vrijdag, 12 augustus 2005
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Politici, Kip zonder kop.

“Ophokken pluimvee is flauwe kul” zeggen deskundigen. De politici van de Tweede Kamer die kennelijk niet helemaal op recessie zijn, haalden gisteren de pers met het propageren van een “ophokplicht”. (zie ons stukje van gisteren hieronder).

We lezen nu in het ochtendblad BNdeSTEM dat dat onzin is. Franc Beekmans, voorzitter van de Nederlandse hoenderhoudersbond (NHDB) noemt dit flauwe kul. De dierenarts pluimveespecialist steunt hem daarin.
Trekvogels vliegen van Noord naar Zuid. Die komen helemaal niet uit het Oosten! Maar VVD, CDA en LPF hebben dat kennelijk nog niet begrepen.

Zouden lieden die pretenderen in de Kamer de belangen van het “volk” te behartigen niet eerst moeten nadenken en zich beter oriënteren voordat ze paniek gaan zaaien?

In Amsterdam worden zware politiemaatregelen voorbereid voor de manifestatie “SAIL Amsterdam”. Veel politie op de been. Bezoekers worden gecontroleerd op hun ID. Rekening houden met preventief fouilleren. Aldus burgemeester Cohen.
Dit omdat er een kans is op een terroristische aanslag. Zou het dan niet eenvoudiger zijn om die hele gebeurtenis maar te verbieden? Als de kamerleden van de kippen op dat idee komen, zou dat wel eens kunnen gebeuren.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Overheid
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Lillian schreef op : 1

  Hub, je moet niet alles geloven wat een zogenaamde ‘deskundige’ zegt.

 2. Lillian schreef op : 2

  Even ter aanvulling over trekvogels:

  Het Oostsiberische ras van de fitis – een nietig zangvogeltje van ongeveer 9 gram – onderneemt de ongehoord verre reis naar Oost-Afrika. De Noorse fitis brengt de zomer door in het hoge noorden van Europa en Azië (vasteland van Europa en Azië), westwaarts tot aan Noorwegen, overwintert echter in Zuidoost-Azië en Indonesië en kruist dus de trekroute van de Oostsiberische fitis in een rechte hoek. Een klapekstersoort (b.v. de grauwe klauwier) nestelt in Centraal-Azië en overwintert in Equatoraal Afrika, slechts 2000 km zuidelijker maar 4000 km westwaarts.

  Bron: Wikipedia

 3. Hub (auteur van dit artikel) schreef op : 3
  Hub Jongen

  [2] Heel interessant.
  Ik heb ondertussen dit bericht aan dhr. Beekmans doorgestuurd en hem om commentaar gevraagd.
  Ik ben zeer benieuwd en zal onze bezoekers op de hoogte houden.

 4. Franc Beekmans schreef op : 4

  [3] Hub, Lilian,

  Klassieke Vogelpest is nu ook vastgesteld in Kazachstan en Zuid-oost Rusland. Mij zijn de door Lilian voorgestelde trekbewegingen onbekend, sterker nog volgens het boek van o.a. Sovon Vogelonderzoek Nederland "Vogeltrek over Nederland" zou de noordelijke populatie van de Fitis overwinteren ten zuiden van de Sahara. Indien dit een juist gegeven is dan zouden de trekroutes elkaar niet kruisen zoals Lilian aangeeft. Hierbij moet echter bedacht worden dat met name als AI-gevoelige soorten de eenden, ganzen en hoenderachtigen worden aangemerkt. Van de Europese hoenderachtigen is alleen de Europese kwartel een trekvogel en die trekt richting Afrika. Deze soorten komen derhalve niet in de besmette gebieden terecht.

 5. Franc Beekmans schreef op : 5

  Brussel: geen gevaar voor scharrelkippen
  12 augustus 2005, 20:49:09

  BRUSSEL (ANP) – Met vogelgriep besmette trekvogels uit Siberië vormen praktisch geen gevaar voor scharrelkippen. Dat hebben deskundigen van de Europese Commissie vrijdag gezegd.

  Brussel weerspreekt daarmee de vrees van de Tweede Kamer. Die wil direct een ophokplicht wegens de vogelgriep in Siberië: trekvogels zouden het gevaarlijke virus kunnen overdragen op buitenlopende kippen in Nederland.

  Brusselse deskundigen noemen het risico van trekvogels uit Siberië ,,zo goed als onbestaand voor de EU”. Reden is dat ,,er geen trek van en naar Siberië uit de EU is”.

  De Europese Commissie heeft EU-landen maandag wel gevraagd om de import van veren en levende vogels uit Rusland en Kazachstan te verbieden. Levende vogels zijn de grootste besmettingsbron van vogelpest.

