Toen 5 jaar geleden het bordeelverbod werd veranderd in een bordeel-vergunningenstelsel voorspelden we reeds dat dit weer een halve maatregel was.
Nu lezen we in een artikel van Rinske Koelewijn in de Volkskrant dat de bijkomende problemen zeker niet zijn opgelost. Ze zijn misschien zelfs erger geworden.

Een van de redenen die er achter het legaliseren zat, is de mogelijkheid om prostitutie en bordelen te kunnen controleren, vergunningen te verstrekken en belasting te heffen. Vooral dat laatste leek aantrekkelijk.

Er zijn echter heel wat prostituees die helemaal niet gecontroleerd willen worden. Terecht, niemand, en zeker geen overheid, heeft er iets mee te maken met wie iemand naar bed gaat en of hij/zij daarvoor betaalt of betaald wordt. Dat hoort een zaak te zijn tussen de betreffende personen onderling.
Logisch dus dat er naast de legale, een illegale prostitutie ontstond. Al is het alleen maar doordat die geen overhead kosten heeft en daardoor goedkoper kan werken, of doordat illegalen niet eenvoudig aan een werkvergunning kunnen komen.

Illegale prostitutie overtreedt de wet, en dus moet er gecontroleerd worden! Een schone taak voor de politie die zelfs niet schroomt op zich als klant te vermommen en dan de illegale prostituee arresteert.
Omdat dit ook niet erg helpt, wil de overheid nu ook de klant gaan beboeten. Weer een geval waar een overheid zich niet mee hoort te bemoeien.
Door de wet worden mensen die aan bepaalde voorwaarden niet kunnen of willen voldoen de illegaliteit in gedreven en worden er mogelijkheden geschapen voor anderen die daar dan weer misbruik van maken. Dan kom je op het terrein van de onvrijwillige handelingen, zoals misbruiken van minderjarigen en in sommige gevallen van “mensensmokkel”.

(Waarbij opgemerkt dat niet alle “mensensmokkel” immoreel is; het helpen van mensen die in voor hen onhoudbare toestanden zitten, is niet immoreel. Zelfs als de wet dat verbiedt. En zelfs als er voor betaald wordt. Moraliteit en legaliteit zijn te vaak met elkaar in strijd. In een libertarische maatschappij zou er geen conflict zijn tussen legaliteit ook moraliteit.)

Niet de prostitutie, met of zonder vergunning, hoort strafbaar te zijn. Onvrijwilligheid, dwang en overlast uiteraard wel!

9 REACTIES

 1. Laten we het niet moeilijker maken dan het is. In een libertarische maatschappij bestaat geen moraal, althans geen andere dan die je jezelf oplegt en dat kan bepaald geen moraal genoemd worden, eerder een rationele keuze.
  Hoe leg je jezelf een moraal op die niet is opgedrongen door kerk, opvoeding, staat, vrienden en familie? Door bij elk dilemma een eigen oordeel te vellen. Uiteraard wordt dit beperkt door je aanwezige kennis, capaciteiten, persoonlijke eigenschappen en persoonlijke interesses. Het is daarom niet verwonderlijk dat zoveel mensen "verkeerde" beslissingen nemen, in de ogen van diegene die er last van heeft.
  Een Libertarische maatschappij is daarom ook onmogelijk, een mooi utopisch ideaal. Niemand kan zoveel informatie verwerken dat telkens de meest rationele keuze wordt gemaakt. Die rationele keuzes hebben we als samenleving met de kennis van ons allen en over de jaren al gemaakt, dat heet moraal ofwel fatsoen. En vervelend voor de ware libertariër, die moraal wordt je aangeleerd in een kerk, in het studentencorps, op je werk, in je opvoeding en bij je familie en vrienden (ik zeg nadrukkelijk niet de staat, die heeft immers geen moraal).

  Een libertarische moraal bestaat aldus niet, dat sluit inderdaad aan bij de gewenste wetgeving en staat: zo min en zo klein mogelijk (volkomen mee eens).

  Rest de vraag of een maatschappij een moraal wel nodig heeft? Ik meen van wel. De libertarische notie dat ieder individue vrije keuzes moet kunnen maken is in de praktijk niet te realiseren. Immers mensen worden in relaties en materiële rijkdom beloond voor de mate waarin ze zich aanpassen aan anderen. Moraal is een handboek hoe je het beste rekening kunt houden anderen waarmee je voorkomt telkens dezelfde fouten te moeten maken, generatie na generatie. In mijn optiek is een Libertarische maatschappij dan ook ten hoogste een overgangsfase waarna een nieuwe moraal zal ontstaan, maar meer ook niet.

