De tweede kamer is een verzameling van een aantal politieke clubjes, die binnen de kamer eigenlijk altijd als blok optreden. Zodra het belangrijk wordt treedt de fractievoorzitter op als woordvoerder, en alle kamerleden volgen deze woordvoerders getrouw. Terwijl in artikel 67 van de Nederlandse grondwet toch heel duidelijk, vermeld staat dat “Leden (van de tweede kamer) stemmen zonder last”.

Zonder last wil niks anders zeggen dan dat men zijn of haar eigen geweten dient te volgen. Dat is lastig voor een politicus, ik geef het toe, want wie heeft ooit een politicus met geweten ontmoet?

In feite is dit een erg vreemde situatie, want uit de psychologie kennen we het fenomeen “groepsdruk”. Dit begrip houdt in dat mensen binnen een groep vrijwel altijd hun leider volgen, zonder zelf na te denken. We zien dit fenomeen bij randgroepjongeren waarvan er ééntje besluit een overval te plegen, en de hele groep volgt. Meestal uit angst om anders uit de groep te worden verstoten. Vergelijkbaar was de groepsdruk bij de Nazi’s en de Sovjets, waar hele systemen werden ingericht om mensen te vermoorden, en onder druk van de groep deed vrijwel iedereen mee.

In de 2e kamer staan alle leden in feite onder een zelfde soort groepsdruk. Ze zijn onderdeel van een fractie, waarbij ze zelden of nooit het risico durven te nemen om een andere mening dan die van de groep te uiten. Een enkele uitzondering zoals Ali Laszrak, Geert Wilders en recent Hilbrandt Nawijn toont lef, en besluit tóch zijn eigen mening te ventileren. Het gevolg is duidelijk: ze werden allen verstoten uit hun groep.

Het vreemde is dat de leden van de tweede kamer, de fractievoorzitters incluis, volgens artikel 60 van de grondwet trouw beloven aan de Grondwet. Een grondwet die ze vervolgens direct vertrappen door zichzelf in fracties op te delen, en groepsdruk op te leggen aan die leden van de fractie. Daarmee artikel 67 teniet doende, het artikel dat stelt dat de leden zonder last dienen te functioneren. Een rare situatie.

Maar is dat erg? Ja, dat is zeer ernstig. Want daarmee verwordt de democratische controle, en dát is de rol van de tweede kamer, tot een spelletje van slechts een klein groepje fractievoorzitters. Als het er echt om gaat zijn zij het die beslissen, meestal ook nog in overleg met hun collega fractievoorzitters. Van controle op de regering is op die manier geen sprake meer, terwijl tal van kamerleden er voornamelijk voor de sier zitten, de zogenaamde backbenchers.

In feite is hier vrij eenvoudig iets aan te veranderen. Door invoering van een geheim stemsysteem in de tweede kamer zou ieder kamerlid plots weer evenveel te zeggen hebben bij stemmingen, en hoeft zich geen zorgen meer te maken over de groepsdruk van de fractie waartoe hij behoort. Een geheime stemming is verder het ideale middel om kamerleden weer meer betrokken te krijgen bij hun kiezers. Ze kunnen immers serieus het verschil maken in een stemming, iets dat ze nu niet kunnen. Alle mooie, en vooral dure en ingewikkelde, D66 plannen voor democratische vernieuwing kunnen daarmee de prullenbak in, als de 2e kamer zich weer eens aan de grondwet zou houden.

Dit is maar een heel klein onderdeel van wat er allemaal verandert moet worden in Den haag en de Nederlandse politiek. Maar wél een onderdeel dat niets kost, snel resultaat geeft, en de politiek verlevendigt. Er is eigenlijk maar één reden waarom men dit niet zou invoeren. Die reden is duidelijk: de fractievoorzitters verliezen daarmee hun macht. En zij zijn het nu net die op dit moment dit soort belangrijke veranderingen behandelen. Wat was ook alweer de reden dat politici hun baan ambieerden? Het streven naar macht.
De kans dat zo’n goed en eenvoudig plan dus wordt aangenomen is daarmee verwaarloosbaar. En dat toont meteen weer het failliet van de huidige politiek aan.

