Totaal onverwacht blijkt nu dat de 80-km zones rond de grote steden juist een averrechts effect hebben. De files zijn toegenomen en hiermee de belasting op het milieu en de omwonenden ook. Wel zijn er honderdduizenden op de bon geslingerd omdat zij te hard rijden.Achteraf gezien zijn deze mensen “onschuldig” veroordeeld. Of is dat juist niet zo, omdat “de wet de wet” is. Wat is nu belangrijker??

Met moraal wordt bedoeld de zienswijze van een groep of individu op gebeurtenissen. Zo heeft vrijwel iedereen de zienswijze dat moorden of verkrachten moreel niet juist zijn. Doordat morele waarden worden vastgelegd in documenten (wetboeken) binnen een gebied geeft een individu een veilig gevoel. Doordat mensen in een gebied wonen geven ze blijk diezelfde moraal te accepteren en dat geeft zekerheid. Soms echter komt het voor dat moreel en wettelijk niet overeenkomen.

Een sterk voorbeeld hiervan waren de “Anti-Joden” wetten in 1940. Gelukkig hielden niet alle mensen zich destijds aan wetten, dat heeft vele doden gescheeld. Maar het maakt dingen wel onnodig ingewikkeld. Wanneer is iemand nu “goed” of “fout”?

Vrijwel alle godsdiensten spelen hierop in. Zij leggen een superieure moraal neer en als je je hieraan houdt, dan wordt je beloond. Of je wordt gestraft als je je er niet aan houdt.

In zoverre is het Libertarisme ook een moraal. De soevereiniteit van het individu viert hoogtij doordat het eigendomsrecht (van een mening, geld of huis of wat dan ook) “heilig” is.

Doordat het Libertarisme zo weinig rechten kent, zijn die rechten makkelijker te verdedigen en is een tegenspraak uitgesloten. Zo verdienen onze wettenmakers een schop onder hun kont omdat er in het wetboek zoveel tegenstrijdigheden staan. Mag je gelovigen nu wel of niet beledigen? Mag je nu wel of niet aanzetten tot haat of doden? En wat mag er allemaal onder het mom van godsdienstvrijheid? Het eerste mag dan weer net wel, het tweede mag niet tenzij het onder het mom van de derde reden gebeurd, zoals de imam Pim bedreigde.

Je mag niet stelen of discrimineren (op welke grond dan ook) maar als overheid kun je studerende kinderen (18+) met rijkere ouders wel meer geven dan kinderen met minder bedeelde ouders, ook als die rijkere ouders niets afdragen. Je kunt wel mensen meer laten betalen omdat ze meer verdienen of ze prenten geven onder het mom van milieu en doorstroming terwijl die mensen alleen maar zo snel mogelijk naar hun werk of gezin willen.

Zelfs als die redenen achteraf niet waar blijken te zijn. De vraag is waar de grens ligt van wat allemaal wel/niet kan. En dan durft diezelfde overheid te spreken over normen en waarden…)

20 REACTIES

 1. Door die 80 kmm onzin onstaan er zeker files, vooral bij Den Haag. Normaal kon je gewoon invoegen vanaf zoetermeer maar door die 80 km onzin rijd iedereen zo langzaam en dicht op elkaar dat het ongelukken veroorzaakt.

 2. Honderduizenden boetes is een aardig resultaat voor de staat. Ik zie het gewoon als struikroverij, geheel volgens de wet. Dat de wet je toestaat om te roven en te stelen betekent nog niet dat het moreel gezien OK is. Een dief is en blijft een dief.

 3. Er geldt dus maar één recht: het recht van de sterkste.

 4. Uiteindelijk bepaalt de eigenaar van de weg welke regels er gelden. Voooralsnog is het Rijk eigenaar van de snelwegen en kan als zodanig voorwaarden stellen. het kan heel goed zijn dat na een eventuele privatisering de wegeigenaar ook flitspalen gaat neerzetten om zijn onderneming rendabeler te maken.

 5. Veel wetten zijn uiteindelijk gebaseerd op morele principes. Dat kinderporno hier verboden is, is omdat Nederlanders het maken van kinderporno slecht vinden (een vaag maar niet onbruikbaar begrip). Als in dat laatste verandering zou komen, verdwijnt de grondslag van de wet en zal hij normaal gesproken afgeschaft worden. Mensen die nog vast ziten zullen vrijgelaten worden. Maar hebben ze dan recht op schadevergoeding?

