Stichting Natuur & Milieu, één van de talloze clubjes van boomknuffelaars, heeft onlangs een campagne gelanceerd tegen fijn stof. Hiervoor zenden ze ook radiospotjes uit op onder andere Business News Radio, waarin ze pleiten voor gratis roetfilters voor dieselauto’s. Behalve de vraag of fijn stof echt zo slecht is, vraag ik me dan altijd af welke vrijwilligers-organisaties die gratis roetfilters maakt. Welk bedrijf stelt die roetfilters gratis ter beschikking?

Uiteraad bedoelt men met “gratis” iets heel anders dan een normaal mens. Met gratis bedoelt men “door de belastingbetaler betaald”. Mijn dochter zou het ook kunnen zeggen, die krijgt namelijk gratis kleding in haar ogen. En gratis speelgoed, en gratis snoep, en gratis eten. Een kind kan het begrijpen, gratis betekent dat het betaald is door een ander.

Nu staan clubs als Natuur & Milieu, en al die andere linkse milieuverenigingen, om een hele hoop dingen bekend, maar vooral om het feit dat ze altijd vooraan staan als er ergens tegen te protesteren valt. Dat is niet zo heel moeilijk, want de supporters zijn meestal uitkeringsgerechtigden die tijd genoeg hebben, of anders ambtenaren, en ook die hebben vaak alle tijd om te protesteren.

Het mooie van al die protesten is dan ook nog eens dat ze daarmee hun eigen subsidies ook weer veilig stellen, het lijkt alsof er echt wat zinnigs met het geld gedaan wordt. Zinnigs zoals “de bewustwording van het feit dat fijn stof een groot maatschappelijk probleem vormt.”

In de radiocommercial van deze Korenwolfjes wordt niet alleen gepleit voor gratis roetfilters voor dieselauto’s, er wordt ook nog eens expliciet angst aangejaagd voor auto’s. Die zijn enorm vervuilend, dus daar moet wat aan gedaan worden. De website waarnaar men verwijst is hier te vinden.

Tijd voor mij om eens een tegenactie te starten! Fijn stof, zo is gebleken, vormt namelijk vrijwel géén probleem. Het enige probleem is de Brusselse bemoeienis, die voor ultra-lage normen heeft gezorgd. En ons landje houdt zich natuurlijk als enige aan die strikte normen. Steden als Rome, Athene en Marseille zijn qua luchtvervuiling echt niet schoner dan Rotterdam en Amsterdam. Maar wij gaan wel maatregelen nemen, zij natuurlijk niet.

Nu ben ik geen ervaren protesteerder, ik heb altijd hard gewerkt, maar nu heb ik toevallig wat tijd. Reden dus om eens een klacht over deze campagne in te dienen bij de Reclame Code Commissie.

Mijn klacht: Deze radiocommercial spreekt over “gratis” roetfilters voor dieselauto’s. Dit is bezijden de waarheid, deze filters zijn uiteraard niet gratis, maar moeten door de overheid gesubsidieerd worden. Dat is dus uw en mijn belastinggeld.

Deze reclame is in strijd met de reclamecode om de volgende reden(en):

Reclame mag niet in strijd zijn met de waarheid. Dat is deze commercial duidelijk wel, er wordt immers gesteld dat “ook oude dieselauto’s voorzien moeten worden van een gratis roetfilter”. De term “gratis” is in dit verband misleidend.
Bovendien wordt gesproken over 18.000 doden per jaar door vuile lucht. Dit getal is op geen enkele wijze wetenschappelijk onderbouwd, behalve door een statistische studie. Er zijn in Nederland géén gevallen bekend van doden door fijnstof of andere luchtvervuiling.
Bovendien wekt de reclame de indruk dat autoverkeer het grootste probleem is. Ook dit is bezijden de waarheid, het autoverkeer is slechts voor 3% van alle uitstoot verantwoordelijk.

