Kandidaat: Henk Kamp (VVD) Minister van ‘Defensie’

Nominatie: “Als er in de Kamer geen nee komt, is het ja. Daarna beslist het kabinet of de missie door gaat en zo ja, in welke vorm.”

Toelichting: Henk Kamp is al jarenlang full time politicus. Zijn opleiding en werk bij de FIOD zijn daarvoor uitermate nuttig en hij heeft het gebracht tot Minister van Oorlog.
Nu is hem er alles aan gelegen een nieuwe missie in Afghanistan van de grond te krijgen. Ondanks dat deskundigen uit Afghanistan een dergelijke missie sterk ontraden.

Het is wel en toeval dat vandaag, op het Feest van de Vrede de minister van oorlog de Award Politicus van de Week toebedeeld krijgt. Dat komt doordat hij de hoofdman is achter het besluit deze week van de regering om militairen uit te sturen naar Uruzgan in Afghanistan.

Het aantal militairen dat gestuurd wordt, stijgt gestaag. Eerst was er sprake van 1100, nu is dat al 1400. en paar honderd meer of minder maakt ook zoveel niet uit!

De belangrijke vraag is wat heeft de Nederlandse burger, belastingbetaler, daar voor belang bij? Deze escapade gaat minstens 320 miljoen euro kosten. En de armoede in Nederland neemt toe. Is er een Nederlands belang in de bescherming van de papaver en drugs productie in Afghanistan?

De door politici zo naar voren geschoven factor (on)veiligheid is politiek. Als het veilg is hoef je geen soldaten te sturen. Die veiligheid moet je als leger oplossen; het is geen principiële factor.

Henk wil graag “hoog in het geweldsspectrum” zijn krijgsmacht, “die er klaar voor is”, een rol op het wereldtoneel laten meespelen. Hij heeft zijn internationale collega’s al min of meer beloofd dat het Nederlandse leger gaat komen. “Amerika” heeft toegezegd dat als “Nederland” het niet aankan, dat zij dan komen helpen.

Henk is niet alleen ambitieus wat betreft het geweldsspectrum, maar ook in de kwantiteit. Hij zegt: “Wij streven er naar om van onze expeditionaire krijgsmacht op ieder willekeurig moment 2400 militairen buitengaats te hebben.” Met de ondersteunende militairen en ambtenaren die daar in Nederland volledig mee bezig zijn, wordt dit een aardig legertje. Alleen al daarmee levert Henk Kamp een zeer grote bijdrage aan het uitgeven van het binnengehaalde belastinggeld.

Die missie is een “eervolle taak”! Een eer voor wat? Omdat anderen dit werk aan “Nederland” willen toevertrouwen? Of is er sprake van Nederland voor hun karretje willen spannen?

Die missie is een “plicht”? In “plicht” geloven we hier niet. Dat is alleen maar een door de overheid gebruikte vage term om de “onderdanen” dingen te laten doen waarin ze geen enkel persoonlijk belang hebben.

Niet duidelijk is een citaat van Henk Kamp in de Volkskrant: “De Amerikanen moesten vechten om de Taliban te verdrijven en Al Qa’ida op te jagen. Maar op de langere termijn zal dat niet veel succes hebben.” Betekent dit, dat het hele gedoe in Afghanistan toch geen succes zal hebben?

Henk heeft ondertussen bewezen goed met tactiek en strategie om te kunnen gaan. Hij heeft twee ministers (Pechtold en Brinkhorst van D66) die tegen zijn plan zijn, laten capituleren. Die hebben zich overgegeven door de manoeuvre het regeringsbesluit voorlopig een “voornemen” te noemen. Daarna heeft Henk het gevecht officieel stilgelegd tot na de vakantie (tot na 13 januari 2006) en daardoor heeft hij in die drie weken wapenstilstand de tijd om zijn troepen te hergroeperen, te versterken, en om de vijand te infiltreren.

Henk Kamp verdient de Award van Politicus van de Week.

1 REACTIE

  1. Als ExCeLlEnTiE Henkie-Penkie het zo belangrijk vind dat "wij" naar Afganistan gaan, waarom pakt hij dan niet zijn plunjezak en loopt hij voorop mee met de troepen die daar voor schietschijf mogen spelen? En dan financiert hij het plan natuurlijk graag uit eigen (prive-) middelen, net als al die andere wereldverbeteraars in NL altijd doen…

Comments are closed.