Mijn kleine actie tegen de campagne van Natuur & Milieu, die gratis roetfilters willen voor Dieselauto’s, heeft me een leuk verhaal opgeleverd. Nu kreeg ik, in mijn korte e-mail discussie met iemand van de stichting Natuur & Milieu, ook een mooie link naar de wetenschappelijke basis van de hele fijn stof hype.

Dit is de link: www.rivm.nl/bibliotheek/rap…

Het rapport heet “Fijn stof nader bekeken”, en is een uitgave van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in samenwerking met de sector Milieu en Veiligheid (MEV) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Kortom, een heel peloton bovenmodale ambtenaren heeft zich hiermee bezig gehouden.

Mijn discussiepartner bij Natuur en Milieu schreef over dit rapport: “Wij gaan onder meer uit van wat hoog aangeschreven onafhankelijke organisaties als het RIVM en het MNP schrijven.”

Dat wekt uiteraard mijn nieuwsgierigheid, en ik heb de 58 pagina’s maar eens doorgeworsteld. Met in mijn achterhoofd de vraag: “waar is alle heisa rond fijn stof nu op gebaseerd?”

Na het lezen van het rapport is het me duidelijk geworden. De fijn stof disucssie in nederland, die leidt tot het schrappen van de aanleg van wegen en woonwijken, is gebasseerd op gebakken lucht, veronderstellingen, en een Nederlandse overheid die zich opstelt als het allerbraafste jongetje van de klas.

Lees enkele citaten uit het rapport, en huiver:

