Tot onze verrassing lazen we via de nieuwsbrief van NIBURU *) een artikel met bron Nieuwe Communistische Partij Nederland. Denkend aan het feit dat het er niet toe doet WIE wat zegt, maar WAT gezegd wordt, willen we u toch op dit goede interessante stuk wijzen.

Politiestaat in aantocht
Door Jos van Bergen

Als het aan het kabinet Balkenende ligt krijgt de Nederlandse bevolking te maken met staatsterreur van de hoogste orde. Identificatieplicht, preventief fouilleren, cameratoezicht, uitwisseling van persoonsgegevens, melding van ‘verdachte’ financiële transacties, voorlopige hechtenis op grond van verdenking van terrorisme, biometrische kenmerken in het paspoort, afluisteren, kortom de politiestaat is in aantocht. Alsof dit nog niet genoeg is komt het kabinet met een pakket aanvullende maatregelen die nog een flinke stap verder gaan.

De aanleiding voor het nieuwe pakket maatregelen wordt door het kabinet gevonden in de aanslagen in Madrid van een aantal weken geleden. Het meest in het oog loopt het voorstel om vertrouwelijke informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) te gebruiken als bewijsmateriaal in strafprocessen tegen verdachten van terreur. Tot nu toe was dat nog niet mogelijk. In een nieuw wetsvoorstel ziet de procedure er als volgt uit: de rechter stelt een zogenaamde rechter-commissaris aan, die de mogelijkheid krijgt medewerkers van de AIVD anoniem te horen.

In een proces-verbaal hiervan moet hij vervolgens aangeven waarom bepaalde informatie wegens staatsveiligheid niet vermeld kan worden. De rechter krijgt in het wetsvoorstel de mogelijkheid de rechter-commissaris opdracht te geven om ambtsberichten van de AIVD op betrouwbaarheid te toetsen. Deze ambtsberichten krijgen in het wetsvoorstel de status van een volwaardig schriftelijk stuk waaraan de rechter zonder beperkingen bewijskracht kan toekennen. De rechter bepaalt vervolgens of de bevindingen van de rechter-commissaris voldoende bewijs opleveren in de strafzaak.

Staatsveiligheid in gevaar
Het komt er dus op neer dat berichten of anonieme verklaringen van de AIVD als volwaardig bewijsmiddel door de rechter kunnen worden gebruikt in een strafzaak tegen een verdachte van terreur, zelfs als de verdediging niet van de inhoud ervan op de hoogte is en zich daartegen dan ook niet kan verweren. Volgens minister Donner van Justitie (CDA) sluit de voorgestelde procedure aan bij de Europese rechtspraak, die beperking van de rechten van de verdediging aanvaardbaar acht als de staatsveiligheid in gevaar is.

Einde van de rechtstaat
Dat betekent het einde van de rechtstaat. De staat, die zich opwerpt als de hoeder van de vrijheid en de veiligheid, heeft er geen enkele moeite mee de burgerlijke vrijheid op te heffen als zijn eigen veiligheid in het geding is. De staat, die het recht op een eerlijk proces zou moeten garanderen, schuift dit recht probleemloos opzij als het gaat om de eigen staatsveiligheid. Daarbij is de verdachte volledig overgeleverd aan de willekeur van de AIVD, die niet onafhankelijk is maar deel uitmaakt van die staat.

Daar komt nog bij dat het begrip “terreur” zeer ruim gedefinieerd is, zodat alle mogelijke soorten van activiteiten – als dat zo uitkomt – aangeduid kunnen worden als terrorisme. Hetzelfde geldt voor de identificatieplicht, die inmiddels omgedoopt is tot “toonplicht” van een geldig identiteitsbewijs. Niet alleen een ambtenaar van politie, maar ook andere ambtenaren zoals een buitengewoon opsporingsambtenaar, een militair van de koninklijke marechaussee en een douane- of belastinginspecteur hebben de bevoegdheid inzage te vorderen “indien dit voor de toepassing van wettelijke bepalingen te zijnen aanzien van belang kan zijn” of “voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taak.”

Voorbereiding op dictatuur
Maar daarmee is het nog niet gedaan. Want als het aan minister Donner ligt wordt de grondslag voor de verdenking van terreurdaden uitgebreid, en worden de termijnen van voorlopige hechtenis verlengd. Dat wil zeggen dat eenieder voor langere tijd opgesloten kan worden op grond van minder verdenking. Nog een stap verder, en er hoeft niet eens meer sprake te zijn van verdenking, zoals dat in de VS al geregeld is. Daar loopt iedereen het risico opgepakt te worden en zonder enig recht voor onbeperkte tijd vastgezet te worden. De staatsmacht heeft de burger daar rechteloos gemaakt.

Europa volgt, zij het met enige vertraging. Bovendien wordt de privacywetgeving aangepast om belemmeringen weg te nemen bij de uitwisseling van persoonsgegevens tussen landen binnen Europa en de VS. Nog wordt de staatsmacht in eerste instantie ingezet tegen verdachten van terreur. Maar als de economie verder afglijdt en meer en meer mensen zich gaan verzetten tegen alle verslechteringen, zal de wet zonder twijfel breder toegepast gaan worden.

