De vorige keren hebben we gezien, dat Het Koninkrijk der Nederlanden op geen stukke na voldoet aan de criteria van een democratische rechtsstaat. De vorige week besprak ik enkele aspecten van de zogenaamde “privatiseringsgolf”. Hieruit bleek, hoe funest de rol van de rijksoverheid is in het private bedrijfsleven, omdat zij / beleidsmakers systematisch misbruik maakt / maken van de wet- en regelgevende macht van de staat. Vandaag toon ik aan, hoe zij niet terugdeinst daarbij stelselmatig het geweldsmonopolie in te zetten.

De PBO en de SER
Op de site van de SER (U weet wel, de Sociaal Economische Raad) staat te lezen:
“Vrijwel elke branche in Nederland is op een of andere manier georganiseerd, meestal met het doel bepaalde zaken voor de branche als geheel beter te regelen. Een bijzondere vorm om die zaken te regelen, is het schap. Product- en bedrijfschappen zijn bijzondere organisaties die op economisch en sociaal gebied bepaalde zaken voor een branche regelen. Het hele stelsel van product- en bedrijfschappen wordt ook wel de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) genoemd.
Schappen zijn er in uiteenlopende branches zoals de tuinbouw, de akkerbouw, het schildersbedrijf en de horeca. Een sector bepaalt zelf of zij een schap voor de sector wil laten instellen. Daarom hebben sommige sectoren van het bedrijfsleven wel een schap en andere niet.
Kenmerkend voor een schap is het bindende (= dwingende, aut.) karakter voor de branchegenoten; alle betrokken bedrijven vallen eronder en ze moeten zich aan de regels van het schap houden.
Een schap is dan ook een openbaar bestuurslichaam, een overheid (!!,aut.), net als de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid. Maar wel een bijzondere overheid, met taken voor specifieke branches. Bij de activiteiten van een schap staan zowel het algemeen belang (zie woordenlijst, aut.) als het belang van de betrokken branche voorop…. Welke bevoegdheden een schap krijgt, wordt bij de instelling van een schap vastgelegd.
Bij zo’n sterke positie als een bijzonder soort overheid hoort ook een goed toezicht. Op het gebruik van de bevoegdheden en andere zaken houden verschillende ministeries en de Sociaal-Economische Raad (SER) toezicht. Dit toezicht is geregeld in de Wet op de bedrijfsorganisatie.” (N.B.: OVERHEIDStoezicht op een BEDRIJFSorganisatie, aut.).

Recapitulerend: schappen zijn onder toezicht gestelde openbare bestuurslichamen / bedrijfsorganisaties en zijn dus de facto een verlengstuk van de rijksoverheid.

www.ser.nl/overdeser/defaul…
www.ser.nl/overdeser/defaul…
www.ser.nl/publicaties/defa…

Verzelfstandiging
Maar het Rijk maakt het nog bonter.
Bij verzelfstandiging wordt de uitvoering van een publieke taak overgelaten aan een relatief zelfstandige organisatie op grotere afstand van de minister, maar blijft de taak binnen de overheid. De rijksoverheid maakt onderscheid tussen interne verzelfstandiging (departementaal, agentschap) en externe verzelfstandiging (buiten een departement, zelfstandige bestuursorgaan of ZBO). Een voorbeeld van een agentschap is het RIVM

Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een extern verzelfstandigd bestuursorgaan met openbaar gezag, dat niet (bold, aut.) hiërarchisch ondergeschikt is aan de minister. Tot op zekere hoogte is wel de ministeriële verantwoordelijkheid van kracht. ZBO’s kunnen tevens rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT) zijn, maar er bestaan ook ZBO’s die geen RWT zijn en RWT’s die geen ZBO zijn.