– Als bepaalde Amerikaanse studies over langdurende blootstelling geldig zijn voor Nederland, zouden mogelijk tienduizend tot enige tienduizenden mensen ongeveer tien jaar eerder overlijden. Deze uitkomsten zijn echter zeer onzeker.
– De luchtkwaliteit voor fijn stof in Nederland is de afgelopen tien jaar verbeterd.
– De duur van deze levensverkorting is vermoedelijk kort: enkele dagen tot maanden.
– Hoewel het nog onduidelijk is welke fracties het meest gezondheidsrelevant zijn, zijn er aanwijzingen dat verkeersemissies een belangrijke rol spelen.
– Het modelinstrumentarium berekent overschrijdingen met een onzekersheidsmarge van maximaal 50%.
– Fijnstofconcentraties worden in Nederland gemeten volgens de in de Europese regelgeving voorgeschreven wijze. De Europese luchtkwaliteitsrichtlijn laat ruimte voor meerdere bestuurlijke en technische interpretaties. Dit leidt tot verschillende implementaties in de lidstaten
– Naar schatting tweederde deel van het antropogene fijn stof is afkomstig uit buitenlandse bronnen
– Gezien de grote onzekerheden bij de vaststelling van de fijnstofconcentraties
– Het overgrote deel van de fijnstofconcentraties kan niet beïnvloed worden door het Nederlandse beleid.
– Er zijn grote wetenschappelijke onzekerheden in het fijnstofdossier, zowel voor de emissies, de metingen, de modellen als de gezondheidseffecten.
– Daardoor kan fijn stof zich over afstanden van duizenden kilometers verplaatsen en is fijn stof een probleem op continentale schaal.
– Op basis van het huidige beleid is de verwachting dat de grenswaarde voor het jaargemiddelde in 2010 nauwelijks en in 2020 niet meer overschreden zal worden.
– Een complicerende factor is dat niet goed bekend is welk deel van het fijn stof verantwoordelijk is voor de gezondheidseffecten.
– Bovendien heeft Nederland de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn naar de letter ingevoerd, waardoor Nederland strenger omgaat met de grenswaarden dan andere Europese landen.
– Nederland hoogt op basis van onderzoeksresultaten daarom de meetresultaten van de fijnstofmetingen met een factor 1,33 op. De meeste landen passen een lagere of geen correctiefactor toe […] alhoewel het voor een aantal landen niet duidelijk is waar de waarde van de correctiefactor op is gebaseerd
– Duidelijk is dat de Europese regelgeving ruimte laat voor een verschillende interpretatie op nationaal niveau
– In de periode 1990-2003 is de primair fijnstofemissie in Nederland met 50% gedaald.
– De berekende onzekerheid in de daggemiddelde gemeten fijnstofconcentratie bedraagt 15%.
– Uitspraken over een eventuele trend in de fijnstofconcentraties kunnen dan ook pas op basis van data vanaf 1992 gedaan worden.
– De totale onzekerheid in prognoses is geschat op ten minste 50%
– Bij de gezondheidseffecten van fijn stof is ook niet aan te geven welke mensen gezondheidsschade zullen lijden.
– Voorbeelden zijn verkeer, scheepvaart, industrie, energie-opwekking en huisverwarming. Het aandeel hiervan in de gezondheidseffecten is getalsmatig nog niet aan te geven.
– Beleid dat is gericht op de vermindering van de emissie van de primaire fracties van fijn stof, zou daarom gezondheidskundig zinvol kunnen zijn.
– Toch lijkt fijn stof geen sterfte of ziekte te veroorzaken in een van oorsprong gezond persoon.
– Het toxicologisch onderzoek naar fijn stof heeft al wel wat ondersteunende gegevens aangedragen voor de gezondheidseffecten, maar kan nog geen duidelijkheid scheppen over de causaliteit in de waargenomen blootstellingeffectrelaties en in de meest verantwoordelijke componenten uit het complexe fijn stof mengsel.
– Er is bezorgdheid over een mogelijk grotere invloed op de gezondheid die samenhangt met langdurende blootstelling aan fijn stof. […] Betrouwbare Nederlandse en Europese gegevens om dit risico te schatten ontbreken vooralsnog.
– Door aanvullende onzekerheidselementen is de totale onzekerheid voor de toepassing in de Nederlandse situatie aanzienlijk groter.
– Over enkele jaren zal er daarom meer informatie over de mogelijke effecten in Nederland beschikbaar komen.
Het huidige kennisniveau over de gezondheidseffecten van langdurende blootstelling aan fijn stof is laag
– Zo is er een Amerikaanse studie onder oorlogsveteranen die geen associatie laat zien,
– Gegeven de onzekerheden is er ook een kans dat de werkelijke gezondheidsrisico’s van fijn stof lager kunnen uitvallen.
– Soms wordt gezondheidswinst, zoals minder sterfte, minder ziekte en afgenomen levensduurverkorting, voorspeld via modellen voor een afname van de totale massa van fijn stof. Een dergelijke schatting van de mogelijke winst in gezondheid is gelet op onze huidige kennis heel onzeker.
– Inzicht in[…]de hiermee verbonden gezondheidswinst is pas mogelijk als de causaliteit beter wordt begrepen.

Iedereen zal al snel snappen dat we betreffende fijn stof:
– Niks zeker weten
– Dat wat we wel weten hoeft geen causaal verband te zijn
– Nederland roomser is dan de paus
– Effecten van maatregelen niet meetbaar zijn
– De grootste hoeveelheid fijnstof uit het buitenland komt.

Moeten we nu echt geld gaan investeren in deze ongein? Zal een minister die dit rapportje leest op de achterbank van zijn dienstauto nou over al die onzekerheden, schattingen en twijfels heen lezen?
Blijkbaar wel.

Nu maar op naar de reclame code commissie, hoewel die zich tot nu toe stil houden.

Dit is een vervolg op het eerdere artikel: www.vrijspreker.nl/blog/ind…

12 REACTIES

 1. Bravo Kim. De grootste permanente concentratie fijnstof bevindt zich ten zuiden van de grote rivieren en is voor het overgrote deel afkomstig uit het Ruhrgebied. De betreffende satellietfoto’s vertellen niets over de concentraties op leefniveau.
  Als je de goegemeente hier maar een willekeurig rood ingekleurd kaartje voorschotelt, breekt de pleuris al uit.
  Bovendien worden de getallen en beweringen niet of nauwelijks serieus door wetenschappers bekritiseerd, wat aangeeft, hoe het hier tegenwoordig met het wetenschappelijk onderwijs, dan wel met de vrije meningsuiting gesteld is.
  Het is werkelijk kinderspel om dit soort grappen in Nederland uit te halen, de belastingen te verhogen en de economie te ontwrichten.