Verder heb ik aangegeven op welke 6 punten deze commercial strijdig is met de reclamecode. En natuurlijk het verhaal aan de boomknuffelaars gestuurd.
Daarop kreeg ik van Stichting Natuur & Milieu deze reactie:

“Geachte heer Winkelaar,

U beweert dat het aandeel van de uitstoot van het verkeer in het totaal van de luchtverontreiniging slechts 3% is. Dit klopt niet. Volgens rapporten van het RIVM, TNO, het IRAS en het ministerie van VROM is dit 30%. Ook de cijfers omtrend de 18.000 slachtoffers die dit jaarlijks kost zijn niet door ons bedacht, maar komen uit onderzoek van het Milieu en Natuur Planbureau. Dit is voor ons schokkend en urgent genoeg om de overheid te vragen hier snel iets aan te doen. Als wij dit zelf zouden betalen zouden wij bijzonder snel failliet zijn. En wanneer er gewacht wordt tot consumenten en bedrijven dit vrijwillig gaan doen en het zelf betalen, duurt het veel te lang.

Wanneer u onderzoeken kunt overleggen die aantonen dat de cijfers van de eerder genoemde instanties niet kloppen, dan krijgen wij die graag.

Natuur en Milieu is een integere organisatie, In dit geval zijn wij de brenger van het slechte nieuws is, zeker niet de veroorzaker. We stellen ons constructief op door ook oplossingen aan te dragen. Uw bewering dat wij mensen misleiden is dan ook zeer onterecht.”

Een mooi verhaal. Waarop ik, in afwachting op de reactie van de reclame code commissie, maar een mooi mailtje heb teruggestuurd:

Geachte heer den Hartog,

Allereerst hartelijk dank voor uw reactie.

Mijn bewering dat slechts 3% van de fijnstof veroorzaakt wordt door autoverkeer blijft staan. Het ministerie spreekt namelijk, ook al redelijk misleidend, over “transport”. En daar valt uiteraard het scheepvaartverkeer, vliegverkeer en wegtransport ook onder. Al deze categorieën hebben uiteraard niets te maken met de personenauto die u in uw commercial zo hard aanpakt.

Het is een bekende trend dat de milieubeweging, in al haar facetten, werkelijk alles aangrijpt om de automobilist in een kwaad daglicht te zetten. Als kritisch volger lijkt het mij duidelijk dat er hier meer sprake is van een hetze tegen automobilisten dan van een daadwerkelijke poging om het milieu te verbeteren. De objectiviteit ten opzichte van de auto is in ieder geval vér te zoeken.

Dat u uw organisatie expliciet kenmerkt als zijnde “integer” lijkt me niet meer dan logisch, ook het Openbaar ministerie doet dat. Maar niet altijd terecht. Dit is overigens geen beschuldiging aan uw adres, ik wens mij slechts te richten op uw “fijnstof”-campagne, die in mijn ogen misleidend is.

Om het RIVM maar eens aan te halen: “Als chronische effecten worden meegenomen in het aantal vroegtijdige sterfgevallen, dan zouden in Nederland 10.000 tot 15.000 mensen jaarlijks vroegtijdig sterven (Buringh, 2002). Bij deze schatting wordt er vanuit gegaan dat de PM10 niveaus tot 0 gereduceerd kunnen worden.”

Hier draait het natuurlijk om de laatste zin. Aangezien fijn stof tevens van natuurlijke bronnen afkomstig is, is het onmogelijk om de niveau’s naar nul terug te brengen.

De voornoemde cijfers zijn ook weer tegenstrijdig met wat het milieucompendium hierover stelt ( www.mnp.nl/mnc/i-nl-0340.html ), te weten 2.850 vroegtijdige sterfgevallen te wijten aan Fijnstof, en 2.350 aan Ozon.
Mensen leren niet meer rekenen op school, maar een optelling geeft toch echt aan dat het hier opeens nog “maar” 5.200 mensen betreft. Waarvan zo’n 2.850 aan fijnstof, even voor uw geheugen, uw campagne heeft het uitsluitend over fijnstof, Ozon wordt niet genoemd.

