We hoorden de afgelopen week veel over de begrotingsmeevaller van 1 miljard bekendgemaakt door minister Zalm. Direct was elke collectivist er als de kippen bij om dit ‘extra’ geld uit te geven aan goede ‘bestemmingen’.

Maar kijken we naar de cijfers, dan blijkt er helemaal geen begrotingsoverschot te zijn, doch nog steeds een behoorlijk tekort van 1,2% van het Bruto Binnenlands Product. Met andere woorden, de staatsschuld neemt nog immer toe en deze is opgebouwd uit opeenvolgende begrotingstekorten van meer dan 30 jaar. De staatsschuld is nu zo’n 54% van het Bruto Binnenlands Product en zoals het er nu uitziet zoals als percentage als in absolute cijfers in de toekomst alleen maar toenemen.

Waarom hebben regeringen nu zoveel begrotingstekorten en mikken ze niet op begrotingsoverschotten, zodat de staatsschuld kan worden afgelost? Dat heeft te maken met het Keynesiaanse denken binnen de economie en de politiek. Men vindt dat men rustig schulden kan maken, want deze kunnen door de overheid worden gegarandeerd en bovendien, zo denkt men, bevordert het de consumptie, waaruit in de toekomst de belastingen voor de aflossing zullen zorgdragen.

Nu weten klassieke economen, waaronder de Oostenrijkse School, van oudsher dat consumptie alleen maar kan plaatsvinden als er ook productie tegenover staat. En daar wringt nu juist de schoen. In de westerse landen, dus ook Nederland, neemt de productiegroei gestaag af, dus probeert men dit op te vangen met extra overheidsstimulering, lees belastinggeld afgetroggeld van het volk om zodoende de fictieve economische groei te kunnen bewerkstelligen, dit gebeurt al onafgebroken sinds de jaren 60.

Hierbij maakte men niet alleen gebruik van belastinggeld, maar ook van fiatgeld. Dit fiatgeld, dat wil zeggen gedrukt geld zonder onderliggende goudwaarde, werd en wordt tevens aangewend voor de creatie van papiergeld en krediet. Dit veroorzaakte op haar beurt weer prijsinflatie in alle gelederen van de economie met als resultaat zeepbellen in de economie. De financiering van de staatsschuld gebeurt eveneens via de uitgifte van staatsobligaties. Als deze niet meer in zwang zijn bij de mensen, bijvoorbeeld vanwege de lage rente-opbrengst of het gevaar dat de overheid niet meer in staat is om deze schuld terug te betalen, dan is de enige optie om deze begrotingstekorten te financieren met fiatgeld. Dit gebeurt dan via een onderlinge relatie tussen de centrale bank en het ministerie van financiële zaken. De centrale bank wordt daarom ook wel de lener in uiterste nood genoemd, niet voor normale schuldenaren, maar voor de zekerheidstelling van de overheid en de bancaire sector.

In deze fase zijn we nog niet aangeland, maar de tijd dat het gaat gebeuren nadert met rasse schreden. De tekorten in de westerse landen lopen te veel op en de schulden zijn te groot om nog te kunnen worden terugbetaald binnen afzienbare tijd. In de huidige crisissituatie van lage groei en sterk oplopende werkloosheid is er geen andere mogelijkheid voor overheden om dan hun schulden te financieren met krediet gecreëerd door de centrale bank. Met als gevolg een onvermijdelijk stijgende goudprijs (goud is namelijk het ultieme geld in de wereld, ongeacht wat Keynesiaanse economen en centrale bankiers beweren), welke feitelijk al gaande is sinds 2001, alsmede het fenomeen ‘stagflatie’, dat wil zeggen economische stagnatie in samenhang met de prijsinflatie (zoals grondstoffen, producentenprijzen en consumentenprijzen).

Op dit moment stijgt de M1-geldhoeveelheid (contant geld) in de Euro-zone met 10% en in de VS met 8%. per jaar. Hou dus rekening met steeds hoger uitvallende tekorten en een stijgende rente op korte en middenlange termijn om de afgeleide inflatie te beteugelen, tezamen met een goudprijs die zich over drie jaar boven de ¤ 700 beweegt, dit omdat langzaam maar zeker het vertrouwen in papieren valuta wegvalt.

34 REACTIES

 1. Kunnen jullie niet wat links aandragen hoe je moet beleggen in goud of zo?

 2. Bravo Albert,
  zo krijgen we als niet economen een fraai inzicht in het foute denken en
  kennelijk is het heel simpel om korrekt te denken,toch typies
  dat al die hoogleraren economie nooit
  getwijfeld hebben aan deze denkwijze:arme studenten.
  Of houden ze wijselijk hun mond,geeft meer aan hoe malafide de economische opleiding is.

