Rita Verdonk ligt letterlijk en figuurlijk onder vuur van de (extreem-)collectivisten, zowel binnen als buiten het parlement ten aanzien van het immigratiebeleid. Nu is dat voor ministers belast met de immigratie in het verleden altijd zo geweest dat deze voortdurend onder vuur kwamen te liggen, dus natuurlijk ook bij deze bewindsvrouw.

Wat er aan de hand is is de aantasting van gevestigde belangen binnen het extreem-collectivisme. Men moet niet vergeten dat er in de afgelopen decennia, zeer zeker sinds het Den Uyl-regime, een enorme asiel- en immigratie-industrie is opgebouwd, waar letterlijk duizenden mensen in werken en waarvan dus tienduizenden afhankelijk van zijn voor hun inkomen. Directeuren van deze industrietakken nemen al gauw meer dan
¤ 100.000 per jaar mee naar huis. Allemaal gefinancierd door de overheid, lees belastingbetalers. Ook kost het onderhoud, de gezondheidszorg en de huisvesting van deze asielzoekers en immigranten ettelijke honderden miljoenen euro’s per jaar.

Dus wanneer de immigratie de spuigaten uitloopt en de economie stagneert is de overheid verplicht om dit in te dammen. Dit alleen al vanuit collectivistisch perspectief. Want de industrie zelf blijft niet alleen overeind, maar oefent haar invloed voortdurend uit in de politiek middels lobbygroepen, aanverwante of geïnfiltreerde politici, soms (gewelddadige) demonstraties tot zelfs een beschieting aan toe. Onder deze omstandigheden valt het Rita Verdonk aan te prijzen dat zij stand houdt onder zo’n enorme druk.

Het grote probleem, zoals elk weldenkend mens weet, is natuurlijk het collectivisme zelf. In een klassiek-liberale samenleving is er geen verzorgingstaat en zijn de immigranten of asielzoekers aangewezen op zichzelf of personen die hen financieel en materieel ondersteunen. Stichtingen en verenigingen moeten het zonder overheidsfinanciering stellen en kunnen alleen via particuliere giften hun bewegingen in stand houden. Subsidies zijn sowieso uit den boze. Veruit de meeste van de huidige stichtingen zullen hun deuren moeten sluiten wegens gebrek aan kapitaal en dat zou een zeer goede zaak zijn. Niet alleen zijn we verlost van een enorme onproductieve geldverslindende industrie, maar ook van het geweld dat belastingbetalers continu wordt aangedaan. We leven aldus in een zieke samenleving, waarin een parasiterende zelfbenoemde elite de scepter zwaait en de uitgebuite belastingbetalers het gelag betalen in een toenemende asociale en gewelddadige samenleving.

In tegenstelling tot wat wel wordt gedacht, bestaan er in een klassiek-liberale samenleving nog steeds grenzen. De verzorgingstaat is weliswaar dan afgeschaft, maar de kleine overheid heeft nog steeds als taak om de burgerij te beschermen en veiligheid te bieden, dus ook tegen criminelen en terroristen. Ieder ander daarentegen is welkom om zijn of haar geld te verdienen en in de eigen levensonderhoud te voorzien.

Het alternatief is wat nu in Frankrijk gaande is, een multiculturele ramp van de grootste orde, geheel veroorzaakt door het jarenlange extreem-collectivistische wanbeleid. De regeringen van de afgelopen 30 jaar moeten zich diep schamen.

www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

12 REACTIES

 1. Je stelt dat de "immigratie de spuigaten uitloopt" en je legt terloops de link naar een stagnerende economie.

  Dit is mijns inziens beide onjuist. De economie stagneert door het belastinregime van de staat en de daarbij horende dwang.

  Dat immigranten vaker gebruik maken van voorzieningen die gefinancieerd worden door dit regime, is hun niet kwalijk te nemen.

  Hoe meer je neemt van de staat, hoe eerder die zal ophouden te bestaan, is een vaak gehoord argument van vele libertariers. Ook immigranten doen dit.

  De enige belemmering voor groei van de economie is de staat en níet de immigranten. Nogmaals, dat er allerlei waanzinnige financiele voorzieningen zijn betaald uit belastinggeld, is de immigranten niet kwalijk te nemen maar de haagse maffia.