Voorbeeld: Zie ZBO-register

Medebestuur en toezicht
En of het nog niet bont genoeg is:
Allerlei particuliere instellingen worden medebestuurd of gecontroleerd door (ex-)politici en/of (semi-) rijksoverheidsambtenaren (denk aan bijbaantjes van de zittende magistratuur bijvoorbeeld) en die particuliere instellingen zijn hierdoor zelf ook een verlengstuk van de rijksoverheid geworden. Een ander voorbeeld is de zorgverzekering. Hans Wiegel (zich liberaal noemend) werd op 1 febr. 1994 voorzitter van het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars de KLOZ (de koepel van particuliere zorgverzekeraars). Binnen 1 jaar fuseerden KLOZ en de koepel van ziekenfondsverzekeraars VNZ tot een nieuwe koepel de Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Voorzitter: Hans Wiegel.
Vanaf 1 januari 2006 worden alle zorgverzekeraars (particulier en ziekenfonds) gedegradeerd tot uitvoerders van overheidswetgeving, zonder praktische beleidsvrijheid. Ze zijn onderworpen aan allerlei verplichtingen, zoals toelating van AWBZ-gerechtigden tot een dure basisverzekering. Maar bij dit soort processen zal het zeker niet blijven. Het ligt immers voor de hand, dat met de beroepsorganisaties (artsen, tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten) hetzelfde gaat gebeuren als al met de bedrijfsorganisaties is gebeurd.

PPS
Verder kennen we tegenwoordig het verschijnsel van de publiek-private samenwerking: PPS. Op de site van het RIVM lezen wij bijvoorbeeld (juli 2005):

“…Samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven wordt publiek-private samenwerking (PPS) genoemd.
Meerwaarde PPS niet alleen financieel
De overheid voert de laatste jaren een actief (bold, aut.) beleid dat is gericht op publiek-private samenwerking. PPS wordt echter sterk benaderd vanuit een financieel perspectief, zoals valt op te maken uit de criteria die zijn opgesteld door het kenniscentrum PPS dat een onderdeel vormt van het ministerie van Financiën (!!, aut.). Binnen het onderzoeksveld dat PPS bestudeert, blijkt dat de meerwaarde voornamelijk ligt in het poolen van kennis en competenties en niet alleen in het delen van financiële risico’s….”

Aldus het RIVM (Min. van VWS)

Al die ontwikkelingen hebben op enige termijn een desastreuze invloed op:
1) de individuele en de economische vrijheid
2) de motivering van de onafhankelijke ondernemer (in spe) en dus op het particulier initiatief
3) de economische activiteit
4) het gebied van zeggenschap over het particuliere bedrijfsleven
5) het gebied van benoemingen bij overheid en bedrijfsleven
6) de integriteit van het landsbestuur en de mentaliteit van de samenleving door afgedwongen ‘overdrachten’
7) het gebied van belangenverstrengeling
8) het gebied van concurrentievervalsing
9) het gebied van wet- en regelgeving
10) het gebied van belastingheffing en subsidieverlening,

Om maar enkele uiterst kwalijke maatschappelijke gevolgen te noemen.

Hebben we deze staatsvorm niet eerder gezien ? Wat denkt U van het volgende ? In een artikel in the Enciclopedia Italiana 1932 geschreven door Giovanni Gentile en toegeschreven aan Benito Mussolini, wordt fascisme omschreven als een systeem, waarin “The State not only is authority which governs and molds individual wills with laws and values of spiritual life, but it is also power which makes its will prevail abroad… For the Fascist, everything is within the State and… neither individuals nor groups are outside the State… For Fascism, the State is an absolute, before which individuals or groups are only relative…”

en.wikipedia.org/wiki/Fasci…

In functionele zin voldoet de Nederlandse Staat feitelijk aan die definitie. Je zou dus kunnen zeggen, dat -volgens de omschrijving van de Enciclopedia Italiana 1932 / Mussolini- Nederland inderdaad een fascistische staat is. Je zou het polderfascisme kunnen noemen.

Er is maar één remedie om deze kwaadaardige fascistische kanker te keren: burgerinitiatieven om de overheid terug te dringen: veel minder regering, veel minder bureaucratie.

Volgende week: Van verzorgingsstaat tot transactiestaat.

Vorige bijdragen in deze reeks:
www.vrijspreker.nl/…
www.vrijspreker.nl/…
www.vrijspreker.nl/…

© Copyright Harry Stulemeijer, 2005

19 REACTIES

 1. Op de middelbare school hadden wij het vak ‘Staatsinrichtng’. Daar hoorde een dun boekje bij ‘Ons Staatsbestel in kort bestek’. Dit boekje legt aan de scholieren uit hoe de overheid ‘werkt’: wetsvoorstellen, 1e en 2e kamer, de regering enz.