 3. Andere vorm,

  Zoals ik blijvend zal belijden.

  `geld alleen biedt geen essentie voor de toekomst`

  Goed alles heeft essentie, met de beste kwaliteit voor iedereen.
  Nobel streven, waar wij als samenleving versneld op dienen te berusten.

  Hoogachtend, Jan Molendijk (Spijkeniss)

 4. Mijn oma, die tijdens de oorlog in de Pijp ondergedoken heeft gezeten, heeft haar hele leven juwelen gekocht.
  Omdat zoals zij stelt: "Alles dat van waarde is moet draagbaar zijn."
  Dankzij die juwelen ben ik er nu ook!

  Maar geld is dus uiteindelijk waardeloos wanneer er geen goud of toegevoegde waarde tegenover staat. De prijs van goud zal dus voorlopig nog wel blijven stijgen. Maar het volgende vraag ik mij af: Neemt de toegevoegde waarde van arbeid af naarmate zij hoger belast, en/of gefinancieerd wordt met fiat-geld?

 5. Vraag: klopt het dat door de inflatie de tekorten in de loop van de tijd niet verder oplopen (wanneer rente wordt betaald en er geen begrotingstekort is)?

  Vervolg vraag, wat als we i.p.v. inflatie met deflatie te maken krijgen? Is dat mogelijk?

 6. Helder artikel Albert.
  Al decennialang wordt er steeds minder geproduceerd (gewerkt) in dit land en steeds meer geleend, zowel door overheid als door particulieren. Wat de particulieren betreft, wordt dit in de consumptieve sfeer besteed en wordt er dus steeds minder gespaard en geinvesteerd. Van overheidswege wordt er via overdrachten (subsidies) steeds meer besteed in te weinig of niet-productieve sectoren. Hoe weinig productief die staatssubsidies (w.o. natuurlijk alle uitkeringen, waarvoor niet is gespaard) zijn, blijkt uit de trage economische groei in de Eurozone. Bedrijven zijn nauwelijks bereid om in die zone te investeren. Al sinds 1992 is het groeitempo in de Eurozone gemiddeld 1,5 % ,terwijl de economische groei in de wereld zich rond 3 % beweegt. Vandaar ook, dat de kapitaal- en geldmarktrente zich op historisch lage niveaus beweegt, men wil het overtollige kapitaal investeren, maar men weet niet, waar men het moet laten. Hierdoor worden grote financieringsinstellingen verleid grote consumentenleningen tegen bespottelijk lage rentes aan te bieden, waardoor te weinig kapitaalkrachtige consumenten zich steeds verder in de schulden steken en waarmee de vicieuze cirkel zich sluit.
  Groet,
  Harry

 7. How-To: dieven (belasting), mee-eters (sociale verzekeringen) en oplichters (de rest van de regelneukers) buiten te sluiten en je vruchten voor jezelf te behouden.

  Het is mogelijk je geld anoniem bij e-gold (http://www.e-gold.com ) te parkeren, het staat dan buiten bereik van zalm en consorten en je kunt er een anonieme ATM debitkaart aan koppelen zodat je je goud overal ter wereld ten gelde kunt maken. zorg dat je de website via een anonieme proxy buiten de EU benaderd met een encrypte verbinding tussen jouw compu en de proxy en de (toekomstige?) gegevensopslag van big brother is ook nog eens nutteloos.

 8. [1] Mr.XL
  Handig is bij bezoek aan http://www.libertarian.to op de MAIN naar beneden scrollen en de dagelijks bijgewerkte goud grafiek te zien.
  Klik op de grafiek brengt je bij KITCO, waar je heel veel gegevens en artikelen over goud en andere metalen kunt vinden.
  Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar KITCO via http://www.kitco.com/

 9. [5] Het is inderdaad mogelijk dat begrotingstekorten niet verder oplopen en alleen maar dalen, mits men niet meer bijleent. En dat is nu juist het probleem. Telkens als de nominale groei (i.e. reële groei + geldgroei) toeneemt dan nemen ook de overheidsuitgaven toe, vaak ook exponentieel, omdat men zich ‘rijk’ rekent (zie jaren 70 en 90). De overheid heeft geen concurrentie en is als het ware de grote bullebak in de buurt die zowel geld creëert als het uitgeeft aan allerlei zaken gedicteerd door de politiek.

