Hoewel ik hier al een aantal artikelen over heb gepubliceerd, is het toch onvermijdelijk. De Europese Unie bestaat binnen 10-15 jaar niet meer.
De redenen daarvoor zijn simpel en zal ik uitleggen. Op dit moment hebben we in de EU-lidstaten, de commissie en het Europarlement lieden zitten die zichzelf wijsmaken dat Europa onder de EU beter af is. De volkeren weten wel beter. Niet alleen hebben de Fransen en Nederlanders de EU-grondwet afgewezen, maar zijn er al diverse zaken naar voren gekomen, waardoor de Europese Unie in problemen gaat komen.

1. Vergrijzing: Deze wordt betaald door de meeste EU-landen uit lopende regeringsbegrotingen. Vroeger was dat geen probleem, omdat de verhouding van 1 gepensioneerde op 7 werkenden stond. Tegenwoordig is dat al 1 op 3 en in 2015 zal dat 1 op 2 worden. Deze pensioenmolensteen zal zich steeds meer manifesteren in de begrotingen van de lidstaten en binnen 15 jaar onbetaalbaar worden. Tevens is de gezondheidsector aan drastische vernieuwing en privatisering toe om de toenemende vraag het hoofd te bieden, maar veel landen, waaronder Nederland zuchten nog onder een rigide overheidsysteem die deze gehele sector reguleert en daarvoor nu de prijs betaalt.

2. Centralisme: De Europese Unie wordt steeds centralistischer in haar benadering van de zichzelf opgelegde problematiek. De tragiek van het Kyoto-verdrag heeft er al voor gezorgd dat alle bedrijven in de lidstaten financieel worden uitgekleed en opgezadeld worden met belachelijke sancties en kapitaaloverdrachten richting overheden ten aanzien van een niet bestaand ‘broeikasprobleem’. Ook de economische wetgeving werkt steeds meer averechts ten aanzien van het bedrijfsleven in de Unie, vooral met het oog op de niet-aflatende pogingen om de belastingen te ‘harmoniseren’ (lees: collectieve belastingverhogingen), waarvan de Oost-Europese landen en Ierland met name de grootste verliezers worden.

3. Socialisme: In hun pogingen om een ‘sociaal’ Europa te bewerkstelligen nemen de Eurocraten steeds meer draconische wetten aan die gericht zijn op herverdeling van de lasten en afroming van de bedrijfswinsten. Een ‘sociaal’ Europa bestaat niet, wel een socialistisch Europa, want sociaal heeft een individueel karakter, terwijl socialisme uit collectivistische wet- en regelgeving bestaat, waar de EU bijzonder in uitblinkt.

4. Bureaucratie: In de lidstaten als de EU neemt de bureaucratie hand over hand toe. Het EU-parlement blijft vergaderen in zowel Brussel als Straatsburg, wat miljoenen euro’s per jaar kost en de Gemeenschappelijke Landbouwpolitiek blijft bestaan. Voeg daar de beschermingswetgeving aan toe en de EU zal steeds verder stagneren. Langzaam maar zeker verdwijnt deze in een moeras aan wet- en regelgeving gericht op het handhaven van de status quo en jagen daarbij internationale bedrijven en investeringen weg.

5. Monetair beleid: In 2002 werd de contante euro ingevoerd en zou het monetaire sluitstuk worden van de Europese Unie. In plaats daarvan verhoogden de prijzen in alle euro-zonelanden schrikbarend en werden de bevolkingen steeds meer ontevreden over de invoering van deze fiatmunt. In tegenstelling wat er door de overheden wordt beweerd is de inflatie in de EU enorm hoog en grenzend aan hyperinflatie. De contante geldgroei (M1) is al 10.5% per jaar en de kredietgroei (M3) is reeds 7.6%, een verhoging van meer dan 1% in de M1 en M3 van een jaar daarvoor (ECB 2004). Dit duidt op een openstelling van de geldsluizen om enerzijds de overheidsuitgaven te beteugelen en anderzijds de vastgeroeste economie te ‘stimuleren’. De cijfers van bijvoorbeeld het CBS doelen op de CPI, dit is een subjectieve graadmeter van dit bureau, waar veel essentiële zaken zoals energie en huisprijzen zijn uitgehaald. Daarom is dit ook geen inflatiecijfer, maar Consumenten Prijs Indexcijfer. Monetaire inflatie is en blijft de contante geldgroei en dat is M1, alle prijsstijgingen In elke sector zijn afgeleiden hiervan. Dit is ook de reden waarom de grondstoffenmarkt een gigantische hausse heeft meegemaakt in de laatste jaren en het goud en zilver tot recordhoogte zijn gestegen. Vanwege het sluipende karakter van deze inflatie en de toekomstige ineenzakking van de huizenmarkt zullen veel Europeanen worden getroffen door een financiële catastrofe, die men, overigens zeer terecht, aan de euro gaat wijten. De ineenstorting van deze munt over enkele jaren zal derhalve de katalysator zijn voor het al of niet gewelddadige uiteenvallen van de Unie.