  Nu begrijp ik waarom dit boekje zo dun was. De feiten die Harry hier naar voren brengt, ontbraken volledig!

  "Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen". Deze serie artikelen valt wat mij betreft onder "wat iedere Nederlander zou moeten weten over de overheid"

  Uitstekende voorlichting, Harry!
  Ik hoop dat veel scholieren deze aanvulling op hun beperkte en overheids-gedicteerde onderricht, lezen en ter harte nemen!

 2. [1] Ik denk dat je hoop ijdel is. Het onderwijs doet immers alle moeite de jeugd ervan te doorgronden dat de sociaal-democratie de enige goede staatsvorm is, het sociaal-democratisch fascisme wordt op de scholen actief onderwezen. Er zal niet veel jeugd zijn die politiek geëngageerde sites als deze bezoekt. Vergeet verder ook de verderfelijke invloed van sites als Fok! en Indymedia niet, ware linkse terreurbolwerken, en bij jongeren erg populair, waardoor ze dus links vergigtigd worden. Politiek boeit de mensen niet, wordt wel eens veronderstelt, maar de samenleving is vergaand verpolitiseerd, door links.

 3. Kortom Nederland is een (A)Sociaal Democratisch Polderfascistische staat.

 4. Hear hear Harry!

  Churchill wordt een citaat toegedicht waarvan ik de oorsprong niet heb kunnen nachecken, zelfs niet op http://www.winstonchurchill…, maar dat als volgt zou luiden:

  "de fascisten van de toekomst zullen zich antifascistisch noemen"

 5. Uitgerekend een groep die normaal kortingen krijgt bij de zorgverzekeraars vanwege significant lagere kosten…

 6. Dit is een tamelijk onevenwichtig stukje. Het begint met de belofte van een onthulling, namelijk hoe het rijk zich schuldig zou maken aan machtsmisbruik en het stelselmatig inzetten van het geweldsmonopolie (sic). Vervolgens komt de auteur met een beschrijving van de productschappen en dergelijke. En dan komt opeens de conclusie uit de lucht vallen: hierdoor is Nederland een fascistische staat, vergelijkbaar met het Italië van Mussolini.

  Ten eerste zou ik willen zeggen dat er, anders dan wordt gesuggereerd, geen instantie is die onze staatsinrichting geheim wil houden. Als het bestaan van ZBO’s en dergelijke nieuw is voor iemand, dan ligt dat aan de gebrekkige kennis van die persoon op dat gebied, om niet te zeggen aan een gebrek aan algemene ontwikkeling, maar niet aan een grootschalig pogen van de overheid om deze feiten aan de openbaarheid te onttrekken. Ten tweede: de huidige vorm van dit stelsel spruit niet voort uit een vooropgezet plan of complot. Zij is het gevolg van een eeuwenlange geschiedenis en ontwikkeling.

  Op zichzelf hebben PBO’s juist libertarische trekjes: ze worden betaald uit bijdragen van de branche, en ze verzorgen vaak een soort private “rechtspraak”. Prima toch?

  De ontwikkeling van PPS is ook niet verkeerd: het marktmechanisme wint aan terrein! Perfectie is nog lang niet bereikt, maar toch is dit een reuzenstap in vergelijking met een paar decennia geleden.

  Wat betreft de conclusie dat we af kunnen met minder bureaucratie, dat is natuurlijk waar. Maar dat is een open deur. Hetzelfde geldt voor het feit dat er voor bestuurlijke posities vaak uit dezelfde vijver wordt gevist. Bepaalde beroepsgroepen (juristerij, medici) vormen clubs die elkaar te veel de hand boven het hoofd houden, ten koste hun klanten. Op zichzelf is dat wel een probleem dat meer aandacht behoeft. Dus in zoverre onderschrijf ik de mening van de auteur.

 7. [8] Wist jij dat voordat je dit collumn las dat er zulke organisaties bestonden en wat het inhield? Buiten dat, de ondernemer is verplicht om de diensten van zo’n produktschap af te nemen. Kan ik niet bepaald liberarisch noemen. Verder is zo’n produktschap gericht op het beperken van concurrentie. Kan ik niet bepaald libertarisch noemen. Het produktschap legt aan de ondernemers op tegen welke voorwaarden zij mogen leveren. Kan ik niet bepaald libertarisch noemen.