 6. Hub (auteur van dit artikel) schreef op : 6
  Hub Jongen

  [5] Heel interessant.
  Hartelijk dank voor aanvullende informatie, die toch wel bevestigt dat u gelijk had.
  Politici proberen kennelijk elke gelegenheid aan te grijpen om in de publiciteit te komen.
  Wij hopen u nog vaak op de Vrijspreker te mogen ontmoeten.
  Als we wat voor u kunnen doen in contacten met de overheid of politici, mail ons gerust naar:
  info@vrijspreker.nl of de@vrijspreker.nl

 7. Lillian schreef op : 7

  Het is allemaal heel leuk, maar de risico’s zijn dermate groot en de gevolgen van een uitbraak zo desastreus, dat het mij een kleine moeite lijkt om die kippen een poosje binnen te houden. Daar krijgen ze echt niks van !

 8. Franc Beekmans schreef op : 8

  [7] Lillian,

  Het is tijdens de crisis in 2003 gebleken dat in kleine groepen en separaat van elkaar gehouden kippen eigenlijk geen risico teweeg brengen. Dit blijkt ook uit het wetenschappelijk onderzoek van Van Geloof en Van Winden (zie www.nhdb.nl). Binnenhouden van die kippen heeft dus geen belang. Het ophokken van watervogels zoals zwanen, zwem- en duikeenden is regelrecht dierenmishandeling en ook die worden in behoorlijke aantallen gehouden. Ook dit pluimvee valt onder de ophokplicht die werd voorgesteld.

 9. Franc Beekmans schreef op : 9

  Naar aanleiding van alle commotie met betrekking de ophokverplichting van pluimvee in verband met Klassieke Vogelpest als eventuele dreiging voor de volksgezondheid twee totaal verschillende overwegingen:
  1. De professionele pluimveesector in Nederland heeft de laatste jaren te kampen met enorm lage prijzen waardoor een belangrijk deel van deze bedrijven nauwelijks het hoofd boven water kan houden. Het lijkt er meer op dat ze produceren om hun financiële verplichtingen na te komen. Deze situatie lijkt zich te ontwikkelen tot een koude sanering van de sector als gevolg van marktwerking. Zou het niet beter zijn als de overheid met een soort van opkoop-sloopregeling voor de pluimveehouderij kwam zodat noodlijdende pluimveehouders zich vrijwillig kunnen laten saneren en daarmee een redelijker gezinsinkomen kunnen bewerkstelligen. Het op deze wijze doen krimpen van de sector werkt alsdan eveneens positief bij de voorkoming van Klassieke Vogelpest omdat epidemiologisch gezien de pluimveedichtheid afneemt.
  2. De ruim 100.000 hobbymatige pluimveeliefhebbers met enkele of meerdere stuks pluimvee worden maatschappelijk veelal als leken c.q. amateurs benaderd en weggezet. Het vooroordeel “hobbyist is ondeskundig” tiert welig in allerlei professionele platforms en organisaties. Ondanks dat enkele organisaties van hobbymatige pluimveeliefhebbers zich omringd hebben door teams van wetenschappers, professionele deskundigen en juristen worden zij nog steeds als ondeskundig beschouwd. Maatschappelijk gezien vertegenwoordigen zij een veel grotere groep mensen met een veel groter economisch belang dan de professionele sector, die economisch gezien per saldo geen bijdrage levert aan ons bruto nationaal product. Gelet op de omvang en de positie van deze organisaties van hobbyisten (en dit geldt eigenlijk voor iedere vergelijkbare organisatie) is een dergelijk vooroordeel ongepast en is het de vraag hoe dit gepareerd kan worden om te komen tot betere weloverwogen maatschappelijke afwegingen.

 10. Lillian schreef op : 10

  [9] Dit is weer typisch groenlinks geleuter!

  ‘Produceren om aan je financiele verplichtingen te voldoen’, dat doen we allemaal en daar is volgens mij niets mis mee.
  ‘Marktwerking’ is iets wat je in de gehele landbouw met een grote korrel zout moet nemen. De belangrijkste redenen waarom Nederland te duur wordt voor agrarische productie is gelegen in het feit, dat de overheid idiote milieu- en welzijnseisen oplegt, waar andere landen geen last van hebben. Mestquota, productieplafonds, verbod van kooihuisvesting, opdrijving van grondprijs door opkoop grond door de overheid voor ‘natuurgebieden’. Marktwerking? My ass!

  Dat een hobbyist als ondeskundig wordt aangemerkt lijkt mij nogal voor de hand liggend. Als hij deskundig was geweest, dan was hij wel een professional geworden. Juristen heb ik nog nooit op enige kennis van de landbouw kunnen betrappen. Noch op enige andere kennis, overigens.

