Afgelopen vrijdag was het 7 jaar geleden dat de Nato haar onschuld verloor en is een beruchte dag in haar geschiedenis geworden. 24 maart 1999 was de dag dat de Nato een land aanviel die geen enkel land bedreigde en ook geen Nato-lid had aangevallen. Toch vielen er bommen op Joegoslavië. Hier beneden ziet u de brief aan de toenmalige Nederlandse premier Wim Kok en de illigale bombardementen uitgevoerd door o.a. de Nederlandse luchtmacht. Ook publiceer ik zijn laffe en ontwijkende respons.

Brief

Purmerend, 15 mei 1999

Geachte heer Kok,

Als Nederlands staatburger wens ik hierbij krachtig te protesteren tegen het beleid van uw regering inzake de Nato strategie jegens de staat Joegoslavië, waaraan de Nederlandse krijgsmacht ook deelneemt.

Allereerst beschuldig ik deze regering ervan Nederland te betrekken in een onrechtmatige daad van agressie ten aanzien van een soevereine en onafhankelije staat. Uw regering is in overtreding van de internationale rechtsorde, vanwege de grove schending van een soeverein grondgebied. Uw regering heeft de Verenigde Naties moedwillig genegeerd en besloten om eigenmachtig op te treden. In feite speelt uw regering eigen rechter, iets dat uw regering de Nederlandse staatsburger verbiedt.

Bovendien is deze regering medeplichtig aan moord op onschuldige burgers in Joegoslavië, door middel van bombardementen op woonwijken en civiele installaties en gebouwen, al dan niet moedwillig.

Ik ben woedend op uw regering, omdat u mij als Nederlander medeplichtig heeft gemaakt aan een schandelijke daad van militaire agressie. U kunt zich niet beroepen op het feit, dat wij lid zijn van het bondgenootschap de Nato, want in de statuten van de Nato staat duidelijk in artikel 5 van het Handvest, dat de Nato alleen militair zal optreden in het geval van een aanval of daad van agressie op een Nato-lid. Dit is pertinent niet het geval geweest. U kunt alles nalezen in de bijlage van The Economist, die ik als appendix heb toegezonden.

Ook de bewering van uw regering, welke zich beroept op humanitaire gronden, klinkt, op zijn zachtst gezegd, zeer ongeloofwaardig, omdat Turkije als Nato-lid ongestrat zijn gan kan gaan in Koerdistan (1,4 miljoen Koerden zijn op de vlucht voor het Turkse leger en 37.000 zijn gedood tijdens de onafhankelijkheidstrijd). Verder verbaast het mij dat uw regering nooit heeft ingegrepen tijdens de bezetting van het Turkse leger van Noord-Cyprus en nooit heeft geprotesteerd tegen de ethnische zuivering van Grieks-Cyprioten in 1974. De bezetting duurt heden ten dage nog voort, zonder enig woord van afkeuring van uw regering.

Voorts heeft uw regering nooit geprotesteerd tegen de ethnische zuivering van de Serviërs in Kroatië en Krajina (300.000 Serviërs zijn bij de verovering verdreven van huis en haard door de Kroatische regering). Het is zeer triest te moeten constateren, dat ik mijn vertrouwen in uw regering heb opgezegd. Ik eis daarom dat er meteen een halt wordt toegeroepen aan de misdadige bombardementen en dat er zorg wordt besteed aan echte humanitaire hulp ten aanzien van e Albanezen en de Servische burgerbevolking, die beide zeer te lijden hebben van deze afschuwelijke daden van agressie, welke o.a. worden gefinancierd door mijn zuur verdiende belastinggeld.

Hoogachtend,

Albert P. Spits

Antwoord

Hierop kreeg ik de volgende brief met het antwoord van Wim Kok:

‘s-Gravenhage, 8 juni 1999

Geachte heer Spits,

Uw brief, waarin u mijn aandacht vraagt voor de crisis in Kosovo, heb ik met belangstelling gelezen. De Nederlandse regering is zich zeer bewust van de tragedie die de vluchtelingen en ontheemden in Kosovo treft. De buurlanden van Kosovo hebben actieve ondersteuning nodig bij de opvang van de vluchtelingen. De Nederlanse regering heeft besloten om, naast de reeds in Nederland aangekomen 2.000 ethnische Albanezen uit Kosovo, aan nog eens 2.000 vluchtelingen opvang te bieden.