Maar het fijnstof-probleem wordt nog minder urgent, want het NMP stelt in een ander rapport dat “Fijn stof dat door de mens wordt ingeademd kan gezondheidseffecten veroorzaken. Voor het jaar 2000 zijn naar schatting 1700 vroegtijdige sterfgevallen in verband te brengen met luchtverontreiniging door fijn stof. Dit treedt eigenlijk alleen op bij personen met een zeer zwakke gezondheid.”

Zo langzaam maar zeker zakken we van uw 18.000 doden via 15.000 en 5.200 naar een 1.700 doden. Nog geen 10% van wat uw organisatie in de media beweert. Een autofabrikant die beweringen doet die maar voor 10% op waarheid berusten zou ongetwijfeld worden aangeklaagd. En dan zijn die 1700 mensen ook nog eens “personen met een zeer zwakke gezondheid”. In normaal Nederlands: zonder fijnstof zouden deze mensen óók zijn overleden. Dat klinkt hard, maar is wél waar.

Overigens zijn de schadelijke effecten van fijn stof ook nog niet aangetoond. Waar het NMP eerst schrijft dat “Naast gassen komen er ook deeltjes voor in de lucht waarvan gezondheidseffecten inmiddels bekend zijn.”, komt men een pagina verder met de opmerking dat “Hoe fijn stof gezondheidseffecten veroorzaakt is nog onbekend.”

Kortom: men denkt te weten dat het schadelijk is, maar het hoe en waarom weet men niet. Nogal een wankele basis om verregaande maatregelen op te nemen. Dat beseffen de onderzoekers ook, getuige hun uitspraak dat: “je hun schatting eerder moet opvatten als ruwe indicatie dan als exact getal.” (Fysioweb, 14/6)

Dat onderzoek is overigens op zijn beurt weer gebasseerd op Amerikaans onderzoek. Behalve het feit dat Amerikanen niet of nauwelijks in auto’s met diesel-motoren rijden, en de situatie dus al onvergelijkbaar is, stellen de onderzoekers ook nog eens dat “onze eerste aanname is dat de Amerikaanse bevindingen kloppen”. (Bron: dagblad Trouw).
Nu weet ik niet alles van wetenschappelijk onderzoek, maar een “aanname” is bij mijn weten niet wetenschappelijk te noemen. Kortom, het getal van 18.000 doden, en dat vermeldt uw organisatie niet, is gebaseerd op dit Nederlandse onderzoek, dat niets anders is dan een extrapolatie van Amerikaans onderzoek waarvan we aannemen dat het waar is.

Toch minimaal een erg smalle basis om een alarmerende campagne omheen te voeren.

Kijkt u verder naar bijvoorbeeld de kaart die het RIVM heeft uitgebracht, te vinden op www.rivm.nl/gezondheidenmil… , dan ziet u in één oogopslag waar de “problemen” zich voornamelijk voordoen: IJmuiden, Amsterdam en Rotterdam. Niet geheel toevallig alledrie steden waar zéér veel scheepvaartverkeer is. En juist zeeschepen staan bekend om hun vervuilende motoren. Wellicht zou het verstandig zijn om daar uw aandacht eens op te richten?

Het NMP stelt ook dat “De trend in de fijnstofconcentraties op basis van metingen op verschillende soorten locaties in de periode 1994-2004 laat, voor alle typen meetlocaties, een afname zien van, gemiddeld, 1 µg/m3 per jaar.”
De alarmerende toon van uw campagne is hiermee ook weer in tegenspraak, net zoals die toon niet in overeenstemming is met de NMP-bewering dat “de uitstoot van primair fijn stof door het wegverkeer met 45% afgenomen [is] sinds 1990 ondanks een groei van het wegverkeer met 30%.”

Wellicht is het verstandig om bij uw campagne te vermelden dat het niet fijnstof is dat een probleem vormt, maar de te strikte normen in combinatie met gebrekkig en vooringenomen onderzoek.

Verder schrijft u “Als wij dit zelf zouden betalen zouden wij bijzonder snel failliet zijn. En wanneer er gewacht wordt tot consumenten en bedrijven dit vrijwillig gaan doen en het zelf betalen, duurt het veel te lang.”