 2. [1] Jij maakt het anders wel moeilijker dan het is door een verkeerd
  inzicht in hetgeen "libertarisme" voorstaat.

  Libertarisme is niet gekant tegen Kerk,
  familie, studentencorps,opvoeding, werk
  enz…. en ik ben nog nooit een libertariër tegen gekomen die beweerde dat deze instituties in een libertarische maatschappij niet zouden
  mogen bestaan.

  Dat moraal gebaseerd moet zijn op rationele keuzes is iets wat allicht
  een deel van de libertariërs je zullen
  toestemmen maar een "dogma" is dat niet.
  Als iemand zijn gedrag wil baseren op
  irrationele zaken als I-tsjing of Feng-Shoei of door te luisteren naar wat Wodan hem influistert, staat hem of haar dat in een libertarische maatschappij vrij (zolang ie anderen niet schaadt of het met geweld oplegt).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 3. De waanzinnige logica achter de overheidspolitiek veder denkend, de overheid mensen moeten gaan beboeten die geslachtsgemeenschap hebben zonder dat er betaald wordt :
  immers daardoor loopt de schatkist
  geld mis.

  1 Ding is wel duidelijk : we worden
  genaaid door de Overheid en het is helaas niet vrijwillig.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 4. Beste Cincinnatus,

  In grote lijnen stemt mijn mening overeen met het libertarisme: een betere maatschappij dan de huidige bestaat uit individuen en groepen die zonder overheid/staat in harmonie met elkaar leven. Echter, ik voeg daarbij dat mensen moreel opgevoed moeten zijn, om beslissingen te kunnen nemen die inderdaad niet de ander schaden.

  Op Libertarian.nl komt de volgende zin voor:"Een belangrijk uitgangspunt van het libertarisme is dat personen elkaar geen conceptie van het goede leven mogen opleggen. Zolang mensen elkaar geen schade toebrengen door hun wijze van leven mogen andere personen of de overheid dit niet verbieden of aan banden leggen. Tevens is het volgens het libertarisme in beginsel niet toegestaan om mensen tegen zichzelf te beschermen door een bepaalde wijze van leven te verbieden. Het liberarisme is dus anti-paternalistisch van karakter. Je zou echter wel kunnen stellen dat het libertarisme conservatief is in die zin dat zij mensen in hun waarde laat en geen progressieve experimenten door de overheid toelaat. Het libertarisme is dus heel goed verenigbaar met het koesteren van tradities of andere overgeleverde manieren van leven."

  Het lijkt mij duidelijk dat de genoemde groepen zoals studentencorps, kerk, gezin, etc, niet passen binnen een libertarische maatschappij, hoewel de zin van libertarian.nl anders suggereert. In deze clubs is immers wel sprake van een gezagsverhouding (paternalisme), indoctrinatie, opvoeden van mensen. De ultieme conclusie van het libertarisme is, zoals gezegd, dat elke individu eigen beslissingen neemt op basis van ratio of eventuele influisteringen van Wodan. Ieder andere beslissing zou immers weleens in een paternalistische omgeving tot stand kunnen zijn gekomen, een situatie die het libertarisme afwijst.

  Wat ik dan ook voorstel is om de utopie van het libertarisme los te laten en te accepteren dat mensen, zeker in hun jonge jaren, veel sturing en opvoeding nodig hebben om te leren wat de beste manier van leven is. Pas dan is een vrije maatschappij mogelijk, wanneer mensen afzonderlijk en in groepen beslissingen nemen die passen in het geheel van die maatschappij. Jammer dat er dan een paar mogelijkheden afvallen, maar het schept in ieder geval duidelijkheid.

  Nog een kort stukje over de link met het bovenstaande artikel. Ik gruw van de legalisatie van prostitutie. Mijns inziens is het sociaal gezien niet wenselijk als mensen elkaar kopen en zichzelf verkopen voor sex. Op kleine schaal is dit uiteraard niet erg, maar denk je eens wat er gebeurt als 25% van de bevolking op een dergelijke manier zou leven.

