Socialistische regimes plegen een eigen werkelijkheid er op na te houden en een belangrijk instrument om die werkelijkheid in stand te houden is de wetenschap.

Zo hadden de nazi’s van Dolf een hekel aan de relativiteitstheorie en de kwantummechanica, volgens hen allemaal maar verdachte Joodse natuurkunde van nog verdachtere Joden als Einstein, Born en Bohr en de zogenaamde witte Joden, Joodse meelopers volgens de nazi’s zoals Heisenberg ed.

De nazi’s streefden een eigen, raszuivere Arische natuurkunde na en hadden heel wat echte wetenschappers die uit overtuiging, opportunisme en/of afgunst en persoonlijke rancune van harte bereid waren daaraan mee te werken. Uiteindelijk werkte dat natuurlijk niet, natuurwetten zijn nu eenmaal natuurwetten ongeacht wie ze ontdekt en beschreven heeft.

Hitlers medesocialist, Joseph Stalin was weer een groot liefhebber van het Lamarckisme. Deze erfelijkheidstheorie van de Franse meneer Lamarck uit 1798 (of zo) leerde dat organismen allerlei tijdens het leven verworven eigenschappen aan hun nakomelingen konden doorgeven. Dus iemand die een been had verloren zou nakomelingen zonder been kunnen verwekken.

Stalin en met hem uiteraard de hele communistische partij vonden dat een erg prettige theorie want dat betekende dat goede partijleden vanzelf kinderen kregen die ook goede communisten waren en wat de landbouw betreft zouden volgens die theorie planten heel snel gunstige eigenschappen kunnen verwerven, dit in tegenstelling tot het moeizame telen dat nodig is volgens het Mendelisme (genen). Zo was het voldoende om zomertarwe flink koud te zetten om daar winterharde tarwe van te maken omdat deze tarwe door de kou zomaar even de nodige winterbestendige eigenschappen zou verwerven om die vervolgens door te geven aan het nageslacht. De staatspropaganda zorgde er wel voor dat het werkte, ook al werkte het niet in de werkelijkheid.

De hogepriester van die waanzin was een meneer Lysenko, een tamelijk ongeschoolde plantenteler die zoveel macht wist te verwerven dat hij collega’s die het onzin vonden en Gregor Mendel zijn ideeën van overerving via van buiten onveranderbare ingebouwde eigenschappen bleven aanhangen liet oppakken, opsluiten en fusilleren met de zegen van de partij en oom Joseph. Mendelisme was volgens de Partij klassevijandige bourgeoiswetenschap en dus helemaal fout.

Die waanzin duurde van 1936 tot 1956 en verdween uiteindelijk, zoals iedere politiekcorrecte waanzintheorie uiteindelijk voor de werkelijkheid moet wijken.

Ook hier spelen Joden weer een interessante rol: als het Lamarckisme correct zou zijn, dan zouden na duizenden jaren en ontelbare generaties van besnijden er zo langzamerhand Joden moeten worden geboren die al kant & klaar besneden zijn, dit zijn immers gedurende het leven verworven eigenschappen maar dat is tot nu toe nog nooit gebeurd.

Overigens waren de nazi’s op hun beurt weer gecharmeerd van het Mendelisme (overerving via genen) en niet van het Lamarckisme want stel je voor dat iedereen zomaar Arische eigenschappen tijdens zijn leven zou kunnen verwerven, dan zouden de Joodse Ondermensen zomaar Overmensen kunnen worden en dat kon men natuurlijk niet hebben.

Ons huidige socialistische regime gaat helemaal dezelfde kant op als de voorgangers & geestverwanten Dolf en Joseph: het creëert de eigen “wetenschappelijke” waarheid die de door het regime gewenste werkelijkheid bevestigt en dat is het milieucatastrofisme dat dagelijks de volgende natuurramp (opwarming, fijnstof, uitsterven, opraken van grondstoffen etc) aankondigt en die in het echt nooit zal plaatsvinden en ook hier vindt het regime gewillige medestanders onder echte wetenschappers die uit eigenbelang, ideologische verblinding of gewoon rancune en afgunst bereid zijn daar hand- en spandiensten aan te verlenen.

Maar gelukkig dat de waarheid uiteindelijk altijd boven komt

89 REACTIES

 1. Alleen bedelft de werkelijkheid de waarheid wel eens lange tijd onder stof. Zoals de Romeinse beschaving onder het stof werd bedolven door Barbarenmigranten, en pas 1000 jaar later werd herontdekt in de 1e renaissance. 2de renaissance is gepland omstreeks het jaar 3000.