De Eurocraten zijn natuurlijk de laatsten die deze problemen onderkennen en zullen in de komende jaren lustig doorgaan met hun onzalige plannen over de verdere ‘eenwording’ en complotten met elkaar smeden om hun bevolkingen te intimideren, angst aan te jagen of doodleuk te knechten om maar hun plannen goed te keuren, eventueel geholpen door betaalde en omgekochte ‘journalisten’.

Dat kan uiteraard een tijd duren, maar eens barst de bom, zoals we al in Nederland en Frankrijk over de afgelopen jaren hebben kunnen zien. Chirac is de meest gehate man van Frankrijk, in Nederland heeft Kok het hazenpad moeten kiezen en Balkenende wordt eigenlijk als een stumperd gezien. Ik voorzie dat het geweld in alle lidstaten steeds meer toeneemt in de nabije toekomst door de enorme economische problemen, totdat de situatie voor de politici ondraaglijk wordt en zij gedwongen worden eieren voor hun geld te kiezen en te redden wat er te redden valt. Nieuwe en pragmatische politici zullen opstaan en proberen orde op zaken te stellen, waaronder de opzegging van het EU-lidmaatschap, om de lokale economische belangen veilig te stellen.
Wanneer één land de Unie verlaat volgen er onherroepelijk veel meer, waarbij de Unie het zelfde lot moet ondergaan als dat van de Volkerenbond in de jaren 30. Het is nu aan de politici om zich dat te realiseren.

Heeft u al goud en zilver?

www.cbs.nl/nl-NL/menu/thema…
www.ecb.int/press/pr/stats/…
www.telegraph.co.uk/news/ma…
www.samizdata.net/blog/arch…
www.politicalforum.com/view…
truthabouteurope.co.uk/page…
www.free-europe.org/blog/in…
www.free-europe.org/blog/in…
www.libertarian.nl/NL/archi…
www.free-europe.org/blog/in…
www.free-europe.org/blog/in…
www.free-europe.org/blog/du…

39 REACTIES

 1. Fantastisch artikel Albert! Alleen al t.a.v. je eerste punt: Nog vandaag hoorde ik bij het ochtendnieuws dat de uitzichten op een baan voor werkloze 40(!) plussers nagenoeg nihil is. Dit i.v.m. de huidige kettingreactie aan faillisementen in Limburg. In de EU vinden jaarlijks 60.000(!) zelfmoorden plaats, vooral onder de groep 50 plussers. Naar mijn idee zal daarom alleen al ‘het probleem vergrijzing’ de EU in een diepe en onvermijdelijke afgrond storten.

  Betreffende die inflatie: Ik moet je zeggen dat de door jou aangedragen cijfers exact overeen komen met het ‘gevoel’ dat ik zelf heb als ik jaar op jaar in mijn eigen portemonnee kijk. Bij Zalm krijg ik dat gevoel nog niet bijna. Gek he?

 2. Mooi artikel. Ik hoop eerlijk gezegd dat het minder dan 10 jaar gaat duren eer het EU kaartenhuis ineen stort. Het autistische en autoritaire gedrag van Eurocraten in Brussel en hun knechten in de deelstaten hangt mij -en veel mensen die ik spreek- mijlen ver de keel uit. In elk geval hoop ik dat de val van de EU gepaard zal gaan met veel gezichtsverlies voor de versteende oude elites.

  Ik vond van het weekend nog die afgekeurde brochure die vorig jaar werd uitgegeven door de "referendum commissie’. Daarin staat in klare taal in een apart kader:
  "Wat gebeurt er als een lidstaat ‘NEE’ zegt?

  Als een lidstaat van de Europese Unie ‘nee’ zegt tegen het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, treedt het Verdrag niet in werking. De verdragen die nu gelden, blijven in dat geval van kracht. Er zullen vermoedelijk nieuwe onderhandelingen gaan plaatsvinden over de inhoud van het Verdrag."