In de buurlanden Macedonië en Albanië wordne inmiddels honderdduizenden vluchtelingen in tentenkampen, dorpen en bij families opgevangen. In nauwe samenwerking met andere landen en internationale organisaties doet de Nederlandse regering al het mogelijke om de mensen ter plaatse de helpende hand te bieden. Ook de Nederlandse bevolking heeft, zoals onder meer is gebleken tijdens een nationale inzamelingsactie op de televisie, laten merken dat het zich het lot van de vluchtelingen en ontheemden aantrekt. Nederlanse militairen in Macedonië en Albanië spelen een belangtijke rol bij het distribueren van voedsel en dekens, het bouwen van noodaccommodaties en het verlenen van medische zorg.

De Europese Unie heeft het initiatief genomen om te komen tot een Stabiliteitspact voor Zuid-Oost Europa. Daarover zal 27 mei a.s. te Bonn een aparte EU-Balkanconferentie worden gehouden. Het Stabiliteitspact heeft als doel, net zoals het Marshallplan voor West-Europa na de Tweede Wereldoorlog, de landen op de Balkan in vrede, veiligheid en – op termijn – in welvaart te laten leven. De internationale gemeenschap zal de buurlanden van Kosovo aanmerkelijke financiële steun verlenen. Ook economsiche samenwerking en het bevorderen van een deugdelijk openbaar bestuur zullen onderdeel uitmaken van het Stabiliteitspact. Tenslotte zullen de families in Macedonië en Albanië, die nu aan vele vluchtelingen onderdad verlenen, sociaal moeten worden ondersteund.

Intussen worden de pogingen om langs politieke en diplomatieke weg een oplossing voor het conflict in Kosovo te bereiken onverminderd voortgezet. De G8, waarin de Verenigde Staten, Canada, Japan, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en de Russische Federatie zitting hebben, heeft overeenstemming bereikt over zeven beginselen voor een politieke oplossing. Ten eerste moet de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) alle gevechtshandelingen en het moorden in Kosovo op controleerbare wijze dienen te staken. Ten tweede zullen de politie, het leger en de paramilitaire eenheden uit Kosovo moeten worden teruggetrokken. Voorts zal president Milosovic moeten instemmen met de komst van een internationale troepenmacht, zowel op civiel als op veiligheidsgebied. Die troepenmacht zal moeten opereren op basis van een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN. Ten vierde zal de Veiligheidsraad van de VN een tijdelijk bestuur voor Kosovo instellen en daarmee bevorderen dat de inwoners van Kosovo een vreedzaam en normaal leven kunnen leiden. Ten vijde zullen alle vluchtelingen onvoorwaardelijk moeten terugkeren en zullen de internationale hulporganisaties ongehinderd toegang moeten hebben tot Kosovo. Een politiek raamwerk, dat moet leiden tot een substantieel zelfbestuur van Kosovo binnen de FRJ en de ontwapening van het Kosovaarse bevrijdingsleger UCK, is de zesde voorwaarde. Tenslotte zal de economische ontwikkeling en de stabiliteit op de Balkan moeten worden bevorderd.

Om al deze afspraken uit te voeren zal op korte termijn een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN moeten worden aangenomen. Het uigangspunt van de Nederlandse regering is altijd geweest dat president Milosevic de resoluties van de Veiligheidsraad van de VN volledig dient na te leven. Nederland zet zich als lid van de Veiligheidsraad actief in om een oplossing te bereiken. Het is van groot belang dat de secretaris-generaal van de VN, de heer Kofi Annan, alsmede de regering van de Russische Federatie betrokken blijven bij initiatieven om een vreedzame oplossing te bereiken.

Met u hoop ik dat aan de dramatische ontwikkelingen in Kosovo zo spoedig mogelijk een einde komt. De internationale gemeenschap en ook de Nederlandse regering zullen daartoe alles in het werk stellen.

Met de meeste hoogachting.