21 REACTIES

 1. Kim,

  Dat klinkt op het eerste gezicht heel goed, maar heb je al bedacht dat zo’n systeem het ook voor de kiezer onmogelijk maakt om te zien of zijn partij of volksvertegenwoordiger zich aan het beloofde programma houdt?

 2. We moeten nooit vergeten dat Nederland een regentesk land is met op machts beluste politici. Ik vind de term ‘volksvertegenwoordiger’ daarom een affront, omdat zij helemaal niemand vertegenwoordigen behalve hunzelf en de partij. Daarom was dat referendum zo’n openbaring in binnen- en buitenland en toonde het definitief het failliet aan van de Nederlandse politieke elite.

 3. Als het op volksvertegenwoordigen aankomt dan kan de Tweede Kamer beter bevolkt worden met afgevaardigden van de ANWB en Natuurmonumenten om maar iets te noemen. Die hebben in ieder geval nog enigzins een achterban. Geheim stemmen zou op zich aardig kunnen zijn om de kadaverdiscipline te doorbreken. Helaas heerst het eigen belang in Den Haag. Het volk moet met wat cosmetische aanpassingen getemd worden waarna men weer vrolijk op de oude voet door kan gaan.

 4. [1]

  Alsof politici zich ooit aan hun partij-programma’s/verkiezingsbeloftes houden…

 5. [3]
  De ANWB is een doodgewone belangenvereniging en DUS een verlengstuk van de overheid.

 6. Ik zeg ook niet dat ik het systeem van "vertegenwoordigende democratie" een warm hart toedraag, en ik weet dat politici zich nooit aan hun programma houden, maar onder het huidige systeem zouden geheime stemmingen het helemaal onmogelijk maken om te zien wie zich enigszins aan zijn\haar programma houdt.
  Ik prefereer momenteel toch referenda. Ze zijn wellicht niet minder populistisch, maar de "volksvertegenwoordigers" hebben inmiddels wel aangetoond niet minder populistisch te zijn dan het gewone volk. Bovendien kosten ze bakken met geld en hebben veel te veel vrije tijd om onzinnige regeltjes en wetten te bedenken. Als ze al eens "boven" het volk staan, gaat het om het doordouwen van zulke onzinnige regels of grondwetsverdragen die nooit het vereiste aantal handtekeningen voor een referendum zouden hebben gehaald, en al helemaal niet de instemming van het volk hadden gekregen.

 7. [6] "A democracy is nothing more than mob rule, where fifty-one percent of the people may take away the rights of the other forty-nine." (Thomas Jefferson)

  "Democracies have ever been spectacles of turbulence and contention; have ever been found incompatible with personal security or the rights of property" (James Madison)

  A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves money from the Public Treasury. From that moment on, the majority always votes for the demagogue promising the most benefits from the Public Treasury with the result that a democracy always collapses over loose fiscal policy always followed by dictatorship." – Alexander Fraser Tyler, "The Decline and Fall of the Athenian Republic"

  "A man is none the less a slave because he is allowed to choose a new master once in a term of years." (Lysander spooner)

  Democratie is een slecht en verdorven idee.Al in de Griekse oudheid ervoer men dat "democratieën" uitmonden in
  "mob rule" , gelegaliseerde plundering(en uiteindelijk dictatuur) doordat demagogen , door het minvermogend deel van de bevolking te beloven dat ze geld gingen krijgen dat moest worden opgehoest door het meervermogend deel, werden verkozen.
  Democratie geeft aan Jan Rap en zijn maat het instrument om legaal ander te
  rippen van hun (vaak zuurverdiend) geld.
  Dit mechanisme is al waargenomen (en ertegen gewaarschuwd) door bijv Aristoteles of door Thucydides en Polybios en grote denkers doorheen de geschiedenis hebben krachtig gewaarschuwd tegen "democratie" (zie eerdere citaten).
  Het is pas met de neurotische gigolo-"wannabe philosophe" JJ Rousseau en de
  satanist-klaploper Karl Marx dat hier verandering is ingekomen.Deze beide "heren" zijn de vaders van de
  moderne "democratie" en het resultaat
  is er dan ook naar.