  Het gekonkel van Angela Merkel en die idioot die zich Franse president mag noemen (want men vond Le Pen nog erger) is veelzeggend over wat men verstaat onder ‘onderhandelen’…

 3. Dat de EU een keer op zal houden te bestaan, dat is zeker.

  Maar wat niet duidelijk in je stukje naar voren komt, is hoe je tot de tijdsperiode 10 tot 15 jaar komt.

  Als het gaat om de pensioenmolensteen, is het niet zo dat in een democratie het systeem zo werkt dat invloeden die leiden tot de ondergang van het systeeem, dan pas aangepakt worden als het niet anders kan?

  Ik vermoed dat de EU zich zal aanpassen op het gebied van die pensioenskosten en ervoor zal zorgen dat die kosten niet de ondergang van de EU zullen bewerkstelligen.

  Daar is het de baantjesjagers in Brussel te veel aan gelegen.

 4. [3] Egor, het grote probleem van de pensioenen in de EU is dat de meeste landen (Frankrijk, Duitsland, Italië c.s.) een omslagsysteemhebben en geen gefinancierd stelsel. Dus alle oudedagsvoorzieningen, waaronder pensioenen, worden uit lopende belastinginkomsten gefinancierd. Hierdoor komen al deze landen in de problemen. Men zal eenvoudigweg meer geld moeten bijdrukken (verhulde belasting) om deze problematiek het hoofd te bieden. De werkende generatie zal hierdoor in financiële nood komen, want enerzijds worden de kosten van het directe levensonderhoud hoger en anderzijds worden hun inkomsten afgeroomd door steeds meer belastingen. We hebben gezien hoe het Duitsland is vergaan, toen daar de ‘solidariteitsheffing’ van kracht werd in 1990. Sindsdien is de werkloosheid toegenomen van 3 miljoen naar 5 miljoen werklozen, de economische groei tot stilstand gekomen en een volledige ontvolking van de ex-DDR Länder. Ik verwacht mettertijd zo’n zelfde ‘solidariteitsheffing’ binnen de EU (vandaar hun race om de Grondwet er doorheen te krijgen), want sommige lidstaten zijn financieel-economisch al failliet, denk aan de enorme schulden van landen als België, Italië en Griekenland. Dit zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat de bevolkingen zich afkeren van het ‘Europese project’.

 5. [4] Is het niet zo dat politici vaak terug komen op eerder gemaakte afspraken, en als bijvooorbeeld het systeem van pensioenen te duur wordt, ze gewoon de spelregels veranderen en die pensioenen niet meer uitbetalen?

  In een democratie worden de spelregels wel vaker gedurende het spel, eenzijdig veranderd!

 6. Enkele opzienbarende cijfers waarvan ik de vrijheid heb genomen ze naar deze site te kopieeren in de hoop dat er nog wat meer schellen van de bezoekende ogen zullen vallen:

  Nederland vergrijst, het aantal 55-plussers zal de komende 30 jaar met 63 % toenemen. In 2025 zal 40% van de bevolking 55 jaar of ouder zijn.
  Op dit moment zijn er 4,1 miljoen 55-plussers (CBS), 2,2 miljoen mensen ouder dan 65 jaar en 1 miljoen is ouder dan 75 jaar. In 2025 zal 6 miljoen ouder zijn dan 55 jaar.
  Van de 6,2 miljoen huishoudens die Nederland in 1996 telt, worden er 2,2 miljoen (30%) door ouderen gevoerd. In 2010 zullen er 3 miljoen ouderen-huishoudens zijn.
  Er is sprake van een dubbele vergrijzing. Ouderen worden gemiddeld ouder, daarnaast worden er ook meer mensen ouder.

  Ouderen krijgen het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen: zo leven 200.000 65-plussers onder de armoedegrens. Zij kunnen primaire levensbehoeften als huur en energie niet meer op tijd bertalen.
  Tienduizenden ouderen leven met grote schulden. Zij hebben gemiddeld een vordering uitstaan van 516 euro.
  40% van de ouderen maakt geen gebruik van de aftrekposten waar ze recht op hebben.
  Het absolute aantal relatief arme ouderen zal in 2020 ongeveer 500.000 bedragen (Raad Maatschappelijke Ontwikkeling)
  Van de 2,3 miljoen 65-plussers leeft bijna 10% onder de armoedegrens – dat zijn vooral alleenstaande vrouwen (Professor Braam ND, nov. 2004).
  Voor 70% van de ouderen is AOW de belangrijkste inkomensbron. Ongeveer 500.000 ouderen beschikken over een aanvullend pensioen van maximaal 250 euro. Zij zijn hierdoor vaak amper beter uit omdat zij huursubsidie en andere vrijstellingen verliezen (Professor Braam)
  Een kwart van de 65-plussers heeft niet meer dan een mager penioen en leeft op de rand van armoede (Professor Braam)