 8. [8] Trees, je zit er wel heel erg naast!

  Productschappen zijn gebaseerd op dwang. Als je toevallig in een sector actief bent waar zo’n klote pbo voor is opgericht, ben je verplicht jezelf te onderwerpen aan hun gezag. Dat gezag ontlenen ze aan het feit, dat 45% van de belangenbehartigers (dus niet 45% van de ondernemers, maar van de belangenbehartigingsclubjes die denken die ondernemers te vertegenwoordigen) in de desbetreffende sector het nodig vonden om bij de SER een verzoek tot oprichting van een productschap in te dienen. Als je niet mee wilt doen, wordt je daar met de harde hand van de wet toe gedwongen. Zie ook het stukje van Hank hierover ("Fascisme in de polder") op deze site.

  Productschappen zijn gebaseerd op de idee van de corporatistische staat (uitgevonden door Mussolini). Dus Big business & Big Government die de handen in een slaan. Een puur collectivistisch gebeuren, een dwang-lidmaatschap, waar een rechtgeaard libertarier braakneigingen (of nog erger) van krijgt.

 9. [8]
  Trees van Herpen,

  Ik wil even kort reageren op je commentaartje:

  -"Dit is een tamelijk onevenwichtig stukje. Het begint met de belofte van een onthulling, namelijk hoe het rijk zich schuldig zou maken aan machtsmisbruik en het stelselmatig inzetten van het geweldsmonopolie (sic)."

  Ik beloof niets, ik toon slechts aan:

  Berust stelselmatige bestuursdwang, (zoals die bijvoorbeeld door PBO’s wordt uitgeoefend, maar niet door hen alleen) niet op het geweldsmonopolie ?

  -"Ten eerste zou ik willen zeggen dat er, anders dan wordt gesuggereerd, geen instantie is die onze staatsinrichting geheim wil houden."

  Waar heb ik dat gesuggereerd ?

  -"Als het bestaan van ZBO’s en dergelijke nieuw is voor iemand, dan ligt dat aan de gebrekkige kennis van die persoon op dat gebied, om niet te zeggen aan een gebrek aan algemene ontwikkeling, maar niet aan een grootschalig pogen van de overheid om deze feiten aan de openbaarheid te onttrekken."

  Ik zou bijna zeggen, dat jij iets suggereert, namelijk, dat ik ergens zou suggereren, dat de overheid grootschalig poogt deze feiten (het bestaan van ZBO’s) aan de openbaarheid te onttrekken.

  De overheid verheelt niet, dat er ZBO’s bestaan, en evenmin, dat een wettelijk kader voor het verschijnsel ZBO ontbreekt.
  Wat ZBO’S betreft is het met de ministeriele verantwoordelijkheid (zeg maar parlementaire controle) al jaren uiterst droevig gesteld.

  Al sinds 1997 is de regering bezig met een wetsontwerp, om de bestuurlijke verhoudingen van de ZBO’swettelijk te regelen. Hoeveel urgentie regering en parlement daaraan toekennen blijkt o.a. bij lezing van

  http://www.healthlaw.nl/zbo

  Ik citeer daaruit: "Het advies van de Raad van State op het ontwerp Kaderwet ZBO’s is eind maart aan de regering 2000 uitgebracht. In april dit jaar deelde de regering de Tweede Kamer mede te streven naar aanbieding van het wetsvoorstel aan het parlement kort voor het zomerreces (TK, 1999–2000, 26 982)."

  Het wetsontwerp ligt anno 2005 eindelijk ter behandeling bij de Eerste Kamer. Wanneer wordt het Wet ?

  Zie volgende reactie.

 10. [10] Lilian,

  Ik denk niet dat de "corporatieve staat" een idee is van Mussolini.