Deze burgerlijke regering, met minister Donner voorop, is de wegvoorbereider van de openlijke dictatuur, die uitgeroepen zal worden als de crisis in het kapitalisme het maatschappelijke leven vrijwel onmogelijk gemaakt heeft. De crisis is de oorzaak van de verrotting van het kapitalisme en zal uiteindelijk de bezittende klasse er toe brengen het fascisme als openlijke dictatuur van het kapitaal aan de macht te brengen.
————————————————————————–
*) www.niburu.nl
Bron: ncpn
—————————————————————————

7 REACTIES

 1. De analyse is redelijk goed, de oplossing (NCPN) nou niet echt voor de hand liggend.
  ECHT kapitalisme – dus niet de huidige geleide-economie met een portie coporatisme! – maar echt vrij kapitalisme ligt m.i. meer voor de hand!

  Communisme wil ook de vrijheid beperken, alleen van een andere groep mensen. Dat schiet niet echt op dus.

 2. Afgezien van de laatste paragraaf een
  goed stuk.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 3. [2] Hoezo ‘afgezien van de laatste paragraaf’? Afgezien van de marxistische rethoriek is de inhoud van de analyse niet onjuist.

  Ik snap alleen niet waarom de schrijver zich distantieert van deze ‘openlijke dictatuur’ want als het kapitalisme ‘valt’ of vervalt in deze openlijke dictatuur dan hebben we toch gewoon een communistisch regime?

  NB: Natuurlijk is de gebruikte terminologie van de schrijver tav bijvoorbeeld ‘kapitalisme’ en ‘vrijheid’ onjuist, als je deze woorden vervangt voor andere, betere woorden verandert de analyse niet. Zelfs de conclusie klopt, maar dat de schrijver vervolgens niet inziet dat zijn weg ook naar Rome leidt (netals de weg van Donner en consorten) is opmerkelijk (maar eigenlijk ook weer niet).

 4. Nederland is feitelijk al langer een dictatuur. En dat zeg ik niet alleen. Lees wat bestuursrechthoogleraar Tak hierover in 2002 al te melden had: http://www.sdnl.nl/tak-rvs3

  Je zou kunnen zeggen, dat men het hellend vlak al is opgegaan tijdens de dictatuur van Bismarck, die aanvankelijk tegen de zin van de meeste Duitsers, na de broederkrijg met Oostenrijk-Hongarije in 1866, de Pruisische orde oplegde aan de verschillende vorstendommen en de Duitse eenheidsstaat smeedde.
  http://www.physik-lexikon.d

  Ook Nederland is een eenheidsstaat, doordat de Steden en Provincien hun souvereiniteit inmiddels ook hebben afgestaan.

  WAAROM Donner zo bang is voor "radicalisme" (zie de bijdrage "Piet Hein Donner gaat radicaliseren" http://www.vrijspreker.nl/b… ) lezen we bijvoorbeeld in:

  http://www.parlement.com/92

  De volgende stap is een Europese Neo-fascistische Superstaat. Ook al lijkt de Superstaat voorlopig afgewend, het fascistische proces in de EU-landen wordt onverdroten voortgezet, zoals Jos van Bergen aangeeft. Opmerkelijk genoeg schijnt hij niet te zien, dat collectivisme vroeg of laat tot fascisme (=corporatisme) leidt. Maar misschien is de erkenning en benoeming van de politieke realiteit te schokkend voor de tere socialistische ziel.

 5. Niet te veel Niburu lezen Hub, straks denk je nog dat we vanuit de lucht besproeid worden met chemicalien (chemtrails)! Haha!

 6. Wat zeurt die Van Bergen nou? Dit is toch precies wat hij wil: alles in handen van de staat?

  Misschien is hij zuur omdat hij liever zichzelf als Grote Roerganger gezien i.p.v. Balkenende.

 7. Steeds vaker moet ik dan ook denken aan de (profetische?) woorden van onderzoeker

  A.C. Sutton:
  "Hoe ik de toekomst zie?
  Chaos, verwarring, en uiteindelijk een gevecht tussen
  het individu en de staat.
  Het individu is echter sterker en zal zegevieren.
  De staat is een fictie die door Hegel* en zijn aanhangers geheiligd wordt om het individu te controleren.

  Vroeger of later zullen de mensen ontwaken, eerst
  moeten we de ‘val’ van "Rechts" – "Links" van ons afwerpen.
  Dit is een ‘Hegeliaanse val’ om te kunnen verdelen en heersen.
  Het gevecht gaat niet tussen links of rechts,
  het gaat tussen ons en hen".

  Zo komt Sutton in zijn Order-serie t.a.v. de VS plompverloren met de verklaring dat een groep alhier onder leiding van Skull & Bones de Hegeliaanse dialectiek gebruikt – namelijk steun aan tegengestelde bewegingen – om uiteindelijk bij wijze van synthese een ‘Nieuwe Wereldorde’ met een dictatoriale wereldregering voort te brengen.

  Fictie? Hoe lang nog?

Comments are closed.