  Dat gelul over het niet bijdragen aan het BNP, slaat echt kant nog wal. Al die duizenden bedrijven verdienen hun brood ermee. Of doel je nu op de ‘ecologische footprint’, waardoor je met een wazig rekensommetje ‘aantoont’ dat de milieukosten zo hoog zijn, dat per saldo de agrarische productie ons land geld kost?

  Met ‘maatschappelijke afwegingen’ zal je denk ik weinig libertariers overtuigen. De pluimveehouders moeten hun EIGEN afweging maken en die is lijkt mij, vrij simpel: NAAR BINNEN MET DAT SPUL !

 11. libje schreef op : 11

  kunnen we die politici niet ophokken?

 12. Franc Beekmans schreef op : 12

  Deze reactie kan alleen verbazing oproepen temeer er vanuit de pluimveesector zelf op een saneringsregeling gezinspeeld is zoals deze in de varkenshouderijsector al verschillende keren is aangeboden. Het gegeven dat de Nederlandse overheid een aantal Europese regelingen toepast zoals de productiequota, uitvoering geeft aan de Europese vogel- en habitatrichtlijn d.m.v. de ecologische hoofdstructuur en de opkoop van agrarische grond vanwege overige planologische ontwikkelingen heeft effect op de economische omstandigheden. Daar kan de nationale overheid in het internationale verband niks aan afdoen. Dat is rechttoe rechtaan marktwerking en daar moet een liberale landbouwer maar mee leren omgaan. Het feit dat er bijvoorbeeld op nationaal niveau zoiets is als een “landbouwvrijstelling”in de inkomstenbelasting en een “landbouwregeling” in de omzetbelasting geeft de agrarische sector al een voorkeursbehandeling ten opzichte van buitenlandse collega’s. Vanuit een andere richting dan het “Groen Links geleuter” gedacht, zal de agrarische sector in Nederland als gevolg van vorenbedoelde marktwerking hetzelfde lot beschoren zijn als de vliegtuigindustrie, textielindustrie en scheepsbouw. Deze zijn eveneens verdwenen. Het gegeven dat er allerlei structurele subsidie- en bijdrageregelingen in de landbouw worden omgezet in toeslagrechten waarbij het de bedoeling lijkt deze langzaam maar zeker af te gaan bouwen, heeft waarschijnlijk op lange termijn tot gevolg dat de landbouw verder uit Nederland verdwijnt. Puur gekeken naar wat de pluimveesector de laatste jaren oplevert en wat deze kost voor Nederland, heeft het langdurig handhaven van deze sector onder de huidige omstandigheden en in de huidige samenstelling voor de overheidsbegroting eigenlijk geen toegevoegde waarde. Dat is een objectieve maar daarmee niet minder trieste constatering temeer omdat zoals je stelt, er velen zijn die in deze sector hun boterham verdienen. Het op ongenuanceerde gronden gebaseerde korte termijn ad hoc beleid van “alle kippen naar binnen” kan beter plaats maken voor een lange termijn beleid waarbij de gezonde en sterke pluimveebedrijven worden gesteund en kleine op termijn niet levensvatbare bedrijven een goede financiële regeling geboden krijgen waarvan geheel op vrijwillige basis gebruik kan worden gemaakt.

 13. Lillian schreef op : 13

  [12] I rest my case.
  Met je betoog toon je precies aan dat van marktwerking totaal geen sprake is.

 14. Nuchtere Nederlander schreef op : 14

  [12]
  Het begrip "marktwerking" zoals door de overheid gebruikt (= misbruikt) is dirigistisch / centralistisch en heeft niets met vrije marktwerking te maken, integendeel. We praten over een sector die zeker al sinds Mansholt horig is aan de staat. Vrije marktwerking ? Laat me niet lachen.

 15. Lillian schreef op : 15

  Vandaag in de telgraaf:

  Vogelgriep in zuidelijke Oeral vastgesteld
  MOSKOU – In de omgeving van de Zuid-Russische stad Celjabinsk, aan de voet van het Oeral-gebergte, is vogelgriep vastgesteld. Of het om de gevaarlijke virusvariant H5N1 gaat, dat kan overslaan naar de mens, is nog niet bekend, meldde het Russische persbureau Interfax maandag.

  Volgens de vice-gouverneur in de regio, Andrej Gasilov, zijn dit weekeinde in het gebied, dat grenst aan Kazachstan, zeker zestig vogels overleden door het virus. Het ministerie voor Noodsituaties in Moskou heeft de uitbraak nog niet bevestigd.

