Deze belangrijke Amerikaanse nationale feestdag wordt dit jaar wel met iets heel bijzonders “gevierd”. De één miljard jaar oude komeet: “Tempel 1” wordt door een ruimtevaartuig benaderd dat een grote ontploffing op de komeet tot stand gaat brengen. (Deep Impact)

Op die manier willen wetenschappers meer inzicht krijgen in de samenstelling van het binnenste van de komeet. En daardoor weer meer inzicht in het ontstaan van de aarde.

Normaal gaan op die dag heel veel Amerikanen naar vuurwerk kijken. Maar als de NASA de ontploffing op Tempel 1 teweegbrengt, moet dit een nog veel unieker show zijn. Vuurwerk in de ruimte!

We hebben grote bewondering voor deze en dergelijke prestaties die laten zien waartoe de mens in staat is. Maar toch staan we negatief tegenover het gebruik van belastinggeld ervoor.
Natuurlijk kun je een pleidooi houden dat de nieuwe gegevens die de wetenschap op die manier te weten kan komen, goed zijn voor de verdere ontwikkeling van welvaart en gezondheid voor velen.
Toch blijven we de stelling handhaven dat het doel de middelen NIET rechtvaardigt.
———————————————————————–
Hubble Space Telescope
www.nasa.gov/mission_pages/…
www.nasa.gov/deepimpact

22 REACTIES

 1. Mensen die zeggen dat de overheid geld moet uitgeven aan wetenschap (of landbouw, cultuur of wat dan ook) vergeten voor het gemak dat er oneindig veel dergelijke "nuttige" doelen zijn die altijd meer geld "zouden kunnen gebruiken". Geld dat nu eenmaal eindig is. Het is alleen de burger zelf die kan bepalen aan welk oneindig aantal mogelijkheden hij zijn schaarse geld wil besteden.
  We kunnen wel 90% van het BNP uitgeven aan de bestrijding van kanker, ongetwijfeld met geweldig resultaat op dat gebied, maar dan houden we slechts 10% over voor alle andere noodzakelijkheden en zaken die het leven veraangenamen. Dit fenomeen zien we o.a. op Cuba en in Noord-Korea, waar de overheid zoveel geld aan gezondheidszorg, respectievelijk "veiligheid" besteedt, dat alle andere noodzaken tekort komen. Laat staan dat die Cubanen of Koreanen nog iets te besteden hebben om iets leuks te kunnen doen. De stroom valt regelmatig uit, de wegen zitten vol gaten, de huizen storten in, en de voedselproduktie is ontoereikend. Het ironische resultaat is bovendien dat de Cubanen bar weinig "gratis" gezondheidszorg krijgen voor hun geld, en de Noord-Koreanen zijn weliswaar militair gezien "veilig", maar lopen helaas het risico te sterven van de honger.

 2. [1] Hiermee toon je wel duidelijk aan hoe verkeerd het is om over de productie (geld) van anderen te gaan beslissen. En er een zogenaamd "moreel" tintje aan te geven door die beslissing bij "meerderheid" te laten nemen.

 3. http://www.law.indiana.edu/

  enige extracten :

  We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. –That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, –That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security. –Such has been the patient sufferance of these Colonies; and such is now the necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a candid world

  ….

  He has erected a multitude of New Offices, and sent hither swarms of Officers to harass our people and eat out their substance.

  For imposing Taxes on us without our Consent:

  For depriving us in many cases, of the benefit of Trial by Jury:

  For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws and altering fundamentally the Forms of our Governments:

  He has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our constitution, and unacknowledged by our laws; giving his Assent to their Acts of pretended Legislation:

  We, therefore, the Representatives of the United States of America, in General Congress, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do, in the Name, and by Authority of the good People of these Colonies, solemnly publish and declare, That these United Colonies are, and of Right ought to be Free and Independent States, that they are Absolved from all Allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the State of Great Britain, is and ought to be totally dissolved

  Groetz,

  Cincinnatus.

 4. [3] Stond een dergelijke "waarschuwing" ook niet ergens in de Bijbel?
  Daniël? Toen de Joden een koning wilden hebben, waarschuwde de profeet dat die dan hun zonen tot soldaten en hun dochters tot slavinnen zou maken? Althans woorden van gelijke strekking?

