Met de dreigende aanvaarding van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet op de Zorgtoeslag (Wzt), die op a.s. dinsdag 14 juni 2005 door de Eerste Kamer zullen worden behandeld, zal Nederland “de jure” en met de invoering ervan op 1 januari 2006 “de facto” een totalitaire rechtsstaat (dictatuur) worden (1).

Tot op het allerlaatste moment heeft het maatschappelijk veld campagne gevoerd en weerstand geboden tegen doorvoering van de beruchte wetsvoorstellen. In enkele dagen tijd zijn meer dan 500.000 kaarten (“Ja ik wil zelf kiezen!”) aan de voorzitter van de commissie Volksgezondheid (mevr. Hannie van Leeuwen, CDA) overhandigd.
De voorstellen zijn niet alleen razend gecompliceerd en praktisch onuitvoerbaar, maar maken op termijn ook een eind aan de vrije artsenkeuze.
Hoe gecompliceerd die voorstellen zijn, blijkt uit het feit, dat een aantal zogenaamde technische wetten die voor de invoering van de Zvw en de Wtz nodig zijn nog niet eens door de Tweede Kamer zijn behandeld (2,3,4,5,6). Toch ging die Kamer in december al accoord met de Zvw en de Wtz.
Op 7 juni j.l. vond een plenair debat plaats in de Eerste Kamer. Deze dreigt volgende week dinsdag accoord te gaan met de beruchte voorstellen. Enkele van de aspecten van het nieuwe zorgstelsel zijn:

1. Met ingang van 1 januari 2006 komt er een verplichte verzekering voor alle Nederlanders (m.u.v. gemoedsbezwaarden), de z.g. basisverzekering;
2. De “onafhankelijke” zorgverzekeraar krijgt een acceptatieplicht door de overheid opgelegd;
3. De “onafhankelijke” zorgverzekeraar wordt verplicht tot het opnemen van een geschillenregeling met verzekeringnemers en verzekerden. Die geschillenregeling verplicht de verzekeraar het geschil voor te leggen aan een “onafhankelijke” geschillencommissie, die verplicht wordt advies aan het College voor zorgverzekeringen te vragen;
4. De zorgverlener (arts, apotheker, tandarts, fysiotherapeut, verpleegkundige, thuisverzorg(st)er) wordt gedegradeerd tot uitvoerder van die zorgverzekeraar, die o.a. bepaalt welke therapie de arts wel en welke hij niet mag adviseren;
5. De zorgzoeker (cliënt, patiënt) zal vroeg of laat zijn vrije artsenkeuze in rook zien opgaan;
6. Het is onduidelijk, wat er met de negatieve adviezen van de Raad van State, van het College Bescherming Persoonsgegevens en van andere maatschappelijke organisaties gebeurt;
7. Nederlanders in het buitenland komen in de problemen, wanneer zij in het buitenland zorg nodig hebben;
8. Hoogervorst heeft beloofd, dat mensen niet door het nieuwe stelsel in financiele problemen zullen komen en hun toeslag (terugbetaling van een deel van de premie) vóór de eerste premievervaldag al op hun rekening gestort zullen krijgen. Niemand weet, hoe deze boekhouder dat voor elkaar krijgt.
9. Hoewel de basisverzekering wordt verkocht als een liberalisering van het zorgstelsel sprak Hoogervorst bij Nova-politiek op 10 juni ’05 tegen, dat de basisverzekering op het vrije-marktbeginsel berust. Op de vraag, waarom nog steeds niemand in Nederland van deze nieuwe wetgeving op de hoogte was zei hij, dat hij pas voorlichting kon geven, nadat de voorstellen Wet geworden waren.

Na eeuwen van vrije markt en na decennia van afglijden (sinds de Duitse bezetting) lijkt het de staat nu te lukken de gezondheidszorg definitief in haar wurggreep te krijgen.