W. Kok

Conclusie

Zoals men kan zien was de heer Kok niet in staat om mijn concrete betoog te weerleggen. In plaats daarvan keuvelde hij gewoon door over de ‘humanitaire hulp’ , die zoals we weten erbarmelijk is mislukt, want hele ethnische groeperen zijn ethnisch gezuiverd door de UCK-terroristen (Serviërs, joden, Turken, Macedoniërs, Roma). De ‘regering’ in Kosovo wordt nu geleid door een UCK-terrorist: Agim Ceku, die bloed aan zijn handen heeft en onschuldige burgers heeft vermoord. Tevens werd de UCK bewapend en gefinancierd door mensen als Bin Laden. Nee heer Kok, het is zeer terecht dat uw regering, inclusief uw trawanten, zoals de VVD-socialisten Hans Dijkstal en Frank de Grave, in diskrediet is geraakt en is gevallen.

17 REACTIES

 1. Precies, die zijn nooit gevonden, omdat ze er simpelweg niet waren. Dat waren de leugens van Clinton, Blair, Kok, Schröder en al die andere Nato-bendeleden.

  Kijk, als het Joegoslavië-tribunaal een echt gerechtshof was geweest, waren alle bovengenoemde lieden al gedagvaard en veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Maar ja, we weten dat dit gewoon een gedrocht is geleid door corrupte en uitgerangeerde juristen.

 2. Ik vrees dat Kok zijn respons niet laf en ontwijkend is, nee, het is erger.

  Het lijkt alsof hij je brief helemaal niet eens gelezen heeft.

  Hij heeft je volgens mij gewoon een standaardbrief teruggestuurd gestuurd, die hij door middel van knippen en plakken, aan iedereen stuurde, die hem aanschreef.

 3. nou, hoe dan ook.

  ik vind jouw brief geweldig to the point en niet mis te verstaan.

  goed gedaan Albert!!
  het antwoord van Kok gaat helemaal nergens in op de aangevoerde argumenten en vergelijkingen en leutert maar door over beleid en de genomen beslissingen van ‘de internationale gemeenschap’ terwijl Albert’s brief daar nu juist bezwaar tegen maakt.

  ongelooflijk. ik had al een enorme minachting voor die kok, en nu blijkt weer eens hoe terecht dat is.

  bedankt voor deze insight Albert.

 4. [4] Maar iedereen weet toch dat politici die deelnemen aan het democratische proces, niet te vertrouwen zijn en liegen en bedriegen?
  Overigens geldt dat voor iedere politicus, welke kleur zijn kameleonhuid ook dat moment heeft aangenomen.

  Dat toch zoveel mensen wel uitgaan van integriteit bij die lieden is mij een raadsel! Maar dat komt wellicht door de jaren lange propaganda in NL dat hier geen corruptie heerst in de politiek, en dat corruptie alleen in Italië, België, Spanje, Chili en de USA voorkomt.

 5. Behoorlijk surrealistisch….die Kok
  (of de schildknaap die namens hem de brief schreef)neuzelt maar verder zonder op Albert’s schrijven in te gaan.

  Eigenlijk typerend voor de houding van politici die wanneer ze geconfronteerd worden met ontevreden burgers steeds
  maar blijven doorneuzelen zonder verder
  inhoudelijk ergens op in te gaan, zie het migratiedebat, het neen tegen de EU enz….

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. [4] [5] [6] Helemaal gelijk, laffe politici als Kok hebben geen integriteit, maar verschuilen zich achter geneuzel. Kijk maar eens hoe de media wordt beantwoord door hen over de EU, Nato, Afghanistan (waar nota bene een afvallige moslim met de dood wordt bedreigd door de overheid en van onze politici géén enkele kik) en nog veel andere zaken. Tijd voor een beetje Glasnost en Perestrojka.

 7. Waarom is de nato anti-servisch en werden alleen de serviers aangevallen?
  Heeft allemaal te maken met eigen belangen en omdat Servie van nature een bondgenoot is van Rusland.
  Geloof me, als Rusland nog zo machtig was als tijdens de koude oorlog, dan was er geen 1 bom op Servie gevallen.
  Terrrecht merkte je ook op de misdaden van Turlije, vroeger en ten hede dagen.
  Maar zij mogen hun gang gaan, omdat Turkije een heel aantrekkelijke ‘partner’voor de nato is, gezien hun centrale ligging ten opzichte van Rusland en het Midden oosten.
  De wereld, in dit geval de westerse wereld(VS en EU)meten sinds de prehistorie al met 2 maten.
  Het ene land mag alles doen, de andere niets.
  DE VS en EU voorop, hebben het konstant over vrede, mensenrechten etc, het is een obsessie voor hun, maar bv toijdens de koude oorlog werd elk rigime wat anticommunistisch was gesteund door dik en dun.
  Ook als deze regimes openlijk zeer geweldadig waren(bv Chili, Argentinie).
  En nu is het comminisme vervangen voor terrorisme, dus als een bepaalde regering vriemndjes wilt zijn met de VS hebben ze een vrijbrief om te doen en te laten wat ze willen.
  Ik kan zo nog uren doorgaan, maar zal het maar niet doen.