 5. [4] Hub,

  Ik denk dat je doelt op het 1 Samuël 8
  waar we inderdaad lezen :

  10 Samuël bracht al de woorden des Heeren aan het volk over, dat hem om I een koning had gevraagd,
  11 en zeide: Dit zal het recht zijn van den koning die over u zal regeren: Uw zonen zal hij nemen, om hen bij zijn wagens en zijn ruiterij in dienst te stellen en hen voor zijn wagen te laten lopen,
  12 om hen tot oversten over duizend en over vijftig aan te stellen, om zijn akker te beploegen zijn oogst binnen te halen, en zijn krijgswapenen en zijn wapentuig te vervaardigen.
  13 Uw dochters zal hij nemen tot specerijbereidsters, slachtsters en baksters.
  14 Van uw akkers, wijnbergen en olijfgaarden zal hij de beste nemen en wegschenken aan zijn dienaren;
  15 van uw bouwland en uw wijngaarden zal hij het tiend heffen en dat aan zijn kamerlingen en dienaren geven.
  16 Uw beste slaven, slavinnen en runderen en uw ezels zal hij nemen en ze bij zijn werk gebruiken.
  17 Ook van uw kleinvee zal hij het tiend heffen, en zelf zult gij hem tot slaven zijn.
  18 Te dien dage zult gij roepen vanwege uw koning dien gij u hebt uitverkoren; maar de Heer zal u dan niet antwoorden.
  19 Doch het volk weigerde naar Samuël te horen en zeide: Neen, er moet een koning over ons zijn!
  20 Ook wij willen als alle andere volken zijn en een koning hebben, die over ons rechtspreekt, aan onze spits uittrekt en onze oorlogen voert.
  21 En Samuël hoorde al de woorden des volks en bracht die aan den Heer over.
  22 En de Heer zeide tot Samuël: Hoor naar hen en geef hun een koning. Zo zeide Samuël tot de mannen van Israel: Gaat heen, ieder naar zijn stad!

  (http://bijbel.oneway.nl/)

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. [5] Zo zie je dat de waarschuwing voor de overheid die alles van je afpikt en over alles van je beschikt al eeuwen oud is.
  Met die waarschuwing zouden toch alle christenen libertarier moeten zijn?
  Misschien kunnen we deze tekst eens naar veel christenen toe sturen?
  Nog een manier bedenken!

 7. [4] Hub,

  De declaration of Independence was
  overigens geen waarschuwing…gewaarschuwd was er daarvoor…met de "Declaration" werd gezegd : "Koning , gij vertrapt onze
  God given rights ,wij pikken dit niet meer en zetten u aan
  deur.Wij erkennen u niet langer als
  gezag over ons hebbend.Ophoepelen ! "

  Als we kijken welke klachten de founders zoal hadden klinkt ons wel iets bekend in de oren
  bijv

  The king has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our constitution, and unacknowledged by our laws; giving his Assent to their Acts of pretended Legislation.

  Doet althans mij sterk denken aan wat Balkenende probeert met de EU-constitutie : hij zweert samen met anderen om Nederlanders te onderwerpen
  aan de wetten van een superstaat waar
  ze verder geen vat op hebben.

  Heel aktueel allemaal.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [6] Hub,

  Veel (behoudende) Christenen zijn niet
  dol op de overheid.Wel menen ze vaak wel dat de overheid een rol heeft op
  bijv het gebied van "normen en waarden" (bijv verbod van pornografie
  of prostitutie of abortus) of moet fungeren als "schild voor de zwakkeren" (dus een zekere armenzorg)maar toch (zo is althans mijn indruk)
  is er ook veel scepsis tegen de overheid : uiteindelijk was het immers
  toch de overheid (bijv keizer Nero, Filips II en de communisten )die de
  Christenen vervolgde en dat beseft men wel.Ook is er een ethos dat wel iets
  kapitalistisch heeft : hard werken,sparen, niet leven op kosten
  van de staat, zelfredzaamheid,vrij
  ondernemerschap enz…(niet voor niets zag Max Weber in Calvijn een grondlegger van het kapitalisme)

  Libertariërs zul je van oud-gereformeerden niet maken maar als je
  de juiste toon zet (bijv Vrijheid
  van onderwijs, geen overheidssubsidie voor kunst, enz… kan je een
  eind dezelfde richting uit.

