Meer macht aan de EU is niet gewenst. Besluiten worden het best genomen op lokaal niveau, dicht bij de mensen die er door beinvloed worden. Maar de Grondwet van de EU zou betekenen dat nog meer macht aan politici – ver van huis – gegeven wordt.

Meer macht aan politici die de burgers moeilijk kunnen controleren komt de democratie niet ten goede. De Grondwet van de EU zou voorzien in een Europese Voorzitter en een Europese Minister van Buitenlandse Zaken. In Groot-Brittannië beweert de Overheid dat de Grondwet van de EU enkel een” tidying up exercise” is. Maar de politici in Europa zijn eerlijker over wat er werkelijk gaande is. De Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Joshcka Fischer zegt dat hij voorkeur heeft voor één enkele Europese staat verbonden door één Europese Grondwet. De Belgische Eerste Minister Guy Verhofstadt zegt dat de Grondwet al de instrumenten van een federale staat zal waarborgen. Sommigen beschouwen de Grondwet als de geboorteakte van de Verenigde Staten van Europa.

Binnen Europa zouden de landen zwakker komen te staan. Ze zouden het moeilijker krijgen nadelige voorstellen van de Europese Commissie te blokkeren. Op vele gebieden is het niet ondenkbaar dat het vetorecht – het recht om nee te zeggen – zal worden afgeschaft. De mogelijkheid om de wetgeving tegen te houden zou drastisch worden ingeperkt , wat het voor de EU gemakkelijker maakt om er nieuwe wetten door te krijgen, zelfs als zij voor bepaalde landen schadelijk zijn.

Minder eigen controle over misdaad en burgerlijke vrijheden zal onvermijdelijk zijn. De Grondwet van de EU zal de EU nieuwe bevoegdheden over de hoven en het strafrecht geven. De EU zal kunnen bepalen welke gevangenisstraffen veroordeelde misdadigers zouden moeten krijgen, en de rechters van de EU zouden gemachtigd zijn tot onderzoek in elk van de afzonderlijke landen en bevoegd zijn te oordelen over welk bewijsmateriaal tegen misdadigers mag worden gebruikt. De EU zou nieuwe bevoegdheden over de politie van elk landen krijgenen hun zeg hebben over de fungerende burgerrechten en het gangbare immigratiebeleid . Dit zijn zaken die tot de bevoegdheid van elk der onderscheidene landen zelf dient te behoren en niet door de Europese Unie te worden genomen.

Controle over economie, scholen en ziekenhuizen zullen verloren gaan. De Franse politicus Nicolas Sarkozy heeft gezegd dat de Grondwet van de EU het embryo van een Europese Economische Overheid zal zijn. Dit zal de Europese Unie nieuwe bevoegdheden geven om de economie en het werkgelegenheidsbeleid globaal, d.i. bureaucratisch, te coördinerenen. De Grondwet dient het EU- Handvest van Rechten juridisch bindend maken en de rechters van de EU nieuwe bevoegdheden te geven om de economie te regelen. Het zou de EU nieuwe bevoegdheden over uitkeringen van de sociale zekerheid geven en de wijze waarop diensten zoals scholen en de ziekenhuizen dienen te worden geleid.

Minder eigen controle over de strijdkrachten en het buitenlands beleid is niet uit te sluiten De Grondwet van de EU voorziet in een Minister van Buitenlandse Zaken van de EU en zou de EU zijn eigen diplomatieke dienst geven. Jose Zapatero, de Spaanse Eerste Minister, heeft gezegd dat dit uiteindelijk zal leiden tot de afschaffing van lidstatenambassades. De Minister van Buitenlandse Zaken van de EU zou de onderscheidene landen bij de V.N. over alle kwesties vertegenwoordigen waar de EU één enkele richtlijn had goedgekeurd. Het Europese Hof zou nieuwe bevoegdheden hebben om over hun strijdkrachten te beslissen.