  Het corporatisme als inrichtend en ordenend idee voor economie en staat
  gaat terug op (vooral) katholieke denkers uit de 19de eeuw die een "derde weg" zochten tussen enerzijds het "kapitalisme en liberalisme" dat in hun ogen sociale ellende en ongeloof voortbracht en het
  socialisme met z’n (geweldadige) klassestrijd anderzijds.
  Ze lieten zich daarbij inspireren door de middeleeuwse gilden en ambachten (de middeleeuwen waren nogal populair
  onder katholieken in de 19de eeuw , denk bijv aan de neogothiek en het neothomisme) die ruime regulerende bevoegdheden (prijs-, kwaliteitsvoorschriften,enz…)hadden.In corporaties moesten werkgevers en werknemers ééndrachtig samenwerken (geen klassestrijd en geen uitbuiting)
  en op staatsniveay zag men in een "corporatieve staat" een heilzame
  tegenhanger van "democratie" (door Pius IX nog veroordeeld in z’n syllabus errorum in 1864).
  Joris Helleputte (1852-1925), stichter van de Belgische boerenbond,beroemd architekt en minister was bijv zo’n
  katholieke corporatist.

  Paus Leo XIII gaf het corporatisme in z’n encycliek "rerum novarum" een flinke duw in de rug en het werd zowat de sociale ideologie van de RK-kerk.

  Mussolini heeft het vervolgens overgenomen en in zijn fascisme geïntegreerd.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. [11]
  Vervolg
  -"de huidige vorm van dit stelsel spruit niet voort uit een vooropgezet plan of complot. Zij is het gevolg van een eeuwenlange geschiedenis en ontwikkeling."
  Die stelling lijkt me erg kort door de bocht. Ten eerste omdat veel van onze instellingen door bezetters zijn ingevoerd om de bevolking (bevolkingsregister) en de produktie (produktschappen) te controleren. Die bezetters zijn weer opgehoepeld, maar de instellingen zijn verder ontwikkeld. Daarbij was geen sprake van vrije keuze. De Grondwet van 1848 was niet de vrije keuze van het volk (de z.g. volkswil), maar het gevolg van een koninklijk besluit uit angst voor revolutie. Sindsdien en door het beleid van de IJzeren Kanselier (Bismarck) hebben internationale ontwikkelingen en wereldoorlogen er toe geleid, dat het collectivisme (en een collectivistische grondwet) ten koste van het liberalisme (en een liberale grondwet) steeds vastere voet kreeg op het Europese continent. Ten tweede: Als je wilt spreken over de vorm van dit stelsel, dan heb je het wel over een lappendeken van politieke en sociaaleconomische belangen. De huidige situatie is een fase in de ontwikkeling van een "Staat". Vanaf een zeker moment treden afbraakprocessen (degradatie => decompositie) op, die de vrijheid verder aantasten en op den duur tot een geweldsspiraal zullen leiden.

  Tenslotte:
  Ik citeer uit je commentaar: "De ontwikkeling van PPS is ook niet verkeerd: het marktmechanisme wint aan terrein! Perfectie is nog lang niet bereikt, maar toch is dit een reuzenstap in vergelijking met een paar decennia geleden."

  Ook het kenniscentrum PPS prijst PPS aan. En wel met het valse argument, dat het bij PPS niet alleen om efficiencyslagen gaat, maar ook om "poolen van kennis". Dat het hier eerder gaat om spionage dan om "poolen van kennis" geeft al aan, hoe verraderlijk overheidsbemoeienis is. Dat de overheid bovendien de mond vol heeft over marktwerking is het toppunt. De mainstream politici / bureaucraten hebben geen idee van marktwerking, slechts van dirigisme, controle en bedreiging. Sorry Trees, dat zijn principes van het machiavellistische soort. Ze hebben niets met de principes van de vrije markt te maken.

  Mijn enige doel was een kritische bijdrage te leveren aan de discussie over het functioneren van de democratische rechtsstaat, -een titel waarmee dit Koninkrijk zich gaarne pleegt te tooien- zoals dat hier wordt opgevat en in praktijk gebracht.
  Ik hoop te hebben duidelijk gemaakt, dat het functioneren van deze Staat en haar organen weinig van doen heeft met een democratische rechtsstaat, maar meer dat hieraan een kwaadaardig autonoom ontwikkelingsproces ten grondslag ligt, waardoor die staat verdacht veel fascistische kenmerken vertoont. Die diagnose komt voor sommigen wellicht wat schokkend over, maar ik meen, dat hij juist is.
  Dat is de enige suggestie -als je dat suggestie wilt noemen- die ik opper.

  Op andere aspecten uit je betoog is door andere commentators al gereageerd.