 2. "…De grootste hindernis om iets te leren, is denken dat je ‘het’ allemaal al weet.

  Nu is er een groep in onze samenleving die zichzelf ‘wetenschappers’ noemt. Dat zou tot de conclusie kunnen leiden dat leden van die groep ‘het’ al weten, maar kan evengoed gezien worden als een hindernis tot leren en daarmee leiden tot het dogmatisme dat sekten eigen is.

  Dé eigenschap die ten grondslag ligt, of moet liggen, aan (zich altijd ontwikkelende) wetenschap is nieuwsgierigheid. Uit talloze, a priori afwijzende, reacties van ‘wetenschappers’ op uitspraken die niet onmiddellijk met de hun aangeleerde geloofsovertuiging overeenkomen, blijkt dat van echte nieuwsgierigheid zeer vaak geen sprake (meer) is. Het vooroordeel ‘het’ al te weten, maakt velen uit deze geloofsgemeenschap veeleer tot verdedigers van de status-quo. Zelfs als de nieuwe gegevens worden aangedragen door leden van de eigen groep, die de moed hadden om afwijkend onderzoek te doen, komt men meestal niet verder dan het in de ban doen van deze afvallige(n).

  Door de eeuwen heen is vooruitgang steeds te danken geweest aan personen die weigerden zich aan te passen aan het tot dan toe heersende geloof. Als we in de geschiedenis duiken, zien we steeds weer, dat de vernieuwers worden verketterd door de groep die op dat moment de (‘wetenschappelijke’) instituten overheerst. ‘Heel veel mensen zijn de gevangenen van de denkbeelden van hun tijd’, zegt men wel eens. In bijna elke tijd hebben de leidende figuren in de samenleving hún waarheid gezien
  als vaststaand gegeven en verkocht als dé waarheid als een gevaar afgeschilderd…"

 3. Wladimir,
  Wat een wonderlijke opvatting over wetenschap, wetenschappers en echte wetenschappers heb jij toch.
  Waarom zeg je niet gewoon, dat het "milieucatastrofisme" een vorm van pseudo-wetenschap is, omdat de voorspellingen niet aan de eisen van wetenschappelijke toetsing voldoen ?

  Dan hoef je tenminste niet de hele wetenschap verdacht te maken.
  Groet,
  Harry

 4. als dé waarheid als een gevaar afgeschilderd…"

  Moet natuurlijk zijn: EN dé waarheid als een gevaar afgeschilderd…"

 5. Hoezo is "de wetenschap een aspect van de eigen werkelijkheid van socialistische regimes" ?

  Dan zou "de wetenschap" een socialistische uitvinding zijn ?

  Wat is dít voor een idiote site ?

 6. [3] milieucatastrofisme is de pseudowetenschap die dit regime in deze tijd nodig heeft om allerlei maatregelen door te kunnen drukken terwijl Stalin een heel andere wetenschap nodig had omdat daar zaken als de nieuwe Sowjetmens en de steeds mislukkende oogsten en vijfjarenplannen speelden, het Lamarckisme loste die problemen schijnbaar op. Hitler zat weer met zijn rassenheorie van de Joodse ondermens. Het feit dat die minderwaardige joden zeer overduidelijk prominent aanwezig waren in o.a. de natuurkunde knaagde nogal aan die theorie en dus werd er de Arische natuurkunde bedacht.

  Socialistische regimes hebben kennelijk een wetenschappelijke rechtvaardiging nodig voor hun daden en die zorgen er voor dat de gewenste wetenschap aanwezig is.

 7. [7] Ik verwacht dat er van de pseudowetenschap/religie milieucatastrofisme weer fraaie staaltjes te zien zullen zijn op het IDFA dat vandaag in Amsterdam van start gaat. Veel ‘objectieve’ en sombere documentaires over de arme medemensch die ’ten prooi valt’ aan de kapitalisten, mileuvervuilers en andere slechterikken. Dat documentaires vooral een persoonlijk perspectief van de makers laten zien vind ik niet erg, maar er hangt altijd zo’n pseudowetenschappelijk aura van ‘waarheid’ en ‘objectiviteit’ omheen. Al zijn er elk jaar ook weer goede en leuke documentaires te zien, ik ben benieuwd…

 8. [7]
  Wladimir,
  Ik heb geen zin in een herhaling van de discussie, die hierover al eerder gevoerd is, maar ik maak opnieuw ernstig bezwaar tegen het feit, dat je pseudo-wetenschap halsstarrig wetenschap blijft noemen.
  Ik refereer hiervoor dan ook naar de betreffende draad.
  Groet,
  Harry

 9. [9] Harry, zijn het niet de pseudo-wetenschappers die zichzelf als wetenschapper afficheren?
  Dat kun je Wladimir moeilijk kwalijk nemen, don’t kill the messenger!