 8. Kok is net als zoveel PvdA klonen een smerige huichelaar omdat ie nu in dienst van z’n nieuwe werkgever voor tegenovergestelde plannen pleit als toen hij MP was.

 9. [9] En onder deze huichelaar moet Europa in 2010 de meest dynamische econmie ter wereld worden, wat niet behaald gaat worden. Logisch door al die ontslag en beperkingsregels.

 10. [7] "waar nota bene een afvallige moslim met de dood wordt bedreigd door de overheid en van onze politici géén enkele kik"

  Een foutje, iemand van de ChristenUnie zei letterlijk: "De vrijheid van geloofskeuze is daar niet helemaal goed geregeld" hahaha

 11. [11] Sorry Mike, hoorde ik daar een stemmetje van de ChristenUnie of was het de wind om het huis? Hoe zielig en pathetisch kun je niet zijn als Nederlands politicus. Grote monden over de autochtone Nederlanders, maar bange wezels als het gaat om de islam. Er zijn twee miljoen christenen over de kling gejaagd in Soedan door islamofascisten over de afgelopen 20 jaar, maar ook géén woord erover van de ChristenUnie en het CDA. Ik heb het CDA hierop persoonlijk geattendeerd, maar ik wacht nog steeds op antwoord.

  Let wel ik ben zelf atheist, maar ik ben meer begaan met het lot van christenen in de islamitische wereld dan onze ‘christelijke’ politici.

 12. Er word vergeten dat crisis zich verder aan het verplaatsen was richting noord en oost europa, alle mensen die ik sprak uit deze regio vonden het maar wat fijn dat er iets gebeurde, en de oorlog stopte. Natuurlijk kunnen we zeuren over hoe verkeerd het wel niet is geweest en dat er met 2 maten word gemeten, kijk maar eens naar cyprus. Het fijt blijft dat er een gebied dan al niet met dwang bevrijd is van oorlogs geweld en de bewoners vinden dit maar al te fijn.
  En dit is puur eigenbelang, voor hen.

 13. [13] De grote vraag blijft dan: hadden ze ook hier weer beter maar gelijk de Amerikanen kunnen bellen?

 14. Geweldige aktie Albert !
  Zo kan iedereen zien, wat voor vlees de burgers van Europese landen met dit soort politici en media in de kuip hebben. Maar helaas denken velen, dat de Clintons, de Blairs en de Koks van deze wereld automatisch Brave Hendrikken zijn.

  Zo ontving ik dezer dagen een mailbericht met een uitnodiging voor een voordracht van Pamela Hemelrijk over de "Kunst van het Liegen", voorzien van de volgende inleiding:

  "Op de komende LP Bijeenkomst dinsdag 4 april om 20.00 u. geeft Pamela Hemelrijk een lezing met de titel

  "De Kunst Van Het Liegen"

  "Het kan niet waar zijn wat je me daar vertelt. Want als dàt waar was, dan had het toch zeker wel op alle voorpagina’s gestaan! Dan zouden er toch zeker wel kamerleden, ministers, ombudsmannen en andere prominenten groot alarm hebben geslagen!" Dat is de standaard reactie die ik krijg als ik vertel over ontstellende misstanden die bij het grote publiek onbekend zijn. Uit het feit dàt ze de publiciteit niet hebben gehaald, leiden mijn kennissen af dat die misstanden dús niet bestaan, en een verzinsel zijn van paranoïde complotdenkers.