  In het geval van de 80-km-zones is er helemaal geen sprake van een verandering van morele opvattingen, maar van veranderend inzicht hoe een bepaald doel het best bereikt kan worden.

 6. [6] de eigenaar van de weg is niet de overheid maar dat zijn wij, belasting betalende burgers.
  De overheid, als uitvoerend orgaan van deze belastingbetalers, is ernstig tekort geschoten in haar taak: het bouwen van wegen en het voorkomen van een dichtgeslibte Randstad.
  De autokosten zijn bijna nergens ter wereld zo hoog als hier en de overheid presteert het om het economische hart van dit land iedere dag in de spits een infarct te laten krijgen.
  Er had minstens een verdubbeling zo niet verdriedubbeling van de snelwegen in de Randstad twintig jaar geleden moeten plaatsvinden. Onder het motto van milieu en verkeerde zuinigheid vond men het beter om de boel op zijn beloop te laten terwijl de kosten voor de autobezitter wel drastisch opliepen (en lopen). Een wanprestatie van jewelste.

 7. [8]
  De (juridisch) eigenaar is wel degelijk het Rijk. namelijk via Rijkswaterstaat. En kennelijk is een overgrote meerderheid van die aandeelhouders (kiezers) accoord met de bestaande regelingen, want geen enkele politieke partij heeft daadwerkelijk wat veranderd.

  Uitbreiding van de bestaande snelwegen is niet eenvoudig omdat er dan eigendomsrechten van anderen aangetast moeten worden. Nu heeft de staat de macht om eigenaren onvrwijwillig van hun eigendom te schoppen, maar zo’n onteigeningsprocedure duurt wel lang. verder heb je nog eigenaren wiens eigendom niet onteigend wordt, maar wiens eigendom wel in waarde daalt vanwege geluids- en stankoverlast. Ook zij kunnen de besluitvorming vertragen.

  In een libertarische maatschappij zou het overiegsn veel moelijker zijn om een snelweg aan te leggen; Niemand kan dan immers meer onvrijwillig van zijn eigendom ontdaan worden en schade die derden lijden zal tot de laatste cent vergoed moeten worden. De particuliere wegeigenaar zal wel gewdongen zijn om te hard rijden af te straffen, omdat er bij geluidsoverlast gelijk een schadeclaim bij de weguitbater in de bus ligt.

 8. [9] Waar we vanaf moeten is het idee dat de overheid een zelfstandig orgaan zou zijn van wie wij allen horigen zijn. Vandaar mijn redenering.
  Verder mag het zo zijn dat je niet zo maar een weg kan aanleggen maar dit kan en mag geen reden zijn om de boel zo gigantisch uit de klauwen te laten lopen.
  Ik wijt de honderden kilometers file per dag dan ook eerder aan gemakzucht, amateurisme en allerlei drogredenen. De miljoenen die door de autobezitters worden betaald, gaan doodleuk de bodemloze put in die staatsfinancien heet. Niets meer en niets minder.
  Het enige waar de overheid sterk in is, is het produceren van nietszeggende rapporten over de bereikbaarheid. Misschien moeten we die maar eens asfalteren.

 9. [10]
  De autobezitters zijn echt geen uitzondering hoor. Ook de werkenden, de vermogenden, de erfgenamen, de rokers, de drinkers en de huizenbezitters wordt miljoenen afgetroggeld.

  Als ze dan toch bealstingen gaan afschaffen zie ik toch echt liever dat EERST de loonbelasting/inkomstenbelasting en de BTW omlaag gaan.

  Verder bewtwijfel ik ten zeerste of alle onkosten van het wegverkeer wel aan de automoblist wordt doorberekend. Het klinkt wel lekker "populair" om te roepen dat de auto een melkkoe is, maar in een zeer dichtbevolkt land zou bij een echt vrije markt de automobilist veel meer betalen.
  In de eerste plaats omdat voor schaarse ruimte gewoon de commerciele marktprijs betaald moet worden, dus ook voor parkeerplaatsen en asfalt, in de tweede plaats omdat veel schade nu niet wordt vergoed of door andere worden vergoed. Klachten door luchtvervuiling worden nu door zorgverzekeraars betaald, arbeidsongeschiktheid door ongevallen gaat nu via de WAO of de Bijstand, huiseigenaren krijgen lang niet alle schade vergoed vanwege waardevermindering door stank en lawaai.