  Uiteindelijk is het wel zo dat de politiek beslist welke wetenschapper geloofd wordt. Met als enige rechtvaardigingsgrond het feit dat de wetenschap ondersteunend dient te zijn aan het beleid, in plaats van andersom.

  Om het fijnstof-geval maar weer eens aan te halen, het RIVM schrijft hierover in haar rapport, heel objectief: "Toch lijkt fijn stof geen sterfte of ziekte te veroorzaken in een van oorsprong gezond persoon."
  en
  "Het huidige kennisniveau over de gezondheidseffecten van langdurende
  blootstelling aan fijn stof is laag"

  Beiden zijn letterlijke quotes. Toch wordt er op basis van dát rapport allerlei beleid gemaakt (80-km op snelwegen), dat dan schijnbaar wetenschappelijk onderbouwd is. Tja…

 10. Taxonomisch gezien zijn er drie soorten "socialisten". Zij behoren tot het geslacht "Dogmatici", onder de familie der "Profeten":

  1) Ãœbermenschen, overbekende voorbeelden: Hitler, Lenin, Stalin, etc.
  2) Opportunisten; varianten: wezels en windvaantjes, bijvoorbeeld: Cohen, Melkert, etc. (teveel om op te noemen)
  3) Hybride socialisten een kruising tussen socialisten van de 1e en de 2e soort. Voorbeelden: Kok, Duisenberg.

  N.B.:
  1) crypto-socialisten zijn gemaskeerde socialisten. Zij vallen bij nadere analyse onder 1) of 2). Voorbeelden: Wiegel, Dijkstal, etc. (teveel om op te noemen).

  2) kameleon-socialisten. (Vandaag niet, melkboer. 🙂
  Een variant van cryptosocialisten.

  Socialisten kruisen met de soort "mens". 🙁

 11. [3] [10] [7] Alles uit de staatshoek is sowieso verdacht.

  Wetenschap is een proces van onderzoek dat gepaard gaat met langdurig testen en bewijzen.

  Pseudo-wetenschap is een proces waarbij de ‘wetenschappers’ zich laten leiden tot wat politiek wenselijk is. Het huidige broeikasdebat is zoiets, vergelijkbaar met de ‘nieuwe sovjetmens’ of de ‘arische Ãœbermensch’.

 12. Wladimir, even een zijsprong. Als er met het milieu niets aan de hand is:
  Er zijn veel mensen met aandoeningen aan de luchtwegen en huidproblemen.
  Iemand uit de gezondheidszorg leg de mij uit dat dat komt door het verslechterde milieu. Hoe zit dat volgens jou?

 13. [13] Ik ben zo vrij je een reactie te geven. Recent voorbeeld:

  "Diagnose astma kleuters meestal foutief"

  "2 Op de 3 kinderen onder de 5 jaar die medicijnen slikken, blijken helemaal niet aan deze ziekte te lijden.
  Onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen bij 150 vermeende astma patientjes wees uit dat slechts een derde aan de aandoening lijdt.
  Volgens een onderzoekster krijgt een aanzienlijk deel van de kinderen daardoor veel te zware medicijnen binnen, terwijl deze medicijnen zeer vervelende bijwerkingen hebben."

  Zo is ons door de overheid voorgehouden dat de sterke toename van het aantal astma-gevallen in Nederland voor een zeer groot deel zou worden veroorzaakt door het roken. (Slechts een enkele wetenschapper zoals de Belgische toxicoloog Paul Schepers plaatste hier eerder vraagtekens bij) En wat blijkt nu?

  Er is helemaal geen toename van het aantal astmagevallen! Nooit geweest. Sterker nog; wellicht is er zelfs spraken van een afname.
  Nee, er word ‘verkeerd’ gediagnosticeerd. ‘De dokter’ doet zijn werk niet goed…

 14. [13] er zijn altijd veel mensen geweest met huid- en luchtwegen poblemen en die iemand uit de gezondheidszorg kan wel van alles roepen maar wat is dan zijn onderbouwing. Het milieu is de laatste 500 jaar niet zo schoon geweest als nu. Ik weet nog dat er hier met kolen werd gestookt en gas werd gemaakt in de plaatselijke gasfabrie, nee dat was nog eens schoon.

