In de katholieke catechismus wordt deze vraag met dogmatische stelligheid beantwoord met: “God is Onze Vader die in de hemel woont”. De discussie over het onderwijs in Intelligent Design (ID) is weer opgelaaid. Minister van der Hoeven (Onderwijs) wil een discussie op gang brengen, terwijl dezer dagen in de VS een rechterlijke uitspraak is gedaan, die het onderwijs in ID op openbare scholen verbiedt.

Dat laatste is een stap in de goede richting. Toch gaat het voorbij aan een veel wezenlijker vraag, namelijk de vraag: “Wat wordt in deze context bedoeld met ‘intelligent’ ?” of “Hoezo is God intelligent ?”
Als men bedoelt, dat er iets onstoffelijks (geestelijks, sommigen zeggen Gods ademtocht) nodig is om levende materie te laten ontstaan, dan plegen we deze leer religieus te noemen.
Dan rijst de vraag, hoe we dat onstoffelijke beginsel noemen. Men stelt voor dat beginsel “God”, “Allah” of “Jahweh” of iets dergelijks te noemen. Vervolgens staat er een leger geestelijk leiders klaar om U te vertellen, hoe God/Allah/Jahweh etc. er precies uitziet: Hij is groot, almachtig, goed, rechtvaardig, overal, enz. Ook weten zij U te vertellen, wat U moet doen en laten. Echter hoe intelligenter U blijkt te zijn, hoe voorzichtiger ze met hun uitspraken worden.
Maar dat heeft allemaal niets met natuurwetenschap maar alles met “geloof’ te maken en religieus onderwijs hoort dus niet thuis op een neutrale school.
Het is ook opmerkelijk, dat vrijwel niemand hen de fundamentele vraag “Wie is God ?” voorlegt. Want voor de één is God bijvoorbeeld een oude zorgzame intelligente man en voor de ander een almachtige rechtvaardige geest. Maar hoe komen geestelijken en gelovigen aan die intelligentie ? Wat bedoelen ze precies met “intelligent” ? Ik weet het niet, maar zij blijven zich desondanks beroepen op oude geschriften, heilige boeken en mystificaties.

Met veel meer recht kan men daarom beweren, dat de overgang van dode naar levende materie uit de eigenschappen van de materie zelf voortvloeit. Dit vormt dan ook voortdurend het voorwerp van intelligent wetenschappelijk onderzoek. De intelligente mens leert elke dag meer over de materie, maar hij zal nooit kunnen zeggen, dat hij de eigenschappen van de materie volledig doorgrondt. En wel om de logische reden, dat hijzelf uit intelligente materie bestaat.

Daarom vraag ik aan iemand die mij vertelt, dat hij in God gelooft: “Hoe bedoelt U ?”

83 REACTIES

 1. Harry,

  Goed artikel, dat goeie vragen stelt. Het lokt ook een tegenvraag uit: Bedoel je dat de term ‘Intelligent Design’ wanneer deze betrekking heeft op de schepping van de aarde cq het heelal de plank mis slaat? Wanneer er een god bestaat kunnen wij toch niet weten of die god intelligent is?

  Doet het er eigenlijk wel toe of god bestaat?

 2. Vraag het Donner, die kan vast wel een gefundamentalistisch antwoord geven

 3. [1]
  Je stelt meerdere relevante vragen. De
  "Intelligent Design" -theorie gaat van de vooronderstelling uit, dat het leven zijn ontstaan aan een intelligente "schepper" dankt.
  Daar valt logischerwijs nogal wat tegenin te brengen:
  1) Wat bedoelt men met het begrip "intelligente schepper" ?
  2) Hoe wil men des scheppers intelligentie beoordelen, ik bedoel tegen welke criteria ? (Dat vraag jij je ook af.)
  3) Gezien 1) en 2) laat de ID-theorie zich niet wetenschappelijk toetsen. Men kan dus toch weer van alles gaan beweren. De ID-theorie pretendeert wetenschappelijke kennis te vergroten, maar laat hopeloos verstek gaan.

