Helaas voor Wouter, Femke en Jan. Dat is dus niet zo! In alle socialistische staten tot nu toe zijn de inkomens verschillen groter geweest dan in (deels) kapitalistische landen. Ook waren die verschillen minder overbrugbaar dan elders. Waarom? Socialisme is gewoon niet eerlijk! Gebrek aan vrije competitie maakt loonsontwikkeling vrijwel onmogelijk.

Een universitair docent in west europa verdient ongeveer 80% meer dan zijn medewerker. Hij geeft immers leiding en draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele resultaat van zijn afdeling. In China verdient een professor drie tot zes maal zoveel als zijn assistenten.

Nog grotere verschillen waren er in de voormalige Sovjet Unie. Daar verdiende de gemiddelde partijfunctionaris in een industrieel bedrijf reëel (inclusief alle loon in natura, zoals een dacha, dienstauto en vakantie op staatskosten) meer dan 50 keer zoveel als de medewerker aan de lopende band. In westerse landen verdienen mensen in vergelijkbare posities ook nu nog niet meer dan vier tot vijf maal zoveel als productiepersoneel. De absurd hoge beloningen voor de absolute top van het bedrijfsleven, Ahold en Essent directeuren enzo zijn een ander verhaal. Dit zijn nog geen duizend mensen in heel Nederland.
Voor de rest van de werkende bevolking is en was het verschil in inkomen in socialistische landen over het algemeen groter en in het beste geval gelijk aan dat in een redelijk vrije markt economie. Hoe vrijer de economie, hoe kleiner de inkomens verschillen.
In empirisch onderzoek dat met andere resultaten komt worden altijd de “inofficiele” bestanddelen van het inkomen van socialistische topfunctionarissen buiten beschouwing gelaten. Zelf wanneer die ‘perks’ tezamen een derde van het nationaal inkomen vormen. Tel je namelijk alle ‘officiele’ inkomens van van de bevolking van een socialistische planeconomie bij elkaar op, dan kom je in de regel uit op ongeveer twee derde van het nationaal inkomen.
Ergo: één derde wordt onderhands verdeeld. Dit zijn de dacha’s, dienstauto’s, staatsvakanties en gratis boodschappen. Dit verdelen gebeurt vanzelfsprekend onder diegenen die het dichtst bij de voederbak zitten, dat wil zeggen: het hoogst in de partijhiërarchie.
Je kunt daarom ook maar het beste all studies wantrouwen die die, geheel in overeenstemming met de zuivere leer ontdekken dat er een ‘equality gap’ bestaat bestaat tussen socialistisch en markteconomisch georganiseerde economiëen. Tel je de verborgen voordelen bij de verschillende inkomens op (zoals het hoort, de primaire, secundaire en tertiaire inkomens bestaan in alle economiëen) dan is het verschil in de regel verdwenen of zelfs de andere kant op doorgeslagen.
Dit bleek uit een vergelijking uit de jaren tachtig tussen de voormalige BRD en het toen nog socialistische Polen. De auteurs van dit onderzoek: “Wat in elk geval duidelijk is geworden, is dat het verschil tussen de netto inkomens in de Bondsrepubliek Duitsland ongeveer even groot is als het verschil in de Volksrepubliek Polen. Er is geen ondersteuning gevonden voor de stelling van een ‘Equality Gap’ in inkomens tussen socialistische planeconomiëen en markteconomisch georganiseerde economiëen, althans in de vergelijking tussen de BRD en de Volksrepubliek Polen.”

De claim van socialisten en sociaal democraten dat een herverdeling van inkomen in een zoveel mogelijk geleide economie tot rechtvaardigheid op inkomensvlak leidt,houdt dus in de praktijk geen stand. Eerder het tegenovergestelde. Een geleide economie is aantoonbaar kwetsbaarder voor fraude en nepotisme. Fraude is alleen mogelijk tegen een formeel systeem, niet tegen een zelfsturend mechanisme zoals dat functioneert in een kapitalistische markt.