 15. [10]
  Kim,
  Ik meende, dat de hele kwestie over de vraag, wat we onder wetenschap moeten verstaan in die bewuste draad mede dank zij jouw bijdrage al voldoende was opgehelderd.

  Nu wil ik dan toch enkele opmerkingen maken.

  Ik citeer:
  1) "Harry, zijn het niet de pseudo-wetenschappers die zichzelf als wetenschapper afficheren?"

  -Meestal wel lijkt me, maar het lijkt me onjuist ervan uit te gaan, dat alle geafficheerde wetenschappers pseudo-wetenschappers zouden zijn, zoals je hier schijnt te suggereren.

  2) "Uiteindelijk is het wel zo dat de politiek beslist welke wetenschapper geloofd wordt."
  – A) ? Zou kunnen, maar dat hoeft niet, lijkt mij. Dat hangt er vanaf. Zie mijn uiteenzetting hieronder.
  B) Spreek je jezelf hiermee niet tegen ?

  Er is bijna een bibliotheek literatuur volgeschreven over de vraag wat we onder wetenschap zouden moeten verstaan. Uiteindelijk draait die kwestie om twee vragen:
  1. of het experiment reproduceerbaar is en
  2. of er uitgaande van een bepaalde wetenschappelijke theorie (dus zonder die theorie aan te tasten) een toetsbare hypothese kan worden opgesteld, ja of nee.
  Zo ja, dan praat je over wetenschapsbeoefening, anders niet.

  Ook Huub Mooren heeft aan die discussie bijgedragen. Hij signaleert, dat er altijd sprake is van groei van kennis, maar tegelijk van bereidheid de wetenschappelijke theorie in het licht van nieuwe kennis te verlaten.
  Zodra een theorie door de groei van kennis logisch niet langer houdbaar is, wordt na verloop van tijd een nieuwe scherpere theorie geformuleerd. Op grond daarvan wordt een falsificeerbare hypothese opgesteld, waarmee de nieuwe theorie kan worden aangetast. Zolang dat niet lukt houdt de nieuwe theorie stand. Maar de oude theorie is dan wel achterhaald en wordt door wetenschappers niet meer als "wetenschappelijk" beschouwd. Het spel met de toetsing van de theorie levert groei van kennis op. Dat heet wetenschapsbeoefening.

  Ik zal nu een hypothese opstellen, die ik ga trachten te toetsen.

  “Politici bepalen wat wetenschap is”

  Als politici dat zouden bepalen, dan wordt het begrip "wetenschap" dus politiek gedefinieerd. Uit bovenstaand betoog over wetenschappelijkheid blijkt, dat wetenschappers op grond van objectieve criteria bepalen wat wetenschap is. Zolang zij zich met dat proces bezig houden zijn ze wetenschappelijk bezig. Zodra de politiek bepaalt wat wetenschap is, houdt de wetenschappelijkheid op. Dat noemt men pseudo-wetenschap. M.a.w. politici bepalen niet wat wetenschap is, waarmee de hypothese “Politici bepalen wat wetenschap is” moet worden verworpen.

  En dat klopt, want zoals je suggereert wordt wetenschap door politici misbruikt en daarmee gediskwalificeerd tot pseudo-wetenschap: "Met als enige rechtvaardigingsgrond het feit dat de wetenschap ondersteunend dient te zijn aan het beleid, in plaats van andersom." 🙂 .

  Politici bepalen dus onder het begrip “wetenschap” wat feitelijk “pseudo-wetenschap” is.

  De definitie van het begrip “wetenschap” in de zin van de messenger is derhalve een politieke definitie en geen feitelijke, waarmee ik tevens aangeef mij niet schuldig te maken aan killing of the messenger. 🙂

  [12]
  Albert, jij concludeert, ik bewijs (achteraf). 🙂
  Groet,
  Harry

 16. [13] [14]
  Als ik zo vrij mag zijn:
  Er worden bovendien nog verkeerde vertaalslagen gemaakt. Zo wordt door leken en bepaalde wonderdokters aan COPD-patienten (chronic obstructive pulmonary disease) ten onrechte de diagnose "astma" toegeschreven.
  De verwarring wordt door te vluchtig bezoek aan de site van het astmafonds nog in de hand gewerkt ook.
  En dit soort slordigheid zullen we wel steeds vaker meemaken.
  http://www.hebikcopd.nl/

 17. Was Hitler een socialist?

  Wat leer ik toch een hoop op dit forum, of is het ‘Wladimir’s Reality’