  Zie het recente artikel van Gert Korthof:
  http://home.planet.nl/~gkor

  Het zou er logisch gesproken inderdaad helemaal niet toe mogen doen of er een god bestaat ja of nee. Het probleem is echter, dat er aan het godsgeloof allerlei claims worden gekoppeld. Op die manier wordt God eigenlijk tot boeman gemaakt voor ongelovigen en twijfelaars. Maar zodoende kan letterlijk iedereen worden gedemoniseerd die niet aan bepaalde wensen, eisen of ideeen van een dogmatisch gelovige of kerkelijke of religieuze groep voldoet.
  Groet,
  Harry

 4. Artikel 23. lid 1. ? 3. Het openbaar onderwijs wordt, met respect /tollerantie van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld. ( De wet laat dus zien dat er geen respect is voor respectlozen ) .

 5. Harry, wat is nu precies je boodschap? Als ik van de kop "Wie is God ?" uitga zou ik een tegenvraag willen stellen: ‘De (natuur)wetenschap misschien?’

  OF gaat het je er om dat er geen klassieke ‘Godsdienstles’ op openbare scholen moet worden gegeven?

  Voor de goede orde: Ook ik geloof niet in de door jou aangehaalde verschijningsvormen als "Allah" of "Jahweh".

 6. Wie is God??? Dat is enkele duizenden jaren geleden toch al beantwoord?

  Aristoteles : "God" = zuivere act, zonder stof of potentie, "de eerste onbewogen beweger", uiteindelijke oorzaak van alle zijn en van alle worden

  Alles wordt in gang gezet door iets anders. Als je maar terug blijft gaan, kom je op een gegeven moment bij iets dat zonder verdere oorzaken in gang is gezet. Daar vindt je God.

  PS God, en Jahweh hebben het gezicht van de oppergod uit de oudheid (Zeus/Jupiter/Tinia) => maakte de overgang naar het christendom wat makkelijker.

 7. [6]
  Sander,
  Ik heb niet zozeer een boodschap als wel enkele lemma’s.
  1) De discussie over ID in het onderwijs is een discussie over religie in het neutrale onderwijs; onderwijs in ID op een neutrale school acht ik dan ook niet toelaatbaar;
  2) Geloof of ongeloof heeft meer te maken met de -al dan niet psychologische- keuze of men zich van religieuze leiders afhankelijk wil maken of niet, dan met logica en physica.

  Zuivere wetenschapsbeoefening heeft m.i. niks te maken met geloofsovertuiging, maar is een poging tot objectiverende verklaring van de natuurlijke aard der dingen. Niets meer en niets minder. Elke suggestie dat er een religieus geloof aan ten grondslag ligt werpt de mens terug naar het obscurantisme en/of een vorm van theocratie. De discussie wordt aangezwengeld door gelovigen en is een truc om de invloed van religie ten koste van het secularisme terug te winnen.

  [7]
  Fukkov,
  De vraag "Wie is God" is persoonlijk bedoeld. Je kunt net zo goed goddelijke eigenschappen aan materie toekennen. Waarom eigenlijk niet ?

  Maar het is logisch niet mogelijk achter een of andere externe oorzaak der dingen te komen, omdat de mens deel uitmaakt van een kosmisch systeem. Wat zich daarbuiten afspeelt valt niet te meten of te weten.
  Groet,
  Harry

 8. Wie/wat is de Intelligent Designer is een theologische vraag, die niet uit de evolutietheorie kan worden beantwoord dan door zeer hypothetische redeneringen.
  Volgens mij pretendeert ID niet het antwoord daarop te geven. Het constateert alleen vele ongerijmdheden, onwaarschijnlijkheden en onmogelijkheden m.b.t. evolutie, beziet het wonder van het leven en verzucht: ‘Er moet wel een hogere macht achter zitten’. That’s all.

 9. [9]
  Beek,
  Wat Dekker betreft zit er vermoedelijk meer achter, hoor. Citerend uit Korthofs artikel:
  "Hij [Dekker] gelooft niet dat er een conflict is tussen wetenschap en geloof, maar tussen het ‘atheïstisch en theïstische perspectief’ op de wereld. Uiteindelijk geeft het theïstisch wereldbeeld een betere beschrijving van de werkelijkheid volgens Dekker. Volgens het ‘naturalistisch’ wereldbeeld is de mens een ’toevalsproduct’. Hij gaf voorbeelden van bekende wetenschappers uit het verleden en heden die in God geloofden (inclusief zichzelf)."