U pleit dus expliciet voor het toepassen van geweld om uw eigen doelstellingen te behalen. Dwang, ook dwang namens de overheid, is immers gebaseerd op het toepassen van geweld.

Ik hoop van harte dat u besluit dit soort onzinnige campagnes achterwege te laten. Het angst aanjagen van de bevolking gebeurt al genoeg door allerlei politici tbv partijpolitieke spelletjes. De trend is makkelijk; maak mensen angstig, en beloof daarna dat ze slechts op je hoeven te stemmen om die angst weg te laten nemen. Dat deed de kerk al honderden jaren, de politiek speelt hetzelfde spel. Om die angst nog aan te jagen hebben we echt niet nog meer clubs nodig.

Met vriendelijke groeten,

Kim Winkelaar

PS: Lees eens “the sceptical environmentalist” van Bjorn Lomborg, het zal uw ogen openen! (www.lomborg.com)

Tot nu toe heb ik hier nog geen reactie op ontvangen. Ik ben in blijde verwachting van wat er komen gaat. Uiteraard zal ik op deze plek proberen zo veel mogelijk updates te verzorgen van de status van mijn klacht, en de reacties van de milieufreaks.

22 REACTIES

 1. compliment voor Kim!!

  gegroet.

  P.S. ik denk niet dat ze daar van terug hebben, dus een reactie kun je volgens mij vergeten.

 2. [2] Och, als ze er wel van terug hebben dan heb ik nog wel een stapeltje rapporten liggen hoor 🙂
  Heb in eerste instantie alleen hun eigen bronnen gebruikt om ze onderuit te halen, leek me wel zo leuk.

  Maar als ze niet meer reageren hebben we dus nog de reclame code commissie. En die brengen hun uitspraken altijd in de openbaarheid, dus met wat mazzel haalt het toch de pers 🙂

 3. Klasse, Kim ! Modelvoorbeeld van een campagne tegen parasiterende dombo’s !

 4. S-C-H-I-T-T-E-R-E-N-D!
  2 artikelen van topklasse tegelijk, politieke vernieuwing en natuur&milieu, petje af!

 5. Compliment!

  Het zou prachtig zijn wanneer dit inderdaad de pers haalt.
  Misschien ook een cc-tje aan Netwerk, Nova, RTL-Nieuws en Talpa-nieuws, Telegraaf, Metro, Barend en van Dorp etc….

 6. Prima. Is dat instrument van staatscensuur (de Reclame Code Commissie) tenminste ook eens ergens goed voor. Als ze dit onderwerp oppikken zijn die belastingcenten tenminste eens goed besteed.
  Ook fijn om te zien dat er toch wel bepaalde concrete acties zijn die je kunt ondernemen om de overheid en haar trawanten te lijf te gaan.

 7. Iedereen die nog wil gaan proberen te ontkennen dat fijnstof niet gevaarlijk is, is niet goed bij zijn hoofd.
  Of heeft nog nimmer het verschil mogen proeven tussen wonen en leven in de buurt van veel druk vrachtverkeer, en het wonen en leven in bijv. een dun bevolkt stuk zuid-Frankrijk.
  Er is geen twijfel over mogelijk.
  De cijfers gerelateerd aan CARA tonen dat ook nog eens aan.

  Lees anders dit nog eens:
  http://sciam.com/article.cf

  Of bekijk deze uitzending eens:
  http://www2.trosradar.nl/?u

  Ik ben echt geen milieu-lobbyist o.i.d. (lees dit maar eens: http://jult.net/dub/entry.p… ) maar ik weet wel degelijk waar en wanneer ik me prettiger voel omdat de lucht nauwelijks fijnstof bevat.

 8. [12]
  En de open lucht boven Nederland heeft ook echt de eigenschappen van een gesloten tunnel vol auto’s…

 9. [11] Julius, je haalt, zoals zoveel mensen, meerdere dingen door elkaar.