  In Nederland leeft ongeveer een half miljoen depressieve ouderen.
  Ruim 15 % van de 85-plussers is ernstig depressief. Bij driekwart van hen wordt de depressie niet herkend, waardoor behandeling achterwege blijft.
  40% van de 55 plussers is 6 tot 8 jaar na de behandeling overleden aan de gevolgen van de depressie.
  Meer dan 140.000 ouderen met ernstige beperkingen moeten het zonder zorg stellen.
  In de leeftijdsgroep 75-84 jaar heeft ongeveer 75% langdurige lichamelijke beperkingen.
  30% van de ouderen die zegt niet te kunnen traplopen heeft een trap. Bij 20.000 is dat een buitentrap. Het is onduidelijk hoe en of ze buitenkomen.
  Ruim een kwart van de ouderen woont in een minder geschikte woning.
  Van de ongeveer 2 miljoen mensen van 65 jaar en ouder woont 9% in verzorgings- en verpleeghuizen.
  Vaak ontkennen ouderen problemen met de gezondheid en wordt de aanschaf van bijvoorbeeld een bril, wandelstok of gehoorapparaat uitgesteld.
  Na hun 65e slikken ouderen gemiddeld 3 maal zoveel medicijnen als de rest van de bevolking. Van de totale medicijnconsumptie wordt 40% door 65-plussers geslik. Hierbij gaat het zowel om medicijnen ter genezing als ter voorkoming van een kwaal.
  In de Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen is 20% ondervoed. Ruim 60% van de bejaarden krijgt te weinig voedingsstoffen binnen.
  Vanaf 75 jaar krijgt ongeveer de helft van de ouderen te maken met een handicap of chronische aandoening (professor Braam)
  Op dit moment lijden 175.000 mensen aan dementie, dit zal oplopen tot meer dan 400.000 in 2050.

  Nederland kent 250.000 mensen met dementie. Bij ongeveer 180.000 is de diagnose al gesteld, bij naar schatting 70.000 (nog) niet.
  Van alle mensen bonden de 65 jaar heeft ongeveer 7% dementie. Boven de 80 jaar is dit meer dan 20%.
  De gemiddelde leeftijd van dementerenden is 79.
  Omdat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen, lijden meer vrouwen aan dementie (71%).
  De verwachting is dat er in 2020 350.000 dementerenden zullen zijn en in 2050 ruim 580.000.
  65% van de mensen met dementie woont thuis, al dan niet ondersteund door vrijwilligers en hulpverleners. Zelfs van de mensen met een matig-ernstige of ernstige vorme van dementie woont een op de vier nog thuis. (bron Alzheimer Nederland 2003)

  70% van de ouderen kan niet op een normale manier een deksel van een pot draaien en zoekt zijn toevlucht tot allerhande kunstgrepen.
  Een op de tien Nederlanders heeft geen vrienden, dit is voornamelijk te wijten aan een slechte lichamelijke of geestelijke gezondheid.

  Voor het hele verhaal:
  http://www.ouderenhulp.nl/w

 7. [4]
  Helder uitgelegd!
  Die regeringen zien deze bui natuurlijk al heel lang hangen. Die EU is een schijnbaar legaal instituut ter oplegging van de onderlinge solidariteit, waardooor landen die hun financiele pensioenzaakjes beter op orde hadden, in naam van de vooruitgang van Frankrijk, Duitsland en Italie nu geheel legaal, zonder wapengekletter, kunnen worden uitgezogen.
  Geheel in de voetsporen van eerdere usurpators, maar nu veel ‘beschaafder’, want zonder bloedspatjes!

 8. [5] Natuurlijk doen ze dat continu. Het is alleen de vraag of de diverse volkeren dit zullen blijven accepteren. Kijk, politici zijn ook niet gek, want men kan wel alles door blijven voeren, maar als er totaal geen draagvlak is dan moeten ze zich toch over hun positie gaan nadenken. Uiteindelijk is het hemd nader dan de rok en kiezen nieuwgekozen politici voor hun eigen hachje en volgen hun electoraat. In de huidige politici heeft de bevolking natuurlijk geen enkele fiducie, maar de economische realiteit dwingt hun wel.

 9. Albert,

  Ik ben deze dagen weer es bezig met mijn
  ongoing studie van de USSR en het communisme…Dit keer Kronstadt, de boerenopstand van Antonov, enz….