 2. Egor,als je goed leest benoem ik het ook vanuit collectivistisch oogpunt. Daarmee bedoel ik met: De spuigaten uitlopen dat het in dit verzorgingstaatssysteem niet vol te houden is en dat er iets aan gedaan moet worden.

  Ik vertel altijd dat men een keuze moet maken: of vrije immigratie met de afschaffing van de verzorgingstaat, of het systeem wat we nu hebben, maar dan gaan de grenzen dicht. Als klassiek-liberaal ben ik natuurlijk voor het eerste.

  Een immigratiebeleid van kansarmen die vervolgens van uitkeringen, subsidies etc. leven is in beide gevallen volstrekt onaccaptabel.

 3. Beste Albert,

  het gaat er niet eens om of de verzorgingsstaat vol te houden is of niet, het gaat erom dat de verzorgingsstaat een regime is gebaseerd op dwang. En dat is per definitie fout.

 4. Egor, ik ben het helemaal met je eens dat de verzorgingstaat weg moet. Dat zal ook gebeuren, helaas gaat dat een een tijd in beslag nemen. Alleen zitten we nu met een zeer nijpend probleem en dat is de influx van immigranten die niets toevoegen aan de economie van Nederland en daar moet op dit moment iets aan gedaan worden. Ik ben zelf een realist en verwacht niet dat de verzorgingstaat van de een op de andere dag wordt afgeschaft. Dat wordt in het beste geval een geleidelijk proces, maar dat betekent niet dat we tevens andere wanstaltige zaken maar moeten laten varen.

 5. Ik denk, dat Egor en Albert het fundamenteel eens zijn over de noodzaak tot afschaffing van de verzorgingsstaat. Wat hier echter helaas buiten beschouwing blijft is, dat asielbeleid wezenlijk iets anders is dan immigratie"beleid", -afgezien van de vraag, of je uberhaupt wel over "beleid" kunt spreken. Door deze minister worden deze twee zaken gemakshalve maar over dezelfde kam geschoren. Dat leidt niet alleen tot schrijnende inhumane situaties voor asielzoekers, die vaak reeds op voorhand oneerlijk behandeld worden, maar ook tot schending van internationale verdragen.

  De manier, waarop deze minister keer op keer beloofd heeft -ook voor de Tweede Kamer-,
  -1. dat gezinnen van uitgeprocedeerde asielzoekers niet zullen worden gescheiden, terwijl dat wel steeds gebeurde en
  -2. dat geweigerde asielzoekers op veilige wijze zullen worden gerepatrieerd, maar intussen stelselmatig door haar ministerie verraden en uitgeleverd worden, verdient in dit verband ernstig aan de kaak gesteld te worden.

  Anders zou wellicht ten onrechte de indruk kunnen ontstaan, dat het klassiek-liberalisme ook geen onderscheid maakt tussen asielbeleid en immigratiepolitiek, zodat het een al even onwettige en inhumane politiek zou voeren, als de vertegenwoordigers van het (extreem-)collectivisme hebben vertoond.

  Hieraan zou men -wellicht ten overvloede- mogen toevoegen, dat deze nep-liberale VVD-minister terzake van de behandeling van asielzoekers op even hypocriete en leugenachtige wijze voor de Tweede Kamer en daarbuiten pleegt op te treden als haar collectivistische voorgangers.

 6. [5] Ik stel dat de opvang van asielzoekers of vluchtelingen geen overheidstaak is. Daarnaast vind ik de verschillen tussen een asielzoeker en (andere) immigranten te vaag om er onderscheid in te maken.

  Internationale verdragen dienen in mijn optiek sowieso te worden afgeschaft.. Deze verdragen zorgen er nu voor dat de belastingbetaler wordt verplicht te betalen voor de opvang van asielzoekers en andere immigranten.

  Dat is in strijdt met mijn libertarische visie:

  "I swear by my life and my love of it that I will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mine."–John Galt in ‘Atlas Shrugged’ by Ayn Rand.

 7. [6]
  Is het wel verstandig ongemerkt aan de algehele begripsverwarring die door de mainstream politici en media wordt geschapen, bij te dragen, terwijl jullie proberen juist duidelijke omschrijvingen te geven en onderscheid te maken tussen verschillende begrippen ?
  Ik mis trouwens een omschrijving van de begrippen asiel(recht) en immigratie in de woordenlijst. Wanneer wordt de lijst ge-update ?

