Volgens mijn populair-wetenschappelijke boekjes is de wereld om ons heen opgebouwd uit talloze niveaus waar individuele deelnemers allemaal hun eigen bizniz mijnden en daarmee de basis vormen van het bovenliggende niveau zonder zich daarvan bewust te zijn.

Zo vormen atomen moleculen, (organische) moleculen vormen weer cellen, cellen vormen organismen en die organismen zouden volgens de levende-moeder-Aarde theorie weer de levende Gaia vormen en wie weet of dat zo verder doorgaat.

Zoals gezegd zijn de individuele leden van ieder niveau heel zelfzuchtig alleen maar bezig hun eigen zaakjes na te lopen terwijl ze daarmee onbewust de volgende laag vormen. Zo wisselen mijn cellen vrolijk stof terwijl ze tegelijkertijd gezamenlijk het organisme Wladi vormen zonder dat zij enig idee hebben dat zij onderdeel van Wladi zijn.

Het schijnt dat als we vanaf het atoomniveau naar beneden gaan we uiteindelijk subatomaire deeltjes (quarks) krijgen die zelf opgebouwd zijn uit leegte, het zijn wervelingen van het niets. Alles om ons heen lijkt solide en tastbaar maar bestaat feitelijk uit leegte, helemaal niets.

Dit systeem is heel duidelijk terug te vinden bij overheden, ook daar zien we vele bestuurslagen die uiterst tastbaar en keihard solide lijken maar bij nader inzien gebaseerd zijn op koude leegte.

Zo hebben we bijvoorbeeld het momenteel bij de staat zeer populaire jeugdbeleid als eerste tastbare niveau dat de basis vormt voor heel veel reële bestuurslagen en organisaties die zich daarmee bezig houden. “We hebben een jeudbeleid” roept de staat en het lijkt ook heel wat maar als je kijkt naar wat dat jeugdbeleid nou inhoudt dan zie je de genoemde wervelingen van het niks in het noppes.

Dat geldt ook voor het innovatiebeleid waar ook weer duizenden klerken druk mee bezig zijn of het emancipatiebeleid, integratiebeleid, klimaatbeleid of welk overheidsbeleid dan ook: het is gebaseerd op niets, het doet niets en het leidt tot niets maar dient wel als basis voor een wel heel erg fysiek voelbare overheid.

Het begrip “beleid” is in de overheidswereld wat quarks zijn in de echte wereld: de mysterieuze overgang tussen kille niets en tastbare iets.

17 REACTIES

 1. De staat is inderdaad gebaseerd op een idee-fixe. Maar hij probeert zich voor te doen als een noodzakelijkheid.
  De verzorgingsstaat maakt de situatie nog veel absurder. Die doet net, alsof hij er is om mensen te verzorgen.
  Maar iedereen zou zich moeten afvragen, hoe men zich kan laten verzorgen door iets wat gebaseerd is op een idee-fixe.
  De staat is een crime, de verzorginsstaat is een absurde crime.

 2. Wladimir, Beleid kan volgens mij nog weer onderverdeeld worden in nog meer leegte namelijk: Richtlijnen

  Overheden dienen dan in bepaalde richting te bewegen. Maar het is een lijn en daar mag afgeweken van worden…dus tegengestelde richtingen dan de richtlijn zijn dan ook vaak aanwezig.

  Ehm kortom inderdaad, weverlingen in het niets. 😀

 3. Toch klopt er iets niet: "Niets" is zwart, maar het plaatje is wit. Hoe zit dat Wladi ? Het verkeerde boekie gepakt ?

 4. Voila, hier dan het allereerste door mij uitgedeelde karmapunt.

 5. Medunkt dat het allemaal veeeel eenvoudiger is dan Wladi het stelt. Volgens mij is er helemaal geen sprake van al dan niet toevallige of opzettelijk hiarchie … al dan niet naar analogie met de chemie, enwel omdat de proliferatie van beleidsklerken zich eerder als eindeloze schimmels propageert.

  Wil men echter perse ergens een touw aan vastknopen, dan is het volgende traject wellicht veel meer plausibel. Immers medio 19de eeuw waren de, in ernstige moelijkheden geraakte en haast gewipte, monarch en zijn politieke pachters totaal afhankelijk van de grootste landeverrader en landverraderspartij OOIT. Namelijk … Thorbecke en de "nominaal liberalen" … Getuige de nep-grondwet.