  Meer over "democratie" zie :

  http://www.c4cg.org/republi

  http://www.libertocracy.com
  Een eerste aanpassing in de goede richting zou kunnen zijn een beperking van het stemrecht tot wie effectief belasting betaalt : no representation without taxation,ook zou wie voor de overheid werkt tijdelijk z’n stemrecht kunnen worden ontnomen om belangen- vermenging te voorkomen, een derde punt is het uitsluiten van communisten en socialisten van machtsdeelname : hun programma is "roof middels dictatuur", ze moeten niet in de gelegenheid worden gesteld dit programma te kunnen realiseren : men moet de wolf niet op de schapen laten passen dus al wie lid is (geweest) van SP, groen slinks, PvdA, enz… zoals de NSB’ers na 1945 hun politieke rechten afnemen…

  verder onbezoldigd maken van overheidsambten, herschrijven van de
  grondwet waarin eigendomsrechten,laissez-faire capitalisme , vrij wapenbezit hun plaats krijgen en zeer hoge drempels worden opgeworpen vooraleer de
  belastingen kunnen verhoogd worden.

  En uiteraard ,afslanking van het overheidsapparaat (fortuyn was voor 25 % minder ambtenaren, wilders
  voor 50 % : ik stel als compromis 25 +
  50 voor dus 75 % minder ambtenaren en overheidscontractors, uiteraard weerspiegeld in 75 % minder belastingen…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [7]
  Cincinnatus,

  Dat laatste ben ik het uiteraard mee eens, maar alleen belastingbetalers laten stemmen, of de hoeveelheid stemrecht laten afhangen van de hoeveelheid belasting die je betaalt, zou wel eens een net zo negatief effect kunnen hebben als het mob-rule principe. Je kunt je wel voorstellen wat de rijken der aarde zouden doen als zij het volledig voor het zeggen hebben: hun rijkdom koste wat het kost behouden. Ik zie nu Bill Gates al een wetsvoorstel indienen om Microsoft het monopolie te geven voor alle computersoftware, of op zijn minst een eeuwig patent te krijgen voor Windows en dergelijke.
  Ik blijf voorstander van een beperkte democratie, waarbij de liberale grondwet of nationale wet alleen veranderd kan worden bij een grote meerderheid. Als er altijd een 2/3 (of 3/4 of 9/10) meerderheid nodig is om de grondwet te veranderen, is niet alleen de rijkere 1/3 van de maatschappij beschermd tegen de armere 2/3, maar ook de armere 1/3 tegen de rijkere 2/3. En het geven van gelijke burgerrechten aan alle burgers, of ze nu links, rechts, fundamentalistisch, groen of liberaal zijn, creëert ook de indruk dat niemand door het systeem wordt gediscrimineerd, achtergesteld, of uitgesloten.

 9. [8] Owl,

  Iemand heeft het recht om met z’n leven en eigendom te doen wat hij/zij
  goed dunkt of nodig acht maar ik erken
  niet dat er zoiets als een recht bestaat om anderen arm te taxen of het
  recht op zelfverdediging te ontzeggen.

  Sossen en commies mogen met hun (eerlijk verdiend) geld uitvoeren wat
  ze willen en als ze willen mogen ze in
  een kibboets, commune of klooster collectief gelukkig gaan zitten wezen
  en daarbij anderen uitnodigen om op
  vrijwillige basis hun paradijsje te
  vervoegen.

  Echter ik erken op geen enkele manier
  (al zou het gestemd worden door 99,99 %
  van de bevolking) hun recht op mij
  bijv het gebruik van bepaalde medicijnen te verbieden, het bezit van een wapen te verbieden, me de vruchten
  van m’n arbeid te ontnemen in ruil
  voor crapdiensten die ik niet gevraagd heb of zelfs ronduit immoreel vind,me te verplichten me te associëren met lui met wie ik me niet wens te associëren enz….