 8. [7] Een asielrecht zou kunnen betekenen dat inwoners van een land verpicht zijn om solidariteit te tonen en te betalen voor hun opvang. Dat vind ik immoreel en in strijdt met het libertarisme. Dat kan alleen op basis van vrijwilligheid.

  Het lijkt me dat ik hier een duidelijk standpunt neerzet, maar ik kom er nog wel een keer op terug.

 9. [8]
  Ik citeer:
  "Een asielrecht zou kunnen betekenen dat inwoners van een land verpicht zijn om solidariteit te tonen en te betalen voor hun opvang."
  Zou kunnen, hoeft dus niet.

 10. ? Het is een recht, dus wie moet het dan betalen als de inwoners van Nederland geen zin hebben om 10.000, 20.000 of 100.000 alsielaanvragen te behandelen? De overheid?

 11. [10]
  Het Griekse woord ‘asiel’ betekent: heiligdom, toevluchtsoord. In het oude Griekenland was het ‘asiel’, een tempel waar vluchtelingen onder bescherming van de godheid stonden en niet onder dwang mocht worden weggehaald. In Rome boden dergelijke plaatsen met name bescherming aan mishandelde slaven en criminelen. In de middeleeuwen ontwikkelde zich het z.g. “kerkasiel”. In het internationaal recht mogen staten naar eigen inzicht asiel verlenen aan vluchtelingen, niet alleen op het eigen grondgebied (territoriaal asiel) maar ook bijvoorbeeld in ambassades (diplomatiek asiel) en op schepen.

  Soorten asiel:

  Territoriaal asiel: Het verlenen van asiel op eigen grondgebied.

  Diplomatiek asiel: het verlenen van asiel in een ambassade, die geldt als beschermd gebied van de staat die zij vertegenwoordigt.

  Kerkasiel: Het verlenen van asiel aan voortvluchtigen, vluchtelingen en asielzoekers in een kerk, gebaseerd op een bijbelse uitspraak (Exodus 21:13) waarin iemand die onopzettelijk heeft gedood asiel wordt verleend om te ontkomen aan bloedwraak. Het principe werd in de 6e eeuw bepleit en in praktijk gebracht door bisschop Gregorius van Tours. Tot in de 17e eeuw werd de kerk vaak als vrijplaats gebruikt. In 1986 verklaarden de Groningse en later de Nederlandse Raad van Kerken dat kerkgebouwen voor vluchtelingen konden worden opengesteld. Geregeld verblijven groepen asielzoekers en uitgeprocedeerden (illegalen) voor korte of langere tijd in kerken. Vooral de vluchtelingenorganisatie INLIA heeft zich voor kerkasiel ingezet.

  Jou citerend:
  "Het is een recht, dus wie moet het dan betalen als de inwoners van Nederland geen zin hebben om 10.000, 20.000 of 100.000 alsielaanvragen te behandelen? De overheid?"

  Dat lijkt mij een collectivistische gedachte:

  1) Als het nou bijvoorbeeld gaat om kerkasiel, welke inwoners van Nederland bedoel je dan ?

  2) Bovendien, als iemand een buitenlander te gast heeft, waarvoor hij volledig borg kan staan en feitelijk staat, heeft de Staat daar naar mijn gevoelen niets mee te maken. Is dit niet wat je bedoelt ?

 12. [11] Dat bedoel ik..!

  1) asiel kan alleen worden verleend op basis van vrijwilligheid. Maar niemand heeft het recht om asiel te krijgen! In mijn optiek dan. Dus wellicht dat ik bereid ben om iemand asiel te verlenen (in mijn eigen huis), maar niemand heeft het recht mijn huis, inkomen of andere zaken te gebruiken om asiel te verkrijgen zonder mijn toestemming. Maar zoals elders gezegd, ik zal mij de komende tijd wat verder verdiepen in dit onderwerp. Onder libertariërs wordt er nog wel eens verschillend gedacht.. Het lijkt mij toch niet moeilijk iedereen op een lijn te krijgen met een aantal eenvoudige uitgangspunten.

Comments are closed.