  Maar tegen het einde van die eeuw gingen Majesteit en Politieke Pachters (zijnde de nasjionale partijen) en bloc de garristelijken bijvallen, die dankzij hun missiewerk in den vreemde inmiddels hadden geleerd hoe men andere volken en landen kon koloniseren en uitzuigen. En daar is men dan rijk van geworden, op de arbeiders na …

  Na de oorlog was het daarom allemaal neo-marxisme, het sshitsjialisme, de "solidariteit" en vooral de vakbonden wat de klok sloeg. Zulks tot op heden, en dat is een (van alles losgerukt) eigen leven gaan leiden, en eenvoudig gedegenereerd tot massale beleidsmakerij als beroepsmatige bezigheid van ontelbaren … die als oneindig veel soorten schimmels zich verder verspreiden … ZOOO eenvoudig is het volgens mij …

 6. [10] Het komt erop neer dat het best ammusant kan zijn om op te merken hoe zeer het schip genaamd "Nederland" van alle kanten lekt en water maakt of wat een smiechten zich op de brug bevinden, zolang men niet onder ogen ziet dat men zelf tot de opvarenden behoort … Nu is dat echter wel het geval, zodat men echt beter geheel andere plannen kan maken.

  Dat Wladi (van huis uit} een echt en bizonder geestig, gevat en intelligent iemand is … staat allang als een paal boven water. Helaas heeft zijn opmerking echter met de kern en oorzaak van het hierboven door hem aangekaarte probleem weinig tot niets te maken …

  Geloof maar dat toen, in den beginne, ook heel wat duitse Joden steeds hartelijk moesten lachen danwel zich ergerden om het gedrag van de nazis, terwijl dat zoals inmiddels gebleken NIET de juiste reactie was.

  Zo ook n.a.v. al dat overdreven en bewogen linxe verzorgingsgedoe … de multikul naar model van de neo-marxistische internasjionale, en de snel oprukkende Islamisering van heel Europa … Terwijl, niet te vergeten, velen van ons de Joden van vandaag dan wel opvarenden van de Beatanic …zijn …

 7. even een voorbeeldje: sommige gemeenten heben een homo- en lesbobeleid en dat klinkt erg stoer maar in de praktijk komt dat erop neer dat de gemeente allerlei homo- en lesbogroepen subsidieert en in leven houdt om daarmee het homo- en lesbobeleid uit te stippelen.

  Kortom, dat beleid is niet alleen een hoop wervelingen in het niets van het nog minder, het zijn ook nog eens recursieve wervelingen, niet te bevatten voor een normaal mens.

 8. [12] OOIT eens min of meer en vaag van bewust geweest dat je slaapt en … droomt … dat je slaapt … en dat je waarachtig "droomt". Zoiets als wat Dusty Springfield steeds zong over … " like a circle within a circle …. like a dream within a dream"

  Zoooo gek zijn de geteisem politici en ambtenaren al laaang … in "waaktoestand". Want men heeft in feite nooit geweten wat men deed, behalve ultra-"progresief" te zijn ..

 9. [11]
  ACP,
  Het is precies, zoals je zo beeldend beschrijft in [9]
  Het grote probleem is om "de massa" tot rede te brengen. Dat is een schier onmogelijke opgave, zeker gezien het feit, dat de alom vertrouwde media, op een enkele uitzondering na, en de socialistische geschiedsschrijving in het Westen hun massa-indoctrinatie zullen blijven voortzetten.

  En zelfs als de mensen het massa-bedrog dóór hebben, zijn ze om diverse begrijpelijke redenen niet gauw bereid daaruit daadwerkelijk praktische consequenties te trekken.

  Dan kun je twee dingen doen: ofwel je definitieve vertrek uit dit gebied plannen, dit leven vergeten en elders een nieuwe toekomst proberen op te bouwen;
  ofwel blijven zoeken naar effectieve manieren om mensen hier op andere gedachten te brengen en die manieren in praktijk brengen. Maar dan praat je al over een hechte organisatie van die activiteiten.
  Groet, Harry

 10. [14] Harry legt de vinger PRECIES op de zere en verrotte plek. Voor degenen die nog min of meer bij bewustzijn zijn is de keuze dan ook des te meer navrant…

  Immers, wat de shitsjialisten en, de hun adviserende Leidse "indologen" (ambtenaren die speciaal op beurzen werden opgeleidt tot koloniale uitzuigers en beroeps-multikulturisten) is LETTERLIJK om het bloedeigen land en volk te "koloniseren" … omwille van de macht.