  Tuurlijk is het wel zo dat als een
  Christen z’n neus binnen steekt en
  het eerste wat ie hoort is echo’s van
  Ayn Rands tirades tegen godsdienst
  ie meteen iets heeft van : "wegwezen hier."

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. [6] Misschien een libertarische variant op de "Alpha-cursus" ? 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [5] "15 van uw bouwland en uw wijngaarden zal hij het tiend heffen en dat aan zijn kamerlingen en dienaren geven."

  Toen werd er gewaarschuwd dat hij 10% zou afpikken. Inmiddels zitten we al met een belastingdruk van 50% plus.

  Wonderlijke constructie eigenlijk: Slaaf worden van een oorspronkelijk door jezelf aangestelde koning.
  En de mensen blijven maar stemmen iedere vier jaar en blijven de ‘koning’ zo z’n legitimiteit verschaffen waarmee hij hen weer vier jaar kan bestelen en tot slaaf kan maken.

 11. [8] Hiervoor moet je wel verschil maken tussen "OBJECTIVISTEN" en "LIBERTARIERS".
  Objectivisten zijn de aanhangers van het objectivisme, de filosofie van Ayn Rand.
  Libertariers hebben alleen maar het deel "maatschappij-filosofie", zoals kort weergegeven in de doelstelling van de Vrijspreker. (In kop van hoofdpagina)Om te komen tot die morele maatschappijvisie hoef je niet alle andere Ayn Rand punten aan te nemen. Kan wel.
  Maar je kunt er ook op andere manieren toe komen. Veel "Christelijke Libertariers" komen er vanuit hun geloof ook op. Marshall Fritz, stichter van "Advocates for SelfGovernment", beweerde eens dat je om een goed Christen te zijn, wel libertarier moest zijn.
  Ik zal binnenkort een stukje maken over verhouding Objectivisme/ Libertarisme.

 12. En 26 juli de Hollandse variant: de acte van verlatinge van 424 jaar geleden. Daarin wordt verklaard dat onderdanen het recht hebben een overheid af te zweren wanneer die overheid verwordt van dienaar tot heerser.

 13. [13] Beek, het lijkt me leuk die acte op die datum op de voorpagina te plaatsen.
  Als je het daarmee eens bent, wil je hem dan naar mij sturen?
  Naar de@vrijspreker.nl gaarne.!

  Al vast bedankt.
  BTW: zien we elkaar op 9 juli?

 14. [8]
  Cincinnatus,

  In de bijbel staat ook dat diegenen die 2 hemden hebben er één moeten weggeven. Er zijn in het verleden (en ongetwijfeld in het heden) ook christelijke groeperingen geweest die op communistische wijze leefden. Met weinig succes uiteraard. Maar dan toont toch aan dat het christendom op zich geen garantie biedt tegen collectivisme. Je kunt er meerdere kanten mee op. Ironisch genoeg denk ik dat je bij de islam eerder een beperkte overheid met beperkte belasting zult moeten aannemen, omdat de zakaat (religieuze belasting), voor zover ik weet tussen de 2,5 tot 10% van iemands bezit mag bedragen. Alleen een beetje jammer dat ze rente verbieden (doet jodendom en christendom eigenlijk ook), en alle andere onzinnige wetgeving.
  Ik zag gisteren op tegenlicht een documentaire over vrouwen en prostitutie in Iran. Ik verbaasde me over het "liberale" element van die maatschappij. Blijkbaar is het daar toegestaan om iemand voor 10 minuten tot 99 jaar te trouwen in ruil voor geld. En heroïne en opiumgebruik wordt er ook (oogluikend?) toegestaan. Rare jongens die gelovigen. Jij niet hoor, Beek. 😉

 15. [5]
  God is hier net een opvoeder: Ik heb jullie gewaarschuwd voor de gevolgen, maar als je dan perse een koning wilt, OK, ga je gang. Maar niet komen zeuren als het misgaat. Ik had je gewaarschuwd. (waarbij Hij dan later toch weer de hand over het hart strijkt)
  Beter te zeggen natuurlijk: een opvoeder lijkt een beetje op God.