  Ik zie niet in waarom lui die van ter voren bekend maken dat ze andermans recht op "Life, liberty and property"
  met de voeten zullen treden en die aanhang werven met de belofte dat ze
  anderen van hun property zullen rippen
  en hun leven zullen bepalen het makkelijk moet worden gemaakt om dit sinister doel te bereiken…

  Wie luidkeels loopt te roepen dat als hij éénmaal de macht heeft anderen gaat knechten en rippen, disqualificeert zich daarmee voor een
  overheidsfuntie want de enige legitieme funktie van overheid is het beschermen van "life, liberty and property"

  Hetgeen lui als Bos, Marijnissen en tutti quanti beogen en openlijk nastreven, is ronduit immoreel en crimineel.Hun politieke partijen
  (evenals de meeste anderen) zijn
  in mijn ogen dan ook niks anders dan
  "misdadigerssyndicaten" en nee , ik
  ben niet verplicht de maffia een handje te helpen door hun een revolver
  te geven.

  Als Bos in een commune wil leven en anderen wil overtuigen hem daarin te
  volgen,dat recht heeft ie en mijn zegen krijgt ie maar als hij van het land één grote commune wil
  maken en onwilligen (zoals ik) dwingt
  om aan die ongein mee te werken en mee te betalen,is ie,democratisch gekozen of niet, een tyran en despoot
  en verdient 1000 maal de strop !!

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [10]
  Cincinnatus,

  Daar ben ik het grotendeels mee eens, maar we leven wel in deze realiteit, en dat vereist een politiek systeem dat de rechten van iedereen waarborgt. Een systeem dat de wensen van het overgrote deel van de maatschappij negeert zal, zeker als het vrijheid van wapenbezit en organisatie heeft, niet lang standhouden, of hoogstens ten koste van diezelfde vrijheid voor een groot deel van de maatschappij.
  Misschien is het slap, maar daarom, en omdat ik me toch iets veiliger voel bij een eenvoudig vangnet voor het geval dat, prefereer ik toch een wat haalbaarder systeem, wellicht als tussenstap naar een echt liberale maatschappij, waarin grotendeels je rechten zijn gewaarborgd, met name die op leven en vrijheid, en waarin het recht op eigendom zoveel mogelijk wordt gehandhaafd, maar er wel een zekere mate van sociale voorziening is in de vorm van een basisinkomen of bijstand. Wellicht dat jouw geheel belastingloos systeem ook kan werken, maar wie zal zo’n systeem in gaan stellen? Een democratisch politicus die een meerderheid achter zich moet krijgen? Een dictator, waarbij het risico op machtsmisbruik op de loer ligt? En wie moet de rechten dan handhaven, en wie gaat dat betalen? En welke instantie bepaalt de preciese invulling en evt. schending van die rechten? Je blijft hoe dan ook op een soort overheid uitkomen, al was het maar om de anarchistische particuliere rechthandhavingsinstanties tegen elkaar te beschermen. In Somalië heerst nu een soort anarchie, en daar hebben de warlords het voor het zeggen. Individueel bezit van wapens is daar ongetwijfeld mogelijk (geen instantie die het kan controleren), maar in je eentje begin je weinig tegen een groep huurlingen. Democratie, maar dan wel met een sterk beperkende grondwet die zoveel mogelijk burgerlijke vrijheid garandeert, is volgens mij de enige manier om een maatschappij relatief vreedzaam te organiseren. En dan moet je toch rekening houden met de (grote) meerderheid.
  Maar wellicht heb jij een oplossing?

 11. [11] Owl,

  Op mijn beurt ben ik het nu grotendeels met je eens : ook ik meen dat er uiteindelijk altijd wel een soort overheid overblijft.

  Als het aan mij lag, was dat een minimale overheid…zoiets als het gezag dat de US-government begin 19de eeuw uitoefende over the Wild West,
  defensie en handhaving van de rechtsorde en dat was het zo’n beetje.

  Hoe deze minarchie te behouden en te
  verhinderen dat ze uitdijt zoals
  overheden altijd plegen te doen,is
  weer een volgend punt.