  Verder proef ik bij een aantal van Wladimir’s postings een diep gewortelde afkeer tegen wetenschappers? Een afkeer die je steeds meer en meer tegenkomt (met name onder HBO-ers) en die afkeer is volgens mij een van de grootste bedreigingen momenteel in de Westerse wereld. Hoewel we nog geen Khmer Roughe-achtige taferelen hoeven te verwachten, zie ik wel steeds meer een tendens dat wetenschappers of alleen nog maar een politiek-welgevallige boodschap mogen uitdragen (Kabeljouw heeft het echt moeilijk, alleen wat doe je met die boodschap), anderzijds de karikaturisering van de wetenschapper vervolmaakt zal worden (zijn allemaal nerds of links-intellectuelen) en niemand meer een wetenschappelijke studie durft te kiezen. Dan maar loodgieter of postbode worden (of de nieuwe plaag van de 21e eeuw, de bedrijfskundige!),want die worden hier in NL toch meer gewaardeerd dan fysici, biologen, chemici enz.

 18. [13] Anita, een steeds groter probleem is onze toegenomen hygiëne. Door al onze bacterie-dodende zeepjes, stofzuigers met pollenfilters en reinheidswaanzin zijn veel kinderen véél eerder vatbaar voor ziektes.

  Om een bevriende kinderarts te parafraseren: "Eigenlijk zouden ouders het moeten toejuichen dat hun kinderen af en toe een kauwgompje van straat oprapen en in hun mond stoppen."

  [16] Harry, we zijn het eens (denk ik). Natuurlijk zijn er oprechte wetenschappers, alleen zijn het juist de politici die aan de slag gaan met de "resultaten", en daar gaat het per definitie mis. Zeker als politici ook nog eens selectief shoppen in de wetenschappelijke bibliotheek. En helemaal als ze door middel van subsidies het wetenschappelijk onderzoek een bepaalde richting uitsturen.

 19. [17] Naar mijn mening een duidelijke uiteenzetting Harry. Ik begrijp dat ook jij van mening bent dat hetgeen de gemiddelde burger als ‘ wetenschap ‘ ervaart eigenlijk onder de noemer ‘pseudo-wetenschap’ dient te worden gekwalificeerd. Dit veroorzaakt uiteraard een ongekende Babylonische spraakverwarring.

  Er is echter nog een ander aspect van de wetenschap dat we nog niet benoemd hebben. Naar alle waarschijnlijkheid zelfs het belangrijkste aspect. Beter gezegd: het ontbreken van dit aspect. Ik twijfel sterk of het op deze site thuishoort maar zal het toch benoemen al is het maar dat het een keer is neergezet.

  In de achttiende eeuw werd een scheiding manifest, die op zich op dat moment nodig was om verdere ontwikkeling mogelijk te maken; de scheiding tussen godsdienst, staat en wetenschap. Dit bracht allerlei ontwikkelingen op gang, die je zou kunnen samenvatten als ‘bevrijdings’-bewegingen (democratieën, emancipatie, vrij empirisch onderzoek, enz.).
  Sinds de achttiende eeuw overheerst hier in toenemende mate het materialistisch wereldbeeld, dat het universum ziet als een ‘zielloos uurwerk’ (Newton). Op basis daarvan ontwikkelt zich het natuurwetenschappelijke paradigma, met zijn basiswetten voor de, verondersteld, geestloze materie. Ze verklaart alleen dat van waarde wat te meten is (‘meten is weten’). Die benadering heeft voor een gigantische sprong voorwaarts gezorgd en de zeker fascinerende resultaten hiervan hebben vrijwel de gehele westerse bevolking veel voordeel gebracht.

  Maar, de natuurwetenschap beschrijft niet de natuur, maar slechts de telbare, meetbare, materiële aspecten daarvan. De natuur is echter oneindig veel meer dan dat. Een wetenschapper die een ratje ontleedt, gaat toch niet beweren dat daar op tafel een rat ligt, omdat alle losse onderdelen daar ‘mooi’ op een rij liggen. Wat een rat tot een rat maakt, zijn die samenstellende delen in een bepaald verband plus nog iets. Over dat meest wezenlijke aspect van het rat zijn, weet die ‘natuurwetenschap‘ helemaal niets.