  En dan kom ik meteen op mijn laatste punt. Libertarisme is niet verenigbaar met een democratie. Immers wanneer de meerderheid regeert is er altijd een minderheid die hieronder lijdt, wat tegen die principes is.
  De uitweg is uiteraard een zeer kleine overheid, dan is democratie niet belangrijk. Omdat echter mensen met eenzelfde achtergrond, geloof, etc. samenklitten (het is iets met vertrouwen en wederzijds begrip) zal het zonder een overheid die dwingend non-discriminatie oplegt onmogelijk zijn discriminatie te voorkomen. Ik zal immers geen hoerenlopers willen ontvangen en bij mijn vrouw alleen thuis laten, wanneer ik hir zelf op tegen ben. Drugsgebruikers, nee dank u, ik huur wel iemand anders als kinderoppas. Een waarlijk libertarische maatschappij kan discriminatie niet voorkomen, discrimineren doen we immers al bij de appel die we eten.

  Mijn conclusie: laat al te mooie utopieën varen en houd het dicht bij de menselijke natuur. Legaliseren van prostitutie is bepaald geen libertarisch winstpunt te noemen, of het nu half of helemaal gebeurt. Je maakt de maatschappij er niet mooier of beter door, met het streven naar een kleinere overheid wel.

 5. [4] Xartha,

  Zoals Caroll Quigley treffend opmerkte :

  The real value of any society rests in
  its ability to develop mature and responsible individuals prepared to stand on their own feet, make decisions,
  and to be prepared to accept the consequences of their decisions and actions without whining or self-justification.

  Ik ben het dan ook met je eens dat een
  vrije samenleving pas dan goed kan bestaan als ze bestaat uit verantwoordelijke, moreel handelende leden.Anderzijds denk ik dat juist Vrijheid uiteindelijk ook verantwoordelijkheid en moreel handelen
  in de hand werkt.

  Deugden als spaarzaamheid, hard werken,
  matigheid,menslievendheid,zelfredzaamheid verliezen veel van hun glans in een Nanny welfare staat waar persoonlijke verantwoordelijkheid moet wijken voor
  een overheid die voor alles zorgt.Echter zoals Herbert Spencer treffend opmerkte : "The ultimate effect of shielding men from the effects of folly is to fill the world with fools.”

  School,familie,vereniging,kerk, werk zijn als het goed is verbanden waar normen en waarden worden overgedragen.
  Zoals gezegd zijn Libertariërs daar niet tegen daar het gaat om verbanden
  waar men kan uitstappen.Het kan er bijv
  in een kerk paternalistisch aan toegaan
  maar uiteindelijk kan ieder kerklid de
  kerkdeur achter zich toe trekken en naar een andere kerk gaan of thuis blijven of… Zo ook kun je van werk
  veranderen,hoef je niet toe te treden
  tot de studentenkring of de bond van geheelonthouders….
  Helaas ligt dat bij de Staat minder eenvoudig.

  Het verschil tussen een door de staat
  opgelegde moraliteit en de moraliteit die wordt overgedragen in "vrijwillige"
  verbanden is dat je ervoor kunt kiezen
  je aan die laatste te onttrekken.
  Meer nog : een door de staat opgelegde
  moraliteit is in feite niet moreel omdat ze geschiedt onder dwang.

  Mensen "discrimineren" (maken onderscheid).Soms gebeurt dit op basis van dwaze of achterlijke redenen…echter uiteindelijk behoort het éénieders recht te zijn, zelf te
  bepalen met wie zich te associëren,met wie samen te wonen of te huwen , aan wie z’n huis of goed te verhuren,met wie samen te werken of handel te drijven….Wel moet de overheid éénieder gelijk behandelen : dus het
  individu mag discrimineren (al is het soms om achterlijke redenenen)maar de overheid mag dat niet.
  http://www.meervrijheid.nl/

  Het probleem met prostitutie lijkt me
  nu net een probleem met de "menselijke natuur" te zijn.Er zijn in het verleden
  strenge verboden met strenge straffen tegen uitgevaardigd toch duikt het verschijnsel in elke samenleving op.Ondanks het maatschappelijk stigma
  op prostitutie zijn er vragenden die willen betalen voor een snelle en makkelijke wip en zijn er aanbieders die in ruil en betaling zich makkelijk
  en snel laten wippen.