  Daar wil ik het voor nu even bij laten.
  Groet,
  Harry

 12. Harry, bedankt voor je reactie. Degene die suggereert dat de overheid het bestaan van ZBO’s e.d. onder de pet wil houden is Jodocus in zijn reactie. Ik waardeer je artikel, anders zou ik niet eens de moeite hebben genomen om erop te reageren. Dus niet zo beledigd doen, hoor! 😉

  Voor wie geïnteresseerd is in de Nederlandse staatsinrichting én de vraag hoe het allemaal zo ver is gekomen, kan ik het standaardwerk Handboek van het Nederlandse staatsrecht van Van der Pot en Donner (grootvader van) aanraden. In dat boek wordt ook uitgebreid ingegaan op het begrip democratische rechtsstaat.

  Als het je gaat om plaats van ZBO’s en de ministeriële verantwoordelijkheid, daarover loopt een hele discussie. Zie bijvoorbeeld hier:
  http://www.andereoverheid.n… Zie ook het vraaggesprek met Jacob Kohnstam, die ook vindt dat ZBO’s moeten worden opgeheven: http://www.andereoverheid.n… Een medestander uit onverwachte hoek, Harry! Of toch niet, want als de ZBO’s
  komen te vervallen, wordt de rijksoverheid alleen maar weer groter. De link met het fascisme zie ik nog steeds niet. Ik kan je wat dat betreft ook wel geruststellen, Harry! In tegenstelling tot critici in het Italië van Mussolini mag je vrij je mening verkondigen, je zult niet tegen de muur worden gezet.

  Over productschappen staat er hier een interessant artikel uit het Financiële Dagblad, waarbij onder meer de Duitse bezetter en Friedrich van Hayek worden genoemd. http://www.vmonline.nl/show

 13. [14]
  AU! Trees, nu ben ik beledigd 🙂

  De RIJKS-scholengemeenschap die het genoegen heeft mogen smaken, mij zeven jaren te gast te hebben gehad, heeft MIJ destijds niets verteld over ZBO’s en in het lesboekje ging het uitsluitend over regering en parlement.

  Wij hadden een – erg aardige – geschiedenisleraar, verklaard PvdA-er en gemeenteraadslid. Hij vertelde veel over de Gildes van vroeger en de vakbonden van nu. En over al het goede van de verzorgingsstaat.

  In mijn reactie wil ik niet suggereren dat dat altijd en overal zo is, maar ik kan me niet voorstellen dat – toen of ook nu – de gemiddelde middelbare scholier de werkelijke politieke machtsverdeling en overheidsinvloed op een objectieve manier verteld wordt.

  Ik denk dat artikelen van Harry voor veel scholieren en OOK voor volwassenen, een heel nieuw licht op de zaak werpen. En dat vind ik erg nuttig

  P.S.

  No hard feelings! Ik ben niet zo snel beledigd. Jij bent hier zelf, in een andere thread, ook al een keertje over ‘een tikkeltje neerbuigendheid heengestapt’.
  De discussie is lekker levendig en leerzaam!

  🙂

 14. [14] Trees,

  ZBO’s afschaffen zonder hun bevoegdheden terug over te hevelen naar een direkt onder de minister vallende administratie zoals die Kohnstam en zijn werkgroep voorstellen.

  Afschaffen, opheffen met al hun controlerenden,regulerende,protectionerende, taxerende bevoegdheden erbij.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. [14]
  Trees van Herpen,
  Dank voor je conclusie. Ik stel vast, dat je niet op mijn "repliek" ingaat en moet dus aannemen, dat je daarmee accoord gaat.
  Ik zal echter op je conclusies verder ingaan en hoop, dat je jouw betoog op het kernpunt, (non-)interventionisme, wilt toespitsen.

  Uit eigen ervaring kan ik melden, dat de rijksoverheid, c.q. de overheidsdienaren weinig of niets doen de legitimiteit van hun taakstelling te toetsen. Als de overheid terugkomt van een taak, probeert men die taak te "verzelfstandigen" of te "privatiseren". Maar in beide gevallen gaat het mis: bij verzelfstandiging komt de ministeriele verantwoordelijkheid in het geding, bij privatisering ontstaat een (ander) soort monopolie. (Ik heb die ontwikkeling in mijn vorige artikeltje geschilderd.) Het resultaat is, dat de bureaucratie en de prijs van de dienst toe- en de kwaliteit en de dienstbaarheid afnemen. Daar komt op termijn dan nog een soort -wat ik zou willen noemen- "2e-generatie-effect" bij: na verloop van tijd komt een jongere generatie aan bod die het uitsluitend om de macht en het geld gaat en die niet wenst te leren van de ervaringen van een vorige generatie: een patentrecept voor mislukking.

