Het huidige kabinet voert een asociaal asielbeleid. Ik denk dat Libertariërs, en “Links” het hier over eens kunnen zijn. Een verdere overeenkomst is er echter niet, omdat de uitgangspunten van de progressieve ideologie toch wezenlijk anders zijn als die van de Libertarische ideologie.

Libertariërs vinden het huidige asielbeleid van dit kabinet met name asociaal omdat het beleid gebaseerd is op dwang en collectieve verantwoordelijkheid. De belastingbetaler wordt b.v. gedwongen om het asielbeleid te bekostigen. Maar ook als iemand bereid is om voor een immigrant 100% garant te staan, moet men door een steeds moeilijker wordende bureaucratische procedure heen en zelfs dan is opvang dan vaak alsnog onmogelijk. Voor Nederlandse burgers wordt het steeds moeilijker om een partner uit het buitenland te halen. Ook voor bedrijven en instellingen wordt het lastiger om hoogopgeleid personeel buiten de EU te verwerven.

De progressieve vinden het asociaal omdat asielzoekers tegenwoordig zo streng worden behandeld door “Law en order” minister Verdonk. Zij willen graag meer “zielige” vluchtelingen opnemen op kosten van de belastingbetaler.

De vraag die ik heel kort en beperkt zou willen beantwoorden is de volgende:

“Wat zou nu een sociaal immigratiebeleid kunnen zijn?”

Ik noem kort twee punten hoe een asielbeleid socialer en Libertarischer zou kunnen worden. Ik ga niet veel in op details, ik kan immers niet op 1 á 2 A4tjes de problematiek omtrent immigratie geheel oplossen. Wel kan ik aanstippen met welke uitgangspunten we in Nederland een humaner, socialere en rationelere vorm van immigratie zouden kunnen bewerkstelligen.

Uitgangspunt-1 – Het beleid mag geen belastinggeld kosten!

Nu wordt de gehele asielprocedure door de overheid geregeld en bekostigd. Dat kost de belastingbetaler handen vol geld. Geld wat met dwang wordt verkregen van burgers die niet allemaal achter een ruimhartig beleid staan. Daarnaast worden immigranten ook niet aangemoedigd te werken of mogen ze het ook niet. Daarnaast worden immigranten vaak als zielig beschouwd en wordt hun een uitkering opgedrongen. Het gevolg is dat er nog meer belastinggeld nodig is om de sociale welvaartstaat te kunnen bekostigen. In de toekomst zal dit huidige beleid tot een verdere afname van de algehele welvaart kunnen leiden. Dat laatste is ongewenst omdat irrationele ideologieën altijd goed gedijen in tijden van “sociale onrust”.

Uitgangspunt-2 – Opvang dient gebaseerd te zijn op individuele solidariteit!

Hoe kan immigratie dan geregeld worden, vraagt u zich misschien af? Want als “het beleid” geen belastinggeld mag kosten kan de overheid de immigratie toch niet regelen? Inderdaad, immigratie zou ook geen primaire taak van de overheid moeten zijn, althans de opvang, promotie en bekostiging ervan. In mijn optiek moeten Nederlanders zelf vrijwillig de verantwoordelijkheid dragen voor de opvang van immigranten.

Doordat de opvang van immigranten nu een taak van de overheid is, zorgt dit ervoor dat het draagvlak voor het opvangen van vluchtelingen mogelijk hoger (of lager) is dan daadwerkelijk. Het zou goed zijn als legale inwoners van Nederland die graag willen dat Nederland gastvrij is voor vluchtelingen hun huizen opstellen voor de 1e opvang van immigranten. Dit alles kan geregeld worden via een private organisatie die de opvang coördineert, en het geheel kan begeleiden. Voordeel is dat immigranten zo direct kennismaken met mensen die al ervaring hebben in het land en zich gastvrijer zullen gedragen. Dit “Laissez-faire beleid” is dan ook gebaseerd op oprechte solidariteit i.p.v. hypocriete solidariteit. Het staat Nederlanders dan vrij mensen op te nemen indien ze dat willen. Wel dienen ze de individuele verantwoordelijkheid op zich te nemen, eventueel met hulp van een private organisatie. Dat laatste houdt in dat ze verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van de opvang. Nederlanders die niet mee willen betalen aan immigratie hoeven het niet meer te doen.