  Want was men gewend om in het voormalige "Nederlands Indie grote aantallen "vreemde oosterlingen" en hun culturen te importeren om de autochtoonse bevolking de baas te zijn … Men doet dat hier en nu letterlijk het zelfde. Immers de "gastabeider" was zuiver een mythe … en de grootste leugen ooit … Want dat had het Wiardi Gekmann Gesticht ook altijd al geweten … Of dacht je van niet?

 11. [15]
  ACP,
  De sociaaldemocratie (=socialisme) is in wezen gebaseerd op de exploitatie van de afgunst van "minderbedeelde" doelgroepen (jegens -al dan niet-vermeende geprivilegieerde groepen) door de heersende poltieke elite.
  Die minderbedeelden worden gevormd door steeds wisselende doelgroepen/ meerderheden.

  Dat politieke "democratische" machtsspel vormt in wezen de kern van het socialisme, dat men historisch gezien het "socialistisch proces" zou kunnen noemen.

  De "Democratische rechtsstaat" is de dekmantel van dit proces, dat men daarom ook "het sociaaldemocratisch proces" zou kunnen noemen.

  (Of de socialisten en hun Indie-adviseurs -ik citeer uit je commentaar – "LETTERLIJK [voor ogen stond] om het bloedeigen land en volk te "koloniseren"… omwille van de macht" -einde citaat-, past niet alleen in het karakter van het socialisme, maar ook in de historische context. Of dat daadwerkelijk het geval was, kan ik -op dit moment- niet beoordelen.)

  Het is in elk geval buiten kijf, dat het geheime illegale verdrag van 1974, dat bekend staat onder de Europees-Arabische Dialoog (EAD), tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Liga, werd gesloten als gevolg van de oliecrisis van 1973.

  Bij dat geheime verdrag is tussen genoemde partijen overeengekomen de Islamitische Cultuur in Europa te verspreiden, o.a. door massale immigratie van islamieten naar het Europees territorium te bevorderen.
  De moslim mocht geen duimbreed in de weg gelegd worden en moest kunnen profiteren van het Europese sociale stelsel.

  Die oliecrisis vloeide op zijn beurt rechtstreeks voort uit de Yom Kippoer-oorlog (1973) van Egypte en Syrie tegen Israel, twee leden van de Arabische Liga, die opgericht was door de jihadist, jodenhater en genocide-pleger, Amin Al Husseini.
  Deze Amin Al-Husseini wilde geen Joden in Palestina en had Hitler destijds aangespoord de Joden in plaats van hen naar Palestina te sturen, de Endlösung in Europa te voltrekken. Zo werden de vernietigingskampen opgericht.

  Na WO-II diende de Arabische Liga de nationaalsocialistische erfenis van haar oprichter Amin Al-Husseini te bewaren en de Jodenvervolging in een later stadium naar Europa terug te brengen.

  Daaruit moet onherroepelijk tenminste geconcludeerd worden, dat de "sociaaldemocratie" aan de leiband loopt van de racistische nationaalsocialistisch-islamitische alliantie tegen de Joodse Staat, daargelaten de politieke rol van de latere opvolger van de EEG, de Europese Unie, ter zake van de Islamisering van Europa (invoering van de sharia, zie het WRR-rapport), van het buitenlands beleid van de EU jegens de Islamitische wereld (strafbaar stellen van Islamofobie) en van de toetreding van Turkije tot de EU.
  Groet, Harry

  Zie voor de bronnen en commentaren:
  "Sociaaldemocratie = klassenstrijd (5): Oorlogsgarantie"
  http://www.vrijspreker.nl/b
  "5 mei"
  http://www.vrijspreker.nl/b

 12. [16] Wladi "amuseerde" ons door op de voortwoekerende excessen van de shitsjijaal demekrasjie te wijzen. Op zich voldoende om op dat gebied de meeste sadomasochisten te gerieven, en ik had wellicht beter niet kunnen wijzen op mogelijke oorzaken.

  Ik zal daarom ook op die andere en meer appropos vrijsprekerdraden reageren.

Comments are closed.