  Deze regering bekwamen we door het
  bestaande regime (gewapenderhand) omver te werpen, gevolgd door bijltjesdag of zoals Jefferson ooit zei : ""From time to time, the tree of liberty must be watered with the blood of tyrants and patriots."Ik ben wat dat betreft geen sentimenteel mens (weer een slechte aantekening bij in m’n AIVD (BVD) dossier 😉 ).

  Echter deze discussie is een theoretische daar het nu niet aan mij ligt en het mij (tot mijn spijt) bijzonder onwaarschijnlijk lijkt dat ik nog es een revolutie (een echte revolutie zoals de opstand tegen Filips II of king George) in de lage
  landen of het Westen mee maak…de tijd is er gewoon niet naar (en om
  in m’n eentje het parlement te bestormen, lijkt me ook maar niks).

  Tot nader bericht steun ik dan maar
  stappen in de goede richting : bewegingen of personen die de Staat
  willen ontvetten en de macht van de
  politiek willen terugdringen en daarbij van tervoren niet helemaal kansloos zijn,hebben mijn steun.
  Beter een half ei dan een lege dop.

  Hetgeen jij voorstelt, is allicht een
  verbetering tov wat er nu is dus als je erin slaagt dat in te voeren, mijn zegen heb je 🙂

  In Somalië schijnt de situatie ondertussen behoorlijk gestabiliseerd te zijn en trekt men zonder formele regering behoorlijk z’n plan (tenminste dat is wat ik ervan heb gehoord).

  Wat belastingen betreft : ik ben in principe tegen alle belastingen behalve een (bescheiden) belasting op
  het bezit van grond (mijn standpunt hierover is enigzins te vergelijken met dat van de geolibertarians http://en.wikipedia.org/wik… of http://members.aol.com/_ht_… ).

  Maar ook hier ben ik niet zo fanatiek : een politicus die ervoor ijvert dat ik inplaats van +6 maanden
  per jaar voor de Staat werk maar 4
  maanden voor de staat zou werken (hetgeen principieel bekeken natuurlijk nog steeds stinkt), heeft toch mijn sympathie en steun.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. [12]
  Cincinnatus,

  Ik denk dat ik nog minder kans maak dan jij om in mijn eentje de wereld te veranderen. 😉
  Ben jij een Georgist? Dat had ik niet helemaal verwacht. Ik dacht eerder dat je in de richting van het totaal belastingloze anarcho-kapitalisme zat. Ik moet zeggen dat ik al wat langer geïnteresseerd was in zaken als landbelasting of belasting op minerale bronnen (zoals de winning van aardolie, goud, e.d.). Zelfs bij een meer dan minimale belasting heeft het bepaalde voordelen, zowel voor de burger als voor de overheid. Geeft ook heerlijk veel privacy en minder rompslomp, omdat de overheid niet in je financiële transacties hoeft te wroeten. Nadeel is wel dat de overheid, als ze eenmaal de smaak te pakken heeft, de belasting op land flink kan opschroeven, het is namelijk niet te ontduiken, behalve als je emigreert.
  Het schijnt in Somaliland (een niet erkende staat) redelijk goed te gaan, maar dat heeft dan ook wel een regering. Ik zag laatst een programma over Afrika met die Bob Geldof, waarin hij de "centrale bank" van Somaliland bezocht: een open markt met daarop kilo’s aan oud-papier waar dollars en euro’s konden worden gewisseld tegen een dik pakket plaatselijk geld. Hoe vrij deze markt was kon ik niet helemaal ontdekken, want ik ben daarin geen expert. De rest van Somalië lijkt op zich ook niet dramatisch slecht te gaan, maar je hebt wel te maken met gewapende bendes. Dus echt de ideale kapitalistische anarchie lijkt het me op eerste gezicht ook niet. Maar wie weet blijkt het alsnog te werken. En veel van de centrale autoriteiten in andere derdewereldlanden hebben net zo min iets te zeggen over hun bevolking. Landen als Ethiopië hebben daarentegen een uitstekend werkende bureaucratie, die ieder privaat initiatief aan de "juiste regulaties" onderwerpt, en zijn dientengevolge dan ook straatarm. Dus wie weet streeft Somalië straks de rest van Afrika voorbij. Maar ik vermoed dat er toch wel een minarchistische overheid nodig is.