Bronnen:
1)www.zorgaanzet.nl/ZorgAanZe…
2)www.zorgaanzet.nl/ZorgAanZe…
3)www.zorgaanzet.nl/ZorgAanZe…
4)www.zorgaanzet.nl/ZorgAanZe…
5)www.zorgaanzet.nl/ZorgAanZe…
6)www.zorgaanzet.nl/Resources…

Commentaar:
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

15 REACTIES

 1. Dit is een artikel dat uitstekend geschikt is om aan alle vrienden en bekenden door te sturen.
  Harry, wat kunnen we verder DOEN?

 2. Zal er door concurrentie tussen zorgverzekeraars op prijs en kwaliteit de artskeuze niet vanzelf verzekerd zijn? Als ik een eigen artskeuze wil, kan dat toch een goede commerciële strategie zijn voor zo’n verzekeraar? En anders is er wellicht de optie om me daarvoor aanvullend te verzekeren?
  Ik moet toegeven dat ik wat betreft de gezondheidszorg nog niet helemaal "klaar" ben (als libertariër) om die compleet vrij te willen zien. Ik vind het ergens een comfortabele gedachte dat iedereen altijd verzekerd kan zijn van in ieder geval de noodzakelijke zorg, tenzij hij\zij dat niet wil natuurlijk.
  Ik vind vanuit de vrijheidsgedachte wel een minpunt dat de patiënt niet met absolute zekerheid het recht heeft op eigen keuze van arts, behandeling en medicatie. Wat dat betreft lijkt dit nieuwe systeem, voor zover ik het begrijp, op een Amerikaanse Health Maintenance\Management Organization (HMO), waarbij de verzekeraar bepaalde artsen en ziekenhuizen contracteert en bepaalt welke behandelingen een patiënt krijgt.
  Ik zou meer zien in een verzekering, met weliswaar een acceptatieplicht (voor meer vrijheid ben ik psychologisch immers niet helemaal "klaar"), maar dat de verzekeraars ook verplicht zijn om alle noodzakelijke (levensreddende) behandelingen door iedere arts en voor iedere prijs die de patiënt kiest te vergoeden. Daar staat dan wel tegenover dat ook voor het basispakket de verzekeraar de premies en het eigen risico binnen een betaalbare bandbreedte mag variëren. Dan kan de verzekeraar de patiënt stimuleren om voor een bepaalde arts of behandeling te kiezen, door daarvoor geen eigen risico of een lagere premie te rekenen, maar de patiënt kan wel zelf kiezen voor een duurdere behandeling of arts.
  Niet echt liberaal, ik geef het toe, maar het lijkt me wel ietsje vrijer dan het systeem van Hoogervorst.

 3. Bij de Vrijspreker hebben ze nog nooit gehoord van de zwarte markt.

  Volgens Karl Popper is totalitarisme, “the demand for the unchallenged domination of one class over the rest” (“The Open Society”, Princeton UP , 5de herz. uitg., I, p.108)
  Voor Hayek betekent de Rechtsstaat “that a government must never coerce an individual except in the enforcement of a known rule” en impliceert dit dat “all laws conform to certain principles” (“The Constitution of Liberty”, University of Chicago Press, p. 205).
  Een totalitaire rechtsstaat, wat is dat dan? Wat voor principers gelden daar?
  Bij de Vrijspreker weten ze ook niet wat voor begrippen ze gebruiken.

  Het is gemakkelijk om dat allemaal te verwijten aan de Vijand.
  Wie is de Vijand eigenlijk?

  Schaf de staat gewoon af en zoek ondertussen je toevlucht tot de (zwarte) markt.

  Neen, het is plezanter van alles op de rug van de Vijand te werpen. Is dat omdat de Duitsers niet tegen de EU- grondwet gestemd hebben wat dan tot racisme tegenover Duitsland leidt?

  Zoals Hub schreef:
  Dit is een artikel dat uitstekend geschikt is om aan alle vrienden en bekenden door te sturen.
  Harry, wat kunnen we verder DOEN?