  Een hersenwetenschapper kan meten welke chemische stoffen er in mijn hersenen actief zijn, welke er ontbreken, of in een erg hoge dosering aanwezig zijn en welke transmitters functioneren, enz. (En hoewel hij mij helemaal niet kan vertellen of die staat van materieel functioneren de oorzaak of het gevolg van processen is, wordt vanuit een materialistisch standpunt ‘automatisch’ verondersteld dat daar de oorzaak van veel disfunctioneren ligt.) Fundamenteler echter is, dat hij mij met al dat meet-weten niet kan vertellen wat de inhoud is van mijn denken en voelen,
  hetgeen voor mij veel essentiëler is. Het enige wat hij kan waarnemen (ook al bevindt zich dat ín mij) is dus oppervlakte, uiterlijkheid, materie.

  De verschijning van de homo sapiens 200.000 jaar geleden tart alle principes van de evolutietheorie, terwijl het goddelijke scheppingsverhaal uit de bijbel de wetten van de fysica trotseert. En toch zijn we hier en dat feit roept om een verklaring. Een van de vele mysteries die de wetenschap niet kan verklaren….

  Bij vele klassieke wetenschappers geldt nog steeds het axioma: brain first,mind second.In het Nederlands min of meer ‘hersenen eerst dan het bewustzijn’. M.a.w. : voor hen is het bewustzijn (mind) het gevolg,of het product van de hersenen (brain). Moderne wetenschappers echter als Nobelprijswinnaar Sir John Eccles (neurofysioloog), Dr.Wilder Penfield (Amerikaans neurochirurg), Dr. William James (USA), Dr. Tom Slick (USA), David Bohm (fysicus,universiteit London) en anderen kwamen tot een tegengestelde conclusie in gelijk onderzoek. Volgens hen worden de hersens gebruikt als instrument en blijft het bewustzijn functioneren ook als de hersenen niet functioneren of dood zijn.

  Een onderzoek van Dr. Raymond Moody bevestigt dit volkomen. Tientallen personen die een bijna dood ervaring hebben gehad en klinisch dood waren geweest konden perfect vertellen wat er bijvoorbeeld in de operatiekamer (of in de kamers ernaast) gebeurd was. Meer nog: ze konden soms woordelijk herhalen wat dokters, medisch personeel, familie enz gedurende die periode hadden gezegd. En dit terwijl zij klinisch dood waren en hun hersenen geen enkele activiteit vertoonde. Deze ervaringen worden overigens door tientallen artsen overal ter wereld bevestigd.

  Door de eeuwen heen stelt "De Wetenschap" haar standpunten doorlopend bij. ‘Nieuwe kennis" heet dat dan. Dit overkomt elk onderwerp op elk terrein. De aarde was plat, de aarde is rond.

  Dit impliceert dat elke "wetenschappelijke waarheid" per definitie de leugen van morgen is.

 20. [18] Janus,

  Heb je je al es afgevraagd waarvoor de S in NSDAP stond ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 21. [20] Sander,

  Interessant boekje "Life after Life" van Dr Moody, zeer zeker.Dankzij hem is er ruime aandacht voor het verschijnsel BDE gekomen.Maar met de aandacht kwamen er ook andere pogingen
  het fenomeen te verklaren.Zie bijv

  http://www.skepsis.nl/bde.html

  Groetz,

  Cincinnatus.

 22. [18]
  "Was Hitler een socialist?"

  Volgens eigen zeggen wel. Maar als je AH zelf niet geloofd, kan Marcel Roele je misschien overtuigen:

  http://www.meervrijheid.nl/

  "Verder proef ik bij een aantal van Wladimir’s postings een diep gewortelde afkeer tegen wetenschappers?"

  Ik zou zeggen: tegen *bepaalde* (pseudo-)wetenschappers. B.v. Lysenko was een beruchte kwakzalver:

  http://en.wikipedia.org/wik

 23. [18]
  Janus,
  Gelukkig weer een geestverwant. Welkom. 🙂 Elke is er weer één.
  De twijfelachtige reputatie van wetenschappers tegenwoordig is ook m.i. voor een belangrijk deel te wijten aan het stelselmatig misbruik van die sector door politici. Dat is een politiek proces dat in een stroomversnelling lijkt te zijn terecht gekomen.

  Ja, Hitler was er één van het nationale soort (Nazi is een afkorting van NAtional soZIalistisch). Het zijn z.g. "collectivisten". Klik Woordenlijst, bovenaan het scherm.

  Mocht je geinteresseerd zijn in de structuur van de collectivistische Nederlandse Staat en de politieke en ambtelijke besluitvorming hier (en m.m. elders in Europa), dan kan ik je verwijzen naar de 5-delige serie: "Is Nederland een democratische rechtsstaat ?", die ik van de zomer op deze site publiceerde.
  Klik op Harry Stulemeyer in de linker kolom onder Vrijsprekers en klik vervolgens op één van de titels.