 13. [13] Owl,

  Nu we hier gezellig keuvelen, ergens
  in een vergeten thread, wil ik je
  iets bekennen op voorwaarde dat je het
  aan niemand verder vertelt : namelijk : ik ben nooit helemaal overtuigd ben geraakt van de juistheid van de libertarische theorie over de inbezitname van grond (namelijk dat de
  eerste ingebruiknemer een onvoorwaardelijk recht heeft op die grond).Ik voeg er meteen aan toe dat
  ook het socialistisch alternatief dat
  grond eigendom is van de mensheid, het
  collectief mij nooit heeft overtuigd
  maar toch….

  Het is een beetje als de pastoor die twijfelt aan het bestaan van God.

  Ik heb gelezen wat lieden zoals Rothbard,Nozick e.a. daarover schreven en daar zit allemaal wel iets in maar
  uiteindelijk ben ik niet overtuigd dat wie het eerst een lap grond afbakent
  daarmee met uitsluiting van anderen een moreel recht heeft op het absolute en onschendbare eigendom van die grond.

  Ik bedoel : mijn kat bakent zich ook een territorium af hetgeen ze als het hare kan beschouwen…TOT er een andere kat komt die sterker is en m’n kat in een gevecht verslaat en het territorium inpalmt.

  Het recht op het eigendom van
  in bezit genomen grond is in de natuurtoestand uiteindelijk slechts
  geldig voor zover men sterk genoeg is
  dat recht te verdedigen en af te dwingen of anders gesteld : "Might creates right".

  Daar komt nog bij dat de grondverdeling zoals die nu tot stand is gekomen uiteindelijk ook berust op
  geweld…de Batavieren werden verdreven door de Romeinen,de romeinen door de Franken,allerlei vechtende edelen, onteigeningen enz… Op een gegeven moment heeft men de bestaande
  toestand bevroren en gezegd vanaf nu :
  erkenning van de status quo en vreedzame overdracht middels koop en
  verkoop…Het gevolg is dat iemand geboren in een adelijke familie hele landerijen kon erven terwijl iemand geboren in een arm gezin in een lekkend huurwoninkje zat…en de grootgrondbezitter kan zeggen : ik heb het eerlijk ge-erfd van mijn vader en mijn vader heeft het ook eerlijk ge-erfd van mijn grootvader en die van mijn overgrootvader en die heeft het eerlijk gekocht van meneer zus die het
  eerlijk had ge-erfd van zijn vader en
  die heeft het verkregen door de oorspronkelijke Keltische bevolking die de grond bezat over de kling te jagen en middels geweld de grond in
  bezit te nemen….

  Al zou de theorie van de "eerste-in-bezit-name" kloppen, is de praktijk bij de grondverwerving in Europa zo
  dat je uiteindelijk altijd terecht komt bij een "roofridder" die de
  originele eigenaars heeft verdreven.
  Logisch doorgeredeneerd op de stelling dat het eerste gebruik van grond een absoluut recht creëert,is de verkoop van met geweld van de eigenaar ontnomen gronden heling ook als het 20 geslachten na de oorspronkelijke roof geldt.

  Nu valt in praktijk natuurlijk de
  erfgenaam van de Cro Magnon-mens die
  als eerste de grond beploegde waar nu
  bijv jouw huis staat niet meer te achterhalen maar principieel maken deze
  bedenkingen wel dat de huidige situatie m.i. uiteindelijk iets willekeurigs is.

  Dat er zich een systeem van privaat grondbezit is gaan vormen,komt omdat
  grondbezitters elkaar over en weer
  zijn gaan erkennen en er een rechtssysteem is gegroeid waarin het
  privaat bezit van grond werd erkend
  en beschermd.

  Wie grond in bezit heeft, heeft grond
  in bezit omdat er een rechtssysteem bestaat dat zijn claim als rechtmatig
  erkent…men probeert dit rechtssysteem een stevige ethische onderbouw te geven door de leer dat de
  eerste gebruiker een absoluut recht
  op de grond verwerft maar 1)deze theorie blijkt in strijd met de natuurtoestand waar slechts het "recht
  van de sterkste geldt" en 2)uit deze
  theorie volgt juist dat het gros van
  het huidige grondeigendom juist onrechtmatig verworven is.