  Groet,
  Harry

 2. [1]
  Ook interessant zijn de volgende opmerkingen uit het rapport "Fijn stof nader bekeken" door het Milieu en Natuur Planbureau:
  "Er is in gezondheidskundige studies geen drempelwaarde voor de effecten van fijn stof waargenomen. Dit betekent dat er vooralsnog geen buitenluchtconcentratie is aan te geven waarbeneden geen gezondheidseffecten meer gevonden worden." (pag. 53)
  "De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 1987 en 2000 overzichten opgesteld van de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging. Recent heeft de WHO opnieuw een dergelijke evaluatie uitgevoerd als basis voor het ‘Clean Air For Europe’ (CAFE) programma van de Europese Commissie (WHO, 2004a; 2005). Opnieuw is daarbij vastgesteld dat er bij fijn stof geen drempelwaarde voor effecten is waar te nemen." (pag. 55)

  Voor de stories omtrent gasemissies zie:
  http://www.vrijspreker.nl/b
  http://www.vrijspreker.nl/b

 3. [2] Even terzijde, WHO vindt dat de Verenigde Staten te weinig doet om roken te ontmoedigen. Zo moeten zij meer accijnzen gaan heffen op tabak (consumenten moeten tegen zichzelf beschermt worden).
  Dat zegt dus best veel over die organisatie….

 4. [2] De WHO is een soort agentschap van de United Nations (United Nuts). Als Bush ooit nog een manier vindt om uit die geldverslinnende mislukte banentrekkerij (UN) te stappen zou het Nederland goed doen om gelijk daarin mee te gaan…

 5. [5] Zeer goeie spreuk op die website:

  "EERST VERDWIJNT DE WAARHEID, DAARNA DE WIL OM DIE TE KENNEN"

 6. En dan vinden de groene rakkers het vreemd als je erg hard gaat lachen als ze weer eens met een doemscenario aan komen zetten… Mijn stellige indruk is dat verreweg het grootste gedeelte van Links erg dom is, en daarom ook niet in staat is alternatieve hypothesen te begrijpen.

 7. [7] Als je maar ver genoeg in het politieke spectrum naar links opschuift kom je vanzelf bij het ultiemste "Linkse dogma" / links denken:

  De totale vernietiging van de laatste 300 jaar wereld-(r)evolutie.

  Je zou bijna gaan hopen dat er een paar U.F.O’s op het binnenhof gaan landen, aangedreven op diesel(fijnstof) motortjes wel te verstaan…

  Dan maken we wellicht kans voor eens en altijd door de (ultra)linkse waanzin te prikken!

 8. [7] "Mijn stellige indruk is dat verreweg het grootste gedeelte van Links erg dom is, en daarom ook niet in staat is alternatieve hypothesen te begrijpen."

  Het probleem is dat die linkse mensen niet dom zijn maar dat ze door jarenlange indoctrinatie een bepaalde manier van denken op na hebben gehouden. Daarom zeg ik ook dat onderstaande spreuk zo goed is:

  EERST VERDWIJNT DE WAARHEID, DAARNA DE WIL OM DIE TE KENNEN

 9. [3] [4]
  Inderdaad Mike,
  De WHO is een vriendenclub "hoge" (dure) burocraten. (Momenteel wordt er gigantische herrie over de bestrijding van Afrikaanse AIDS (3×5 plan) gemaakt.
  Daar wil ik eventueel binnenkort nog eens op terugkomen.)

  In dit verband wilde ik alleen aangeven, dat het NMP zelfs nog "Roomser" is dan de WHO.
  Groet,
  Harry

Comments are closed.