  Ten eerste heb je het over "gevaar". Nu is in de toxicologie regel één dat iets pas giftig of gevaarlijk is bij een bepaalde dosis. Water is bijvoorbeeld erg gevaarlijk, maar pas bij inname van meer dan 10 liter binnen een zeer kort tijdsbestek.
  Of bij langdurige blootstelling aan water beneden een temperatuur van 20 graden, ook dan is water erg gevaarlijk. Ga maar eens een paar uurtjes in zee zwemmen.

  Kortom: het gaat om hoeveelheden. En dan is die fijnstofnorm dusdanig streng, dat het nergens meer over gaat.

  Als je het hebt over wonen in een stukje ongerept Zuid-Frankrijk, prima! Maar doe dan niet alsof fijn stof opeens het enige is dat hier irriteert. Naast fijn stof zijn er namelijk ook nog honderden andere vervuilende stoffen in de lucht. Voor je gevoel heeft dat misschien met (vracht-)verkeer te maken, maar bedenk ook hoe hypocriet we in Nederland zijn, door aan de snelweg te wonen naast Pernis, en dan de auto’s de schuld van de vervuiling te geven. Want ja, die rafinaderij van Shell is natuurlijk goed voor de staat.

  Fijn stof is niets meer of minder dan een "hype". Die kun je beter niet volgen.

 10. Update:
  Ik heb zojuist een mailtje terug ontvangen van een nogal boze mijnheer van natuur & milieu. Hij schrijft:

  Uw kritiek richt zich vooral op het onderzoeksmateriaal waar wij ons werk op baseren. Wij kunnen echter niet anders doen dan uitgaan van dat onderzoek waarover in het grootste deel van de wetenschappelijk wereld, en bijvoorbeeld ook bij de WHO, consensus bestaat.

  Wij gaan onder meer uit van wat hoog aangeschreven onafhankelijke organisaties als het RIVM en het MNP schrijven: " Epidemiologische studies wijzen uit dat in Nederland jaarlijks 2300 tot 2500 mensen vroegtijdig overlijden aan alleen al de acute blootstelling aan fijn stof. Op basis van de lange terijn effecten van chronische blootstelling aan fijn stof zouden in Nederland mogelijk zelfs 12.000 tot 24.000 mensen jaarlijks vroegtijdig overlijden". (http://www.rivm.nl/biblioth… )

  Wij richten ons niet alleen op personenauto’s, zoals u beweert, we richten ons in onze lobby ook op vrachtverkeer, binnenvaart en zeescheepvaart. Ook de BOVAG/Rai ondersteunt onze acties voor het invoeren van subsidies op het installeren van roetfilter op dieselauto’s. Dit is dus zeker geen hetze tegen automobilisten maar juist een actie waarmee dieselrijders geholpen worden.

  Dat de hoeveelheid fijn stof in de lucht afneemt bestrijden wij niet. Nu er meer bekend is over de schadelijkheid van fijn stof vinden wij dat er alles aan gedaan moet worden de hoeveelheid hiervan verder te beperken.

  In uw latere bericht stuurt u een rapport mee waarin veelvuldig gewezen wordt op onderzoek van het Amerikaanse Health Effects Institute (samenwerkingsverband van bedrijfsleven en overheid). Dan Greenbaum, de directeur van dit instituut, heeft vorig jaar op een door ons georganiseerde conferentie onze cijfers en aanpak ondersteund.

  Uw bewering dat wij expliciet pleiten voor het toepassen van geweld om onze eigen doelstellingen te behalen is werkelijk onzin en bovendien beledigend.

  Wat ons betreft besluiten wij hiermee deze emailwisseling.

  Vooral die vet gemaakt zin is leuk. Deze mijnheer heeft nog wat lessen libertarisme voor beginners nodig 🙂
  Hulp is welkom bij het beantwoorden van deze mail.

 11. [15]

  "Ook de BOVAG/Rai ondersteunt onze acties voor het invoeren van subsidies op het installeren van roetfilter op dieselauto’s. Dit is dus zeker geen hetze tegen automobilisten maar juist een actie waarmee dieselrijders geholpen worden."