  Ik denk dat als je prostitutie wil
  uitroeien je zal moeten beginnen diepgaand te knoeien en knippen in het
  menselijk DNA en sleutelen aan de menselijke sex- en geldingsdrang.Tot
  die tijd zal het fenomeen blijven bestaan.En daar waar het gaat om
  een vrijwillig overeengekomen transaktie denk ik niet dat de overheid
  dit te verbieden heeft.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. Beste Cincinnatus,

  Veel dank voor je uitgebreide toelichting. Mijn vrees was het dat onder het voorwendsel "libertarisme" een nieuw soort gelijkheidsideaal zou worden nagestreefd, namelijk dat je verplicht open MOET staan voor levensstijl, een soort van opgelegd cultuurrelativisme.

  Zoals jij het formuleert geeft toepassing van libertarisme inderdaad maximale vrijheid aan groepen mensen om hun leven te delen met anderen en in te richten naar eigen inzicht. Ik geloof dat ik me dan wel libertariër kan noemen, met conservatieve trekjes, maar in eigen kring en als eigen keuze is daar niets mis mee natuurlijk.

  De aanleiding tot mijn reactie is daarmee ook weggenomen. Hub schreef namelijk:"In een libertarische maatschappij zou er geen conflict zijn tussen legaliteit ook moraliteit". Als de moraal op de meeste gebieden zich ontwikkelt onafhankelijk van legaliteit (zijnde overdadige wetgeving & overheid) spreekt het voor zich dat die twee gaan samenvallen.
  In feite is het dan duidelijk. De overheid speelt geen rol in de ontwikkeling van de moraal. Die wordt gevormd in het maatschappelijke verkeer, buiten de overheid. En wie naar de hoeren wil, moet vooral gaan, daar heeft niemand iets over te zeggen.

  Hartelijke groet,
  Anco

 7. Bij dit soort discussies wordt er altijd één ding vergeten: je kunt als klant van een prostitutie moeilijk een verschil maken tussen vrije en gedwongen prostituees. Met gedwongen bedoel ik: gedwongen door derden. In de praktijk blijkt dat veel prostituees onder dwang door derden werken. Naar schatting is minstens 20 procent van de prostituees in Nederland slachtoffer van mensenhandel. En die werken écht niet alleen in het illegale circuit. En het zijn ook niet allemaal buitenlandse vrouwen die slachtoffer worden van vrouwenhandel. Veel Nederlandse vrouwen en meisjes worden slachtoffer van loverboys.

  Je neemt als klant dus een groot risico dat je een dame tegenkomt die gedwongen haar vak uitoefent. Je neemt dan het risico als klant dat je iemand aan het VERKRACHTEN bent, want zo heet gedwongen sex namelijk, VERKRACHTING. En zeg me niet dat dat alleen de schuld is van de pooier/mensenhandelaar. Je weet als klant donders goed dat zo’n prostituee onder dwang kan werken. Het beste voor een hoerenloper is dus om niet meer naar de hoeren te gaan wil hij voorkomen dat hij verder nog prostituees verkracht.

  Ik ben zelf ook naar de hoeren geweest. Ik vroeg eens aan een prostituee op de Wallen of ze een pooier had. Ze zei zelf dat ze er niet één had, maar veel meisjes die daar werkten die werkten voor een pooier. Zo zie je maar weer. Ik had net zo goed bij een gedwongen dame binnen kunnen stappen. Waarschijnlijk heb ik dat ook al gedaan!! Snif, ik ben een verkrachter….een verkrachter….een…..verkrachter….

 8. [7] Ik denk dat je als klant echt wel kunt zien aan de desbetrefende dame of ze gedwongen word of dat ze het uit vrije wil doet.
  Ga naar een nette zaak ,dan loop je ook geen risico,en aan alles kun je zien of het een nette zaak is,lijkt me.

 9. Denk na. In zo’n kort periode is dat niet te zien. Stel, je loopt als klant een privéhuis binnen. Er stellen zich 6 dames aan je voor. Binnen een minuut moet je beslissen welke prostituee je wilt. Je kunt dan makkelijk een verkeerde keuze maken. En zou zo’n gedwongen prostituee er dan ongelukkig uit moeten zien? Ik denk het niet. Het is niet moeilijk om nep te lachen. Bovendien is niet precies bekend waar die gedwongen prostituees zitten. Al denk ik (..afkloppen..)dat ze veel minder in wat duurdere bordelen zitten. Ook denk ik dat wat oudere prostituees het veel minder vaak zijn.

Comments are closed.