 16. [16] Owl,

  De tijd ontbreekt me helaas om uitvoerig op jouw interessante opmerking in te gaan maar een korte
  reaktie :

  Persoonlijk denk ik niet dat Christus
  en de apostelen zich inzetten voor enig politiek bestel (het weze
  communistisch of libertarisch) maar
  denk ik dat Hij leerde dat "Zijn koninkrijk niet van deze wereld" was en z’n volgelingen zich geen schatten op aarde moesten vergaren maar schatten in de Hemel.

  Inplaats van zich te beijveren voor
  politieke hervormingen op aarde, denk ik dat de eerste Christenen uitkeken
  naar de (door hun verwachte )wederkomst van Christus en ondertussen
  in hun persoonlijk en kerkelijk leven
  evangelisch werden aangemoedigd om
  "hun naaste lief te hebben als zichzelve."

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. [12] Hub,

  Mee eens.

  Ik bedoelde ook niet te zeggen dat libertariërs het in filosofische kwesties allen eens zijn met Ayn rand of dat objectivisme de enige manier is
  om tot een libertarische visie te komen maar denk wel dat de meeste
  Nederlandse libertariërs (in de USA ligt dat wat anders) de niet-gelovig
  zijn en soms nogal "antiklericaal"
  overkomen.

  Maar misschien is dat een verkeerde perceptie van mijnentwege.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 18. [16] Owl,

  In kloosters leven ze nog steeds op
  "communistische wijze" en het kloosterwezen houdt nu toch al meer
  dan 1500 jaar stand dus het kan wel.
  Als de motivatie er maar is, lukt zelfs dat 🙂
  Niet mijn ding (alhoewel ik elk jaar
  wel een weekendje ga "onthaasten" in een klooster) maar zo lang het op vrijwillige basis gebeurd : njet problem.Ik denk dat daarin bijv
  een belangrijk verschil zat tussen
  het oerChristendom en het Marxisme-Leninisme : jouw hemd afgeven en aan een arme geven is weer wat anders dan mij dwingen mijn hemd uit te doen dat
  jij vervolgens aan een arme zal geven…

  Het renteverbod is door Calvijn opgeheven (alhoewel natuurlijk reeds
  lang tervoren grote bankhuizen zoals de Medici zich daar niet meer aan hielden).En de joden mochten onderling geen rente aanrekenen maar aan "gojim"
  mochten ze dat weer wel vandaar dat in
  de middeleeuwen vele joden als bankiers aktief waren.

  "Beperkte overheid" en "Islam" matchen
  bij mij niet direkt.Ik ben de laatste
  tijd wat aan het lezen over de geschiedenis van de Islamwereld en struikel daarbij over de "despoten"…
  het lijkt wel dat het "Allah-model" daar in voege was : zoals Allah een
  ongenaakbaar heerser is die totale
  gehoorzaamheid van z’n volgelingen eist, zo heb je in de Islamitische wereld talloze absolute gehoorzaamheid
  eisende kaliefen,sultans,emirs etc gehad.Een tyran als Sadam Hoessein pastte wat dat betreft in een hele traditie.

  Over Iran vertelde iemand me een tijd terug dat homo-prostitutie daar wijd verspreid is : op de parken en pleinen
  van Teheran dringen de knapen zich op.
  Dat verbaasde me ook want dat had ik
  nu niet verwacht (wel dat er homo’s zijn maar niet dat de autoriteiten
  homosexuele contacten oogluikend zouden toestaan).

  Misschien is alles wat we over Iran menen te weten wel fout en is het
  een libertijnse vrijstaat met free
  sex en free dope ? 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 19. [21]
  Cincinnatus,

  De Iraanse prostituée in de film meende dat het oogluikend toestaan van druggebruik (en waarschijnlijk ook prostitutie e.d.) een tactiek van de ayatollahs was om de bevolking, die voor 50% uit jongeren bestaat (mede dankzij een inmiddels opgeheven verbod op voorbehoedsmiddelen), rustig te houden. Geeft een heel bizarre draai aan het idee van "opium voor het volk". Ook meldde ze dat ze het hoofd van de religieuze politie als klant had gehad en dat de religieuze politie de neiging had om weggelopen meisjes te verkrachten alvorens ze naar het bureau te brengen. De religieuzen willen immers ook aan hun trekken komen, dus totaal onmogelijk maken van "zonden" zullen ze waarschijnlijk nooit doen. Ik vraag me trouwens af in welke mate dergelijke zedenmeesters eigenlijk in hun eigen "principes" geloven.

Comments are closed.