  Wel, in 1921 waren er ook goede redenen om aan te nemen dat het communistisch bewind op z’n laatste benen liep en hun USSR het niet meer lang meer ging trekken….maar de USSR-implosie heeft uiteindelijk nog 70 jaar op zich laten wachten en in 1921 moest het ergste nog komen…

  De problemen die jij signaleert, zijn reëel maar de politici zullen die trachten te counteren met nog meer dwang en nog meer collectivisme…het collectivistische EU-projekt of de welfarestaat opgeven, is wel het allerlaatste wat de politici willen of zullen doen…

  Eerst zullen ze ons allen een chip inplantten en 24u op 24 , 7 dagen op 7
  ons monitoren om er zeker van te zijn dat we toch maar geen activiteit ondernemen zonder aan hun belastingen ervoor te betalen (en dat zij vervolgens kunnen "her"-verdelen)

  EN

  de grote meerderheid van de Europeanen wil niet anders…dat Chiraq de meeste gehate man van Frankrijk is, komt niet
  omdat ie een collectivist en statist is…nee, hij ligt onder vuur omdat ie
  zij het een heel klein beetje in de marge wil prutsen aan de Franse welfare.

  Hetzelfde in Nederland.Grotere statisten
  dan Balkellende en Zalm kun je je haast niet voorstellen…maar toch vinden de
  meeste Nederlanders hun al veel te ver gaan en staan volgens de polls nog ergere statisten als de Boskabouter en
  Mao Marijnissen op een meerderheid.

  Een leven zonder een verzorgende en alom
  aanwezige staat is voor de gemiddelde Europeaan anno 2006 zoiets als een leven zonder de Kerk en God voor een europeaan in 1006…ondenkbaar en men wordt bijzonder zenuwachtig als het idee alleen al wordt geopperd.

  Bedenk daarbij ook dat het belang van
  politici omgekeerd evenredig loopt met de Vrije Markt…Hoe meer Markt, hoe
  minder behoefte aan politiek….hoe minder markt, hoe meer politici moeten regelen, opzetten en bestieren, hoe meer
  aanzien, macht en gezag hun richting uitkomt en dat vinden ze prachtig !

  Mijn idee over de EU : "we ain’t seen nothing yet" ….dit wordt een totalitaire tyrannie waarmee vergeleken Noord-Korea een libertarische vrijstaat zal lijken.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [10]
  Ik vrees dat Cincinnatus hier waarheid spreekt. Hoewel het ongeloofwaardig klinkt.
  De situatie in de USSR wordt door westerse ‘intellectuelen’ altijd beschouwd als een ontaarding van het socialisme.
  Wladimir Boekovski heeft steeds betoogd dat er geen sprake was van ontaarding, maar juist van een steeds consequenter doorgevoerd socialisme.
  Altijd als de zaken niet liepen zoals de kameraden het zich hadden voorgesteld, werden de principes aangescherpt en strenger gecontroleerd op de consequente toepassingen ervan!
  Geen ontaarding, maar steeds strakker toegepaste principes! Die leidden tot het grote concentratiekamp van leugens, bedrog, uitzuiging en repressie, dat die USSR werd.

 11. [11] We weten natuurlijk nog niet wat de invloed van het internet zal zijn op de progressie en/of feitelijkheid van het voorspelde proces…

 12. [10] Het grote verschil met de voormalige Sovjet Unie is deze. De burgers van de Sovjet Unie hadden nooit vrijheid gekend. Men was of communist of socialist of monarchist. Weinig liberalen kon je toen aantreffen in de roerige jaren 1917-1922. Men zocht naar een of ander bewind die de burgers soelaas kon bieden. In de EU ligt dat anders, hier is een omgekeerde beweging aan de hand, vooral uit de nieuwe lidstaten en deze willen meer vrijheid en zelfstandigheid. Ook de Britten en Ieren willen dit. Veel van de Oost-Europeanen zijn daarom ook zo ontgoocheld door de werking van de EU en doet hen denken aan de Sovjet Unie qua besluitvorming en dwangmaatregelen. Een goed voorbeeld is het antwoord van de Eurocraten op de lage belastingen en vlaktaksen van deze landen. Zij mochten dus geen subsidie meer ontvangen. Bovendien zijn de volkeren niet meer zo naief als vroeger dat ze alles maar voor zoete koek slikken, getuige de vele rellen op de Eurotoppen. Natuurlijk komen deze vooral van linkerzijde, maar er is natuurlijk tevens een hoop onvrede en deze komt met name tot uiting uit de lage opkomsten van Euroverkiezingen, de opkomst van de Eurosceptische partijen en de toenemende afwijzing van de EU in opiniepeilingen in de lidstaten. Al deze zaken zijn onmiskenbaar en moeten politici toch aan het denken zetten. In feite zijn dit schoten voor de boeg.