Natuurlijk komen er tal van praktische problemen om de hoek kijken, een naïeve burger kan b.v. besluiten iemand op te vangen die later een moslim terrorist blijkt.. Aan de andere kant komen deze lieden nu ook het land binnen of zijn ze hier zelfs al geboren. Wel zal er meer sprake zijn individuele controle en begeleiding.

Daarom denk ik dat met deze eenvoudige uitgangspunten de immigratie een stuk succesvoller zal zijn als het huidige overheidsbeleid. De toestroom zal eerder afnemen dan toenemen, immigranten zullen gemotiveerder zijn om iets van hun leven te maken dan nu het geval is en de integratie zal stukken soepeler en natuurlijker verlopen. Immigranten die onze manier van leven niet respecteren zullen moeilijk een plaats krijgen.

Natuurlijk kan dit voorstel alleen echt een succes zijn als Nederland ook de rest van het “sociale”welvaartstelsel gaat afbouwen en individuele burgers steeds meer de ruimte krijgen zelf verantwoording te dragen voor de inrichting van hun leven.

Het antwoord op de vraag is dan ook: overheidsbeleid is nooit (echt) sociaal. Met het afschaffen van het overheidsbeleid zal Nederland een socialer, rechtvaardiger en minder hypocriet immigratiebeleid krijgen wat is gebaseerd op individuele solidariteit, individuele vrijheid en individuele verantwoordelijkheid.

Maar wat vindt u?

12 REACTIES

 1. Ik heb sterk de indruk dat het hypocriete immigratiebeleid er ook voor zorgt dat NL (en EU) aantrekkelijk blijft voor allerlei kanslozen op de arbeidsmarkt, want als je als immigrant maar voldoende ‘zieligheidspunten’ verwerft kun je levenslang rekenen op een uitkering, gratis medische zorg, etc. van de staat. Die situatie is voor veel immigranten vele malen beter dan thuis in Afrika.

  In de USA (en Canada ook als ik mij goed herinner) word je als immigrant geacht op eigen benen te kunnen staan of geld te hebben op een of andere manier (sponsor). Om in zo’n situatie te kunnen overleven moet je enorm gemotiveerd zijn om succes te behalen, want anders geldt ‘wie niet werkt zal niet eten’.

  Als deze situatie nog een aantal jaren doorgaat zal Amerika de zoete vruchten van dit beleid oogsten en Europa de zure (lijkt intussen al begonnen in Frankrijk). Bovenstaande schets geldt niet voor 100% maar vat in mijn ogen wel samen hoe het beleid in Europa en Amerika verschilt.

 2. Misschien dit artikel doorsturen aan de VVD en aan min. Verdonk?

  Je weet nooit, of ze toch nog eens ooit het licht gaan zien 8)

 3. Zolang er nog ”collectief bezit van land” bestaat in NL, zou er sprake moeten zijn van immigratiebeleid. Het is namelijk nog altijd beter om op de straten van Amsterdam rond te zwerven dan op de straten van bijvoorbeeld Mogadishu. Anderzijds, als er slechts alleen privaat bezit bestaat, kan de eigenaar beslissen wie wel en wie niet gebruik kan maken van dat eigendom. De vraag is natuurlijk wat dit ‘beleid’ zou moeten inhouden. Ik denk dat er alleen sprake kan zijn van een soort contract met de immigrant, waarbij de NLse partij een lagere overheid kan zijn (een gemeente), een bedrijf of stichting/vereniging, of een individu. Zij zullen dan voor de tijd dat de immigrant in NL is, verantwoordelijk moeten zijn voor de immigrant. Zo’n contract kan dan ondermeer ingaan op de verblijfsduur in NL van die immigrant.

 4. Helemaal mee eens Kurt. Het voorkomt niet de import van duizenden moslims die in enclaves gaan wonen en de autochtone niet-moslim burgers terroriseren.

 5. [3] "Zolang er nog ”collectief bezit van land” bestaat in NL, zou er sprake moeten zijn van immigratiebeleid. Het is namelijk nog altijd beter om op de straten van Amsterdam rond te zwerven dan op de straten van bijvoorbeeld Mogadishu."

  Dat klopt, maar op basis van mijn uitgangspunten kan ook best een creatieve overgangsoplossing worden bedacht.

 6. Er blijkt nog altijd sprake te zijn van een ernstige begripsverwarring. Dat is echter door alle hersenspoeling van de laatste 40 jaar wel begrijpelijk. Wat is hier het geval ?