Een bijdarage van: Gilbert De Bruycker

17 REACTIES

 1. hallo,

  ik ben een "eurofiel" zoals u dat noemt. Ik ben het volledig oneens met de manier waarop de EU hier wordt afgebroken. Men mag niet vergeten dat toen de europese gemeenschap voor staal en steenkool werd opgericht, dat mede was om Duitsland en Frankrijk, de twee kemphanen in zowel de Frans-Duitse als WOI als WOII, te verenigen en zo meer oorlogen binnen Europa te vermijden. Er is niemand die kan ontkennen dat er na de oprichting van de EGKS nog comflicten zijn geweest tussen deze naties. Dus de Europese Unie is ten eerste een symbool van vrede dat de rust binnen Europa garandeert.
  Ook zou ik (ten tweede) willen stellen dat, ofschoon er in de Europese grondwet niets over verlies van controle over de eigen strijdkrachten stond, het geen slechte zaak zou zijn moest de Europese Unie één leger hebben en één buitenlandse politiek zou voeren. Eén leger binnen Europa zou ten eerste veel voordeliger zijn voor de belastingbetaler, omdat we de Europese strijdmacht kleiner in verhouding tot het bevolingsaatal zouden kunnen maken. Ook één buitenlands beleid, dat uiteraard vooraf tussen de leider uit verschillende lidstaten vastgelegd is, zou geen slechte zaak zijn, daar Europa zo een tegenpool zou kunnen worden voor Amerika, dat nu wat te veel macht heeft in de wereld en -zoals in Irak- gewoon een land kan binnenvallen zonder daarvoor verantwoording te moeten afleggen.

  Ten derde is het nonsens dat landen zwakker zouden komen te staan in één Europa. Jullie stellen de Europese eenmaking voor alsof Nederland veroverd wordt door grotere staten. Men mag niet vergeten dat er zowel in Brussel als in Straatsburg OOK Nederlandse afgevaardigden zitten, met wie er evenveel rekening wordt gehouden als met de Belgische of de Franse.

  Ik bedank de lezer die deze argumenten in acht zou willen nemen.

 2. [1] Dat er geen Frans-Duitse oorlogen meer zijn uitgebroken had niets met de EGKS/EEG/EU te maken, maar met de koude oorlog. De Russische dreiging heeft geholpen om Europa te verenigen op militair gebied. Uw argument dat het dankzij de EU rustig is gebleven in Europa is dus niet valide.

  Uw tweede argument, het kostenvoordeel, zal nog maar moeten blijken. Zeker als de EU inderdaad militair wil gaan concurreren met Amerika. Dat zal onder Franse leiding zeker gebeuren, en juist dat is waar we voor moeten waken. Amerika is immers een belangrijke handelspartner. Een verenigde EU met een eigen, sterk, leger en eigen buitenlands beleid zou immers al heel snel leiden tot een nieuwe koude oorlog.

  Ook uw derde argument is nogal kolderiek. Kunnen SGP-leden in Nederland hun programmapunten in de praktijk brengen? Nee, omdat ze met te weinig zijn. Zo zijn er ook te weinig Nederlanders in het EU-parlement om iets zinnigs uit te kunnen halen. En zeker als, zoals de EU-grondwet beoogd, de gekwalificeerde meerderheid genoeg is om beslissingen door te voeren is de kans erg groot dat Nederland inderdaad de zeggenschap over haar eigen grondgebied verliest.

  De eenwording van Europa verhindert de onderlinge concurrentie tussen landen. In feite is het een vorm van kartelvorming. En zoals iedereen weet helpt concurrentie landen vooruit, en zijn kartels juist erg ongunstig voor een ieder.