 10. ‘In de eerste plaats omdat voor schaarse ruimte gewoon de commerciele marktprijs betaald moet worden’ Tja, en die schaarste wordt op zijn beurt weer veroorzaakt door de stregente bestemmingsplannen. Waardoor bijvoorbeeld ook de huizenprijzen exeptioneel hoog zijn. Waren ze wat lager hadden we weer wat ruimte een dan incidentele schade te vergoeden…

  Bud heeft hier enkele maanden terug een goed stuk over geschreven. Over ‘schaarste’.

 11. [12]
  Zelfs al mag men vrij bouwen, dan zal nog op A-lokaties ruimte zeer duur zijn. je kunt wel een paar flats bouwen in wat nu een weiland is, die flatbewoners zullen toch moeten werken en winkelen. Zij zullen dus ergens op een A-lokatie moeten parkeren na over een weg te zijn gereden die loopt over (duur) uitgekochte grond of zullen over een spoorlijn moeten rijden over (duur) uitgekochte grond.

  Een voorbeeld van dichtbevolkte gebieden waar autokosten marktconform zijn zijn Japan en Singapore. Daar kost een parkeerplaats meer dan de auto zelf, maar functioneert een relatief goedkoop en in Japan zelfs *particulier* openbaar vervoer. Dichterbij huis kun je kijken naar Londen en Parijs, waar parkeren per uur ongeveer evenveel kost als een eerste-klas treinkaartje naar het centrum. En dan hebben we het vaak over *particuliere* parkeerplaatsen, want het asfalt in de openbare ruimte moet al voor 100% benut worden voor rijdend verkeer.

 12. [15]
  Wat heet leeg.

  Als jij in het weiland van de buren een flat bouwt, over wiens eigendom leg je dan de toevoerweg, de riolering, de bekabeling e.d aan?

  Ook als je vrij mag bouwen is het hoogst inefficeint om gelijkmatig over de lehge ruimte te gaan bouwen, je hebt dan namelijk onevenredig veel wegen, leidingen en kabels nodig. Kost ook geld.

  Ik ben het met je eens dat men het recht moet hebben op zijn grond te bouwen wat men wil, maar verwacht niet dat daarmee alle problemen opeens verdwijnen, er komt namelijk heel wat kijken om een gebied ook te ontsluiten.

 13. ‘je hebt dan namelijk onevenredig veel wegen, leidingen en kabels nodig. Kost ook geld.’ Is dat wel zo? Het lijkt me dat 1 km aanleg in een boeren-buitengebied heel wat goedkoper is dan dwars door het centrum. Misschien wel 10 of 20 keer goedkoper. Wat heet dan efficient?

 14. [17]
  Dat is werkelijk zo. Zolang mensen op vaste woonplaatsen leven (ook toen er nog een bestemmingsplannen bestonden) gaf men de voorkeur aan min of meer geconcentreerd wonen. 1 (km) weg door buitengebied is weliswaar goedkoper, maar bij volledig gespreid bouwen heb je niet 1, maar honderden kilometers extra weg nodig om een verzorgingsgebied te onstluiten. Plus alle extra duizenden kilometers hoofdriool- en waterleidingbuizen, hoogspanningsleidingen en noem maar op.

  In een stad delen de bewoners de kosten voor de rioolleidinge n waterleiding en toevoerweg en kabels met veel meer mensen.

  het zou goed zijn om alle "ik en mijn autotje worden zo gepest" klagers om eens een basishandboek planologie of ruimtelijek economie in te kijken. Of vraag eens aan een projectontwikkelaar wat er komt kijken bij een woonwijk aanleggen, en waarom die projectontwikkelaar dat liever in de buurt van de bebouwde kom aanlegt dan midden in de polder.

 15. [18] kunnen mensen dan niet samen een wijk plannen ? Dat regelt zich helemaal zelf hoor. Op dit moment is er geen traditie om dit soort zaken zaken zelf te regeln omdat het niet mag van de staat maar zodra dit vrijgegeven wordt groeit de ervaring. Niemand gaat midden op een weiland bouwen zonder aan- en afvoerwegen ed.

 16. [19] Ben in Estland geweest daar zie je wel midden in het weiland opeens flats opdoemen zonder enig centrum ,overblijfsel van dat rooie gedachtengoed !

Comments are closed.