  Ga morgen naar de zondagmarkt en koop daar 20 gram verstand a.u.b.

 4. [1]
  Hub,
  Het ligt voor de hand dit artikeltje door te sturen naar vrienden en bekenden. Maar ik moet toegeven, dat ik net zomin als de meeste rechtstreeks betrokkenen en hun besturen niet goed op de hoogte ben van alle ins en outs. Want de discussie wordt door de overheid gewoon niet in het openbaar gevoerd. Maar de hierboven genoemde feiten geven meer dan voldoende aanleiding om deze voorstellen Grondig te wantrouwen.
  Net als bij de EU "Grondwet", is weer sprake van een verraderlijke overval. Het idee voor de basisverzekering en de uitwerking stamt uit Paars II (het tweede kabinet Kok).
  Daar komt voor mij bij, dat ik voor mijn gevoel te weinig in de gelegenheid ben geweest om mij er echt voldoende en tijdig in te verdiepen. (Bovendien heb ik momenteel problemen met de toegang tot de verschillende sites).
  Wat mij betreft zou geprobeerd kunnen worden Mevr. Hannie van Leeuwen (CDA) te benaderen. Dat lijkt me iets voor jou, tenzij je het aan iemand anders wilt overlaten.
  Want die speelt in het Eerste Kamerdebat een cruciale rol. Ze heeft aan het eind van het debat van 7 juni min of meer gezegd, dat ze "na aanvaarding" iedereen van de noodzaak van de nieuwe wet zou kunnen overtuigen.
  Dat zou ik niet meer willen meemaken. Ik overweeg sterk om mij in dat geval op te geven als gemoedsbezwaarde. En dat zouden meer mensen kunnen doen.

  Groet,
  Harry

 5. Ik verwacht dat er interessante rechtzaken zullen komen, aangespannen door mensen die invalide worden omdat een verzekering een dure goede behandeling weigert. De WAO boete gaat toch naar diens werkgever.

  Die nieuwe verzekering is een mooi staaltje paternalisme. Ik snap ook niet waarom het zo ingewikkeld moet zijn. Als ze het ziekenfonds gewoon afschaffen kan iedereen zich particulier verzekeren waar hij/zij wil? Alleen zijn er voor zo’n systeem geen overheidsbureaucraten nodig… Hooguit dat sociale diensten een collectieve verzekering moeten regelen voor bijstandtrekkers.

 6. Laten we gewoon die hufters in het kabinet hun macht ontnemen en in een container stoppen op weg naar Combadja. Enkele reis.

 7. [3]
  Beste dorpsidioot,
  "Volgens Karl Popper is totalitarisme, "the demand for the unchallenged domination of one class over the rest" ("The Open Society", Princeton UP , 5de herz. uitg., I, p.10
  Voor Hayek betekent de Rechtsstaat "that a government must never coerce an individual except in the enforcement of a known rule" en impliceert dit dat "all laws conform to certain principles" ("The Constitution of Liberty", University of Chicago Press, p. 205)."

  Een totalitaire rechtsstaat, wat is dat dan? Wat voor principers gelden daar?
  Bij de Vrijspreker weten ze ook niet wat voor begrippen ze gebruiken.”

  Het eerste werk heb ik gelezen en in de kast staan. Met die definitie van totalitarisme kan ik wel instemmen. Ook de huidige politici denk ik, zullen die definitie wel moeten bevestigen.