Wanneer de resultaatverantwoordelijken zelf eigenaar zijn van hun resultaat zullen zij dit niet afromen op een manier die de productie, en dus de omzet en continuïteit, aantast. Het ontevreden maken van personeel door een slechte beloning leidt tot een verlies in ofwel de kwaliteit en/of de kwantiteit van de productie. Wanneer de resultaat verantwoordelijke alleen een bestuurlijke en geen economische verantwoording draagt, telt alleen zijn politieke positie ten opzichte van zijn meerderen. De motivatie van de leidinggevende is dus inherent anders. (Hou bij deze uitleg de radiospotjes over verzekeraars zonder winstoogmerk in je achterhoofd!)

In het kort: een voor alle deelnemers aan de economie rechtvaardige en juiste (eerlijke vind ik zo’n rot woord) inkomens verdeling is alleen mogelijk in een vrije markt. Alle sturing leidt tot een evenredige mate van onjuistheid en volgens de wet van de onbedoelde consequenties perverse verdeling. Onder sturing verstaan we natuurlijk als meest in het oog springende vorm de herverdeling via staatsgeorganiseerde en gefinancieerde sociale zekerheid.

– Renate Schubert en Maria Wisnievski; ‘Die Einkommensdisparität in der Bundesrepublik Deutschland und in der Volksrepublik Polen. Zur Aussagekraft eines Vergleichs‘; in ‘Allgemeines Statistisches Archiv t72 (1988)‘; p.171-191
– Walter Krämer en Götz Trenkler; Lexicon van hardnekkige misverstanden; p156 -158

25 REACTIES

 1. Toch zou ik graag je mening horen over de vaak asociaal hoge, zogenaamd marktconforme beloningen voor topfunctionarissen, die niet gekoppeld zijn aan daadwerkelijke prestatie van betrokkene en dikwijls gebaseerd zijn op een fictieve internationale markt van topmanagers.

 2. Prima helder stuk, Krijn.
  Toch een vraagje: Wat bedoel je met "Vrije competetie maakt loonsontwikkeling vrijwel onmogelijk." ?
  [1]
  Tofuburger,
  "De absurd hoge beloningen voor de absolute top van het bedrijfsleven, Ahold en Essent directeuren enzo zijn een ander verhaal. Dit zijn nog geen duizend mensen in heel Nederland."

  Dat hangt ten nauwste samen met het karakter van het stelsel, zoals duidelijk tot uiting komt in de "privatisering" van overheidsbedrijven, wat in feite niets anders is dan een verdoezeling van het feit, dat het wel overheidsbedrijven blijven, maar die tegelijk profiteren van het privaatrechtelijk stelsel. Er is een fundamenteel verschil tussen publiekrecht, waarbij het recht EENZIJDIG wordt vastgesteld en privaatrecht, dat op wederkerigheid van de rechtsbetrekking berust. Bij "privatisering" van overheidsbedrijven wordt zodoende het element "dwang" aan de tweezijdigheid toegevoegd. Een mix-up van deze tegenovergestelde stelsels brengt de overheidsfunctionaris dan ook in een tweeslachtige positie, waardoor het staatsapparaat en de ambtenaar onmiddellijk worden gecorrumpeerd. Dit noemt men ook wel FASCISME, of CORPORATISME. En bijgevolg zijn de politici, ambtenaren, polItieke partijen en instellingen die daarvoor (mede)verantwoordelijk zijn, FASCISTEN/MEELOPERS.
  Groet, Harry

 3. Interessant artikel. Een ongeneerd commerciele verzekeraar moet, om winst te maken en concurrerend te zijn, goede service bieden tegen gunstige prijzen om zijn klanten te houden. De verzekeraars ‘zonder winstoogmerk’ zijn blijkbaar als een soort staatsbedrijven vooral bezig met hun bureaucratische structuur in stand te houden. En is het uiteindelijk goedkoper als men geen prikkel inbouwt om concurrerend te zijn?

  [1] Mijn mening daarover is kort. De absurd hoge salarissen bij AEX genoteerde bedrijven is puur corporatisme. De hoge salarissen bij (semi-) overheidsbedrijven is nepotisme.