 13. Je zou naar Frankrijk kunnen kijken als een indicator voor het vermolmde EU-systeem. Hoe lang zingt de politiek het daar uit en hoe ver moet het komen voordat er iets veranderd? Ik vrees dat ambtenaren en politici een hele lange adem hebben. Hun hele hebben en houden is afhankelijk van de huidige situatie die ze met hand en tand zullen verdedigen. Tot nu toe vluchten kansrijke Fransen naar de VS, UK en Ierland om daar een toekomst op te bouwen. Wat overblijft mag de enorme kosten van de welvaartsstaat met haar gigantische overheidsapparaat bekostigen.
  http://www.frontpagemagazin

 14. [12]
  Internet is niet wezenlijk verschillend t.o.v. een uitgebreide bibliotheek of de bladenafdeling van een grote bladenverkoper.
  De kracht van het internet, de enorme hoeveelheid informatie, is tevens de zwakte.
  Mensen gaan hierdoor selectief shoppen; kiezen wat ze willen kiezen.
  In de tijd van algehele Sovjet-Unie-bewondering bestond hier volledige persvrijheid en kon iedereen die wilde, kennis nemen van de misstanden aldaar.
  Niettemin verkozen hele volksstammen hun ogen te sluiten en die USSR te bewonderen, of minstens niet te veel te bekritiseren.
  Zie hoe een rechtse ‘samizdat’ floreert op het internet, maar hoe er toch weer massaal op ‘links’ werd gestemd.
  Maar je hebt natuurlijk wel gelijk Sander: we weten de invloed ervan (nog?) niet.

 15. [15] Klopt wat je zegt Beek, maar ik dacht bij mijn posting eigenlijk meer aan de communicatiemogelijkheden in ‘bezet’ gebied. Tijdens bezet Nederland moest ‘het verzet’ het doen met ‘vlugschriften’ op een steenpersje gedrukt of een affiche ter grootte van een vloeitje! (Dit verzin ik niet) Goed, TV was er niet, radio’s werden ingeleverd. Kijk, da’s toch allemaal anders, en we zijn toch al wel behoorlijk bezet door die EU knaapjes, toch?

 16. [16]
  Tot heden worden wij nog niet gearresteerd wegens anti-EU uitspraken en/of acties.

 17. [17] Dan ga jij maar eens actie voeren bij een beetje EU-top met een beetje spandoek.

 18. Maar wacht even, volgens mij is de EU wel een ideale zondebok.

  Die pensioenen oke, kan daar echt geen oplossing voor gevonden worden? Hebben die oosteuropese landen ook zo’n oude bevolking als de Nederlandse? Anders ben ik blij toe dat we in de EU de oost-europeanen welkom hebben geheten.

  Tuurlijk de EU is een bureaucratische organisatie dat moet veranderen.

  Maar ik denk dat de huidige economische situatie ook meer komt door:

  1. Het leeglopen van de technologiefondsen in 2000.
  2. Het hoger worden van de olieprijs.
  3. Concurrentie vanuit india en China.
  4. De overgewaardeerde huizen markt.

  Zijn dit EU problemen?
  Nee, de VS hebben er net zo last van.
  Volgens mij is het gewoon het wereldwijde kapitalisme (globalisering) dat op grote schaal toegepast wordt en wat alle inkomens nivilleert. En de EU is maar een regionale onderdeel in de wereldwijde globaliseringsontwikkeling.

  Maar wat moet er dan eigelijk anders dan? Heel de EU en de Euro afschaffen? Kortom, terug naar 1991 (verdrag van Maastricht)? Terug de grenzen, terug de gulden?

 19. Er worden heel veel gegevens in de commentaren en reacties verstrekt. Punt is echter dat ik niemand hoor over het breekpunt van de acceptatie door de burgers. Wanneer is dat precies? Niet dat ik het weet, maar is het niet allemaal gokwerk indien we niet weten wat de reactie van het volk zal zijn en wanneer die reactie van het volk zal komen.
  Daar gaat het toch tenslotte om. Het gaat om de ondergang (titel) en niet om de uiteindelijke weg die de organisatie die de "EU" heet zal bewandelen omdat de huidige weg dood loopt.