 3. [2]
  Meisje,
  eerst en vooral zou ik maar eens leren schrijven. "En zeker als, zoals de EU-grondwet beoogd…"(indien u het niet weet: men schrijft hier normalerwijze niet "beoogd", maar "beoogt". Dit terzijde uiteraard. Ik ben niet van plan om u hier lessen te gaan geven in uw eigen moedertaal. (Er staan nog fouten in hoor, maar ik bespaar u de schande.)
  Het eerste argument gaat wel op, want de EGKS IS opgericht met de bedoeling om oorlogen tussen Frankrijk en Duitsland te vermijden. En de koude oorlog WAS inderdaad een factor die deze twee landen elkaars zijde deed kiezen, maar ik zei zojuist al: WAS een factor, die nu niet meer opgaat, ofschoon deze twee naties nog steeds elkaars kant kiezen. En zelfs al zouden wij enigszins aannemen dat de Russiche dreiging een belangrijke factor was, dan nog kunnen wij niet zeggen dat het een slechte zaak was om ons te verenigen, want er zijn geen oorlogen meer geweest binnen West-Europa sinds de oprichting van de EGKS.
  De EU is uiteraard ook vooral op economisch vlak een belangrijke zaak. Door de open grenzen binnen Europa is er een veel grotere markt, wat niet de bedrijven uit grote naties, maar wel die uit kleinere -zoals Nederland en België- ten goede komt. Ik geef een voorbeeld: Voor het ontstaan van de EU was er een Belgisch automerk, Minerva, dat hopeloos failliet gegaan is, omdat België een veel te kleine markt had om dit soort ondernemingen te beginnen. Nu is het een feit, dat ik door economisten, universitaire specialisten, bevestigd heb gezien, dat, moest Minerva vandaag de dag opgericht worden in België, de kans veel groter zou geweest zijn dat het een succes was geweest. Kortom de Europese unie biedt ons, de kleine naties, voordelen en enorme kansen om toch op grote schaal aan economie te kunnen doen.
  U zegt ook dat door het feit dat binnen het Europees parlement de gekwalificeerde meerderheid volstaat om een bepaalde wet erdoor te krijgen een negatieve zaak is voor nederland. Wel, dat heet toch democratie, niet? En dat is inderdaad soms negatief voor Nederland en België en ik geef u daarin dan ook gelijk. Ik ben niet iemand die blindelings de leiders van om het even welk aparaat volgt. Ik loop niet zomaar achter een vlag aan, of het nu de Europese of de Belgische is, maar die ongelijkheid is zeker geen reden tot afschaffing van de EU, maar juist voor verdere eenmaking van Europa. De grenzen moeten simpelweg weg. De Europeanen moeten vertegenwoordigd worden door gezanten uit hun "provincie" en niet door vertegenwoordigers uit hun natie (behalve dan voor kleine naties). Het is waar dat als we dit moeten gaan doorvoeren het ons veel bloed zweet en tranen zal kosten, maar we moeten ergens naar streven, nietwaar?

  Nu kunnen overschakelen op uw argument i.v.m. het omvormen van de EU tot een tegenpool van de VS. U ziet de VS als een belangrijke handelspartner, en dat zijn de VS ook, maar wat u niet ziet is dat de VS de wereld begint te tiraniseren. Zij besluiten om een land binnen te vallen, ok. Twee dagen later staan zij in dat land met een volledig uitgeruste strijdmacht en doden duizenden, zo niet tienduizenden, burgers. Wat u vergeet bij het feit dat de VS een belangrijke handelspartner is, is dat de VS ook DIE natie is die er voor zorgt, onder het mom van de wereld te willen verbeteren, dat er MENSEN omkomen. En het wordt tijd dat we daar tegenin komen, ook al zal dat misschien nadelig zijn voor de handel met de VS, maar men mag niet vergeten dat de VS zich-oorlog of niet- niets aantrekken van ons. Bush heeft reeds enorm hoge taxen geheven op de invoer van (kwalitatief veel beter) staal uit bepaalde Europese havens in Amerika, omdat hun staal niets waard is.(protectionisme)
  Nu weet ik dat u zult zeggen: "o ja en dat gaan wij, de intrinsiek goede Europeanen doen. Wij gaan de VS tegenhouden op hun ‘world domination tour’" Wel, wij zijn uiteraard niet intrinsiek goed, maar Chirac en Schröder hebben zich in der tijd toch mooi verzet tegen het binnenvallen van Irak.

  O ja, nu nog dat van die concurrentie. Ja concurrentie is goed tussen bedrijven, dat is waar, maar de EU is toch geen bedrijf. Bovendien gaat de EU juist kartelvorming tegen. Het zijn de Europes gerechtshoven toch die "Windows" veroordeeld en beboet hebben, niet?

  En mijn argument i.v.m. het kostenvoordeel is waar, meisje. Het is alweer bevestigd door economisten die ik ken.