  Ofwel die man is zelf verschrikkelijk naïef, of denkt dat jij dat bent.

  *Natuurlijk* is de BOVAG/RAI voor subsidies op roetfilters, dat is kassa. Voor BOVAG/RAI (is dat één club?) het zal het inderdaad geen hetze tegen de automobilist zijn. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat dat voor N&M niet het geval is.

 12. Ik vind het heel goed om kritisch te zijn op angstzaaiende campagnes. En goed nadenken over wat er allemaal geroepen wordt is prima, maar ik vind het wel een beetje jammer dat er zoveel lol wordt beleefd aan het onderuithalen (zo beschrijft Kim het zelf) van een organisatie (of hun campagne) die er in de basis is voor ons aller gezondheid.
  Of hun middelen om ons te "helpen" nu stroken met wat wij juist en waar vinden kun je over discussieren, maar de negatieve manier van reageren… en dan vervolgens het gejuich van eenieder… beetje jammer.

  Overigens ben ik het (als milieukundige) inhoudelijk helemaal eens met Kim.

 13. Fijn stof is een zinloos begrip.

  Dat de kans om dood te gaan groter wordt naarmate meer fijne deeltjes in de lucht zitten is bewezen.

  Zie bijvoorbeeld het onderzoek waar Julius naar verwijst, hierboven.

  De vraag is natuurlijk hoe dat fijn stof is samengesteld en wat de effecten zijn. Fijn zeezout ga je niet dood aan, anders zouden mensen langs de kust eerder doodgaan dan mensen in het binnenland.

  Fijn zijn vergroot de kans dat stoffen in het lichaam komen die effecten kunnen hebben.

  Kim suggereert dat er niks aan de hand is met fijn stof, maar dat is onzin. De effecten van giftige stoffen redeneer je niet weg met vrijspreken.

 14. één van de talloze clubjes van boomknuffelaars –

  ZE zetten zich in voor het milieu, daar hoef je niet minachtend over te doen

  want de supporters zijn meestal uitkeringsgerechtigden die tijd genoeg hebben, of anders ambtenaren, en ook die hebben vaak alle tijd om te protesteren.

  NU ga je wel heel erg alles over een kam scheren, ten eerste niet alle linkse supporters zijn arm en ambtenaren werken ook hard. Wanneer je anderen gaat aanspreken op hun slechte inlichtingen dan is het toch niet veel om op zijn minst zelf objectief te blijven.

  Fijn stof, zo is gebleken, vormt namelijk vrijwel géén probleem

  Waar baseer je dit op?Door het te ontkennen wordt het nog niet bewaarheid!
  Er zijn in Nederland géén gevallen bekend van doden door fijnstof of andere luchtvervuiling.

  Het Feit dat het nog niet bekend is wil nog niet zeggen dat het probleem dan niet bestaat. In deze opmerking zeg je dus dat de wetenschap alles kan achterhalen. Dit is echter niet zo en kan dus niet gezien worden als een overtuigende verklaring.
  Het is een bekende trend dat de milieubeweging, in al haar facetten, werkelijk alles aangrijpt om de automobilist in een kwaad daglicht te zetten. Als kritisch volger lijkt het mij duidelijk dat er hier meer sprake is van een hetze tegen automobilisten dan van een daadwerkelijke poging om het milieu te verbeteren. De objectiviteit ten opzichte van de auto is in ieder geval vér te zoeken.