  [19]
  Kim,
  Precies, helemaal juist. Wetenschappers laten zich helaas steeds verder politiseren. Hierdoor wordt de verwarring steeds groter, ook al omdat de politiek volkomen ten onrechte een bepaald vertrouwen geniet. Als die dan ook nog wetenschap gaan of laten noemen, wat in feite al is verworden tot pseudo-wetenschap, is het hek helemaal van de dam. En dat is precies, wat al enkele generaties lang gebeurt, wat trouwens door de politiek opzettelijk wordt uitgelokt en geexploiteerd.
  Daar kan dus niet genoeg tegen worden gewaarschuwd, vandaar. 🙂

  Groet,
  Harry

 24. [20]
  Sander,
  Ik weet niet helemaal waar je heen wilt, maar over BDE kan ik je wel iets berichten.
  BDE kunnen door kunstmatige stimulering van de gyrus angularis worden opgewekt.
  http://science.orf.at/scien

  Wetenschap heeft geen pretenties die boven de logica uitgaan. Zij pretendeert wel rationele verklaringen te geven voor zaken die door een normaal verstandelijk begaafd mens "begrepen" kunnen worden. Wetenschappers ontwikkelen daarvoor het benodigde en adequate theoretische c.q. praktische instrumentarium.

  Over God of hoe je een dergelijke hogere "macht" ook wilt noemen (wat bedoelt men met een "hogere" macht eigenlijk precies ?), kan de wetenschap per definitie geen uitspraken doen. Immers, zolang aan die macht geen objectief aantoonbare attributen kunnen worden toegekend, onttrekt hij zich aan wetenschappelijke bestudering.

  Wetenschap pretendeert wel de meeste irrationaliteiten te kunnen onderzoeken en wellicht ontmaskeren, hoewel er mathematici zijn, die vermoedens hebben geformuleerd, die -nog- niet onomstotelijk konden worden gefalcificeerd of geverifieerd.

  Voorbeeld: de Riemann-hypothese is het vermoeden dat alle niet-triviale nulpunten (de triviale nulpunten zijn -2, -4, -6….) van de Riemann-zeta-functie het reële deel 1/2 hebben.
  http://nl.wikipedia.org/wik

  Groet,
  Harry

 25. Even kijken hoor.. voorpagina WB:

  Klimaatonderzoek heeft wind mee

  Het lijkt of voor de Wageningse klimaatwetenschappers alles tegelijk komt. Het tijdschrift Nature vroeg onlangs om een artikel over de Nederlandse klimaatwetenschap, volgende week presenteren de wetenschappers hun bevindingen aan de premier, er komt een overkoepelend onderzoeksprogramma van vier ministeries, en wellicht kom er ook nog een nieuw topinstituut.

  Klimaatonderzoekers van Alterra en de Vrije Universiteit stellen in Nature van 17 november, dat het pure noodzaak is om aandacht te besteden aan het omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering, in jargon ‘adaptatie’ genoemd. Ze noemen de schade die orkaan Katrina veroorzaakte ? kosten: 125 miljard dollar – als voorbeeld van wat er kan gebeuren als een land niet is voorbereid op extreme weersomstandigheden. Vroegtijdige aanpassingen in het ruimtegebruik kan volgens de wetenschappers veel schelen.
  De klimaatverandering kan ruimtelijk ook grootschalige innovaties opleveren, schrijven de wetenschappers. Als voorbeeld noemen ze de Hydropole, de drijvende stad die in de toekomst een optie kan zijn voor een land als Nederland, dat last krijgt van de stijgende zeespiegel en overstromende rivieren. Ze wijzen hierbij op de eerste drijvende kas die in het Westland is gebouwd.
  Prof. Pavel Kabat van Alterra, wetenschappelijk directeur van het Bsik-onderzoeksprogramma Klimaat voor ruimte en medeauteur van het Nature-artikel, zal de bevindingen van de onderzoekers volgende week dinsdag presenteren aan premier Jan Peter Balkenende en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Melanie Schultz. Aanleiding is de motie die Eerste-Kamerlid Wolter Lemstra in april dit jaar indiende om meer aandacht te besteden aan het bestrijden van de gevolgen van klimaatverandering in Nederland. Lemstra pleit, net als de klimaatonderzoekers dat al langer doen, voor een integrale aanpak op lange termijn.
  Dat het onderwerp adaptatie Den Haag heeft bereikt, blijkt verder uit het feit dat er een nieuw onderzoeksprogramma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) komt, met een budget van tweehonderd miljoen euro. Dat komt voornamelijk uit bestaande subsidiepotten, maar de Wageningse onderzoekers hopen dat er ook nog nieuw geld beschikbaar komt. Zij namen het initiatief tot het nieuwe programma, en dat viel in goede aarde bij de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM, LNV en Economische Zaken. Het onderzoek zal zich onder meer richten op het doorrekenen van de maatschappelijke kosten en baten van investeringen in bijvoorbeeld drijvende steden of drijvende kassen, en de sociaal-economische gevolgen van de klimaatverandering.
  Wageningen UR speelt daarnaast een leidende rol in het opzetten van het nieuwe Maatschappelijk Top Instituut voor Klimaat en Ruimte. Dit instituut zal een rol spelen in het begeleiden van ruimtelijke verandering om de gevolgen van opwarming op te vangen. Een definitief besluit over het instituut is nog niet genomen. / MW