  Wat is er zo uniek aan een Paul Rosenvuller dat die ¤70.000 krijgt voor een paar uur werk per maand? En wat rechtvaardigt een jaarsalaris van 4 ton voor een (staats-)ziekenhuisdirectie? Met de enorme wachtrijen voor een behandeling, lijkt dit verdacht veel op planeconomie in Oostblok stijl…

 4. [1]
  Wat betreft internationale bedrijven het volgende: deze profiteren veelal van speciale "subsidies" (denk aan aanzienlijke exportsubsidies, investeringssubsidies enz., die concurrentievervalsend werken) en andere overheidsinterventies, zoals een combinatie van fiscaal-economische constructies en protectionistische maatregelen. Daarvoor halen ze geregeld ex-politici in huis, zoals bijvoorbeeld Hans Wijers bij AKZO en Rene van Boxtel bij Menzis om een paar dwarsstraten te noemen.

  Het behoeft nauwelijks betoog, dat dit soort praktijken, welke een belangrijk deel uitmaken van het fascistisch instrumentarium, de betrokkenen eveneens corrumpeert.

  Voor een kijkje in het Old Boys Network zie:
  http://www2.akzonobel.nl/nl
  http://www.elite-research.o
  Groet, Harry

 5. [3] "Een ongeneerd commerciele verzekeraar moet, om winst te maken en concurrerend te zijn, goede service bieden tegen gunstige prijzen om zijn klanten te houden."

  Toch speelt er nog een ander (verborgen) merkwaardig fenomeen dat ik in steeds meer bedrijfstakken terugvind en bij verzekeringsmaatschappijen al helemaal. Ik heb het hier over de VERMINDERING van de kwaliteit van producten tegen vaak een HOGERE prijs.

  Zo worden bij (vooral expliciet commerciele)verzekeringsmaatschappijen steeds meer risico’s uitgesloten. (terwijl dat juist de essentie van verzekeren is!) de bewijslast bij schades wordt zwaarder en rokers, eters en drinkers kunnen rekenen op extra premieverhoging bij het afsluiten van levensverzekeringen. Terwijl de neutrale verzekeringspremies al een afgeleide zijn van de TOTALE Nederlandse stervensstatistieken. Hier zitten dus al die risico’s al in verdisconteerd.

  Conclusie: de wens om een hogere winst te realiseren resulteert in een slechter product voor de individuele klant. En dat is een wolkje waar ik nog niet helemaal doorheen kan zien.

 6. [7]
  Sander,
  Hier geldt de Wet van de Grote Getallen: naarmate de potentiele klant meer moeite moet doen om ergens doorheen te kijken, neemt hij met MINDER genoegen. Dit verslechtert zijn positie als partij en werkt aan de andere kant kartelvorming in de hand.
  Bovendien beroept het Grote Bedrijfsleven als uitvoerder van Wetgeving zich steeds vaker op het publieke recht en bedient het zich, net als de overheid, van dwang en bureaucratie, wat ook kenmerkend is voor het fascistisch / corporatistisch stelsel.
  Groet,
  Harry

 7. [9]
  Kan ook niet anders, want het zijn -helaas- de objectieve feiten. 🙂 🙁 (boer met kiespijn).

 8. [7] Zou goed kunnen. Mijn advies is dan om over te stappen op de grootste en rijkste verzekeringsmaatschappij. Die doen in principe het minst moeilijk dan met uitkeren.

  In het vorige stelsel, waren veel mensen in principe oververzekerd, en verdienden artsen en vooral tandartsen veel te makkelijk hun geld.

  Nu bestaat het gevaar inderdaad dat je verzekeraar moeilijk gaat doen bij uitkeren. Maar je hoeft dan ook minder belasting af te dragen en minder premie te betalen.

 9. [11] In het vorige stelsel was ik als man zelfs verzekerd voor zwangerschapsgymnastiek! Wat een welvaart wat een verspilling.