  Het begrip rechtsstaat valt in twee definities uiteen:
  1) Staat, in de betekenis die we nu aan het woord toekennen, is een organisatievorm, waarin over de bevolking binnen een bepaald territoir macht in de zin van hoogste soevereine macht wordt uitgeoefend (M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, R.J.G.M. Widdershoven: “Beginselen van de democratische rechtsstaat”, 5e ed. 2001, p. 39.)
  2) Recht, tot einde 18e eeuw: het geheel van uit de traditie overgeleverde rechtsaanspraken; sedertdien: recht ontstaat door een rechtscheppende handeling (positief recht), m.a.w. door een wetgever. Het traditionele overgeleverde recht geldt nog slechts voor zover het door de wetgever gestelde positieve recht dit toelaat of er naar verwijst (id., p. 40).
  (…)
  Binding van het overheidsgezag aan het recht biedt onvoldoende waarborgen, wanneer de wetgever zelf naar willekeur rechtsregels in het leven kan roepen. De positiviteit van recht levert een extra risico op: als gevolg van de positiviteit verdwijnen de traditionele waarborgen, die aan het overgeleverde recht kunnen worden ontleend. Een soevereine wetgever die nergens aan gebonden is kan tot ernstige ontsporing leiden, zoals Hitler-Duitsland heeft aangetoond. (…) Wetgeving machtigde toen tot de stelselmatige massavernietiging van mensen (p. 41).

  Quod erat demonstrandum.

  Cheers,
  Harry

 8. [7] Ik neem er akte van dat voor Harry, het binnen een rechtsstaat mogelijk is dat er een soevereine wetgever is die nergens aan gebonden is. (De Vrijspreker mikt op kwantiteit, niewaar,niet op (liberteire) kwaliteit en laat iedere zatte kees maar alle onzin uitkraaien die hij/zij wil. Dit is dan het resultaat.)
  Harry poneert het rechtspositivisme (Is dat ook al verenigbaar met een Rechtsstaat?) en citeert dan positivistische auteurs.
  Harry zou misschien eens het artikel “Meta, macht en juristen” van Alex Jettinghoff
  http://users.ugent.be/~frva
  dat zojuist aan Frank van Dun werd aangeboden naar aanleiding van zijn ontslagneming van de Maastrichtse rechtsfaculteit, moeten lezen. Andere artikelen van Frank zelf op zijn website ook.
  En waarom kon “Na eeuwen van vrije markt en na decennia van afglijden (sinds de Duitse bezetting) …” niet luiden “Na eeuwen van vrije markt en na decennia van afglijden (sinds de Tweede Wereldoorlog) …”? Ah nee, want dan kan Harry niet op den Duytsch schieten.
  By the way, wat doe je met de Nederlandse bezetting van het Koninkrijk der Nederlanden. Ah nee, Harry is enkel tegen de EU en haar Duytsche motor.
  Van principes gesproken. En wij drinken, drinken, drinken tot we allen zatte kezen worden.
  Van enige nuchterheid is bij Harry geen sprake.

 9. [8] Uit intellectuele eerlijkheid moet ik er wel aan toevoegen dat wijlen Robert Nozick (u weet wel, die vent van “Anarchy State and Utopia”) ons leert dat ook Karl Raimund Popper een LOGISCHE positivist is wiens wetenschapsleer (theory of science) inconherent is.
  (Robert Nozick, ” Invariances – The Structure of the Objective World”, The Belknap Press of Harvard University Press, 2001, p.103).

  Zoveel is zeker, Popper’s totalitarisme-theorie behoort niet tot de wetenschapsleer.
  LOGISCH positivisme leidt echter wel (automatisch) tot RECHTSpositivisme. Hier wringt het schoentje natuurlijk betreffende het totalitarisme. Leidt positivisme niet automatisch tot totalitarisme waarin, om Hayek betreffende de rule of law (dus strict genomen niet betreffende de Rechtsstaat, met Duitse hoofdletter aangezien het begrip onvertaalbaar is in het Engels)
  “no law must conform to any principle”.

  Hoe kan een totalitaire staat dan een rechtsstaat zijn?

 10. CORRECTIE
  …om Hayek betreffende de rule of law (dus strict genomen niet betreffende de Rechtsstaat, met Duitse hoofdletter aangezien het begrip onvertaalbaar is in het Engels) TE PARAFRASEREM
  "no law must conform to any principle".

