het heeft over ,,vrijwillige afscheiding van de Unie”.

Het geeft aan:

1. Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken.

2. De lidstaat die besluit zich terug te trekken, geeft kennis van zijn voornemen aan de Europese Raad. In het licht van de richtsnoeren van de Europese Raad sluit de Unie na onderhandelingen met deze staat een akkoord over de voorwaarden voor zijn terugtrekking, waarbij rekening wordt gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen van die staat met de Unie. Over dat akkoord wordt overeenkomstig artikel III-325i, lid 3, onderhandeld. Het akkoord wordt namens de Unie gesloten door de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, na goedkeuring door het Europees Parlement.

3. De Grondwet is niet meer van toepassing op de betrokken staat met ingang van de datum van inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na de in lid 2 bedoelde kennisgeving, tenzij de Europese Raad met instemming van de betrokken lidstaat met eenparigheid van stemmen tot verlenging van deze termijn besluit.

N.B. Heeft u de vet gedrukte laffe taal opgemerkt?. Stel dat een rijke staat, bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië of Nederland probeert de Unie te verlaten dan kan een meerderheid van arme staten dit bewuste land voortdurend tegenhouden door eenvoudig de periode te ‘verlengen’ dat de EU-grondwet van toepassing is op deze vertrekkende staat.

En zoals dit lid al aantoont, het was altijd het geval dat een lidstaat de Unie kon verlaten door eenvoudig haar eigen wetgeving in te trekken. Leg dat maar eens uit aan Zuid-Carolina in de VS. (deze staat probeerde in 1861 de Verenigde Staten te verlaten, waarna de Amerikaanse burgeroorlog losbarstte, vert.)
Nu is er een formele procedure in het leven geroepen om aan te tonen dat de Europese Unie een vrijwillige associatie is. Hoewel een lidstaat, die zich wil afscheiden, zich moet gaan schikken aan de opgestelde voorwaarden zodat er een impliciete dreiging bestaat, waardoor het niet zo gemakkelijk zal gaan. Deze clausule is waarschijnlijk zo opgesteld dat het nooit gebruikt zal worden.

Llewellyn H. Rockwell is directeur van het Mises Instituut in Auburn, Alabama in de Verenigde Staten en hoogleraar van de Oostenrijkse School voor Economie.

5 REACTIES

 1. Europa is net het beroemde gekkenhuis met de naam "Hotel California" (Eagles)

  "You can check out any time you like, but you can never leave!"

  🙁

 2. Lijkt mij dat de EU grondwet in strijd is met het Weense Verdragen Verdrag.

 3. Onder 3 staat:

  "…bij gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na de in lid 2 bedoelde kennisgeving,…"

  Is dat niet genoeg? Kennelijk houdt de Grondwet er al rekening mee dat in de praktijk een land (zeker een groot land als Frankrijk\Duitsland\Engeland) zichzelf onafhankelijk kan verklaren en dat na 2 jaar de facto onafhankelijkheid de EU weinig meer te bepalen heeft. En binnen die 2 jaar kan de EU ook weinig beginnen, tenzij ze serieus geweld zou willen gebruiken.
  Maar voor de zekerheid ga ik waarschijnlijk nee stemmen. Al zitten we dan nog steeds met de verdragen die nu in die grondwet zijn verwerkt en "versimpeld". Met een grondwet van honderden pagina’s dubbelzinnige tekst, kan je nagaan wat voor gedrochten die verdragen wel niet zijn.

 4. [4]
  Kan je nagaan in wat voor onverantwoordelijke beerput de Nederlandse verantwoordelijke politieke kaste het land nu al gestort heeft.

Comments are closed.