  Het is de zesde regio in Rusland waar sinds half juli vogelgriep is uitgebroken en de meest westelijke locatie tot nu toe. Ook in de buurland Kazachstan is de ziekte opgedoken. Vermoedelijk hebben trekvogels uit Zuidoost-Azië het virus meegedragen. De vrees bestaat dat de vogelgriep zich verder zal verspreiden, tot in Europa toe.

  De meeste gevallen van vogelgriep zijn in de Siberische regio’s rond Omsk en Novosibirsk vastgesteld. Daar ging het om de H5N1-variant. In Rusland zijn in totaal al meer dan besmette 10.000 vogels omgekomen.

  Sinds 2003 zijn in Zuidoost-Azië meer dan vijftig mensen gestorven door vogelgriep van het type H5N1. Het virus is tot nu toe moeilijk en alleen van dier op mens overdraagbaar. Wetenschappers vrezen dat het virus, als het muteert, gemakkelijk en van mens op mens overdraagbaar wordt.
  Aan alle kippenknuffelaars: Slaap zacht!

 16. anonymous schreef op : 16

  Veel virologen verwachten bovendien dat H5N1 zich kan ontwikkelen tot de opvolger van de spaanse griep, ook een influenza-type-A virus (H1N1).

  Ik denk eerder dat men onder het mom van "vogelpest" bezorgd is voor een pandemie maar dat men dat niet hardop durft te zeggen.

  zie ook het artikel in HP de tijd van vorige week en fijnefeitjes.web-log.nl

 17. petrus schreef op : 17

  de politiek is blijkbaar een porseleinwinkelbeleid aan het toepassen,
  namelijk ,alle olifanten buiten blijven.
  oftewel ,wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
  of ,u was gewaarschuwd.

 18. Lillian schreef op : 18

  Ik wil niet blijven drammen, maar dit is het laatste nieuws m.b.t. de vogelpest:

  Vogelgriep in Oeral is gevaarlijke variant
  MOSKOU – De vogelgriep die is uitgebroken in de omgeving van de Zuid-Russische stad Tsjeljabinsk, aan de voet van het Oeralgebergte, is ook gevaarlijk voor mensen. Het Russische ministerie voor Rampenbestrijding deelde dinsdag mee dat vastgesteld is dat de ziekte bij het pluimvee daar is veroorzaakt door de gevaarlijke virusvariant H5N1, die kan overslaan naar de mens.

  In het getroffen gebied zijn de afgelopen 24 uur bijna vijfhonderd vogels overleden aan de ziekte. De virusvariant is dezelfde als die in Azië tientallen mensen en miljoenen stuks pluimvee het leven heeft gekost. Het virus is tot nu toe moeilijk overdraagbaar en alleen van dier op mens. Wetenschappers vrezen echter dat het virus, als het muteert, gemakkelijk en van mens op mens overdraagbaar wordt.

  De autoriteiten maakten maandag bekend dat in het weekeinde in het gebied, dat grenst aan Kazachstan, zeker zestig vogels zijn overleden door het virus. Dat aantal is nu dus fors toegenomen.

  Volgens Russische media zijn de wegen rond Tsjeljabinsk afgezet om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Honderden vogels zijn uit voorzorg afgemaakt. De autoriteiten vrezen dat de ziekte belangrijke landbouwgebieden in het zuiden van het land kan bedreigen. Trekvogels kunnen voor verspreiding van het virus zorgen.

  Het is de zesde regio in Rusland waar sinds half juli vogelgriep is uitgebroken en de meest westelijke locatie tot nu toe. Ook in de buurland Kazachstan is de ziekte opgedoken. Vermoedelijk hebben trekvogels uit Zuidoost-Azië het virus meegedragen.

  De meeste gevallen van vogelgriep waren tot dusver in de afgelegen Siberische regio’s rond Omsk en Novosibirsk vastgesteld. Daar ging het om de H5N1-variant. In Rusland zijn in totaal al meer dan besmette 10.000 vogels omgekomen
  Toch maar naar binnen met die kipjes?

 19. Huub Mooren schreef op : 19

  [18] H5N1 zit waarschijnlijk ook al in varkens in China. www.who.int/csr/don/…
  Import van varkens in Nederland zal zo’n vaart niet lopen, maar je kunt wachten op het moment dat H5N1 van mens op mens over kan springen: dat gaat gebeuren van varken/vogel op mens in China.
  En dan doet het vliegverkeer de rest.

  Veel nieuws is er niet onder de zon, zo doet influenza dat: voortdurende cycli tussen vogels-varkens-mens. Hadden we maar jager-verzamelaar moeten blijven…

  Probleem is idd dat niemand antilichamen heeft tegen H5N1.
  Vaccin ontwikkeling en antivirale medicijnen worden heel belangrijk.
  Mooi verhaal op:
  en.wikipedia.org…

  Huub

 20. sukel1 schreef op : 20

  sukkels