  Na stagflatie komt automatisch deflatie, d.w.z. de enorme geldhoeveelheid en krediet moeten uiteindelijk worden gesaneerd, omdat er anders hyperinflatie dreigt, waardoor het vertrouwen in papieren valuta opeens wegvalt, wat een nachtmerrie-scenario is voor elke politicus en centrale bankier. Dus moet men zorgen dat de ‘inflatie’ binnen de perken blijft en dat kan alleen d.m.v. het afbouwen van de kredietcreatie. Het resultaat van deze afbouw is dan ook een liquiditeitscrisis. Ergo, te weinig geldmiddelen in omloop om de reeds extravagante op stapel staande projecten of verplichtingen te financieren. Veel projecten komen stil te liggen en aan de verplichtingen kunnen niet meer worden voldaan, zodat er een enorme werkloosheidsgroei is tezamen met talloze faillissementen in alle gelederen van de economie. Met andere woorden een grote economische crisis. We hebben zo’n 25 jaar geleden in 1981-1982 al een voorproefje daarvan gehad. Dit keer zijn de problemen vele malen groter dan in de jaren 70 en 80, gezien de gigantische geld- en kredietgroei (M1-M3) van de afgelopen decennia.

 10. [6] Dat is de spijker op de kop Harry. De werkelijke prijsinflatie is veel hoger dan wordt aangenomen. We hebben de verhalen wel gelezen over de dure euro en de sterk opgelopen prijzen van grondstoffen. Dat zien we namelijk niet terug in de CPI, dus is er iets mis met de berekening en de weging van deze CPI-cijfers door het CBS. Bovendien heeft het CBS ook geen concurrentie, dus kan het rustig doorgaan met het produceren van hun cijfers, zonder dat men bang hoeft te zijn voor enige vergelijking door een overheidsonafhankelijk instituut en dat is ontzettend jammer. Als ik naar de werkelijke prijsinflatie kijk (dus inclusief grondstoffen etc.) dan zou deze ver boven de 10% per jaar moeten liggen, waardoor dus een rente van 2¼% belachelijk is. Deze zou dus zo’n 12-14% moeten zijn om de geleden financiële achteruitgang te compenseren. De Amerikaanse internationale consultant Harry Schultz heeft berekend dat de inflatie in de euro-zone op 14-17% per jaar ligt.

 11. [11] [12]
  Bedankt voor de cijfermatige onderbouwing. Dit soort cijfers (groei- en cumulatief percentage fiatgeld, reele inflatie en theoretische rente) zou wekelijks in de financiele pers moeten verschijnen, maar ik vind ze niet. Hoe kom jij eraan ?
  Dit soort cijfers geeft werkelijk pas een reeel beeld van de omvang van het onvoorstelbare economische bedrog door de staat !!!

  Groet,
  Harry

 12. @Kaye: "Maar het volgende vraag ik mij af: Neemt de toegevoegde waarde van arbeid af naarmate zij hoger belast, en/of gefinancieerd wordt met fiat-geld?"

  In een vrije markt zou arbeid uitgedrukt in fiat geld duurder worden. Maar "dankzij" al die CAO afspraken hoeft dit niet te gebeuren. [soms inflatiecorrectie, met huidige bevriezing gebeurt dit dus niet.]

  Dus: het is feitelijk een loonsverlaging. Ga ook na dat ‘schulden’ ‘minder groot’ worden bij b.v. een overheid, als er veel inflatie is. Dit geldt ook voor je eigen hypotheek.

  Globaal kunnen we dus zeggen: bevriezen v/d lonen loont de overheid extra als zij dan veel fiat geld bijdrukt -> stijging goudprijs.

 13. [14] Waarmee de overheid de waarde van arbeid bepaalt en dus de economie stuurt. De sociale partners in het polder model bepalen dus de officiele waarde van arbeid, de euro en de marktprijs van de aldus geproduceerde goederen en diensten.

  Ondertussen ben ik me druk aan het inlezen in Von Mises, Oostenrijkse school economie, prijsbepaling, Rand en sites als deze. Ik moet zeggen het is een soort ‘Red Pill’ ervaring aan het worden…Het blijkt dat de communistische staat waar in mijn middelbare schooltijd zoveel op werdt afgegeven met zijn KGB en vijfjaren plannen in Nederland ook gewoon bestaat. Alleen doet iedereen heel hard of dat niet zo is.