 11. Ik betaalde eerst 29 gulden voor het ziekenfonds (dat is normaal(voor die tijd))toen betaalde ik 29 euro en nu betaal ik 60,60 euro (ziekenfonds)en volgend jaar ???

 12. 29 euro ??? Ik betaal met mijn vrouw
  E 312,- p/mnd bij de FBTO waar heb je het over ??

 13. Die marktwerking die deze nieuwe verzekeringsvorm zou dienen is nog niet aanwezig omdat het pakket nog zeer uitgebreid is. Doel is natuurlijk na invoering het basispakket geleidelijk uit te kleden en de verzekerde over te leveren aan de "marktwerking" van de aanvullende verzekeringen. Dat lijkt mij duidelijk. Dus, die basisverzekering wordt niet duurder dan bij de invoering in januari 2006 maar het verzekerde pakket zal wel steeds kleiner worden. Als dat kleiner worden erg hard gaat zal het ook wel goedkoper worden. Particuliere zorgverzekeraars zien de toekomst wel rosekleurig in want het vooruitzicht is natuurlijk prima. Persoonlijk vind ik marktwerking toepassen op elk gebied, zoals de overheid al jaren initieert, een laakbare overlevering aan het recht van de sterktste (lees rijkste).

 14. [13]
  Mebl,
  "Dus, die basisverzekering wordt niet duurder dan bij de invoering in januari 2006 maar het verzekerde pakket zal wel steeds kleiner worden."
  Zoals de portie friet ook steeds kleiner wordt.

  De overheid doet alleen net alsof zij marktwerking initieert. Maar niets is minder waar: zij "reguleert" marktwerking. Dat is een innerlijke tegenspraak (contradictio in terminis). Bij nadere beschouwing vindt in de Zvw geen effectieve regelgeving plaats en dat kan ook niet: hoe meer regelgeving, hoe meer mogelijkheden om eraan te ontkomen. M.a.w. er is helemaal geen sprake van echte marktwerking. Zodra de overheid marktwerking "reguleert" wordt de markt verstoord.

  Overigens wordt dit soort prijsinflatie door monetair beleid van de overheden stelselmatig in de hand gewerkt. Lees bijvoorbeeld over de kredietexpansie door de ECB in het artikel "Prijsstabiliteit" van Albert Spits.

  http://www.vrijspreker.nl/b

  Groet,
  Harry

 15. "Persoonlijk vind ik marktwerking toepassen op elk gebied, zoals de overheid al jaren initieert, een laakbare overlevering aan het recht van de sterktste (lees rijkste)."

  Dit is nu zo’n typische spraakverwarring. Marktwerking is iets anders da de markt het werk te laten doen. Marktwerking: de overheid staat een heel klein beetje vrijheid toe.
  De Markt: Volledige vrijheid, zodat iedereen er beter van wordt.

  Jammer dat het zo moeilijk is uit te leggen dat de overheid zijn handen af moet trekken van de gezondheidszorg.
  De belangrijkste voorwaarde voor goede gezondheid is goede voeding. Kijk maar naar de hongergebieden in Afrika, daar zijn de mensen erg ongezond.

  Nu is het de voeding die we nauwelijks hebben gereguleerd, althans, iedereen is vrij om zijn geld aan díe voeding uit te geven zoals hij dat wil. En dat gaat prima! Ja, sommige mensen eten te vet, anderen eten niet genoeg groenten, maar dat is ieders eigen keuze. Er is in ieder geval genoeg voedsel, in genoeg keuze, en voor iedereen betaalbaar.

  Zo ook met gezondheidszorg. Laat het vrij, en er zal genoeg zijn voor iedereen. Dat er dan miljonairs zijn die mooiere verpleegsters hebben en hoogpolig tapijt in hun ziekenhuiskamer is toch niet erg?

Comments are closed.