  (ik neem de vrijheid om verder te gaan met mijn discours in een tweede reactie)

 4. En als u niet overtuigd wordt door de ratio, dan kunt u nog altijd uw Nederlandse fierheid als argument aanwenden om een "eurofiel" te worden. Wordt u liever gedomineerd door Coca Cola en die cultuurloze Amerikanen, dan u te verenigen met uw buurlanden, die er geen baat bij hebben om u cultureel te domineren? Want als de EU uiteen valt, dan is zowel België als Nederland verloren. Dan zijn wij vogels voor de kat voor het Amerikaanse consumptiemonster.
  Tot slot beken ik dat het vrij arrogant was om u op uw spellingsfouten te wijzen, maar ik hou er niet van wanneer men zegt dat mijn argumenten "kolderiek" zijn. Beleefdheid is iets waar wij, Belgen, in tegenstelling tot de Nederlanders wel nog belang aan hechten.
  Ik groet u en indien u met mij wil discussiëren ben ik daar altijd toe bereid, misschien kan ik iets van u leren.

 5. [4] Waarde heer Dillen, laat ik dan in alle beleefdheid vragen (voor zo ver mogelijk door een Ollander): welke planeet zo onnozel was om U te verbannen?

  In de recente geschiedenis waren het telkens de Angelsaksische consomptiemonsters die ons te hulp schoten toen de "baat-loze" buurlanden ons weer eens lastig vielen.

  Wat mij betreft kunnen al die Eurofielen (de voorstanders van een politieke unie) ongezien de tyfus krijgen. Van die hebben wij dan geen last meer…

  Als de EU uuiteenvalt blijft er een vrije vrijhandelszone over en kan er een nieuwe Gouden Eeuw komen voor Nederland en Vlaanderen. De huidige weg leidt naar een economisch Tsjernobyl.

 6. Herstel typefouten:

  consomptiemonsters: moet zijn consumptiemonsters

  uuiteenvalt: moet zijn : moet zijn uiteenvalt:

 7. [4] [6] Volgens mij zitten sinds WO2: De VS, EU en Japan in hetzelfde bankcartel.

  Het illuminaten bankcartel. Kortom als de EU het slecht doet, springt de VS en Japan bij en andersom.

 8. beste hollander, ik maak helaas geen fouten die erop wijzen dat ik de Nederlandse taal niet beheers, maar enkel typfouten (zoals u zelf schrijft), omdat ik wat snel getypt heb. Verder heeft Amerika in de twee wereldoorlogen steeds geholpen omdat ze daar zelf belang bij hadden (in de eerste) en omdat ze zelf aangevallen werden in de tweede. En die scheldwoorden en verwijten getuigen helaas niet van veel intelligentie…
  U maakt het eerlijkgezegd vrij gemakkelijk voor mij…
  Dus leer uw geschiedenis en word wat beleefder. Ik ga mij verder niet verlagen tot uw manier van schelden.

 9. [3]
  "Bush heeft reeds enorm hoge taxen geheven op de invoer van (kwalitatief veel beter) staal uit bepaalde Europese havens in Amerika, omdat hun staal niets waard is.(protectionisme)"

  Onzin, moet zij had, en niet allen op staal uit Europa, ook uit Japan (bijv. ATS 34, VG 10 (Seiki) etc.), en over welke Europese havens heb je het.

  Google eens op Mittal.

  De aanhef Meid is nogal denigrerend, slordig ook, zie foto links.