 14. [13] De M1 en M3 cijfers zijn wekelijks te vinden in The Economist. De CPI cijfers worden gepubliceerd door het CBS in Nederland en het BLS (Bureau of Labour Statistics) in de VS. Voor de werkelijke CPI zijn geen exacte cijfers voorhanden, maar kunnen deze (subjectief) worden afgeleid uit de grondstoffen- en voedselprijzen die automatisch gevolgen hebben voor de PPI en uiteindelijk de CPI. Wanneer men voedsel en brandstof een belangrijkere weging toedicht (wat eigenlijk zou moeten, omdat iedereen moet eten en zich voortbewegen) dan komt er natuurlijk een geheel ander cijfer uit de bus vallen. Het CBS geeft zelfs toe op haar webstek dat de CPI’s van de EU-landen niet vergelijkbaar zijn, omdat er verschillende berekeningsmodellen worden gebruikt. Daarom kijk ik niet zozeer naar het CPI, maar naar de geldgroei binnen de economie en met name de contante geldgroei (M1). Dit is dan de werkelijke inflatie die in ogenschouw moet worden genomen. Alle andere indexen zijn afgeleide daarvan en kunnen gemakkelijk worden gemanipuleerd.

  http://www.cbs.nl/NR/rdonly

 15. [4] Volgens mij blijft het het beste om aandelen te kopen van wapenfabrikanten. De maffia heeft daar ook aandelen in.

 16. [7] "zorg dat je de website via een anonieme proxy buiten de EU benaderd met een encrypte verbinding tussen jouw compu en de proxy"

  Dank voor de tip.

  Helaas ben ik niet zo’n techie.
  Zou je ons iets kunnen uitleggen over anonieme proxy’s: hoe het werkt en welke je aanbeveelt?

  Ik ben nl. ERG geinteresseerd.

  Dank bij voorbaat.

 17. Als U ergens wordt geblokt, kun je dat makkelijk oplossen, namelijk
  door een zogenaamde proxy in te stellen.
  Hoe doe je dat?
  Ik leg het even uit!

  – Ten eerste. Ga naar de volgende pagina:
  http://www.publicproxyserve

  Daar staan allemaal proxy’s, dat zijn ip-adressen,
  met een port ernaast.

  Voorbeeld: 200.208.245.174, met poort 80.
  Schrijf dit even op papier, bijvoorbeeld.

  – Ten tweede. Klik in Internet Explorer bovenaan op ‘extra’, en dan op
  ‘internet-opties’. Klik vervolgens bovenaan op het tabblad
  ‘verbindingen’. Klik daarna op ‘lan-instellingen’.
  Dan krijg je een nieuw schermpje, waarin je het vakje ‘een
  proxy-server voor het lan-netwerk gebruiken’ moet aanvinken. Bij
  ‘adres’ typ je de proxy in (bijvoorbeeld 200.208.245.174), en bij
  poort de bijbehorende poort (altijd 80, 8080 of 8000).

  Klik vervolgens op ok, en nog eens op ok. Nu internet je met een nieuw
  ip-adres en ben je nergens meer geblokt! Doet internet het niet? Dat
  kan, maar dan moet je even een andere proxy proberen.

  Succes!
  ___________________________________

  Gebruik voor je gewone internetgebruik het programma firefox, hier te
  downloaden:
  http://download.mozilla.org

  gewoon downloaden, openen, instructies volgen en het gaat vanzelf.
  Lijkt op internet explorer, het programma dat je nu gebruikt om te
  surfen, maar dan beter.

  daarnaast kun je internet explorer gebruiken om naar plaatsen te
  surfen waar je geblokt bent, doordat je in dat programma hebt
  ingesteld dat je met een proxy surft.

  Deze programma’s kun je beide tegelijk gebruiken.

  _________________________

  Hoogachtend, Jan Molendijk (Spijkenisse)

 18. [18]
  Het idee van een proxy is als volgt:

  jij maakt contact met de proxy, de proxy maakt contact met de website die je wilt bezoeken. Als jij op die manier e-gold, kan men dat niet aan jouw internetverkeer afleiden, daar valt alleen aan te zien dat je de proxy bezoekt.

  Iemand die het internetverkeer van e-gold in de gaten houdt kan ook niet zien dat jij de site bezoekt, daar ziet men alleen de proxy binnenkomen.

  Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat het verkeer tussen jou en de proxy versleutelt ("encrypt") is, anders kan iemand die dat verkeer inhoudelijk bekijkt zien dat je de proxy opdracht geeft naar http://www.egold.com te gaan.