  Die mensen denken nog voor 80% communistisch, die van de praktische, jaren 50, "Thunderbirds are go!" variant. Er staat me ook iets van bij dat de universiteit ‘bestuurders’ moet leveren.. da’s ook typisch dat wereldbeeld.. Het hele land gaan we wetenschappelijk plannen. Wat dom toch van de politiek dat ze niet genoeg naar ons luisteren!

 26. [27]
  Harry,

  Wat ik eigenlijk heel simpel geformuleerd wil zeggen is het volgende:

  Door de beperkingen die de wetenschap zich zelf als uitgangspunt heeft oplegd (“Wetenschap heeft geen pretenties die boven de logica uitgaan”) speelt er in elk onderzoek, -hoe objectief dan ook uitgevoerd-, een constante extra onbekende factor mee. Verreweg de meeste wetenschappers onderkennen het bestaan van deze factor. Doch omdat deze factor niet voldoet aan de natuurkundige logica (wetten) wordt deze niet meegenomen in (bijvoorbeeld medisch) onderzoek. En wat is dan nog de waarde van zo’n onderzoek?

  Een mooi voorbeeld hoorde ik ook pas iemand t.a.v. BDE verwoorden: “ De wetenschapper zegt tegen mij dat door bepaalde chemische processen in mijn hersenen er in mijn ervaringswereld een BDE heeft kunnen ontstaan, en dat het daarom een soort van kunstmatige inbeelding was vergelijkbaar als bij de inname van een drug”. Om te vervolgen met “ Maar als ik de stekker van de schemerlamp in het stopcontact steek dan zie ik licht, maar zegt de wetenschapper dan ook dat het geen licht is maar een stroompje dat door een draadje vloeit?” Het is en blijft licht!

  Kortom, het lijkt mij dat de wetenschap meer vragen dan antwoorden oplevert wegens de volgende (hoofd)redenen: ontbreken van de factor x acceptatie, commercieel belang, politiek belang en (daardoor?)tegengestelde resultaten uit gelijk onderzoek.

  De wetenschap is naar mijn idee, -voor de gemiddelde burger,- inmiddels verworden tot een onontwarbare kluwe van informatie en desinformatie waarover zelfs bij benadering geen reëel
  waardeoordeel meer is te vellen. Vaak zelfs ook niet meer door experts.

  Dat is mijn probleem met ‘de wetenschap’. En zeker niet het uitgangspunt van de wetenschap om nieuwe kennis te vergaren in het algemeen (belang). Maar is de wetenschap van vandaag de dag in dit licht bezien nog wel wetenschap? Ik heb mijn zeer grote twijfels! (Maar daarover hebben we het meen ik al eerder gehad)

  Groet Sander

 27. [27] Oh ja, dat herinnert me weer aan onze weddenschap en aan James Constant, de man die zo simpeltjes het vermoeden van Fermat ‘bewees’. Hij claimt ook dat hij de Riemann hypothese heeft bewezen.
  Er is een miljoen dollar mee te verdienen, Harry! Met het echte bewijs.

  Ik denk dat ik Constant’s bewijs van FLT kan weerleggen. Ik mail je.

  Huub

 28. [29]
  Allerlei dikbetaalde koffiedikkijkende instituten, graaiend naar de subsidieruif.
  De eindconclusies van al die onderzoeken luiden meestal: ‘Er zal nader onderzoek nodig zijn’.

Comments are closed.