  Okee, dit is dus tegenstrijdig…… aan de ene kant beweren dat de beweringen van de milieubeweging niet deugen door gebrek aan objectiviteit en het dan een hetze te noemen……Hoe wil je zelf betrouwbaar zijn als autorijder zijnde(Je zit dus in een groep en dan ben je automatisch geneigd een bepaalde opvatting in te nemen)ben je dus ook niet objectief. Kortom dit bericht zou als een hetze tegen milieubewegingen gezien kunnen worden
  Zo langzaam maar zeker zakken we van uw 18.000 doden via 15.000 en 5.200 naar een 1.700 doden.
  Dit is maar gezien welke bron je neemt

  zonder fijnstof zouden deze mensen óók zijn overleden
  Waar,dat gebeurd met iedereen. Toch zouden deze mensen langer leven,wellicht nog de 90 of 100 halen als er iets aan gedaan werd.
  IJmuiden, Amsterdam en Rotterdam. Niet geheel toevallig alledrie steden waar zéér veel scheepvaartverkeer is. En juist zeeschepen staan bekend om hun vervuilende motoren

  Heel toevallig ook enkele zeer dichtbewoonde gebieden met veel inwoners en verkeer
  De alarmerende toon van uw campagne is hiermee ook weer in tegenspraak, net zoals die toon niet in overeenstemming is met de NMP-bewering dat "de uitstoot van primair fijn stof door het wegverkeer met 45% afgenomen [is] sinds 1990 ondanks een groei van het wegverkeer met 30%."
  Zie het als bewijs dat maatregelen om de fijne stoffen en roetuistoot tegen te gaan wel daadwerkelijk effect hebben en wel aangeraden horen te worden.

  U pleit dus expliciet voor het toepassen van geweld om uw eigen doelstellingen te behalen. Dwang, ook dwang namens de overheid, is immers gebaseerd op het toepassen van geweld.

  Mensen stemmen op politieke partijen en de overheid heeft daarom op basis van het draagvlak het recht om enkele wetten (waar niet iedereen het mee eens hoeft te zijn) aan te stellen die zij in het belang van het land gepast vinden. Dwang is daarnaast niet hetzelfde als geweld.

 15. Wat een prachtif stuk, Kim.
  Wellicht is the ook een idee om de levensverwachting van een "laag fijnstof niveau" land te vergelijken met de levensverwachting in Nederland.
  Fijnstof is, volgens de boomknuffelaars, al een lang probleem waar we pas sindskort de effecten van kennen. De gemiddelde levensverwachting is ook een langlopend gemiddelde. Dus als je de Nederlandse cijfers naast die van, bijvoorbeeld, Finland of Zweden legt zou daar het effect van de fijnstof overdosis van de Nederlanders in zichtbaar moeten zijn.

  Ik durf te voorspellen dat dat niet het geval zal zijn.

 16. [1] Hoi allemaal.

  Ik zag het bericht staan over het Gratisroetfilter Project. Mijn bevindingen:

  Ook ik ben eerst keurig schriftelijk geinformeerd met de mededeling dat er een gratis roetfilter voor mijn Audi A4 beschikbaar was.
  Ben vervolgens op de website gaan kijken http://www.gratisroetfilter.nl en zag dat deze aktie middels een duidelijke informatieve website werd ondersteund.
  Na een aantal dagen werd ik gebeld door het GratisRoetfilter Team. Mooi, dacht ik nu gaan we het krijgen.

  Ik kreeg een vriendelijke dame aan de telefoon die mij de eenvoudige vraag stelde of ik van dit aanbod gebruik wilde maken. Natuurlijk ging ik doorvragen over het hoe en wat en waarom het gratis was.

  Dit werd heel goed en overtuigend aan mij uitgelegd en ik besloot om een afspraak te maken.
  De afspraak werd gemaakt bij CarXpert Jelsma te Rozendaal.
  Na 1.5 week ben ik met mijn Audi naar het CarXpertgaragebedrijf gegaan en inderdaad….er werd een gratis filter onder mijn Audi a4 geplaatst. [/b]

  Nadat ik een handtekening had gezet kreeg ik nog een leuke kadobox met daarin een aantal hele leuke aanbiedingen van de diverse sponsors die aan dit project hebben meegewerkt.

  Ik kan niet anders zeggen dan dat dit Gratis Roetfilter Project van het Gratis Roetfilter Team een heel erg mooi initiatief is.
  Maak ook gebruik van deze subsidieaanbieiding en ga naar http://www.gratisroetfilter.nl

Comments are closed.