  In mijn artikeltjes toon ik aan, HOE de ontwikkeling van de overheid is gegaan in de richting van steeds meer regelGEVING, controle / toezicht ZONDER daaraan gekoppelde verantwoording. (Op uitvoeringsniveau leidt dat tot management dictatuur.)

  De nieuwere generaties Haagse politici hebben zich tegelijk OPZETTELIJK en waarschijnlijk DEFINITIEF van de samenleving afgewend, zijn rücksichtslos en geven het slechtst denkbare voorbeeld. Een paar kabinetten geleden sprak men nog van de "sorry"-cultuur, maar dat woord kennen ze nu ook al niet eens meer: tegenwoordig wordt nog slechts glashard gelogen, denk maar aan de prijsinflatie na de invoering van de Euro, die door Zalm botweg werd ontkend.

  Maar eenzelfde ontwikkeling doet zich ook in het buitenland voor en dat voorspelt weinig goeds, in elk geval draagt het niet bij tot het vertrouwen van de kiezer in de gevestigde politiek.

  Je schrijft: "De link met het fascisme zie ik nog steeds niet. Ik kan je wat dat betreft ook wel geruststellen, Harry! In tegenstelling tot critici in het Italië van Mussolini mag je vrij je mening verkondigen, je zult niet tegen de muur worden gezet."

  De huidige politieke cultuur heeft de ruwe methodes van Mussolini meestal niet nodig: hij leidt vanzelf tot maatschappelijke uitsluiting en de criticus wordt als querulant afgeschilderd. En mocht dat niet helpen, dan wordt de lastpost wel op een andere manier het zwijgen opgelegd. Maar zwijgen zal hij. Daarover hoef je geen illusies te hebben Trees.

  Het artikel in FD geeft aan, dat PBO’s anachronismen zijn geworden. Als ze nut hadden gehad, hadden ze de ontwikkelingen voorzien en hadden erop ingespeeld. Dat ze dus nu dreigen te verdwijnen bewijst temeer, dat dit soort overheidsbureaucratieen (wat je dus inmiddels fascistische bureaucratieen zou kunnen noemen) kennelijk alleen t.b.v. een bepaalde elite bleef voortbestaan. Maar nu hele sectoren dreigen te verdwijnen, zien ze de bui pas hangen.

  Tenslotte leidt mijn betoog tot de simpele vraag, waarom die politici en bureaucratische instellingen, die zich zo fantastisch voor niets, behalve voor veel belastinggeld, inspannen, niet gewoon allemaal ophoepelen. M.a.w. ik heb dus geen behoefte aan een "andere overheid". Sorry Trees, ik hoop, dat je begrijpt, wat ik hier probeer te betogen. Of, zoals Hayek zegt, overheidsbemoeiing leidt tot dwang. De heldere boodschap van het non-interventionisme wordt in een op dwang berustende collectivistische samenleving helaas niet graag gehoord.
  Groet,
  Harry

 16. [1]
  Jodocus,
  Het loont de moeite eens een kijkje te nemen in het ZBO-register (zie link in mijn artikel). Ik tel zegge honderdzestig ZBO’s. Daar zitten min of meer belangrijke organen tussen vanaf de HISWA-vereniging tot DNB, om maar iets te noemen.
  Wie daarvan kennisneemt, krijgt pas echt een idee, hoe de rijksoverheid in elkaar zit en waarmee je in de praktijk te maken kunt krijgen.
  Over staatsinrichting gesproken…
  [4]
  Quirium,
  Inderdaad en centralisten noemen zich pleitbezorgers van de vrije markt, corporatisten noemen zich liberalen, etc., etc.
  Groet,
  Harry

 17. [18] Ik heb zelfs vernomen dat GroenLinks zichzelf een ‘liberale’ partij noemt. Daar zijn die linksen goed in het verkrachten van woorden en de semantiek gebruiken als machtsmiddel.

Comments are closed.