 10. [8] Maar Harry,
  Nederland, de VS alle landen zijn toch altijd al corporatistisch geweest? Het begon al met de VOC, nu Shell. Zodra je rechtser stemt dan D66 dus CDA of VVD steun je dus eigelijk al het corporatisme, deze partijen laten toch bijna alles (behalve de loonsbelasting) toe wat het bedrijfleven wilt?

  Probleem is denk ik dat een economische recessie altijd leidt tot corporatisme en fascisme. De staat wilt geen werkloosheid, en de bedrijven willen winstblijven maken. Als de staat met sancties driegt, dreigt het bedrijfsleven met ontslagen. Kortom overheid en bedrijfleven raken bij een recessie automatisch verstrengeld in elkaar.

 11. [13] Als de staat geen (minder) werkloosheid wil, moet ze eens stoppen met haar bemoeizucht:

  A) Rechten van de vakbonden flink inkrimpen. Die zorgen met hun o zo sociale looneisen voor flink wat werkloosheid.
  B) Minimumloon afschaffen en ontslagrecht versoepelen.
  C) Sociale uitkeringen afschaffen en de bijbehorende verzekeringen privatiseren.

  De oorzaak van grote economische resessies ligt veelal bij de overheid. De Beurskrach in 1929 is daar een mooi voorbeeld van. Socialisten gebruiken dat gegeven vaak om de zwakte van het kapitalisme aan te duiden, maar ze werd ‘gewoon’ veroorzaakt door overheidsbemoeienis: een kunstmatig laaggehouden rentevoet in een tijd waarin er veel vraag was naar kapitaal om te investeren. Hierdoor werden er te veel onverantwoorde investeringen gedaan met alle gevolgen van dien.

  Moraal van het verhaal: de overheid moet zich niet met de economie bemoeien.

 12. [14] Dirty Harry,
  Duidelijk verhaal. Bedankt. Economisch gezien ook erg duidelijk.
  Maar als we nu praktisch naar de VS kijken. Dan zie je dat door de vrijhandel een hoop bedrijven naar China zijn gegaan, alleen de hoofdkantoren staan bij wijze van spreken nog in de VS. Hoe kijkt u aan tegen het amerikaanse handelstekort? Een hoop amerikaanse bedrijven zijn erg gezond.

  Alleen dat handelstekort hoe krijgen ze het voor elkaar, waarschijnlijk wederom door geven van kredieten bij een kunstmatig laaggehouden rentevoet.

  Maar dan is mijn stelling: door de vrije markt is in de VS de werkgelegeheid onwijs verminderd door de goedkope Chinezen. Kortom geen overheidsbemoeienis levert goedkope producten op maar qua werkgelegenheid en inkomen nivileert het. Heel sociaal eigelijk. Als de markt werkelijk vrij zou zijn zonder het fiatgeld, zou de gemiddelde amerikaan net zo veel verdienen als de gemiddelde Chinees. En zouden meer fabrieken in de VS blijven.

 13. Correctie: zou de gemiddelde amerikaan net zo veel verdienen als de gemiddelde Chinees.

  Klopt waarschijnlijk niet er zijn natuurlijk veel meer Chinezen dus zullen wel armer zijn. Moet zijn: de gemiddelde Chinese fabrieksarbeider verdiendt dan net zo veel als de gemiddelde Amerikaanse fabrieksarbeider.

 14. De gedachte dat wanneer iedereen (die zijn talent ten volle benut) evenveel verdient, de hoogste vorm van eerlijkheid is bereikt, is sowieso een kortzichtige gedachte. Het zal nooit wereldwijd georganiseerd kunnen worden,dus leidt het juist tot ongelijkheid in de wereld en ontwrichtende arbeidsmigratie (Bos, cum laude economie, moest dus maar eens kappen met het meezingen met de Internationale). Eerlijker zou zijn wanneer de overheid ervoor zorgt dat de onderdanen maximaal kunnen profiteren van de vruchten van hun arbeid, los van wat anderen verdienen.