 10. [5] Beste Maverick ik ben gechokt door uw kinderachtige reactie op Dhr Dillen, zijn mening zou gerespecteerd moeten worden, niet zomaar bekritiseerd! Ik ben zelf een "Ollander" zoals u het zo kleingeestig noemt, en ik ben niet eens het minste geagiteerd door zijn ietwat minder subtiele "domme hollander opmerkingen" dit is een cliché opmerking die wij ook uiten op de Belgen. En niet te vergeten de argumenten die de heer dillen aanhaalt zijn tenzeerste goed geplaatst. Als de EU zou wegvallen heb je geen vrije handelzone zoals u die zo uthopisch voorstelt. Mocht u het niet weten, de economie wordt beïnvloed door de wereld, niet alleen door wat er in europa gebeurt, een zware economische crisis telt overal zijn slachtoffers. De Eu is een vorm van Protectionisme, die beschermt onze handel. Hij dient als buffer om een economische crisis wat te verzachten!Zegt "Eendracht maakt macht" u iets? ik weet niet waar u uw mening vandaan haalt maar als u denkt dat de eu zo slecht is raad ik u aan te verhuizen naar een land buiten de Eu, ik stel voor somalië, daar kan het weer best wel aangenaam zijn als u van wat hitte houdt.
  Tyfus is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door bacteriën. Het meest kenmerkend zijn de darmverschijnselen. Hoge koorts, sufheid, huiduitslag en diarree, maar ook obstipatie komen veelvuldig voor. Na besmetting die optreedt via het contact van voedingsmiddelen met besmette ontlasting, duurt het ongeveer twee weken voor de eerste ziekteverschijnselen zich openbaren. De ziekte kan ernstige complicaties veroorzaken. Tyfus komt vaker voor in landen met slechte hygiënische omstandigheden.
  Als u met tyfus zit, dan betwijfel ik het of u in een Eu land zit. De Eu is een bron van subsidies en in totaal een prachtige unie. Ik ben uitermate trots om een eurofiel te zijn!

 11. Laat ik me mar niet verlagen tot uw denigrerende toon, maar gewoon op argumenten ingaan.
  U schrijft: "dan nog kunnen wij niet zeggen dat het een slechte zaak was om ons te verenigen, want er zijn geen oorlogen meer geweest binnen West-Europa sinds de oprichting van de EGKS"

  Er zijn ook geen oorlogen meer geweest in west-Europa sinds de invoering van de kleurentelevisie. Of het internet. Of de uitvinding van de deodorant in spuitbusvorm. Kortom: er is geen oorzakelijk verband tussen de oprichting van de EKGS en het feit dat er geen oorlog meer geweest is tussen Dld en Fr. Overigens, wellicht leuk om te beseffen dat beide naties daadwerkelijk oorlogsmoe waren. En begrijpelijk.

  Dan heeft u het over hoe belangrijk de EU is voor het economisch belang. Welk economisch feit van belang heeft een politicus ooit bereikt? Open handelsgrenzen kunnen ook zonder politieke unie bereikt worden, zoekt u eens of de EVA (Europese vrijhandels associatie). Daar zou Nederland prima lid van kunnen worden, na uittreding uit het politieke verbond dat men EU noemt.
  Ten overvloede kan ik u er op wijzen dat in de EU de Nederlandse automobielindustrie ondertussen is verdwenen, de Belgische op het punt staat te verdwijnen, en dat zonder EU bedrijven als Shell en Philips prima hun plek hebben veroverd. Wederom: er zijn geen oorzakelijke verbanden in de stellingen die u poneert.

  Over democratie: aangezien ik géén democraat ben of wens te zijn, aangezien democratie slechts uitmondt in een dictatuur der meerderheid, lijkt het me logisch dat ik geen voorstander ben van Europese democratie. Die overigens op geen enkele wijze democratisch genoemd mag worden, gezien de invloed van niet gekozenen in bijvoorbeelde de Europese commissie.

  De door u bejubelde Chirac en Schröder hadden overigens geen boodschap aan die "democratie" toen die oorlog met Irak in het geding was.

  Waarbij ik het volledig met u eens ben dat de VS alles behalve een voorbeeldnatie is op dit moment. Was de VS, zoals grondwettelijk ook bepaald, gewoon een bond van ONafhankelijk staten geweest, dan had Bush cs. nooit die macht gehad om te doen wat men nu doet. Een reden te meer om Europa niet óók die kant op te laten gaan.

  En als u niet kunt/wilt inzien dat de grootste economische bedreiging van dit continent is dat de overheden zich te nadrukkelijk manifesteren, dan snapt u inderdaad niet dat concurrentie tussen landen onderling een goede zaak is.

  Maar tegen zuivere domheid is geen argument gewassen.