  Nu lijkt privaat-bezit van grond me
  utilitair een stuk wenselijker dan zogenaamd "collectief bezit van grond"
  (waatrbij niemand iets heeft aan "collectieve gronden" behalve de
  heersende elite)dus ik kan er ergens
  nog wel mee leven maar met Henry George ben ik inderdaad de mening toegedaan dat grondeigenaren als
  bescheiden compensatie dat hun vruchtgebruik van grond wordt erkend
  een belasting zouden moeten betalen die
  dan kan gebruikt worden (samen met wat vrijwillige giften en betalingen van onkosten) om de minarchie te financieren.

  Wat mij betreft, zou die belasting iets zijn zoals hetgeen nu moet betaald worden (waarbij dus alle andere belastingen zouden zijn geschrapt).

  Dus ook in door verlicht minarchisch despoot Cincinnatus de eerste geregeerd (geo)libertaristan zouden principiële archo-kapitalisten reden
  houden tot klagen 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. Cincinnatus,

  Interessant. Ik heb zelf ook wel eens een gedachtenexperiment geprobeerd: stel dat alle grond legaal in bezit komt van een militante milieu-organisatie. Dat lijkt me ook niet echt erg wenselijk, dus ik ben het met je redenatie wel eens.
  Wat bedoel je trouwens met "hetgeen nu betaald moet worden"? Bedoel je OZB (kadastraal inkomen heet dat in België?), of alle huidige belastingen?

 15. [15] Owl,

  Ik doelde dus op het "kadastraal inkomen".Daarnaast bestaat in België
  (en ik dacht ook in Nederland) een
  soort "overdracht- of aankooptax" (in de volksmond "beschrijf" geheten) :
  een belasting van 10 % (of 6 % ) die
  je betaalt wanneer je een stuk bouwgrond of huis aankoopt.

  Deze twee belastingen zou ik (ongeveer op het huidige niveau) laten bestaan
  terwijl al de rest : BTW, inkomensbelasting, successietax, vermogensbelasting, belasting op rente enz… enz… werd afgeschaft.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 16. zonder last?
  de eu grondwet keuren ze goed.
  in een referendum is meer dan 64%
  van de bevolking tegen.
  wie vertegenwoordigd wie?
  zolang we gebonden zijn aan het gezin
  en aan de banken,gaan we al zingend
  ten onder!
  brood en spelen is van alle tijden.
  we financieren onze eigen ondergang,
  en met democratie mag je zelf je beulen kiezen!

 17. [16]
  Cincinnatus,

  Ik denk dat je overdrachtsbelasting bedoelt, maar hoeveel dat is in Nederland weet ik eerlijk gezegd niet.
  Hoe wordt dat kadastraal inkomen in België eigenlijk berekend? Is dat een vast percentage, of bepaalt de gemeente of het gewest dat zelf, net als in Nederland?
  Zelfs al zou de overheid alle huidige belastingen omzetten naar landbelasting, zou het bepaalde voordelen kunnen hebben, al wordt woonruimte en werkruimte dan wel erg duur. Dan is er geen strafkorting meer op arbeid, consumptie, of sparen. In ieder geval geen overheid meer die in je papieren en privéleven gaat zitten wroeten, of vage belastingregels waardoor je zomaar eens tot crimineel bestempeld kunt worden, zelfs al heb je iets per ongeluk niet of verkeerd aangemeld. Dat is mij bijna een keer gebeurd met successiebelasting, omdat de suffige kandidaat-notaris mij niet had uitgelegd dat binnen 8 maanden, ook al hult de belastingdienst zich in stilzwijgen, je zelf maar aangifte moest gaan doen. En het was nog een behoorlijke aanslag ook. Lekkere verassing zo’n jaar na het overlijden van een dierbare.
  Komisch trouwens dat zelfs de belastingdienst zelf haar vorderingen "aanslagen" noemt. Terrorisme is al zo oud als de weg naar Rome. 😉

 18. Owl,

  Het kadastraal inkomen vertegenwoordigt het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens een jaar aan zijn eigenaar opbrengt. Dit wil zeggen de gemiddelde normale netto-huurwaarde van het onroerend goed van één jaar, en dit op het referentietijdstip, in onderhavig geval voor de huidige K.I.’s op 01.01.1975.