 15. [13]
  Achilles,
  Nogmaals het gaat niet over "links" en "rechts". Het gaat over vrijheid en dwang.
  Het individu kan vrijwillig overeenkomsten aangaan. Dat wordt geregeld in het privaatrecht. In het privaatrecht is per definitie sprake van WEDERKERIGHEID van de rechtsverhouding. Het BW regelt het recht tussen individuen.

  De staat daarentegen is een fictie van een (al dan niet "democratisch" gekozen) collectief. Het staatsrecht in combinatie met bestuursrecht valt onder publiekrecht. In het publiekrecht wordt het recht EENZIJDIG vastgesteld. Dat recht wordt afgedwongen via (dreiging met) geweld.
  Het publiekrecht regelt de verhouding tussen de burger en de staat. Het bestaat o.m. uit staatsrecht (w.o. de grondwet), bestuursrecht, strafrecht, milieurecht, etc.

  De grondrechten houden de onvervreemdbare individuele rechten in. Ze zijn (althans zouden moeten zijn) neergelegd in de grondwet. De grondwet zou dus moeten dienen om het individu tegen staatsbemoeizucht te beschermen. Dat heet "rechtsbescherming" en e.e.a. wordt min of meer bestuursrechtelijk (administratief recht) geregeld. De betreffende Wet heet Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Het is een "formele wet" en bevat dus een “uitwerking” van de grondwet.

  Helaas blijkt, dat de staat op allerlei manieren bezig blijft de rechtsbescherming uit te hollen, bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving.

  Je zou de VOC fascistisch kunnen noemen, maar toen had je sowieso nog geen liberalisme of iets wat tegenwoordig een vrije markt genoemd zou mogen worden, maar een klassenmaatschappij. O.i.v. het klassiek liberale denken, dat tijdens de Verlichting werd ontwikkeld door mensen als John Locke begon die klassenmaatschappij juist te verdwijnen.

  Het probleem is, dat sinds de Franse Revolutie onder druk van het egalitaristisch denken van collectivisten als Rousseau, Marx etc. het socialisme / communisme zich ten koste van de klassiek liberale grondrechten ontwikkelde tot wat nu beschouwd worden Westerse democratieen te zijn. Ze zijn een resultante van dat egalitaristische collectivisme. In de klassenstrijd is de "warme" revolutie vervangen door het "koude" poldermodel, waarbij de staat ten koste van het individu een duurzaam bondgenootschap met het grote bedrijfsleven vice versa aangaat. De doelstellingen van het socialisme/collectivisme blijven dezelfde: d.m.v. staatsdwang het individu beroven van de vrije beschikking over zijn eigen leven en goed. De huidige politieke partijen zijn allemaal zwaar ge-infecteerd met het collectivistische virus. Zij maken zonder uitzondering allemaal gebruik van angstzaaien en dwang om hun collectivistische doelstellingen te bereiken. Het socialisme is totalitair en net zo fascistisch als het nep-liberalisme van de VVD.
  Om het fascistische karakter van het socialisme te begrijpen kun je bijvoorbeeld het artikel lezen op:
  http://jonjayray.netfirms.c

  Groet, Harry

 16. [19] Concluderend. Die Chinezen moeten dan 54,000/0.25/365 = per dag afgerond 592 uur werken om hetzelfde jaarsalaris te verkrijgen als in de Verenigde Staten. Let wel, het prijsniveau is in China natuurlijk wel lager dan in de VS.

 17. [18] Oke, vrijheid en dwang inderdaad. Ja ja ja geen overheid. Of een hele kleine. . Alleen privaatrecht. Tussen individuen onderling. Die gehandhaaft worden door politie en leger.

  Ik snap de libertarische filosofie wel.
  Alleen als ik daar praktisch een beeld van moet krijgen, loop ik klem. Het blijft moeilijke materie. Zeker als je het op het huidige Nederland wilt toepassen..

  ..in Nederland zijn we een soort klein Sovjetunietje geworden. Die overheid met z’n baantjes wat wel een hoop geldgelegenheid(van werk-gelegenheid kun je niet spreken) creeert.