  Op proxify.com kan dat via de link "Click for HTTPS" op de pagina. Je kunt ook deze link gebruiken:

  https://proxify.com/

  Dit is dezelfde link als Mike hierboven geeft, maar dan met "https" ipv "http", met een extra "s" dus die staat voor "secure".

  Misschien is het een goed idee om *al* je internetverkeer via een proxy te doen (of zo veel mogelijk). Als je alleen e-gold bezoekt via een proxy, dan zou het op kunnen gaan vallen dat je zo eens in de zoveel tijd een proxy gebruikt, en zou men zich af kunnen gaan vragen waarvoor. Kan natuurlijk ook als je alles via een proxy doet, maar dan is er de kans dat ze denken dat je het gewoon voor de sport doet of paranoïde bent of iets dergelijks, schat ik.

  Als je overigens de proxy ook niet vertrouwd, kun je natuurlijk twee proxies gebruiken. In dat geval weet de eerste dat jij het bent, maar niet waar je naar toe gaat, en weet de tweede waar je naar toe gaat, maar niet dat jij het bent.

  Hier meer over privacy op internet:

  http://www.meervrijheid.nl/

  Het is overigens aan te raden je in dit soort zaken te verdiepen en er over na te denken als je er gebruik van wilt maken, anders loop je het risico dat je het voor niks doet (jammer, maar het is niet anders).

 19. [18][21]
  Vergeet ik nog: ipv een proxy gebruiken, zou je er ook voor kunnen kiezen je e-gold rekening *nooit* van thuis te benaderen, maar altijd in een internet-café o.i.d.. Dat heeft het voordeel dat men aan je internet-verkeer helemaal niets kan zien, maar het nadeel dat je op een computer werkt die je zelf niet onder controle hebt, zodat daar eventueel gegevens achter zouden kunnen blijven. En je hebt geen zicht op spyware die eventueel op de computer zou kunnen staan.

  Thuis moet je wat dat betreft natuurlijk ook rekening houden met spyware e.d..

 20. [21] Inderdaad, als een terrorist slim is en d.m.v twee proxies werkt en met elkaar communiceert d.m.v PGP-software kan de AIVD nooit informatie onderscheppen. Een leuk voorbeeld hoe zinloos die data onderschepping is 🙂

 21. [21]
  Geinig, ik zie dat je op proxify.com ook een abonnement kunt nemen dat je kan betalen met e-gold.

 22. [19] [20] [21] [22]
  Graag had ik allen heel erg bedankt.
  Ik zal e.e.a. z.s.m. bestuderen.
  Ik begreep echter dat een proxy alleen niet volstaat.
  Encrpten moet ook, schijnt het.
  Dus nu mijn volgende vraag: hoe doe ik dit? En … hoe kan e-gold het dan "ont-encrypten"? Als e-gold dit kan, kan iemand anders dat dan ook niet?

  Dank bij voorbaat.

  PS Graag aandacht voor volgende.
  Heden viel mij op, hr. Molendijk betreffende, een vriendelijk man, in staat tot heldere formulering. 😉

 23. [25]
  Zie m’n vorige reactie, "encrypten" (versleutelen) doe je door gebruik te maken van HTTPS:
  [21]

 24. schuld van 54 procent?
  aan de banken?
  betekent dat van elke euro die je verdient er meer dan de helft voor de bank is?
  hoe is dat zover kunnen komen,
  wie gooit ons geld over de balk,
  toch niet regering "balken-einde"

 25. [29] Hoofdzakelijk aan de obligatiehouders.
  En dat zijn dan weer hoofdzakelijk verzekeraars en pensioenfondsen alsook particuliere beleggers.
  (Overigens beleggen pensioenfondsen ook t.b.v. particulieren).

  De overheid neemt nauwelijks bancair krediet op maar banken kunnen wel -net als iedereen- hun gelden beleggen in obligaties en doen dat ook op vrij grote schaal.

  Maar goed: in wezen is dat naast de kwestie. Waar het om gaat is dat de staat haar huishoudboekje niet op orde heeft en daarmee de toekomst van haar burgers a.h.w. verhypothekeert. (Neen, niet letterlijk).

  Echter. In Nederland mogen we al bij al nog van geluk spreken. Vergeleken bij Belgie (96%), Griekenland en Italie (elk boven de 100%) en Japan (ca. 125%), valt de Nederlandse staatsschuld nog mee.

  Dat is evenwel niet echt toe te schrijven aan betere politici maar eerder aan de gasbel van Slochteren.

  De echte test komt over een 20-tal jaren als ’s lands aardgasvoorraden op zijn.

Comments are closed.