  (Netto, want de bruto-huurwaarde wordt verminderd met de lasten die forfaitair op 40 pct. worden geschat voor de gebouwde onroerende goederen en op 10 pct. voor de ongebouwde onroerende goederen.)

  Men baseert zich op dit kadastrale inkomen voor de inning van een jaarlijkse belasting: de onroerende voorheffing.Deze "onroerende voorheffing" wordt door de federale belastingsdienst vastgesteld waarbij enkel gekeken wordt naar het KI en het verder niet uitmaakt waar men woont.De
  opbrengst is (dacht ik) voor de gewesten (dus "Vlaanderen", "Brussel" of "Walonië")

  Daarnaast wordt er door de gemeenten nog een aanvullende belasting geheven : De opcentiemen op de onroerende voorheffing.Dit houdt in dat de gemeente bepaalt dat bovenop de
  OV nog 200 % extra tax wordt geheven : als je dan 50 euro OV zou betalen, betaal je daarbovenop 100 euro opcentiemen en als je 500 euro oV betaalt, 1000 euro opcentiemen.
  Deze opcentiemen variëren van gemeente tot gemeente en het staat de gemeenten
  vrij om zelf de hoogte ervan te bepalen (hetgeen tot woede van socialisten en groenen hier tot verschillende tarieven leidt) :

  http://www.onroerendevoorhe

  Voor een modaal huis ben je gauw zo’n 1000 euro per jaar kwijt aan OV
  + opcentiemen.

  En verder heb je natuurlijk nog allerhande vage taksen, dan weer geheven door de gemeente of het gewest of de Staat of… : zo heb ik een stukje bouwgrond liggen van 8 are waarvoor ik een aanslag van 300 euro kreeg (een belasting op bouwgrond).Het doel van deze belasting was mensen aan te zetten hun braakliggende bouwgrond te verkopen zodat de kinderen van mensen uit "onze" gemeente die graag in de gemeente zouden blijven wonen
  (dat heikneuterige zit er in Vlaanderen diep ingebakken) grond zouden kunnen kopen om te kunnen bouwen in eigen streek.Deze belasting
  leidde tot nogal zware protesten (immers mensen hadden juist een stuk bouwgrond vroeger gekocht met het oog op hun opgroeiende kinderen) en is
  (wonderwel) na 2 jaar opgeheven maar
  ondertussen had de gemeente mij wel voor de hond z’n ballen 600 euro uit m’n zak geklopt (en bij x aantal anderen).

  Pikant detail : de VLD (zogezegd "liberale" partij) had de
  absolute meerderheid.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 19. [19]
  Cincinnatus,

  Dat klinkt vrij complex. Ik geloof dat hier in Nederland juist de provincies "opcenten" heffen bovenop de motorrijtuigenbelasting, en de gemeenten heffen de OZB, waarbij ze volgens mij redelijk vrije hand hebben (vooral naar boven wel te verstaan).
  Prijs je trouwens wat woon- en grondbeleid betreft maar relatief gelukkig dat je in België woont, want hier in Nederland is de bouw van ongeacht welk object stricter gereguleerd dan in een Sovjet-Republiek. Ook hier hebben we bovendien bij verkoop van de (zéér) schaarse bouwgrond (kunstmatig schaars, wel te verstaan), te maken met heikneuterige gemeenten. Zelfs de grote gemeentes hanteren een "eigen volk eerst" principe. Vaak in de vorm van "economische gebondenheid" aan de gemeente waar je wilt kopen.
  Voor acht are grond moet je hier praktisch een vermogende zijn. Je bent dan in ieder geval bijna evenveel geld kwijt aan de grond als aan het huis. Of je moet politieke connecties hebben.

Comments are closed.