  Als je ziet hoe de Sovjetunie de overstap heeft gemaakt van communisme naar kapitalisme, dat heeft 10 jaar armoede gebracht. Nu Putin Lukoil weer onder staatscontrole heeft gebracht gaat het weer beter met het land.

  Maar is Shell niet fascistisch denk je? Ik geloof dat zelfs Beatrix een van de grootste aandeelhouders is! Over Constitutionele monarchie gesproken! Corporatistisch/Fascistisch dus.

  Maar volgens mij is het een illusie dat je dwang kunt uitroeien, dat zal er altijd zijn. Het hele bedrijfsleven is een vorm van dwang. Top to bottom hierarchie. Vrijheid is een vorm van rijkdom die je moet verdienen. Voor veel mensen is de vrijheid te duur.

  Harry wat versta je precies onder vrijheid?
  Vrijheid van de overheidsdwang dus, maar ook vrijheid van beroepskeuze?, vrijheid van vrijedagen opnemen? Die laatste gaat moeilijker omdat je met de dwang van het bedrijf waar je werkt te maken hebt.

  Conclusie: Als je de libertarische filosofie in Nedeland praktisch implementeert, creeer je eerst:
  Meer inkomens ongelijkheid.
  Minder (werk)geldgelegenheid.
  Wel een gezondere economie
  Een aantrekkelijker ondernemersklimaat.

  Mijn advies voor de libertarisch partij is dan dat je wel GELEIDELIJK alles omvormt, dus geleidelijk de staat met zijn ambtenaren afbouwt tot 0. Zodat de ontslagen ambtenaren werk kunnen vinden bij de ondernemers. En dus ook geleidelijk de belasting verlagen.

  Alleen mijn grote vraag is wat al die rijke ondernemers en directeuren met hun miljarden dan gaan doen? Meer investeren? In het buitenland?

  Hmm, ik weet het niet hoor wederom als ik de libertarische filosofie op het overvolle Nederland wil toepassen blijf ik klemlopen.

  Maar goed ik denk dat binnenkort het monetaire fiatgeldstelsel in elkaar kan gaan vallen, zodat als gevolg hiervan de libertarische filosofie door middel van herinvoering van de goudstandaard werkelijkheid kan worden!

  Groet,
  Achilles

 18. [21]
  Achilles,
  "Harry wat versta je precies onder vrijheid?"

  Als ik het over "individuele vrijheid" heb, heb ik het over grondrechten, vrijheid van onderwijs, vrijheid om je leven te bepalen, zoals je dat zelf wilt en economische vrijheid.

  Maar welke vrijheid bedoel jij ?
  "Vrijheid" als zodanig is eigenlijk een erg vaag begrip. Er zijn allerlei soorten vrijheid. Die is ook sterk afhankelijk van allerlei omstandigheden, zowel fysiek, materieel, locaal, wettelijk, als moreel.

  Fysiek: bijvoorbeeld qua geslacht, leeftijd;
  Materieel: bijvoorbeeld financieel of anderszins;
  Locaal: bijvoorbeeld afhankelijk van plaats, omgeving, sociale, culturele en andere omstandigheden, etc.

  Bovendien ben je als wilsbekwame meerderjarige normaal gesproken wettelijk en moreel volledig verantwoordelijk voor je daden.

  Daarom kan ik jouw conclusie niet volgen.

  Ik zie het libertarisme dan ook in eerste instantie als een individuele geestelijke of politiek filosofische houding. Het probeert de plaats van het individu in de samenleving zo optimaal mogelijk te bepalen.
  Het is, voor zover ik weet, samen met het boedhisme, de enige filosofie, die de verantwoordelijkheid voor maatschappelijk handelen legt waar hij hoort, namelijk bij het individu.
  Er is geen sprake van welk afschuifsysteem dan ook, wat je bij al die andere politieke filosofieen tegenkomt, die dan ook vroeg of laat allemaal leiden tot de afgrijselijkste gewelddadigheden. Die gebeuren namelijk altijd "in opdracht van" of "namens".