  "Maar die prominenten zijn er ook", zeg ik dan. "Pechtold heeft alarm geslagen over de vunzigheid en vuiligheid op het Binnenhof. Margarita en Edwin [de Roy van Zuidewijn] hebben alarm geslagen over de obscure en onwettige praktijken van Tante Bea. Volksstammen vooraanstaande en gezaghebbende Amerikanen, onder wie talloze congresleden, hebben erop gewezen dat de officiële lezing over de aanslagen op 11 september aantoonbaar gelogen is. En zo zou ik nog wel uren door kunnen gaan.
  Maar er wordt niet eens geluisterd naar wat die lui te zeggen hebben. Ze worden ongezien gebrandmerkt als querulanten, conspiracy nuts of gevaarlijke psychopaten, zelfs als het insiders zijn. En als je erop wijst dat ze wel degelijk een punt hebben, dan word je zelf ook onmiddellijk geridiculiseerd als iemand die in graancirkels en ufo’s en extraterrestrials gelooft. Ik spreek uit ervaring.
  Hoe ongeloofwaardig moet de officiële lezing van de autoriteiten worden, vraag ik me wel eens af, voordat jullie hem eindelijk gaan wantrouwen? Als het Journaal jullie gaat meedelen dat Milosevic niet alleen zichzelf heeft vergiftigd, maar zich ook nog twee kogels door zijn kop heeft gejaagd, en vervolgens over zichzelf is heengereden met zijn eigen auto? Of zouden jullie dat ook voor zoete koek slikken? Ik vraag het maar."

  Autobiografie Pamela Hemelrijk:

  Geboren 1947. Twaalf jaar voor het ANP gewerkt als algemeen verslaggeefster, en tien jaar voor het AD, als feature-reporter en columniste. Steeds meer conflicten met de hoofdredactie wegens het buiten hangen van de vuile was, en censuur op columns. Kreeg in 1995 een verbod om nog langer columns te schrijven over Srebrenica. (Hoofdredacteur: "Jij altijd met je gezeur over de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid; wij moeten hier een krant maken ja? Wij hebben hier te maken met de orde van de dag ja?") Bom barstte uiteindelijk n.a.v. de demonisering van en de moord op Pim Fortuyn. In 2003 ontslagen wegens verstoordearbeidsverhoudingen. Sindsdien armlastig freelancer, en volgens de NRC "de paria van de Nederlandse journalistiek".

  Tante Bea brengt op 30 maart a.s. een bezoek aan Buenos Aires. Vorige week herdachten de Argentijnen de 30e verjaardag van de staatsgreep, waardoor generaal Videla aan het bewind kwam. Hij leit tussen 20 en 30 duizend mensen "verdwijnen" en zaaide daarmee doodsangst onder de Argentijnse bevolking.
  Maar hoewel Tante Bea een een invitatie ontving namens de "Dwaze Moeders van Plaza de Mayo", staat een bezoek aan deze mensen of andere nabestaanden niet op haar programma.
  Ik schaam mij dan ook wel eens mij Nederlander te moeten noemen. Maar het schijnt Gods Wil te zijn dat Hare Majesteit de Kroon met trots mag dragen.

  Het is goed, dat er moedige klokkenluiders zijn als Pamela Hemelrijk en Minister Pechtold, en vele linertariers / klassiek liberalen, zoals Albert, die af en toe het geinstitutionaliseerde onrecht aan de kaak durven stellen. Dan zie je weer, dat het uitsluitend aan de individuele keuze ligt, die het verschil maakt tussen een held of een lafaard.
  Groet, Harry

  [13]
  "Er word vergeten dat crisis zich verder aan het verplaatsen was richting noord en oost europa,[…]"

  Wie vergeet:
  -Welke "crisis" ?
  -in welke landen ?
  -in welk jaar ?
  -hoe dan ?

  What’s the point ?

 15. Vraag het eens aan een vluchteling.
  Of is de jodenvervolging ook niet waar.

  Standpunten, visies, inzicht en kenis bepalen wat waar is niet de gebeurtenis.

  mvg Hyrominus

 16. [13] De oorlog stopte met de Dayton-akkoorden in 1995, waarbij Milosovic werd genoemd door Holbrooke nota bene om zijn pogingen om vrede te brengen in Joegoslavië. Je moet niet vergeten dat er in ex-Joegoslavië een burgeroorlog plaatsvond, waar alle partijen zich schuldig maakten aan gewelddadigheden. Maar ja dat is in elke oorlog het geval, dus ook in deze oorlog.

Comments are closed.