 12. [14]Kijk, ik denk niet dat wij het ooit zullen eens worden. Ik ben er van overtuigd dat Europa een goede zaak is. Ik heb daarvoor argumenten gegeven, die u op een vrij stuntelige wijze verwerpt. Jullie hier op "vrijspreker" peppen mekaar een beetje op tegen de EU en gaan er van uit dat mensen met een andere mening per definitie ongelijk hebben. Ik heb ook al gezegd dat ik het vaak niet eens ben met wat er binnen Europa gebeurt, maar in mijn ogen blijft het in de fond een goede zaak.
  En u ging niet verdergaan op die "denigrerende toon", wel uw besluit is volgens mij verrevan respectvol of tollerant te noemen. Hoe weet u dat ik dom ben. Kent u mij???

  (à propos, zijn belië en nederland niet bij de meest exporterende landen ter wereld? (belgië door zijn automobielindustie))

  aan die hoogbegaafde die mij dom noemt

 13. [15]
  Geachte henry dillen,
  "En u ging niet verdergaan op die "denigrerende toon", wel uw besluit is volgens mij verrevan respectvol of tollerant te noemen. Hoe weet u dat ik dom ben. Kent u mij???"

  Opvallend, hoe U op geen enkel argument van K. Winkelaar inhoudelijk ingaat.
  In plaats daarvan verliest U zich in aantijgingen "ad hominem", een obsolete, doorzichtige, socialistische truc.

  Graag zag ik dan ook Uw spijkerharde weerlegging vóór maandag 22 mei om 09.00 u. Dan kan ik Uw antwoord nog meenemen naar de Vergadering van de Raad van Commissarissen in Sao Paolo.
  mvg

 14. ok spy nose, maar dit is de laatste, want ik heb eerlijk gezegd -en niet omdat ik dit onderwerp niet interessant vind- andere dingen te doen dan forums vol te schrijven.

  Wel dat eerste daar van dat de EGKS geen invloed zou gehad hebben is vrij makkelijk te ontkennen. Lees wat over de verdragen tot oprichting enzo…
  Dat van de automobielindustrie heb ik al weerlegd in mijn vorige boodschap en als nederland uit de EU zou treden en bij de EFTA zou gaan, dan zou het omringd zijn door EU lidstaten en dan zouden de havens van nederland gewoon geen verkeer vanuit het continent meer ontvangen.

  Als winkelaar geen democraat is, dan moet hij zwijgen en luisteren naar de baas zeker (de koningin van Nederland ofzo…of juist die niet-democratisch verkozen commissarissen) of zelf dictator worden, er zijn talrijke mogelijkheden. Ook heb ik reeds gezegd dat ik niet blindelings alle beslissingen en organisatorische instellingen of reglementen van de EU als goed beschouw, daar de EU-leiders en -functionarissen net als de Nederlandse staatshoofden en functionarissen niet perfect zijn en er ook incompetente elementen tussen zitten.

  Ik bejubelde Schröder en Chirac niet. Ik zei enkel dat zij het lef hadden om zich tegen de big boss te verzetten en niet mee te doen met zijn spelletjes. Al was dat misschien uit opportunisme…

  Dat standpunt daar van "dat we ons als europeanen niet aan hetzelfde "kwaad" mogen bezondigen als de amerikanen" kan ik tegenspreken met het feit dat als wij evenveel macht of zelf wat minder zouden hebben als de VS, zij hun alleenheerschappij kwijt zouden zijn. Als deze inderdaad een bond van onafhankelijke staten was geweest dan zou het inderdaad niet nodig zijn geweest om de EU te vormen, maar de realiteit is ANDERS.

  En Winkelaar kan blijkbaar niet goed lezen, want ik heb gezegd dat ik voor de afschaffing van de grenzen van grote naties ben, alzo zouden zij zich niet "te fel" kunnen manifesteren. (Misschien is afschaffen van de grenzen wat overdreven en vrij onmogelijk, misschien is het realistischer om de verschillende regio’s zelf hun economische vertegenwoordiging binnen de EU te laten regelen, zo komt de EU ineens dichter bij de mensen en hun problemen)

  Ik hoop dat het spijkerhard genoeg was, meneer.

Comments are closed.