 20. [20] Peterk, het breekpunt schijnt altijd te liggen bij het punt waarop mensen honger gaan lijden.En dat is heel rekkelijk. Mensen die goedkoop voedsel kopen hebben nog maagvulling,al raken ze langzamerhand ondervoe4d door gebrek aan vers fruit en verse groente.En eiwitten in de vorm van vlees of vis b.v.Mensen kunnen zich zelf ook heel lang voor de gek houden.
  Een (zoveelste) schandaal aan de top of het sluiten van grote bedrijven met alle gevolgen van dien kan natuurlijk ook meteen de vlam in de pan doen slaan.
  Maar nederlanders zijn gezagsgetrouw en niet revolutionair,laat alle hoop dus varen wat ons betreft. Frankrijk en Duitsland zullen het voortouw moeten nemen. Anne

 21. [5] "Is het niet zo dat politici vaak terug komen op eerder gemaakte afspraken, en als bijvooorbeeld het systeem van pensioenen te duur wordt, ze gewoon de spelregels veranderen en die pensioenen niet meer uitbetalen?"

  Als de gepensioneerden dadelijk een te grote groep zijn geworden, is dat electorale zelfmoord en politici willen doorgaans graag herverkozen worden in hun goedbetaalde baantjes.

  Louter uit eigenbelang zullen politici de gepensioneerden dus "willen" ter hulp komen.

  – Het daartoe benodigde geld kan men echter onmogelijk halen uit verdere verhoging van belastingen (omdat dan ook de allerlaatste baan naar China of Indie verdwijnt).
  – De staatsschuld nog verder vergroten kan hooguit enkele jaren en daarna wil niemand nog obligaties kopen van een emmitent met zoveel schuld.
  – Wat rest dan nog als enige optie om de bejaarde kiezers te paaien met een goed pensioen?

  Juist ja … (in nog harder tempo) geld bijdrukken.

  Dit holt de waarde van (al maar minder schaarse) papieren Euri echter nog verder uit.
  Verder stijging van de goud- en zilverprijzen zijn het voorspelbare gevolg.

  Als je nog geen posities in de metalen hebt ingenomen, koop dan alsnog voor het te laat is en je er spijt van krijgt.

 22. [21] Anne, volgens mij kan dat niet gelden voor een ontwikkeld land als Nederland. Voordat de voedselvoorziening in elkaar klapt moetn al teveel andere, nu voor ons normale, onderdelen (bv auto’s en tv’s) van ons dagelijkse leven ineengestort zijn. Dat zal voor ons te opvallend en onverteerbaar voor ons zijn geweest.

 23. [23] Ik sluit me geheel bij jouw betoog aan en de enige mogelijkheid om deze Euro-crisis financieel te overleven is nu in edelmetalen te investeren. Alle andere beleggingsvormen zijn gedoemd te mislukken omdat er in ‘papier’ wordt geïnvesteerd.

 24. [19] Je schetst een aantal belangrijke kwesties en inderdaad zijn het niet alleen de Eurozone-problemen, maar ook die van de rest van de wereld. Het verschil is dat de VS een flexibeler arbeidsmarkt hebben en (zeer belangrijk) veel lagere belastingen. In de EU hebben we een verkrampte economie met weinig arbeidsmobiliteit en een socialistisch economisch systeem, met andere woorden een planeconomie, welke nog door de niet-aflatende stroom van wet- en regelgeving door de Eurocratie. Voeg daarbij het Kyoto-verdrag, de belastingharmonisatie, het landbouw- en industriebeleid tezamen met de toenemende protectionistische maatregelen t.a.v. de VS en het Verre Oosten en je hebt het recept voor economische stagnatie en uiteindelijke ondergang. De pensioenen zijn daarbij het sluitstuk van de situatie die internationaal bekend staat als Eurosclerose. Het resultaat zal alleen maar zijn het al dan niet gewelddadig uiteenvallen van de Unie. Dit kan vreedzaam gebeuren als de politici verstandig zijn, maar ook gewelddadig, vanwege het sectarisch geweld wat zich vooral in West-Europese landen zal gaan manifesteren in het volgende decennium. Een vreedzame oplossing is het verlaten van de Unie en het aansluiten bij de EVA (Europese Vrijhandelsassociatie). Dit betekent het herstellen van de eigen munten op basis van de oude omwisselkoersen en een afbouw van de enorme hoeveelheid onzinnige EU-wetgeving. Kijkend naar de oude Sovjet-republieken of zelfs naar de opdeling van Tsjecho-Slowakije dan hoeft dit niet een probleem te zijn. De Euro is al de facto afgeschaft met het verlaten van het Stabiliteitspact in 2004. Nu nog het volgende stadium van de afschaffing van de munteenheid.