  1) Een asielzoeker is een buitenlander, die uit vrees voor zijn leven of mishandeling of gebrek aan bescherming door de staat zijn land uitvlucht en onderdak en bescherming zoekt in een ander land. Hij mag asiel aanvragen op grond van het Vreemdelingenverdrag van 1951. Hem kan via een asielprocedure de vluchtelingenstatus worden toegekend.

  2) Een immigrant is iemand, die om economische redenen naar een ander land wil verhuizen. Immigranten vallen onder de immigratiewetten van het land van bestemming. Zij behoren in eigen onderhoud te kunnen voorzien en dat te kunnen aantonen.

  Het is van groot belang dat onderscheid goed te blijven maken, want er wordt vandaag de dag moedwillig al veel te veel politieke verwarring gesticht.

 7. [6] Ja, en een asielzoeker moet je dus gewoon toelaten.
  En economisch actief zien te krijgen.
  En een immigrant laat je ook toe, mits, juist ja. Hij met productieve en vredelievende bedoelingen komt.
  Moet je wel eerst al die armoedige uitkeringkjes afschaffen.

  Huub

 8. [6] Persoonlijk ben ik het oneens met het dit onderscheid.. Waarom?

  Iemand leeft in een land waar de overheid/politiek een beleid voert waardoor haar inwoners geen economisch perfectief hebben. De inwoners zien een corrupte overheid, die progressie tegenwerkt. Het is logisch dat men dan wil vluchten. Formeel is zo iemand dan een immigrant en geen asielzoeker? Toch vlucht hij voor een politiek systeem wat niet werkt. Hij vlucht voor een staat die hem geen bescherming biedt en geen kansen.

  De opvang van asielzoekers of andere immigranten is in mijn optiek geen overheidstaak maar moet door private instellingen en personen worden gefinancierd.

  De enige taak de overheid zou kunnen hebben is te bekijken of vluchtelingen geen terroristische of criminele bedoelingen hebben. Tot slot moet vast gesteld worden of iemand (eventueel met hulp van individuele inwoners of private organisaties, in staat is in zijn of haar levensonderhoud te voorzien).

  Ik zou daarom ook pleiten voor het opzeggen van het vluchtelingenverdrag aangezien ik de opvang van asielzoekers of andere immigranten geen overheidstaak vindt.

 9. oeps:
  Iemand leeft in een land waar de overheid/politiek een beleid voert waardoor haar inwoners geen economisch perspectief hebben. De inwoners zien een corrupte overheid, die progressie tegenwerkt. Het is logisch dat men dan wil vluchten. Formeel is zo iemand dan een immigrant en geen asielzoeker? Toch vlucht hij voor een politiek systeem wat niet werkt. Hij vlucht voor een staat die hem geen bescherming biedt en geen kansen.

  Dat slaat op de meeste EU inwoners, kunnen we ff wat regelen met Somalie om groepskorting te krijgen? Asielzoeker of immigrant, meld je hier aan.

 10. [9] Ja :), maar je begrijpt wat ik bedoel.. In het westen is nog een snufje kapitalisme wat voor een hogere welvaart zorgt.. Dus ik blijf toch liever nog heel even hier en zal niet snel naar Somalie vluchten..

 11. Beste mensen,

  ik ben een leerling uit VWO6 en moet voor het vak filosofie een essay schrijven over het Europese immigratiebeleid. Nou heb ik het volgende probleem: ik kan nergens de exacte uitgangspunten van dit immigratiebeleid vinden. Zou iemand mij die uitgangspunten willen toesturen? Anders kom ik namelijk niet verder dan de inleiding..

  Alvast bedankt, Roy

 12. Het asielbeleid moet juist aangescherpt worden want er komen teveel economische gelukszoekers op onze belastingencenten hierheen en verblijven jaren ook op onze kosten hier zonder dat ze een bijdrage leveren aan onze maatschappij. Vang die mensen zoveel mogelijk in buurlanden op met een soortgelijke cultuur. En laat mensen die uitgeprocedeerd zijn niet langer illegaalverblijven in gemeenten of kerken maar zet ze onmiddelijk uit dat voorkomt lange emotionele taferelen,maar laat mensen die wel mogen blijven ook zo snel mogelijk integreren in de maatschappij.En stop de familie herenigingen laat alleen individuen of getrouwde stellen toe.
  Het moet wel prettig wonen blijven in Nederland met behoud van onze cultuur vind ik.

Comments are closed.