  [10]
  Wow !
  Groet,
  Harry

 10. Wat op school onderwezen wordt is een onderwerp waar m.i. veel te weinig over wordt gesproken. Onderwijs heeft al sinds jaar en dag een links getinte politieke agenda. Zonder dat we daarover mee mogen praten verdwijnt bijvoorbeeld de essentiele rol voor Nederland van de VOC uit de geschiedenisboekjes om plaats te maken voor een discussiemiddag over slavernij. Of onder druk van Mohameddaanse leerlingen verdwijnt Anne Frank en jodenvervolging uit de les. De verandering van het beeld dat een leerling zo van de geschiedenis en dus van mens-zijn krijgt, is enorm. In plaats van Hollands Glorie zijn Piet Hein en consorten wrede veroveraars en slavendrijvers uit op eigen gewin.

  In de biologieles hoort God niet thuis. Maar godsdienst is wel een belangrijk onderwerp voor het begijpen van Nederland. Net als –zeker voor opgroeiende kinderen- de Grote Zingevingsvragen. Deze horen wel thuis op school. Of dit nu staatsonderwijs, particulier onderwijs of bijzonder onderwijs is.

  De inhoud van het onderwijs mag van mij hoger op de politieke agenda komen te staan.

 11. [11]
  Er blijken vele invullingen te zijn voor die Intelligent Designer, al naar gelang de betrokkenen.
  Maar die vraag wil ID niet beantwoorden. Het stelt slechts de mogelijkheid van een hogere onbekende kracht voor, dit i.t.t. het puur materialistisch verklaringsmodel, dat de levenskracht in de materie zelf zoekt.

 12. [11]
  Dekker, oud nieuws. 🙂

  http://www.skepsis.nl/ontwe

  [9]
  "beziet het wonder van het leven en verzucht: ‘Er moet wel een hogere macht achter zitten’. That’s all."

  Dat heb ik nou met kompjoeters en internet. 8)

 13. Harry,

  Is de federale overheid in de USA eigenlijk krachtens de Constitutie waar die rechter naar verwijst , bevoegd zich te bemoeien met onderwijs ?

  Behoort dit krachtens de Constitutie artikel 10 (orginal content) niet tot de bevoegdheden van de States and the people ?

  Zou dit misschien kunnen gaan om machtsursupatie door de feds ?

  Ten tijde van de founders bestond er alleszins geen federaal ministerie van onderwijs 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [14] Jetze,

  Computers en internet zijn wel "ontworpen" 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. Vroeger gaf men alles wat men niet kon verklaren een goddelijke status.
  Een onweer? God die zich boos maakte etc.
  Naarmate de wetenschappelijke inzichten van de mensheid toenamen werd er steeds minder god/goddelijk.

  Mijn conclusie:
  God is de sluitpost op onze wetenschapsboekhouding.

  En hij wordt steeds verder gereduceerd tot hij niet meer "materieel" is.

 16. [18]
  Merkwaardige, maar gangbare redenering.
  Nu mensen steeds meer de in de natuur reeds aanwezige codes kraken, kan er niet langer een maker van die codes bestaan:
  Als ik ontdek hoe iets werkt, bewijst dat dat er geen ontwerper/maker is.

 17. Eigenlijk zou een betere kop voor dit artikel zijn geweest "Wat komt er na het licht"? Denk ik.

  ‘Gelovigen’ draaien het om: "God is licht". Maar nee. ‘God’ is juist wetenschap. Ik zal het uitleggen…

  Indien de wetenschap het allerlaatste geheim heeft ontsluierd en gedocumenteerd loopt men tegen de laatste onneembare grens aan: de factor lichtsnelheid. Zouden we een s-u-p-e-r raket afvuren en die we vanaf de aarde kunnen blijven bewonderen dan zullen we zien dat bij het naderen van de lichtsnelheid de neus van het projectiel langzaam in het ‘niets’ zal verdwijnen. Gelijdelijk aan zal de gehele raket, inclusief de passagiers, in het ‘niets’ opgaan.