 25. [13] Albert,

  Ik heb een bang vermoeden dat er in het Rusland van 1917 MEER klassiek liberalen waren dan in de EU van 2006 en inderdaad, in Rusland waren er destijds bijzonder weinig.

  Het kan zijn dat sommigen in Oost-Europa zich de toetreding tot de EU betreuren (Vaclav Havel drukte onlangs z’n bezorgdheid over de gang van zaken in de EU uit).Helaas is het met de EU als met "Hotel California" van de "Eagles" : "You can check-out any time you like,But you can never leave!’"

  Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat
  die landen eruit willen treden.Integendeel ze maken zich juist op om nog dieper in het moeras te duiken : al die landen willen bijv
  dolgraag de EURO invoeren.

  Dat linxen amok maken bij Euro-tops is geen teken van hoop, integendeel.Die
  lui zijn namelijk tegen al hetgeen positief is (of zou kunnen zijn) aan de EU : "het vrij verkeer van goederen en diensten" en zijn voor alles wat
  negatief is aan die EU : het sociaal pakt, het subsidiegeschuif enz….

  Groetz,

  Cincinnatus.

 26. [26] ja, ok maar die Euro zorgt wel voor een mega afzetmarkt, Japanners Chinezen en Amerikanen die nu makkelijker investeren in Europa. Dus terug naar oude munten lijkt me niet zo slim. Als je gelooft in globalisering hebben we de EU en de Euro als machtsblok hard nodig!

  Maar de grote vraag natuurlijk is:

  Is de globalisering niet zo dood als een pier?

  Met de hoge olieprijs is het dan nog wel zo aantrekkelijk om alles in China te laten produceren? En vrije handel verdwijnt alles dan niet naar china?, kunnen we (VS en EU) wel concureren met China? 1.3 miljard slimme, goedkope Chinezen?

 27. [28] Globalisering is een hype. De wereldhandel was bijvoorbeeld groter begin 20e eeuw dan dat het nu is vanwege de goudstandaard en de betrokkenheid van de toenmalige internationale handelsfirma’s. Prof. Antal Fekete heeft hier een belangrijke verhandeling over geschreven. Bovendien betreft het hier maar een klein deel van de economie. Het idee van machtsblokken is een verouderd soort koude-oorlogsdenken dat in een steeds meer geïndividualiseerde wereld niet meer van toepassing is. Ditzelfde bracht Erik Jurgens van de PvdA ook al naar voren en gaf al het verstokte gedachtegoed aan van de Nederlandse politiek (een soort collectief Europees minderwaardigheidscomplex).

  Waarom zijn kleine landen zoals Singapore, Bermuda, Hong Kong, Zwitserland, Liechtenstein etc. zo succesvol geweest, terwijl ze geen van allen terug konden vallen op ‘machtsblokken’. Dat is een vraag die veel EU-politici onwijken.

  De Chinezen zijn voor hun export geheel afhankelijk van de westerse landen, zodra de import wegvalt is het ook gedaan met de Chinese droom. Ik zie bijvoorbeeld eerder Japan er bovenop komen dan China, omdat China hun geldhoeveelheid (M1) enorm oppompen (17,5% in 2005 alleen al). Zij zullen dan de grootste tegenwind ontvangen van de teruglopende wereldeconomie. Vandaar dat de Chinese overheid haar bevolking aanspoort om vooral goud te kopen en de goudbeurs van Shanghai is opengesteld. Het zal nog zeker 30 jaar duren voordat China de aankomende wereldcrisis bovenop komt en zichzelf kan ontplooien als zelfstandige economische macht.

 28. [24] Peterk het probleem is juist dat de mensen de auto niet kunnen wegdoen omdat het werk of andere verplichtingen te ver weg zijn,denk aan bezoek aan artsen,specialisten.Je kunt er niet eens komen met openbaar vervoer.En dat geldt ook voor heel veel andere dingen.Vooral alleenstaanden komen er achter dat qal hun geld op gaat aan verplichte lasten en DAAROM HEBBEN ZE NIETS MEER VOOR ETEN EN DRINKEN.En dat geldt ook al voor gezinnen,kinderen die zonder ontbijt op school komen.Geen warme maaltijd b.v.Dus eerst verdwijnt er een schamel beetje luxe (want het was al schamel voor een groot deel, dan het voedsel) Want een dak boven je hoofd en beetje warmte is natuurlijk noodzaak in dit klimaat.Anne

Comments are closed.