  Het libertarisme betekent: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Het doet een beroep op iedereen om daar een serieus begin mee te maken. Het daagt elk individu uit stelling te nemen en houdt hem/haar daartoe ook een spiegel voor.

  Het libertarisme wil en kan uiteraard niets afdwingen. Het is een kwestie van zelfkritiek en moraliteit, niet van wettelijke dwang. Het is -om met de boedhist te spreken- een "weg".

  "Alleen mijn grote vraag is wat al die rijke ondernemers en directeuren met hun miljarden dan gaan doen? Meer investeren? In het buitenland?"

  Dat zie ik allemaal heel anders: Meer concurrentie betekent lagere prijzen betere prijs-prestatie verhouding, dus minder miljardairs, die hun miljarden wellicht aan het corporatisme danken, maar meer zelfstandige ondernemers, minder failissementen, prettiger werk- en leefklimaat, minder angst en depressies, kortom meer levensvreugde.

  En die paar miljardairs, och, die hou je toch, waarom zou je je energie daarin steken ? Ik zou liever mijn eigen leven leiden dan mijn energie verspillen in het verzinnen van antwoorden op zinloze vragen als: "hoe Pietje zijn miljarden besteedt, zo zou ik eigenlijk ook wel willen leven !"
  Groet,
  Harry

 19. [7] Dit is mogelijk doordat vanwege het half private / half overheids systeem dat voor veel verzekeringen in NL geldt niet de klant door de staat wordt beschermd, maar de verzekeraar.

  Denk aan verplichtte WA en auto verzekeringen en het door de staat bedachte ziektekosten en sociale zekerheidssysteem. Wanneer zulke verzekeringen in een werkelijk vrije markt aangeboden zouden worden, zagen ze er anders uit.
  Nu ontstaat er een bijna fascistisch complex van vermengde overheids- en ondernemers belangen waarin het belang van de klant en dus de burger niet belangrijk meer is!

  Oplossing: ECHT privatiseren.

 20. [22] ja vrijheid ja dat weet ik zelf ook nog niet echt, misschien anarchisme of complete chaos ofzo 😀

  Toch bedankt voor je reactie!

 21. Ha leuk geprobeerd! Communisme en socialisme zijn niet hetzelfde, dat is de CDA met extreem rechts vergelijken. Over rechts praten van Zalm en dan Nazi Duitsland en Vichy Frankrijk gaan onderzoeken. Kijk eens naar de inkomensverschillen in Japan en de VS en vergelijk die eens met de inkomensverschillen in West Europa, dan gaat je rechtse vlieger ineens niet meer op. Als je over het socialisme schrijft wees dan wat specifieker over de stromingen die je aanklaagt.
  Wees er bovendien ook op bedacht dat de overgrote meerderheid in Nederland het wel degelijk eens is met een sociaal minimum,een vangnet voor mensen die het echt verdienen. Arbeidsongeschiktheid kan immers iedereen overkomen. Kijk de programma’s van CDA, VVD en zelfs Een NL er maar eens op na, dat is ook socialisme. Wat doe je anders? Ontslaan en op straat laten bedelen? Kan je dan niet veel beter een selectie bij de deur van instanties instellen dan iedereen laten creperen? Het is wel zo dat de VS er een veel kleiner vangnet erop nahoudt, veel lager minimum loon en een ongelovelijk lage bijstand. Gaat het in de VS nu ineens beter? Is er een lagere werkloosheid dan in Nederland of Denemarken of Finland (hele sociale landen dacht ik zo)? En hoe staat het er dan met de inkomensverschillen?
  Als je echt een punt zou willen maken waarom vergelijk je dan geen inkomensverschillen tussen Nederland en Japan tijdens de periode paars II of Lubbers I? Of heb je er al naar gekeken maar selectief besloten het er maar niet over te hebben omdat je dan ineens ongelijk hebt? Ik zou graag willen dat je geen appels en peren met elkaar gaat vergelijken?

Comments are closed.