  ALLES wat de wetenschap kan bewijzen is daarom gerelateerd aan ‘licht’. Maar als "God" of "Geesten", of "entiteiten", of whatever zich sneller dan licht rondom en dwars door ons heen zouden bewegen: we zullen het niet kunnen waarnemen. Nooit. Daarom denk ik dat het beter is te zeggen dat "God" (wat dat dan ook moge zijn) begint daar waar het licht niet aanwezig is.

 18. [21] "Daarom denk ik dat het beter is te zeggen dat "God" (wat dat dan ook moge zijn) begint daar waar het licht niet aanwezig is."

  Wat een onbescheidenheid te suggereren dat jij god zomaar in je kop hebt 😉

 19. [12]
  Tofuburger,
  "Wat op school onderwezen wordt is een onderwerp waar m.i. veel te weinig over wordt gesproken. Onderwijs heeft al sinds jaar en dag een links getinte politieke agenda."
  Helemaal mee eens. Zo voert bijv. de Partij van de Afgunst nog steeds een KLASSENSTRIJD, namelijk van het gewelddadige georganiseerde collectief tegen het ongewapende individu. Het schuwt geen middel om zijn doelen te bereiken, w.o. geschiedsvervalsing, hersenspoeling en het creeren van maatschappelijke chaos.
  (En met deze partij spelen de andere onder hetzelfde hoedje.)
  Deze socialistische politiek is eenheidsworst. Zij dient zich dan ook absoluut niet te bemoeien met het invullen van zingevingsvraagstukken. Dat is precies een opvoedkundige taak in de eerste plaats van de ouders dus.

  [13]
  Beek,
  Maar is ID dan niet bedacht met de vooropgezette bedoeling om religie een wetenschappelijke status mee te geven ? De controverse in de VS dateert eigenlijk al sinds 1925, toen de Butler Act in Tennessee werd aangenomen (beter bekend onder de benaming "Monkey Act"). Deze Wet verbood leraren aan public schools niet-bijbelse theorieën over de schepping te doceren.

  Zie:
  http://www.meta-library.net

  http://www.ideacenter.org/c

  In elk geval wordt ID benut om er als het zo uitkomt gaten in de evolutietheorie mee op te vullen. En dat maakt ID als verklaring onbruikbaar, omdat we goddelijke eigenschappen niet kunnen toetsen.

  [15]
  Cincinnatus,
  In 1968 werd de z.g. anti-evolutiewet van Arkansas door het US Supreme Court getoetst aan het 1e en 14e Amendement. De evolutionisten hadden Grote Broer erbij gehaald.
  Dat is nu het nare, omdat wetgeving door éénogen zoals in Tennessee en Arkansas aanleiding gaf de kwestie aan een “hogere” instantie voor te leggen.
  http://www.talkorigins.org/

  Groet,
  Harry

 20. [20]
  "Als ik ontdek hoe iets werkt, bewijst dat dat er geen ontwerper/maker is."
  Totdat je die maker ontdekt,natuurlijk. Wanneer jij ontdekt hoe je auto werkt, betekent dat natuurlijk niet dat jouw auto niet gemaakt is.

  Wanneer je wil bewijzen dat iets niet op een bepaalde manier gebeurt is, moet je aantonen hoe het wèl gebeurt is. De beste manier om de bijbel af te schaffen is dus door middel van biochemie en theoretische natuurkunde. Af en toe mensen met Vliegende Spaghetti monsters om de oren meppen helpt ook! 🙂 Go Wesley!

 21. [27]
  Eerste alinea: dat bedoel ik dus.
  Tweede alinea: dat weerleg ik met de eerste alinea.

 22. ”Wanneer je wil bewijzen dat iets niet op een bepaalde manier gebeurt is, moet je aantonen hoe het wèl gebeurt is” [27]
  Voldoende is om de evolutietheorie of ID te weerleggeen door onverklaarbaarheden aan te tonen. Het geldt nog altijd dat diegene die stelt moet bewijzen!
  Wat mij betreft horen zowel de evolutietheorie als de grote godsdiensten onderwezen te worden zonder daarbij eén naar voren te schuiven als de verklaring van het leven. Al is het alleen al maar vanuit geschiedkundig oogpunt.

Comments are closed.